Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Rune Hallingstad Fagleder Helse og velferdsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Rune Hallingstad Fagleder Helse og velferdsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Rune Hallingstad Fagleder Helse og velferdsavdelingen

2 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere 400 milliarder kroner 5 millioner innbyggere får gode tjenester fra vugge til grav Der livet leves

3 Hvordan ser den kommunale helse- og omsorgstjenesten ut fremover St melding om fremtidens primærhelsetjeneste St. melding om folkehelse St. melding om oppgaveoverføring Legemiddelmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan I tillegg påvirkes tjenestene av akuttforskriften og akuttutvalgets delrapport (Samhandlingsreformen ligger som grunnlag)

4 Ressursinnsats i kommunene Sterkere vekst i primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten Årsverkstallene viser først og fremst en dreining mot høyere kvalifisert personell Utviklingen i kostnader og årsverk er i tråd med målene i samhandlingsreformen, men følger samme utviklingstakt og retning som årene før reformen.

5 Fremtidig kompetansebehov

6 Hvordan løse fremtidens oppgaver? IKT Tjeneste utvikling Velferds teknologi personell Oppgaver som skal løses

7 I hvilken grad er kommunenes behov for allmennlegeoppgaver dekket Behovet er i nesten åtte av ti kommuner dekket i «stor grad». I to av ti er det dekket i «noen grad». Ingen kommuner oppgir at behovet ikke er dekket i det hele tatt. Blant de få kommunene der legeressursene i liten grad er dekket, vil syv av ti møte behovet ved å øke antall fastleger. Tre av ti vil øke antall fast ansatte.

8 Hvem utfører allmennlegeoppgavene Sykehjemmene håndteres i syv av ti kommuner av fastleger, i tre av egne ansatte leger. Andelen egne ansatte leger øker med stigende kommunestørrelse, og tjener i de største kommunene som supplement til fastlegene. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten håndteres i åtte av ti kommuner av fastleger, i to av egne ansatte leger.

9 Hvor mange av legene har ikke den formelle kompetansen som kreves i ny akuttforskrift? Interkommunale legevakter – 1 av 10 IKL innehar leger med tilstrekkelig formell kompetanse – 9 av 10 har ikke formell kompetanse. Kommuner – 3 av 10 har formell kompetanse – I 2 av 10 kommuner mangler halvparten eller fler formell kompetanse

10 Mulighet til å innføre bakvaktsordning? IKL – 1 av 10 så er det uproblematisk – Halvparten vil kunne innføre, men med stor belastning Kommuner – 1 av 10 uproblematisk – 4 av 10 kan innføre, men med stor belastning

11 Hvordan vil kompetansekrav påvirke legevakten? IKL – 20 % mener at krav vil medføre økt sentralisering – 67 % mener krav vil medføre økte kostnader – 40 % mener at krav vil medføre vansker med rekruttering Kommuner – 22 % mener av kravet vil kunne medføre økt sentralisering – 60 % mener kravet vil medføre økte kostnader – 40 % forventer vansker med rekruttering

12 Deltakelse i legevakt Andelen fastleger, som ikke deltar i legevakt, utgjør om lag tre av ti. Andelen er gjennomgående den samme når vi går fra de minste kommunene til kommuner med inntil 20.000 innbyggere (27 %) og stiger deretter mot de største kommunene (36-50 %). Blant fastleger, som ikke deltar i legevakt, har syv-åtte av ti fritak. Andelen ikke-deltakende leger uten fritak stiger når vi går fra de minste kommunene (0 %), via kommuner med 2.000-19.999 innbyggere (12-14%) til de største kommunene (23-35%).

13 Akuttutvalgets delrapport Krav til utrykning Krav til sykebesøk Krav til dimensjonerende tiltak Krav til responstid? Fastlønn på legevakt og legevakt som del av arbeidstid Hvordan påvirker dette legetjenesten?

14 Rekrutterings situasjon i kommunene (leger) Fire av ti kommuner opplever det vanskelig å rekruttere fastleger. – Utfordringene stiger med synkende kommunestørrelse – Utfordringene er de samme i store perifere kommuner som blant de små (både sentrale og perifere) kommunene. I fire av 10 kommuner så oppgis rekrutteringssituasjonen for sykehjemsleger som vanskelig. – Rekrutteringssituasjonen er gjennomgående lik uavhengig av kommunestørrelse Halvparten av kommunene oppgir at det er vanskelig å rekruttere kommuneoverlege. Én-to av ti sier «svært vanskelig». – Utfordringene er stort sett de samme i små og store kommuner når det gjelder den samlede andelen som opplever situasjonen som vanskelig. Rekrutteringen av sykehjemsleger er knyttet til rekrutteringen av fastleger: – I kommuner der fastlege-rekrutteringen er svært vanskelig, sier syv av ti at rekrutteringen av sykehjemsleger er «svært vanskelig. – I kommuner der rekrutteringen av fastleger er svært enkel, oppgir syv av ti at også rekrutteringen av sykehjemsleger er enkel.

15 «Rural health» - hva fremmer rekruttering Desentral utdanning Trygge og kvalitativt gode arbeidsplasser Fagmiljø Fastlønn

16 Hvilken legetjeneste ønsker KS Fastlegeordningen – fortsatt hovedmodell for legetjenesten i kommunen – Økt integrering i kommunal helse- og omsorgstjeneste – Mer sykebesøk, forebygging – Grensesnitt med annet helsepersonell Legevakt – Bygge på fastlegenes deltakelse – Støtte oppunder befolkningens og kommunens behov – Allmennmedisinsk tjeneste – Tilgjengelighet til legevakt

17 …. men er vi på vei dit? Tilstrekkelig leger? Økt fragmentering av tjenestene? Mindre sykebesøk og utadrettet virksomhet? Forebygging og folkehelse? Mer sentralisering av legevakt?

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kommunenes fremtidige behov for medisinsk kompetanse. Rune Hallingstad Fagleder Helse og velferdsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google