Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmennlegens rolle i en bedre primærhelsetjeneste Årsmøtekurs Norsam/LSA Bodø 31/8 2012 Trond Egil Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmennlegens rolle i en bedre primærhelsetjeneste Årsmøtekurs Norsam/LSA Bodø 31/8 2012 Trond Egil Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmennlegens rolle i en bedre primærhelsetjeneste Årsmøtekurs Norsam/LSA Bodø 31/8 2012 Trond Egil Hansen

2 Fastlegeordningen et godt grunnlag for videreutvikling Nasjonal ordning med høy brukertilfredshet Frem til 22/12-11 god rekruttering Moderne legekontor med avansert laboratorieutstyr Fra solopraksiser til gruppepraksiser Store investeringer i IKT og utstyr Effektive incentiver 11.07.2014Trond Egil HansenSide 2

3 11.07.2014Trond Egil HansenSide 3 Hvorfor ble fastlegeordningen en suksess? Utredning, analyse og utprøving i forkant Forpliktende trepartssamarbeid, oppskrift for videreutvikling av fastlegeordningen Fleksibelt – forpliktende samarbeid skulle også løse behov – også nye behov 11.07.2014Side 3

4 Utviklingsbehov som finansiering, avtaler og lovgivning må tilrettelegge for Fastlegesentra med samarbeidende helsepersonell, eks psykolog Fastlegen må kunne legge inn pasienter i sykehjem Fastlegen må ha fast kontaktpunkt i omsorgstjenesten Finansieringen må understøtte kapasitetsbehov Økt tilgjengelighet hos fastlegen Drop-in timer for ungdom Kveldsåpent i praksiser hvor dette passer E-konsultasjoner 11.07.2014Trond Egil HansenSide 4

5 11.07.2014Trond Egil HansenSide 5 Styring og forpliktende samarbeid Topartssamarbeidet i kommunene må videreutvikles. For stor variasjon mellom kommunene i bruken av LSU Trepartssamarbeidet sentralt må videreutvikles Eierskap, gjensidig forpliktelse, engasjement og mulighet for fleksible løsninger i tråd med skiftende behov 11.07.2014Side 5

6 11.07.2014Trond Egil HansenSide 6 Kommunens oppfølging av kronikere og grupper som ikke oppsøker lege  Tettere samhandling med andre kommunale helse- og omsorgstjenester Kommuneoverlegen bør ha en overordnet koordinerende rolle for allmennlegeoppgavene i kommunen Kommuneoverlegen må få et tydeligere medisinsk systemansvar (medisinsk faglig ledelse) og må tilbake i linjen, inn i kommuneledelsen 11.07.2014Side 6

7 11.07.2014Trond Egil HansenSide 7 Forebyggende helsearbeid Målretting av individrettet forebyggende helsearbeid Unngå uheldige vridninger av helseressurser fra syke til friske Fastlegen utnytter de gylne øyeblikkene Kommunene må utvikle tilbud som gir befolkningen bedre mulighet til å ta vare på egen helse Forebyggende helsearbeid må være basert på tiltak med dokumentert effekt 11.07.2014Side 7

8 Kvalitet i fastlegeordningen ”Det er for liten kunnskap om kvaliteten på tjenestene fastlegene leverer” (Nasjonal helse- og omsorgsplan) Fastlegene ønsker å levere data og bli målt på kvalitet Utvikling av kvalitetsverktøy som muliggjør lokalt kvalitetsarbeid, styringsdata og forskning Samarbeid om Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK) Alle fastleger må være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin 11.07.2014Trond Egil HansenSide 8

9 Kapasiteten må økes Kapasiteten i fastlegeordningen må økes pga: nye oppgaver: økende etterspørsel etter fastlegens tid (samarbeidspartnere m m ) ivareta pasientgrupper med omfattende behov Tilgjengelighet viktig målestokk for kvalitet: Unngå at fastlegene trekkes bort fra pasienter og inn i møterom 11.07.2014Trond Egil HansenSide 9 Utdanningskapasiteten må økes kraftig – ca 500 nye spesialister i allmennmedisin per år

10 Opptrappingsplan for fastlegeordningen Fastlegeordningen må styrkes både i forhold til volum, kvalitet og finansiering Kapasitet Kompetanse Kvalitet 11.07.2014Trond Egil HansenSide 10

11 11.07.2014Trond Egil HansenSide 11 Behov for kunnskap Omlag 10 % av henvendelsene til fastlegen henvises til spesialisthelsetjenesten 80-90 % har et annet sykdomspanorama – studeres dermed ikke i spesialisthelsetjenesten Behandlingsstrategier fra spesialisthelsetjenesten er i liten grad tilpasset pasienten allmennlegen møter Sikre allmennmedisinske forskningsenheter nødvendige rammebetingelser 11.07.2014Side 11

12 Mål og virkemidler må spille sammen Avtaler, lovgivning og finansiering må understøtte behovet for: Investeringer i legepraksis Tilgjengelighet for pasienter Kvalitet og gode prioriteringer 11.07.2014Trond Egil HansenSide 12

13 11.07.2014Trond Egil HansenSide 13 Tilbud til de sykeste og svakeste eldre Sykehjem – uakseptable kommunale variasjoner Både i andel som får tilbud, og ifht rett til å få avslag på søknad 25 % av kommunene vil bygge færre sykehjemsplasser Mange kommuner har ikke dimensjonert legetjenesten for forsvarlig oppfølging av pasientene (Helsetilsynet 2010) Alvorlig grunn til uro for pasient- tryggheten (Helsetilsynet 2010) 11.07.2014Side 1311.07.2014Side 13 Legeforeningen ønsker nasjonal bemanningsnorm for legedekning på sykehjem

14 Lokalmedisinske sentra Stadig med uklart innhold Det vil gi nye samhandlingsutfordringer hvis ikke lokalmedisinske sentra får en klar forankring. Samhandling må bygge på avklart ansvars- og oppgavedeling Slik lokalmedisinske sentra er omtalt, åpner det for kommunalt finansiert spesialisthelsetjeneste 11.07.2014Trond Egil HansenSide 14

15 11.07.2014Trond Egil HansenSide 15 En nasjonal legevaktsreform Svært ujevn kvalitet er den største utfordringen. Hele befolkningen må sikres en kvalitativ god akuttberedskap. 11.07.2014Side 15

16 11.07.2014Trond Egil HansenSide 16 En nasjonal legevaktsreform Kommunal legevakt er allmennmedisin Finansiering som gjør at det er øyeblikkelig hjelp som prioriteres: fastlønn? 11.07.2014Side 16

17 11.07.2014Trond Egil HansenSide 17 En nasjonal legevaktsreform Legene må ha samme verktøykasse på kveld, natt og helg som som på dagtid: - kompetent hjelpepersonell - tilgang på nødvendige journalopplysninger - laboratorietjenester - annet nødvendig utstyr og lokaler 11.07.2014Side 17

18 11.07.2014Trond Egil HansenSide 18 En nasjonal legevaktsreform Legene på vakt må kjenne systemene de skal samhandle med også på kveld, natt, helg - Pleie og omsorgtjenesten - ambulansetjenestene - sykehusene 11.07.2014Side 18


Laste ned ppt "Allmennlegens rolle i en bedre primærhelsetjeneste Årsmøtekurs Norsam/LSA Bodø 31/8 2012 Trond Egil Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google