Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon Nettverkssamling NTL Forskningsinstitutter 20. mai 2015 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon Nettverkssamling NTL Forskningsinstitutter 20. mai 2015 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon Nettverkssamling NTL Forskningsinstitutter 20. mai 2015 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL

2

3 Avbrutt pensjonsopptjening akselererer. 15 % bytter jobb hvert år og bytter ordning. Aktive medlemmer i tjenestepensjonsordninger i livsforsikringsselskap 2009 - 2013.

4 Forvaltningskapital i tjenestepensjonsordninger i livsforsikringsselskaper fra 2009 til 2013 (mill kroner).

5

6 Det norske pensjonssystemet 5 hovedregimer i dag Bruttopensjon 660 000 innen offentlige TP- ordninger Bruttogaranti 66% OFFENTLIG Folketrygd Obligatorisk tjenestepensjon. Tidligere 650 000 med kun folketrygd YtelsesbasertInnskuddsbasert Nettopensjon Avtalte Nettopensjoner PRIVAT Folketrygd OTP Innskudds pensjoner Folketrygd HYBRID Folketrygd

7 Ytelsene i off. tjenestepensjonsordningen Uføre pensjon SPK pensjon Etterlatte pensjon Barne- pensjon Avtalefestet pensjon Alders pensjon Boliglån Premie fritak

8 Statens Pensjonskasse – tradisjonell modell

9 Tjenestetid

10 Permisjonsavtale

11

12

13 Prinsipp- og handlingsprogrammet NTL vil aktivt motarbeide enhver svekkelse av kollektive pensjonsavtaler, herunder AFP. NTL vil arbeide for at AFP-ordningen i offentlig tjenestepensjon fortsatt skal være en reell førtidspensjon som kan tas ut uten reduksjon av alderspensjonen. NTL vil arbeide for å beholde de rettighetene ansatte har i Statens Pensjonskasse (SPK). Ytelsene fra offentlig tjenestepensjon skal sammen med folketrygdens ytelser tilsvare minst 66 prosent av brutto sluttlønn ved 65 års alder og 30 års opptjening. 13

14 Prinsipp- og handlingsprogrammet Vi vil arbeide for at de medlemmer som ikke er tilknyttet SPK sikres kollektive tjenestepensjonsordninger som er regulert gjennom tariffavtaler.

15

16

17 Hva gir mest pensjon for pengene? Finansbransjens alternativ: Mer en 100 000 bedrifter henvender seg enkeltvis overfor en konsentrert finansbransje for å kjøpe egne innskuddspensjonsordninger med individuelt investeringsvalg og opphør/flytting av pensjon for hvert jobbskifte Fagbevegelsens alternativ: Det utvikles brede kollektive avtaler med minste innskuddsgrenser og varierende tillegg slik at kjøpermakten styrkes overfor en konsertert tilbudsside, med sikte på å høste stordriftsfordeler, redusert antall flyttinger og kontinuitet i opptjeningen.

18 Det er stort potensiale for reduserte kostnader ved å samle pensjon og utnytte stor og samdriftsfordeler

19 Tariffoppgjøret 2014

20

21

22 DN 12. april 2015

23

24 NTO: hybridordning vårt krav Felles pensjonsordning for hele sektoren Pensjonen skal være lik for kvinner og menn. Pensjonen skal være forutsigbar. Pensjonen skal vare livet ut. En ny pensjonsordning må omfatte frilansere. Mange frilansere har i dag svært uforutsigbar pensjon.

25 25

26

27

28

29 Statskog Offentlig ytelsesordning i Storebrand Alle hadde offentlig AFP Hadde tariffavtale Utgangspunkt: –den nye ordningen skulle være like god som ytelsesordningen Lang prosess – harde forhandlinger Alle fikk kompensasjon –Ble regnet ut hva den enkelte ville tape

30 Statskog Alle organisasjonene ønsket hybrid - ledelsen ikke Gikk for innskudd, «var jo ingen andre alternativ» Fripolisene skal reguleres Lønnsvekst - regulering av kompensasjonsbeløpet Avkastningen: antatt forholdsvis lav Ekstra hensyn til de over 55 år Utbetalingene kompenseres månedlige som ekstra lønn (inngår ikke i feriepengegrunnlaget) Utbetaling i innskuddsordning fram til kohortens levealdersjusterte "dødsdato"

31

32 Vi vil beholde ytelsesordninger «De offentlige ytelsesordningene står foreløpig støtt. Det er derfor fullt mulig å kjempe for NTLs hovedståsted om å beholde de gode ytelsesordningene - enten de er offentlige eller private.» –NTLs pensjonsveileder

33

34

35 Utgangspunkt Har dere tariffbeskyttelse? Hva står i arbeidsavtalene? Hva er driverne for endring? –Hvorfor skjer dette nå? Tidshorisont –Ferdig før hovedoppgjøret i 2016? Alternativer –Dagens ordning eller en redusert ytelsesordning –Lukking av dagens ordning –Hybrid –Innskudd

36 Valg av rådgiver Mange rådgivere og eksperter i markedet. Litt for ofte opplever vi at de er arbeidsgivers støttespiller og ikke en uavhengig rådgiver. Krev å være med på å velge rådgiver. Spør forbundskontor og landsforening om forslag til navn. Et alternativ å leie sin egen rådgiver i tillegg - gjerne sammen med andre fagforeninger.

37 Anbefalinger til pensjonsarbeid Nedsette arbeidsgruppe Sett av tilstrekkelig med tid Utrede konsekvenser for den enkelte ansatte Forhandle om pensjonsordning –Hvis endring: Innhold i ordningen forhandle om kompensasjonsordning Hva slags bistand trengs fra forbundskontoret? –Pensjonskompetanse? –Avtale/forhandlingsbistand?

38 Avtalen mellom Abelia og NTL: Ønskes endring av pensjon: –Skal det etableres en lokal arbeidsgruppe –Avsettes tilstrekkelig med tid –Utrede alternative ordninger –Drøftes der ikke annet er avtalt –Tillitsvalgte skal få inngående opplysninger om bedriftens økonomisk stilling kostnader ved eksisterende ordning –Arbeidsgiver skal utarbeide beregninger som synligjør konsekvensene for Bedriften De ansatte

39 Momenter ved forhandling om innskudd/hybrid Kompensering –Hvilket anslag på lønnsvekst? Sluttlønna teller ikke. Hvilken avkastningsprosent brukes? –Uavhengige aktuarer 5 – 5,4 %. Norges Bank 5 - 5,5% –Storebrand 6,8% - 7,3 % –Høyrisikoprofil? Hva er mulighetsområdet? Hva hvis det velges en lavere risiko? Endret opptjeningstid – fra 30 år til livslang Reguleres fripolisen? –G-regulert, 1- 2 % eller ingen regulering?

40 Momenter ved forhandling om innskudd/hybrid Uføredekning Pensjon til barn / etterlatte Ved overgang fra offentlige ordninger: AFP –Ved offentlig AFP? –Hva med de på 55+ som ikke får privat AFP? Oppsatte rettigheter – fra 30-deler til 40-deler Permisjonsavtalen i SPK –Omsorg, utdannelse, ektefelles beordringsplikt

41 Kompensasjon og beregninger Skal det gis kompensasjon må (blant annet) –Lønnsvekst anslås –Avkastning på innskuddspensjon / hybridpensjon Regnskapsstiftelsen tall benyttes ofte som mal: Des 2013Aug 2014Jan 2015 Lønnsvekst3,75 %3,25 %2,75%

42

43

44 Eksemplel: hva tilbyr PBL? Avkastning i perioden: 7,3 prosent Avtrapning avkastning siste antall år: 25 Avkastning ved nådd pensjonsalder: 6,0 % Avkastning i utbetalingsperioden: 6,0 prosent Utbetalingstid: 19 år Lønnsvekst: 3,5 prosent

45 Ulike avkastningsmuligheter Fra Acteans rapport - PBL

46 Avkastning - innskuddspensjon

47 Kilde: KLP

48

49 49 Hvilke av følgende spareformer bruker du i dag?

50 50 Hvilke av følgende forhold legger du vekt på når du skal velge måter å spare på?

51 51 Gitt at det er samme totalbeløp som skal fordeles, hva vil du foretrekke?

52 Lokalavdelingens forslag til ny pensjonsordning Hybridordning –7 % innskudd 0 – 7,1 G, 18,1 % tillegg for lønn fra 7,1 – 12 G –Ekstra avsetning til kvinner –Garantert regulering med lønnsvekst i samfunnet under opptjening –Pensjon under utbetaling reguleres av avkastning –Ingen egenandel Evt. lukking må ses i sammenheng med kompensasjon.

53 Fleksibilitet ‒ kan konvertere til livsvarig (samme tariff som hybrid, samme "utbetaling per kapitalkrone som hybrid") ‒ kan velge risiko (også forsiktig) Unngår "til en hvert tid"-garanti ‒ (Mye) bedre avkastning ‒ Høyere sparebeløp (gitt fast beløp til pensjon fra XXX) ‒ Kan kjøpe sluttgaranti (0 %) Kan slå sammen pensjonsbevis fra flere innskuddsordninger Utbetaling av oppsparte midler til etterlatte Modent produkt ‒ Reell konkurranse blant mange leverandører (pris, kvalitet) ‒ Mindre sjanse for "uforutsette konsekvenser"? 53 Argumenter FOR ITP (vs hybrid) for ansatte

54 Forutsigbarhet ‒ Pensjonskostnader/-premie Attraktivitet ved rekruttering ‒ Våre konkurrenter har (og vil få) innskuddspensjon ‒ XXX opplever ITP som et bedre tilbud til nyansatte enn hybrid. Redusert usikkerhet ‒ Ikke være en av få prøvekaniner på nytt produkt Lettere å gå fra ITP til hybrid senere, enn omvendt. + alle argumentene som gjelder for ansatte! 54 Argumenter FOR ITP (vs hybrid) for XXX

55 Fra et internt notat… «Målet med å etablere en ny pensjonsordning er: –Å få en akseptabel og forutsigbar kostnad for stiftelsen –En moderne og fleksibel ordning der de ansatte selv kan påvirke størrelsen på sin pensjon.» «Jeg beklager nå i ettertid at prosessen kunne vært bedre med en tydeligere «forhandlingspreget» tilnærming.» «(..) ber om at alle setter ønsket om at (virksomhetens navn) skal ha en trygg framtid høyere enn tryggheten for egen pensjonsordning i framtiden.»

56 Særavtale TØI

57 HOVEDAVTALEN LO- NHO : Forhandlinger § 2-3 Forhandlinger 1.Tvist mellom bedrift og arbeidstakere skal søkes løst ved forhandling mellom bedrift og tillitsvalgte. Fra forhandlingene skal settes opp protokoll. Partenes syn skal fremgå av protokollen som skal undertegnes av begge parter.

58 § 2-3 Forhandlinger 2. Oppnås ikke enighet mellom bedrift og tillitsvalgte kan forbund og landsforening, eventuelt LO og NHO, bli enige om å fortsette forhandlingene etter at en ansvarlig representant fra hver av organisasjonene er tilkalt. 4. Oppnås ikke enighet ved forhandlinger etter pkt. 1 og 2 kan hver av partene bringe tvisten inn for vedkommende forbund og landsforening eller LO og NHO eller de underorganisasjoner de bemyndiger.

59 Tvistemuligheter § 2-4 Søksmål Tvist om forståelsen av denne Hovedavtale kan innbringes for Arbeidsretten. Søksmålsrett etter avtalen har bare NHO og LO.

60 Hybrid – en mulig løsning?

61

62 Motstand mot hybrid: Arbeidsgiveres argumenter Svar Finnes ikkeTo tilbydere: Sparebank1 og Storebrand. Foreløpig en avtale med ca 650 arbeidstakere. Et større marked gir flere tilbydere. For dyrMellom 1 – 2 prosentpoeng dyrere enn innskudd, pga. likepensjon, 0-vekst garanti og arbeidsgivers forpliktelser for pensjonsbevis. Men fortsatt betydelig billigere enn ytelse. Krever balanseføring i regnskapet Ved 0-garanti vil ingenting regnskapsføres. Ved G-regulering i opptjeningstiden vil balanseføring kreves om lønnsveksten over tid er høyere enn veksten i aksje/obligasjonsmarkedet. Uansett langt mindre forpliktelser enn dagens ytelse. (kilde Aktuarforeningen)

63

64

65

66 Pensjon er langsiktig – unngå hastverk! Sett av tilstrekkelig med tid Utrede konsekvenser for den enkelte ansatte Bruk landsforening og forbundskontoret!

67 Pensjon Den nye regjeringens løsninger: vil levealdersjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister vil sammen med partene i arbeidslivet finne løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor. vil styrke Individuell pensjonssparing-ordningen for å gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon.


Laste ned ppt "Pensjon Nettverkssamling NTL Forskningsinstitutter 20. mai 2015 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google