Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller
HMS-konferansen 2008 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller Maja Amundsen NAV Arbeidslivssenter Troms

2 Funksjonsvurdering som gap-modell
Arbeidsoppgave og -situasjon Utfordringen er å endre Utfordringen er å styrke Funksjonsvurdering Arbeidstakers forutsetninger Arbeidsgivers krav

3 Hvorfor blir man sykemeldt?
Sosiale faktorer Fysiske begrensninger Arbeidsmiljøet Sykemelding Kultur Annet Sykefravær har sjelden en klar og lett synig årsak og sykdom påvirkes av en mengde faktorer. Psykiske faktorer Sykelønnsordningen

4 Forutsetninger for å få en god samtale
Trygghet og tillit (skapes før den ansatte blir sykemeldt) Forholdet bør ikke være dårlig Samtalen må aldri oppleves som kontroll Samtalen bør være forventet Planlegging av samtalen – muligheter? Tett og forutsigbar oppfølging Aktivitet som er forbundet med mestring vil virke positivt i forhold til lengde på fravær Skriftlig dokumentasjon (IOP)

5 Oppfølgingsplan Opprinnelige/ordinære arbeidsoppgaver
Hva kan den ansatte gjøre/ikke gjøre Tiltak/tilrettelegging Oppfølging Målsetting

6 AKTIV SYKMELDING Dersom arbeidstaker ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, eller andre oppgaver som er del av daglige drift kan det gis sykepenger under aktivisering og arbeidstrening hos egen arbeidsgiver Både arbeidstaker, arbeidsgiver, lege og NAV lokalt kan ta initiativ til ordningen Det skal inngås en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver IA- uten forhåndsgodkjenning. Kan ikke kombineres med gradert. Send inn til NAV før tiltak igangsettes. Skrives også selv om lege har krysset av.

7 GRADERT SYKMELDING Dersom arbeidstaker er delvis sykmeldt ytes graderte sykepenger Arbeidstaker skal utføre ordinære arbeidsoppgaver,men arbeide redusert tid eller med redusert innsats Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20% Det forbrukes like mange sykepengedager ved hel, delvis eller aktiv sykmelding Sykemeldt itl behandlingsdager eks. samtaler med psykolog hvor dagen trengs til å bearbeide.

8 Tilretteleggingstilskudd (kun IA)
Skal kompensere for arbeidsgivers merutgifter/merinnsats ved tilrettelegging av arbeidsplassen Ytes til arbeidstakere som : er sykmeldt helt eller delvis står i fare for å bli sykmeldt mottar rehabiliteringspenger Kan også ytes til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging (oppfølgingsplan)

9 Tiltak som kan gi rett til tilretteleggingstilskudd
Endret arbeidstid Endrede arbeidsoppgaver Hjelp,støtte,veiledning eller opplæring i arbeidet Veiledning/opplæring av eksterne ressurser/personer Kurs/opplæring i helsefremmende arbeidsteknikker Coaching for ansatte som har fått nye arbeidsoppgaver Spesielle kartleggingsprosjekter for å utvikle og implementere organisatoriske tiltak (eks. turnusordninger for gravide) Målrettet, hensiktsmessig og nødvendig

10 Honorar til BHT (kun IA)
Faglig bistand fra BHT: Tilrettelegging av arbeid for sykmeldte arbeidstakere Tilbakeføring av personer med redusert funksjonsevne Arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt Tilrettelegging for arbeidssøkere med redusert funksjonsevne Innsatsen kan omfatte Kartlegge/utrede problemer Identifisere/utarbeide tiltak/tilrettelegging Forberedelse/planlegging av tiltak Oppfølging/evaluering av tiltak NB. Fremsettes av virksomheten som også er mottaker av honoraret. Max 6 timer pr. oppdrag (kr 543 p/t) Rammestyrt. Forutsetter avtale med BHT Også ved dialog-møte BHT som arbeider med IA- virksomheter i form av tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art. MAX 6 timer TAKST kroner 542 ,- pr. time

11 Reisetilskudd Reisetilskuddet ytes i stedet for sykepenger
Transportbehovet må være midlertidig. Ordinære transportutgifter til og fra arbeidsstedet trekkes fra Ikke i arbeidsgiverperioden NAV lokalt avgjør på grunnlag av anbefaling fra lege Legen må attestere at den sykmeldte midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, og at vedkommende ellers ville vært sykmeldt Kan også ytes for gradert sykemelding Skal kompensere for sykepenger, og kan ikke overstige sykepengedelen. Viktig å beregne ved gradert sykemelding og om vedkommende jobber hver dag med redusert arbeidstid. KAN OGSÅ YTES TIL ET MEDLEM SOM HAR FÅTT INNVILGET REHABILITERIGNSPENGER ETTER KAPITTEL 10 OG SOM ØNSKER Å FORSØKE SEG I EN TIDSBEGRENSET ARBEIDSTRENING HOS EGEN ELLER ANNEN ARBEIDSGIVER.

12 Unntak fra arbeidsgiverperioden ved særlig stor risiko for sykefravær
Kronisk eller langvarig sykdom Sykdom med risiko for gjentatte sykefravær Arbeidsgiver eller arbeidstaker søker NAV lokalt Søknad kan også framsettes før en person ansettes Krav om dokumentasjon fra lege og/eller arbeidsgiver som underbygger risikoen (minst 25 dager fordelt på minst 5 fraværtilfeller) (mer enn 35 dager/år)

13 Raskere tilbake Behandling av lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser 280 kr pr behandling For sykemeldte Lærings og mestringssenteret på UNN Egenandel Sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt Psykiatrisk senter på UNN

14 Raskere tilbake Avklaring Arbeidsrettet rehabilitering Oppfølging
Veiledning på og utenfor arbeidsplassen Samarbeid med arbeidsgiver Observasjon på arbeidsplassen Arbeidsrettet rehabilitering Gjenskape arbeidsevne Veiledning Ergonomi Helsefremmende tiltak Oppfølging Bevare arbeidsevne over tid Oppfølgingssamtaler og ivaretakelse av tilrettelegging For sykemeldte arbeidstakere

15 IA - plasser IA-plass er en ordning som gjør det mulig å prøve seg i arbeid på et annet sted enn det man er vant til. IA-plasser er et tilbud til: Personer som har et arbeidsforhold, men trenger utprøving hos en annen arbeidsgiver eller på en annen enhet i virksomheten. Personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen i ordinært arbeid. NAV Arbeidslivssenter kartlegger behov for IA-plass i IA-virksomheter. Økonomisk støtte: Tilretteleggingstilskudd. Personer som går på yrkesrettet attføring kan utløse stønad til dekning av arbeidsgivers utgifter etter reglene for kompensasjon for arbeidstreningsplass. Utarbeide handlingsplan: Målsetting med IA-plass. Hvilke tilrettelegging som er nødvendig. Hvordan utprøving skal dokumenteres.

16 Tidsubestemt lønnstilskudd
Gis til personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, forebygge uførepensjon. Kan også gis til uførepensjonister. Ordinære arbeidsoppgaver, ordinær lønn. Arbeidsevnevurdering utført av NAV. Oppfølging fra NAV. Ytes inntil ¾ refusjon av ordinær lønn. Inntil 5 G –kr ,-.

17 Andre virkemidler Yrkesrettet attføring
Hvilende pensjonsrett/reaktivisering av uførepensjonister Uførepensjon under hospitering/arbeidsforsøk Fritt sykehusvalg: Egenandel kroner 240,- ved reiser innen helseregionen. ( Vi har 5 ). Dersom en pasient ønsker å reise til et sykehus utenfor helseregion på grunn av kortere ventetid er egenandelen kroner 800,- , men dersom behandlingen ikke kan foretas i aktuell helseregion og pasienten dermed er nødd å reise er egenandelen kroner 240,- (eks, Radiumhospitalet ). Tilretteleggingsgaranti har særlig fokus på unge nyutdannede med redusert funksjonsevne. Skal gi den aktuelle arbeidstaker/søker og den aktuelle arbeidsgiver trygghet for at de får den nødvendige bistand som funksjonsnedsettelsen krever i den konkrete arbeidssituasjon. Tilbud om bistand, utredning og kartlegging av behov. Oppfølging over tid. Kort saksbehandlingstid samt egen kontaktperson i NAV for oppfølging. Garantien knyttes til den enkelte arbeidssøker og gjelder ovenfor alle arbeidsgivere både IA og ikke IA bedrifter. UFØREPENSJON: Hvilende pensjonsrett fem år. Må melde fra før oppstart. Graderes ned til 20 prosent. Mulig å være i ulønnet hospitering/arbeidsutprøving og samtidig beholde uførepensjon. Meldes i forkant. I en periode på inntil tre år gis lønnsgaranti i form av kompensasjon til arbeidsgiver som ansetter personer som er i målgruppen på ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på varig arbeidsforhold.

18 NAV som støttespiller Vi gir mennesker muligheter
Tydelig, tilstede, løsningsdyktig Veileder ved NAV-kontoret kan veilede både den ansatte og leder i forhold til muligheter når en ansatt er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. NAV-kontorene er virksomhets/bransjeorganisert Rådgiver ved Arbeidslivssenteret kan bistå virksomheten på systemnivå og i vanskelige enkeltsaker Systemer for god oppfølging Veiledning på forebyggende arbeid Utarbeidelse av rutiner for håndtering av mobbing og konflikt Opplæring av ledere og tillitsvalgte på kommunikasjon og formelle samtaler


Laste ned ppt "Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google