Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjonsordninger Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjonsordninger Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjonsordninger Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08

2 Innhold •Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes •Fondering m.m. •Overskudd •Avtaler m.m. •Ytelser •Hva skjer ved dødsfall •Konkurranse •Fripoliser etc. •Alt klart for fremtiden? • Hva er gode ordninger • Hva er kostnadseffektive ordninger • Kjønns- og aldersnøytralitet • Samfunnsmessige perspektiver • Håndtering av et pensjonssystem med mange pensjonsrettigheter, mange tilbydere etc.

3 Hvilke tjenestepensjonsordninger finnes -når en har sluttet å jobbe ?

4 Tjenestepensjonsordningene • Statens Pensjonskasse  Fristilte og lovbestemte •Kommunale ordninger  Fristilte og lovbestemte •Private ordninger  Ytelsesbasert  Innskuddsbasert (engangsbetalt og innskuddspensjon)  Innenfor og utenfor skattereglene (pensjonslovene og kollektive livrenter)  OTP

5 Fondering m.m.

6 SPKKomYTPEngITPKoll livrente FondertNeiJa, menJa Ja, menJa Tildeling av overskudd NeiJa, menJa Premieutjevning kjønn og alder JaJa, ikke kasser Nei, men Nøytral (men) Nei, men * I oversiktene i dette foilsettet er det litt forskjell i om det er markert hva som er lovlig, hva som er vanlig etc. Dette må tas muntlig.

7 Litt om overskudd/avkastning og kjønns- og aldersnøytralitet •Overskudd/avkastning fordeles etter størrelsen på premiereserven •Premiereserven er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger •Overskudd/avkastning er avhengig av kjønn og alder i ytelsesbaserte ordninger •Overskudd/avkastning går til å dekke neste års premie •Neste års premie er kjønns- og aldersnøytral i kommunale ordninger •Dvs. en kryssubsidiering som forsterkes pga. overskuddet •Hva er kjønns- og aldersnøytralitet ?

8 Beregningseksempel Premier og overskudd ved kjønns- og aldersnøytral premie: Bedrift ABedrift B Premie ett år: 100 300 Nøytral premie: 200 200 Reserve :1.0003.000 Overskudd 4 %:160 Pr. bedrift: 40 120 Faktisk premie neste år:200-40=160200-120=80

9 SPKKomYTPEngITPKoll livrente FondertNeiJa, menJa Ja, menJa Tildeling av overskudd NeiJa, menJa Premieutjevning kjønn og alder JaJa, ikke kasser Nei, men Nøytral (men) Nei, men Lik utbetaling kjønn Ja Regnskapsføring NRSP NoenJa (kom)JaNei

10 Kombinerte ordninger Nei Nei, men tillatt Nei Parallelle ordningerNei Nei, men tillatt Nei Kan tilknytte IPSNeiJa Nei SPKKomYTPEngITPKoll livrente

11 Avtaler m.m. Gode avtaler?

12 SPKKomYTPEngITPKoll livrente TariffavtaleJa Nei, men StyringsgruppeNei Ja Nei Betaler bedriften altNei Stort sett Ja ArbeidstakertilskuddJa Sjelden Nei Størrelse arbeids- takertilskudd 2 % av lønn Evt. maks 4 % av lønn og 50 % av premie Evt. maks 4 % av lønn og 50 % av innskudd Får noe fra OTPAvh. av lønn Ja Får igjen tilskudd som pensjon Ikke alltid JaAvhengig av avkast- ning

13 SPKKomYTPEngITPKoll livrente Teller all lønn <12GJa > 1 GUavh. Administrasjons- kostnader – bedriften betaler Ja Stordriftsfordeler kostnader JaJa, men Ja og nei lite Årlige forsikrings- bevis eller lignende Nei Ja Uavh. Nettløsning for ansatte JaJa (ikke alle kasser) Ja Ja (ikke alle kasser) Risiko for ytelse/kostnader SPK/ bedrift Inst/ bedrift Inst/ ansatte Inst/ bedrift

14 Ytelser Fylles bruttogarantien opp?

15 SPKKomYTPEngITPKoll livrente BruttogarantiJa Nei Samordning av ytelserMed folketrygd og kommu- ner Med folketrygd og stat Nei Garantert ytelseJa Ja, menNeiJa Livsvarig utbetaling Ja ValgfrittSjelden Valgfrittt OpphørendeNei ValgfrittJa Valgfritt Avtrappende ytelseNei ValgfrittSjelden Valgfritt

16 Ytelser ved død SPKKomYTPEngITPKoll livrente Før pensjonsalderEtterlatte- pensjoner Etterlatte- pensjoner, uføre- kapital eller ingenting Kapitalen til etterlatte # arvelov- en, evt. ekstra etterlatte- dekning Etterlatte- pensjoner, uføre- kapital eller ingenting Etter pensjonsalder Kan være som Eng

17 SPKKomYTPEngITPKoll livrente Alderspensjon66 % av lønn Opp til 70 % av lønn Usikkert Egne avtaler Uføregrad0 % 20 % Evt. Utbetaling ved att- føring m.m. Ut over attføring Nei Uførepensjon= Ap % av lønn Evt.= Ap Ektefellepensjon60 % av Ap Ofte 60 % av Ap Evt. SamboerpensjonNei Ja

18 SPKKomYTPEngITPKoll livrente Risikodekninger med fripoliserett/ opptjent pensjon Opptj FripoliseNei Fripolise Barnepensjon15 % av lønn pr. barn % av lønn pr. barn

19 Totale ytelser •Folketrygd •Offentlige ordninger – Samordning •Ytelsespensjon eller innskuddspensjon •Fripoliser fra ytelsespensjon •Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon •Pensjonskapitalbevis fra IPS •IPA •Individuelle livrenter •Kollektive livrenter + evt. over drift

20

21

22

23 Konkurranse Hvor stor må konkurransen være?

24 SPKKomYTPEngITPKoll livrente AktørerSPKKLP, Vital, Storebr., kasser Livsel- skap, kasser Livsel- skap, kasser, verdipa- pirfond, banker Livsel- skap, kasser På adm. kostnaderNeiJa På premietariffNeiJa NeiJa På produktNei Ja På serviceNeiJa På HMSNeiJa?

25 SPKKomYTPEngITPKoll livrente På avkastningNeiJa På investeringsvalg for den ansatte Nei Ja Nei Konkurranse om arbeidstakere Ja, mot privat Ja På investeringsvalg for bedrift NeiJa RisikoJa, mot privat Ja

26 Fripoliser etc Lite eller ingenting?

27 SPKKomYTPEngITPKoll livrente År for krav på rettighet 331111 som regel Fondert kravNeiJa ?JaJa, men Ja FlytterettNei Ja Årlig informasjonVed utmeld. Ja Hvem betaler regulering Felles- skapet Inst. Egen avkastningNei Ja Regulering før PAGGEtter avkastn. over rentegar. Etter avkastn. over rentegar. Etter avkastn. Regulering etter PAGGEtter avkastn.

28 SPKKomYTPEngITPKoll livrente SamordningJa, med komm Ja, med off Kan slås sammen + IPS Kan slås sammen Nei

29 Alt klart for fremtiden? Er ikke alt klart?

30 Fremtiden •Skal det være konkurranse om å tilby tjenestepensjon? •Skal alle ordninger være like? (NB offentlig/privat uansett ikke like) •Livsvarige/opphørende ytelser? •Kjønns- og aldersnøytralitet •Hvem skal ha alderspensjonskapitalen ved død? •Risikodekninger? •Forutsigbar alderspensjon? •Hva er mest kostnadseffektivt? •Forenklinger i lov om innskuddspensjon for å spare kostnader •Håndtering av fripoliser m.m. (Norsk Pensjon og NAV)

31 Nye produkter? •Alderspensjon i % av sluttlønn, uavhengig av folketrygd •Alderspensjon i % av lønn til enhver tid + egen avkastning •Innskuddsbasert (engangsbetalt), evt. tilpasset ytelsesordninger, dvs. aldersavhengige innskudd •Livsvarig OG opphørende •Alle ansatte med uansett •Klar definisjon av lønn •Kostnadseffektive løsninger

32 Må uansett vurderes ved ny folketrygd •Ny beregning av folketrygden •Fleksibel pensjonsalder (seleksjonsrisiko, uførepensjon) •Ikke lenger sluttlønn ? •Delingstall også i private ordninger? •ALLE private kontrakter må reforhandles, regnes prognoser på m.m.

33 - En naturlig følelse?


Laste ned ppt "Tjenestepensjonsordninger Sissel Rødevand, direktør livsforsikrings- og pensjonsavdelingen, Pensjonsforum 14.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google