Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst "— Utskrift av presentasjonen:

1 Fidelity-skalaen, dvs Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMCACT)
Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

2 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210

3 Reviderte standarder for ACT
Mye har skjedd siden utviklingen av ACT Nye behandlingsformer og modeller for tjenesteyting Mye større kunnskap om behandling og tjenester Forskning på ACT/varianter, artikler pr år Revidert ACT-standard (USA 2003) integrerer Vekt på recovery Vekt på brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis i noen områder AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

4 Hva regnes som ACT-standard i USA?
Gregory Teague, Ken Thompson (SAMSHA) og andre viser til følgende: Allness & Knoedler: National Program Standards for ACT Teams (2003) Manualer for ACT (Stein&Test, Allness&Knoedler) Veiledere am ACT-team fra SAMHSA (2008) Tool for Measurement of ACT (TMACT) (2010) Disse er lagt til grunn for den norske manualen, men med kommentarer fra bl a Tom Burns bok. AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

5 Nytt mål på troskap mot ACT-standard
Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT) Utviklet av Gregory Teague (publiserte DACTS i 1998), Maria Monroe-DeVita og Lorna Moser Bygger på oppdaterte standarder for ACT Er klart til bruk fra vinteren 2010 etter uttesting i flere amerikanske stater, oversettes jan/feb 2010 Avtale med Teague om bruk i Norge. AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

6 TMACT er bedre enn DACT Dekker viktige aspekter på en bedre måte
Recovery-orienterte tjenester Kunnskapsbasert praksis i noen områder Funksjoner i tverrfaglige team Bedre reliabilitet og validitet i vurderingene Mer bruk av objektive data som grunnlag Bedre veiledning med beslutningsregler og eksempler Et mer nyansert mål for troskap mot ACT Skiller bedre enn DACT mellom grader av troskap AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

7 Hva TMACT består av Selve måleinstrumentet
46 skalaer som gir 6 subskalaer (områder) Hver skala har fem trinn Omfattende veiledning for bruk Veiledning generelt og for de enkelte skalaer Instruksjon om objektive data en skal bygge på Eksempler Beslutningsregler for å øke reliabilitet (lik bruk) AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

8 TMACT dekker DACTS, med bedre
Sammenligning bakover med tidligere ACT-studier Sammenligning videre med kommende ACT-studier DACTS AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

9 TMACT Hovedområder (46 skalaer)
Arbeidsform og struktur (12) Basisteam (7) Spesialister i teamet (8) Basisoppgaver (8) Kunnskapsbasert praksis (7) Individuelt tilpasset behandling (4) AAa/ Korus Øst/ Trondheim AAa/ Korus Øst/ Trondheim

10 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
TMACT DACTS (Econs oversettelse) Arbeidsform og struktur (OS) Personell H / Organisasjon O /Tjenester S OS 1 Lav caseload, 1:10 + sekr. og psykiater H 1 Lav caseload OS 2 Vekt på teamarbeid H 2 Teamets arbeidsmåte OS 3 Daglige teammøter H 3 Team-møter OS 4 Innholdet i teammøtene, kvalitet OS 5 Størrelsen på team/program H 11 Programmets størrelse (H 12 R) OS 6 Prioritering og styring av inntak O 1 Eksplisitte inntakskriterier OS 7 Aktiv rekruttering av pasienter OS 8 Gradvis inntak over tid O 2 Inntaksmengde/ hyppighet OS 9 Åpen varighet av tilbudet O 7 Tidsubegrensede tjenester OS 10 Tilstreber lav drop-out S 2 ”No drop-out” policy OS 11 Koordinering av sykehusopphold O Ansvar for innleggelse i, og utskriving fra sykehus OS 12 R Merkantil støtte avsatt bare for teamet H 5R Stabil bemanning H 6 Bemanningskapasitet (om fravær) AAa/ Korus Øst/ Trondheim

11 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Basisteam (CT) CT 1 Kvalifisert teamleder på heltid H 4 Teamleder involvert i direkte tjenester CT 2 Teamleder er aktiv kliniker og veilder CT 3 Kvalifisert psykiater 0,8 pr.100 H 7 Psykiater i teamet, 1 heltid pr. 100 CT 4 Psykiater, spesifikke behandlingsoppgaver CT 5 Psykiaters oppgaver innad i teamet CT 6 Sykepleiere i teamet, 2.85 pr 100 H 8 Sykepleier i teamet, 2 pr 100 CT 7 Sykepleiers oppgaver i teamet AAa/ Korus Øst/ Trondheim

12 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Spesialister i teamet (ST) ST 1 Rus-spesialist, minst 1 heltid H 9 Rusavhengighetsspesialist, 2 pr 100 ST 2 Rus-spesialist, behandlingsoppgaver ST 3 Rus-spesialist, oppgaver innad i teamet ST 4 Spesialist på arbeid /rehabilitering H 10 Rehabiliteringsspesialist, 2 pr. 100 ST 5 som over, oppgaver i arbeidsrehabilitering ST 6 som over, oppgaver innad i teamet ST 7 Brukerspesialist, minst 1 på heltid H 11 R ST 8 Brukerspesialist, oppgaver i teamet AAa/ Korus Øst/ Trondheim

13 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Basisoppgaver: (CP) CP 1 Gir tjenester ute, og hos bruker S 1 Nærmiljøbaserte tjenester CP 2 Aktivt oppsøkende metoder S 3R Oppsøkende teknikker CP 3 Høy intensitet i tilbudet ved behov S 4 Intensitet i levering av tjenester CP 4 Hyppig kontakt ved behov S 5 Kontakthyppighet (kontakter pr. uke) CP 5 Regelmessig kontakt med brukers nettverk S 6 Arbeid opp mot brukers uformelle nettverk CP 6 Ansvar for krisehåndtering (24 /7 ?) O4 Ansvar for krisehåndtering CP 7 Fullt ansvar for psykiatriske tjenester O3b Helhetlig ansvar for behandlingstjenester CP 8 Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester O3f som over AAa/ Korus Øst/ Trondheim

14 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Kunnskapsbasert praksis EP 1 Fullt ansvar for dd- behandling O 3d Helhetlig ansvar for behandlingstj. EP 2 Fullt ansvar for arbeidstrening O 3e som over EP 3 Fullt ansvar for ”wellness management services” O 3g som over EP 4 Integrert dd-modell S 9 Dobbeldiagnosemodell EP 5 Modell for arbeid med bistand S 10r Tidligere brukeres rolle i teamet EP 6 Engasjement og psykoedukasjon for familie og nettverk EP 7 Kunnskapsbasert psykoterapi knyttet til brukers behandlingsplan AAa/ Korus Øst/ Trondheim

15 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Individuelle planer og individuell praksis PP 1 Ressursfokusert behandlingsplan PP 2 Individuell tilpasset plan med oppfølging PP 3 Støtte brukers beslutningsrett og uavhengighet PP4 Støtte brukers beslutningsrett og uavhengighet AAa/ Korus Øst/ Trondheim

16 TMACT Arbeidsmåte og struktur (OS)
Lav caseload, 1:10 + sekr. og psykiater Viktig poeng når teamet skal gjøre de fleste oppgavene OS2 Vekt på teamarbeid, bryter med “egen case-load tenkningen, brukerne er felles ansvar (3 ansatte pr. 4 uker) OS3 Daglige teammøter (alle til stede , hyppighet) OS4 Daglige teammøter (kvalitet) kort klinisk relevant gjennomgang, dagsplan, ukeplan, gjennomføring, proaktive tiltak, akutte behov. 2 større møter pr. uke og kort sjekk de andre dagene ? OS5 Størrelsen på team/program skal sikre nødvendige gjennomføringskapasitet og faglig bredde (minst 7 fte pr 50) AAa/ Korus Øst/ Trondheim

17 Arbeidsmåte og struktur forts.
OS6 Prioritering og styring av inntak, psykoser, lavt funksjonsnivå og mislykket tidligere behandling. Teamet styrer inntak (gatekeeper) OS7 Aktiv rekruttering av pasienter, oppsøkende kontakt og dialog med henvisende instanser OS8 Gradvis inntak over tid, 6 pr.mnd siste 6 måneder OS9 Åpen varighet av tilbudet, leave the door open, trengs det utskrivningskriterier? OS10 Tilstreber lav drop-out fra tilbudet, henviser sjelden til andre. Bruke tid på å engasjere bruker OS11 Koordinering av sykehusopphold, ansvarlig for innleggelse, følge opp underveis. Godt samarbeid med post! OS12 Merkantil støtte avsatt bare for teamet (NB!) AAa/ Korus Øst/ Trondheim

18 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Basisteam (CT) CT1 Kvalifisert teamleder på heltid (bare den rollen) CT2 Teamleder er aktiv kliniker og veileder (direkte pasientkontakt 8 timer uke) CT3 Kvalifisert psykiater (0,8 pr 100 bruker) CT4 Psykiaterens spesifikke behandlingsoppgaver (med. og annen beh., kartlegging, kontakt med sykehus, undervise) CT5 Psykiaterens oppgaver innad i teamet, veil., undervise team, delta i team-møter CT6 Sykepleiere i teamet (minst 2.85 pr 100 bruker) CT7 Sykepleiernes oppgaver i teamet AAa/ Korus Øst/ Trondheim

19 Spesialister i teamet (ST)
Rus-spesialist (minst 1 heltid) ST2 Rus-spesialist behandlingsoppgaver ST3 Rus-spesialist, oppgaver innad i teamet ST4 Spesialist på arbeid /rehabilitering, minst en heltids ansatt ST5 Arbeidsspesialist, oppgaver i arbeidsrehab. Skal ACT utvikle arbeidsprosjekter (job developement)? ST6 Arbeidsspesialist, oppgaver i teamet, trening i arbeid med bistand ST7 Brukerspesialist (minst 1 heltid) ST8 Brukerspesialist, oppgaver i teamet AAa/ Korus Øst/ Trondheim

20 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Noen utfordringer Rus-spesialisten skal ivareta kartlegging, integrert behandling, men skal også undervise og veilede teamet. Hvor mye kunnskap om rus bør hele teamet ha? De samme forholdene gjelder for arbeidsspesialisten Er det realistisk å få brukerspesialist ansatt i teamet? Annen kompetanse som trengs: - Psykolog - ”Kommunekompetanse” - Pedagogisk kompetanse - ”Nav-kompetanse - Sosialfaglig kompetanse - kompetanse om nettverksarbeid - ”Hvordan sengeposter fungerer”- kompetanse - Kompetanse om ”ikke A4 –miljø”; street – smart Egnethet, hvem passer til å jobbe i ACT? AAa/ Korus Øst/ Trondheim

21 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Basisoppgaver (CP) CP1 Gir tjenester ute, og hos bruker (minst 75% ute) CP2 Aktivt oppsøkende metoder CP3 Høy intensitet i tilbudet ved behov CP4 Hyppig kontakt ved behov CP5 Regelmessig kontakt med brukers nettverk CP6 Ansvar for krisehåndtering (24 timer i døgnet) CP7 Fullt ansvar for psykiatriske tjenester CP8 Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester, directly providet by ACT team rather than by an external program or provider. AAa/ Korus Øst/ Trondheim

22 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Aktivt pågående Bygge allianser Ikke gi seg ved første avvisning, gå flere runder Bruke praktiske tilnærminger Ta kontakt med brukers formelle og uformelle nettverk. Etablere samarbeidsallianser Brukers behov bestemmer kontaktomfang og hyppighet Lage kriseplaner AAa/ Korus Øst/ Trondheim

23 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Hva betyr fullt ansvar ACT utfordrer delegasjonsmodellen, ansvarsfordelingsmodell eller koordinerende case management. Hvor og med hva skal andre systemer supplere ACT? ACT er et ressurskrevende tiltak og det blir meningsløst dersom teamet i stort omfang henviser oppgaver til andre. AAa/ Korus Øst/ Trondheim

24 Kunnskapsbasert praksis (EP)
Fullt ansvar for dobbeltdiagnose-behandling (stadiemodell, MI, grupper, KAT, familie, skadereduksjon) EP2 Fullt ansvar for arbeidstiltak, trening med mer (vocational services) EP3 Fullt ansvar for ”wellness management services” EP4 Integrert dobbeltdiagnose-modell (Muesers bok) EP5 Modell for arbeid med bistand (supported employment) EP6 Engasjement og psykoedukasjon for familie/nettverk EBL-grupper EP7 Kunnskapsbasert psykoterapi (Kingdom og Turkington, ”Kognitiv terapi ved schizofreni” AAa/ Korus Øst/ Trondheim

25 Individuelt tilpasset behandling (PP)
Ressursfokusert behandlingsplan, ikke bare opptatt av diagnoser og elendighet, kartlegge ressurser og hva bruker mestrer. NB Nevropsykologisk kartlegging PP2 Individuelt tilpasset plan med oppfølging, aktiv deltagelse fra bruker og event. familie, støtte og oppmuntre mestring hos bruker PP3 Intervensjoner rettet mot bredt spekter av livsmål helse, utdanning, arbeid, bolig, medisinering, mestring av symptomer. PP4 Støtter brukers beslutningsrett og uavhengighet Modell-læring, støtte daglige valg. Hjelpe til å velge riktig !!? Respekt for brukers valg! AAa/ Korus Øst/ Trondheim

26 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210
Mål på bedring? Det at bruker mestrer flere livs-områder og sosiale arenaer enn tidligere Er mer fornøyd med livet sitt Familien er mer fornøyd Reduksjon i antall innleggelser Rusfrie dager Blitt fanget opp av helsetjenesten AAa/ Korus Øst/ Trondheim


Laste ned ppt "Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google