Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 1 Fidelity-skalaen, dvs Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMCACT ) Amund Aakerholt Kompetansesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 1 Fidelity-skalaen, dvs Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMCACT ) Amund Aakerholt Kompetansesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 1 Fidelity-skalaen, dvs Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMCACT ) Amund Aakerholt Kompetansesenter rus – region øst amund.aakerholt@helse-stavanger.no

2 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 2 s

3 3 Reviderte standarder for ACT Mye har skjedd siden utviklingen av ACT –Nye behandlingsformer og modeller for tjenesteyting –Mye større kunnskap om behandling og tjenester –Forskning på ACT/varianter, 20-30 artikler pr år Revidert ACT-standard (USA 2003) integrerer –Vekt på recovery –Vekt på brukermedvirkning –Kunnskapsbasert praksis i noen områder

4 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 4 Hva regnes som ACT-standard i USA? Gregory Teague, Ken Thompson (SAMSHA) og andre viser til følgende: –Allness & Knoedler: National Program Standards for ACT Teams (2003) –Manualer for ACT (Stein&Test, Allness&Knoedler) –Veiledere am ACT-team fra SAMHSA (2008) –Tool for Measurement of ACT (TMACT) (2010) Disse er lagt til grunn for den norske manualen, men med kommentarer fra bl a Tom Burns bok.

5 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 5 Nytt mål på troskap mot ACT- standard Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMACT) Utviklet av Gregory Teague (publiserte DACTS i 1998), Maria Monroe-DeVita og Lorna Moser Bygger på oppdaterte standarder for ACT Er klart til bruk fra vinteren 2010 etter uttesting i flere amerikanske stater, oversettes jan/feb 2010 Avtale med Teague om bruk i Norge.

6 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 6 TMACT er bedre enn DACT Dekker viktige aspekter på en bedre måte –Recovery-orienterte tjenester –Kunnskapsbasert praksis i noen områder –Funksjoner i tverrfaglige team Bedre reliabilitet og validitet i vurderingene –Mer bruk av objektive data som grunnlag –Bedre veiledning med beslutningsregler og eksempler Et mer nyansert mål for troskap mot ACT –Skiller bedre enn DACT mellom grader av troskap

7 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 7 Hva TMACT består av Selve måleinstrumentet –46 skalaer som gir 6 subskalaer (områder) –Hver skala har fem trinn Omfattende veiledning for bruk –Veiledning generelt og for de enkelte skalaer –Instruksjon om objektive data en skal bygge på –Eksempler –Beslutningsregler for å øke reliabilitet (lik bruk)

8 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 8 TMACT dekker DACTS, med bedre Sammenligning bakover med tidligere ACT-studier Sammenligning videre med kommende ACT-studier DACTS TMACT

9 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 9 TMACT Hovedområder (46 skalaer) Arbeidsform og struktur (12) Basisteam (7) Spesialister i teamet (8) Basisoppgaver (8) Kunnskapsbasert praksis (7) Individuelt tilpasset behandling (4)

10 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 TMACTDACTS (Econs oversettelse) Arbeidsform og struktur (OS) Personell H / Organisasjon O /Tjenester S OS 1 Lav caseload, 1:10 + sekr. og psykiater H 1 Lav caseload OS 2 Vekt p å teamarbeidH 2 Teamets arbeidsm å te OS 3 Daglige teamm ø terH 3 Team-m ø ter OS 4 Innholdet i teamm ø tene, kvalitet OS 5 St ø rrelsen p å team/programH 11 Programmets st ø rrelse (H 12 R) OS 6 Prioritering og styring av inntakO 1 Eksplisitte inntakskriterier OS 7 Aktiv rekruttering av pasienter OS 8 Gradvis inntak over tidO 2 Inntaksmengde/ hyppighet OS 9 Å pen varighet av tilbudet O 7 Tidsubegrensede tjenester OS 10 Tilstreber lav drop-out S 2 ” No drop-out ” policy OS 11 Koordinering av sykehusoppholdO5 -0 6 Ansvar for innleggelse i, og utskriving fra sykehus OS 12 R Merkantil st ø tte avsatt bare for teamet H 5R Stabil bemanning H 6 Bemanningskapasitet (om frav æ r)

11 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Basisteam (CT) CT 1 Kvalifisert teamleder p å heltid H 4 Teamleder involvert i direkte tjenester CT 2 Teamleder er aktiv kliniker og veilder CT 3 Kvalifisert psykiater 0,8 pr.100 H 7 Psykiater i teamet, 1 heltid pr. 100 CT 4 Psykiater, spesifikke behandlingsoppgaver CT 5 Psykiaters oppgaver innad i teamet CT 6 Sykepleiere i teamet, 2.85 pr 100 H 8 Sykepleier i teamet, 2 pr 100 CT 7 Sykepleiers oppgaver i teamet

12 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Spesialister i teamet (ST) ST 1 Rus-spesialist, minst 1 heltid H 9 Rusavhengighetsspesialist, 2 pr 100 ST 2 Rus-spesialist, behandlingsoppgaver ST 3 Rus-spesialist, oppgaver innad i teamet ST 4 Spesialist p å arbeid /rehabilitering H 10 Rehabiliteringsspesialist, 2 pr. 100 ST 5 som over, oppgaver i arbeidsrehabilitering ST 6 som over, oppgaver innad i teamet ST 7 Brukerspesialist, minst 1 p å heltid H 11 R ST 8 Brukerspesialist, oppgaver i teamet

13 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Basisoppgaver: (CP) CP 1 Gir tjenester ute, og hos bruker S 1 N æ rmilj ø baserte tjenester CP 2 Aktivt opps ø kende metoder S 3R Opps ø kende teknikker CP 3 H ø y intensitet i tilbudet ved behov S 4 Intensitet i levering av tjenester CP 4 Hyppig kontakt ved behovS 5 Kontakthyppighet (kontakter pr. uke) CP 5 Regelmessig kontakt med brukers nettverk S 6 Arbeid opp mot brukers uformelle nettverk CP 6 Ansvar for kriseh å ndtering (24 /7 ?) O4 Ansvar for kriseh å ndtering CP 7 Fullt ansvar for psykiatriske tjenester O3b Helhetlig ansvar for behandlingstjenester CP 8 Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester O3f som over

14 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Kunnskapsbasert praksis EP 1 Fullt ansvar for dd- behandling O 3d Helhetlig ansvar for behandlingstj. EP 2 Fullt ansvar for arbeidstrening O 3e som over EP 3 Fullt ansvar for ” wellness management services ” O 3g som over EP 4 Integrert dd-modellS 9 Dobbeldiagnosemodell EP 5 Modell for arbeid med bistandS 10r Tidligere brukeres rolle i teamet EP 6 Engasjement og psykoedukasjon for familie og nettverk EP 7 Kunnskapsbasert psykoterapi knyttet til brukers behandlingsplan

15 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Individuelle planer og individuell praksis PP 1 Ressursfokusert behandlingsplan PP 2 Individuell tilpasset plan med oppf ø lging PP 3 St ø tte brukers beslutningsrett og uavhengighet PP4 St ø tte brukers beslutningsrett og uavhengighet

16 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 TMACT Arbeidsmåte og struktur (OS) OS1 Lav caseload, 1:10 + sekr. og psykiater Viktig poeng når teamet skal gjøre de fleste oppgavene OS2 Vekt på teamarbeid, bryter med “egen case-load tenkningen, brukerne er felles ansvar (3 ansatte pr. 4 uker) OS3 Daglige teammøter (alle til stede, hyppighet) OS4 Daglige teammøter (kvalitet) kort klinisk relevant gjennomgang, dagsplan, ukeplan, gjennomføring, proaktive tiltak, akutte behov. 2 større møter pr. uke og kort sjekk de andre dagene ? OS5 Størrelsen på team/program skal sikre nødvendige gjennomføringskapasitet og faglig bredde (minst 7 fte pr 50)

17 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Arbeidsmåte og struktur forts. OS6 Prioritering og styring av inntak, psykoser, lavt funksjonsnivå og mislykket tidligere behandling. Teamet styrer inntak (gatekeeper) OS7 Aktiv rekruttering av pasienter, oppsøkende kontakt og dialog med henvisende instanser OS8 Gradvis inntak over tid, 6 pr.mnd siste 6 måneder OS9 Åpen varighet av tilbudet, leave the door open, trengs det utskrivningskriterier? OS10 Tilstreber lav drop-out fra tilbudet, henviser sjelden til andre. Bruke tid på å engasjere bruker OS11 Koordinering av sykehusopphold, ansvarlig for innleggelse, følge opp underveis. Godt samarbeid med post! OS12 Merkantil støtte avsatt bare for teamet (NB!)

18 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Basisteam (CT) CT1 Kvalifisert teamleder på heltid (bare den rollen) CT2 Teamleder er aktiv kliniker og veileder (direkte pasientkontakt 8 timer uke) CT3 Kvalifisert psykiater (0,8 pr 100 bruker) CT4 Psykiaterens spesifikke behandlingsoppgaver (med. og annen beh., kartlegging, kontakt med sykehus, undervise) CT5 Psykiaterens oppgaver innad i teamet, veil., undervise team, delta i team-møter CT6 Sykepleiere i teamet (minst 2.85 pr 100 bruker) CT7 Sykepleiernes oppgaver i teamet

19 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Spesialister i teamet (ST) ST1 Rus-spesialist (minst 1 heltid) ST2 Rus-spesialist behandlingsoppgaver ST3 Rus-spesialist, oppgaver innad i teamet ST4 Spesialist på arbeid /rehabilitering, minst en heltids ansatt ST5 Arbeidsspesialist, oppgaver i arbeidsrehab. Skal ACT utvikle arbeidsprosjekter (job developement)? ST6 Arbeidsspesialist, oppgaver i teamet, trening i arbeid med bistand ST7 Brukerspesialist (minst 1 heltid) ST8 Brukerspesialist, oppgaver i teamet

20 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Noen utfordringer Rus-spesialisten skal ivareta kartlegging, integrert behandling, men skal også undervise og veilede teamet. Hvor mye kunnskap om rus bør hele teamet ha? De samme forholdene gjelder for arbeidsspesialisten Er det realistisk å få brukerspesialist ansatt i teamet? Annen kompetanse som trengs: - Psykolog - ”Kommunekompetanse” - Pedagogisk kompetanse - ”Nav-kompetanse - Sosialfaglig kompetanse - kompetanse om nettverksarbeid - ”Hvordan sengeposter fungerer”- kompetanse - Kompetanse om ”ikke A4 –miljø”; street – smart Egnethet, hvem passer til å jobbe i ACT?

21 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Basisoppgaver (CP) CP1 Gir tjenester ute, og hos bruker (minst 75% ute) CP2 Aktivt oppsøkende metoder CP3 Høy intensitet i tilbudet ved behov CP4 Hyppig kontakt ved behov CP5 Regelmessig kontakt med brukers nettverk CP6 Ansvar for krisehåndtering (24 timer i døgnet) CP7 Fullt ansvar for psykiatriske tjenester CP8 Fullt ansvar for rehabiliteringstjenester, directly providet by ACT team rather than by an external program or provider.

22 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Aktivt pågående Bygge allianser Ikke gi seg ved første avvisning, gå flere runder Bruke praktiske tilnærminger Ta kontakt med brukers formelle og uformelle nettverk. Etablere samarbeidsallianser Brukers behov bestemmer kontaktomfang og hyppighet Lage kriseplaner

23 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Hva betyr fullt ansvar ACT utfordrer delegasjonsmodellen, ansvarsfordelingsmodell eller koordinerende case management. Hvor og med hva skal andre systemer supplere ACT? ACT er et ressurskrevende tiltak og det blir meningsløst dersom teamet i stort omfang henviser oppgaver til andre.

24 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Kunnskapsbasert praksis (EP) EP1Fullt ansvar for dobbeltdiagnose-behandling (stadiemodell, MI, grupper, KAT, familie, skadereduksjon) EP2Fullt ansvar for arbeidstiltak, trening med mer (vocational services) EP3Fullt ansvar for ”wellness management services” EP4Integrert dobbeltdiagnose-modell (Muesers bok) EP5Modell for arbeid med bistand (supported employment) EP6Engasjement og psykoedukasjon for familie/nettverk EBL-grupper EP7Kunnskapsbasert psykoterapi (Kingdom og Turkington, ”Kognitiv terapi ved schizofreni”

25 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Individuelt tilpasset behandling (PP) PP1Ressursfokusert behandlingsplan, ikke bare opptatt av diagnoser og elendighet, kartlegge ressurser og hva bruker mestrer. NB Nevropsykologisk kartlegging PP2Individuelt tilpasset plan med oppfølging, aktiv deltagelse fra bruker og event. familie, støtte og oppmuntre mestring hos bruker PP3Intervensjoner rettet mot bredt spekter av livsmål helse, utdanning, arbeid, bolig, medisinering, mestring av symptomer. PP4Støtter brukers beslutningsrett og uavhengighet Modell-læring, støtte daglige valg. Hjelpe til å velge riktig !!? Respekt for brukers valg!

26 AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 Mål på bedring? Det at bruker mestrer flere livs- områder og sosiale arenaer enn tidligere Er mer fornøyd med livet sitt Familien er mer fornøyd Reduksjon i antall innleggelser Rusfrie dager Blitt fanget opp av helsetjenesten


Laste ned ppt "AAa/ Korus Øst/ Trondheim 160210 1 Fidelity-skalaen, dvs Tool for Measurement of Assertive Community Treatment (TMCACT ) Amund Aakerholt Kompetansesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google