Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen, - på veg til en reform Forutsetninger og muligheter Strategikonferansen KS Finnmark, Alta 10. februar 2010 Magne Nicolaisen, regiondirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen, - på veg til en reform Forutsetninger og muligheter Strategikonferansen KS Finnmark, Alta 10. februar 2010 Magne Nicolaisen, regiondirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen, - på veg til en reform Forutsetninger og muligheter Strategikonferansen KS Finnmark, Alta 10. februar 2010 Magne Nicolaisen, regiondirektør KS Nord-Norge

2 Samhandling Koordinering og gjennomføring av aktiviteter i en prosess der ingen enkelt person eller institusjon har totalansvar Skjer som en vekselvirkning i grensesnittet mellom personer, organisasjoner, grupper og teknologier

3 Helsepyramiden USH SSH Lokalsykehus: 70% av sykehusbehovet DMS/sykestue/DPS 1.linjetjenesten: >90% av helsetjenestebehovet Sykehjem/sykestue Fastlege Hjemmetjenester

4 Primærhelsetjenesten er grunnmuren…..

5 Mulighetsreform ”Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren.” ( Halvdan Skard i pressemelding 19. juni 2009) Stortingsmeldingen er i tråd med KS’ syn på at kommunene skal være den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene.

6 Fokus for Samhandlingsreformen Dagens og framtidens helse- og omsorgsutfordringer Pasientens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok Helsetjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Den demografiske utviklingen og endringen i sykdomsbildet gir utfordringer som kan true samfunnets økonomiske bæreevne

7 Samhandlingsreformens primære mål …er å gjøre kommunehelsetjenesten til en helhetlig inngangsport til helsetjenesten, …der pasienter kan få tilbud om alle de grunnleggende tjenestene …og henvises videre der det er behov for spesialiserte tjenestetilbud.

8 Følgende oppgaver bør ligge i kommunehelsetjenesten: Døgnplasser for observasjon, etterbehandling, lindrende behandling, rehabilitering og habilitering Tverrfaglige team, herunder ambulante team og distriktsmedisinske sentra Lærings- og mestringstilbud og egenbehandling Forebygging, tidlig intervensjon og lavterskel tilbud innen psykisk helsevern og til rusavhengige Forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen ved psykiske lidelser Ambulante team og distriktspsykiatriske sentra

9 Kommunene må selv vurdere om de er i stand til å levere disse tjenestene På egen hånd I samarbeid med andre kommuner I samarbeid med spesialisthelsetjenesten

10 Lokale tilpasninger Geografi Befolkningssammensetning Infrastruktur Avstand til lokalsykehus o.a.

11 Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster – en stor samhandlingsutfordring! 88 kommuner - under 2 000 innbyggere: 42 - 2 000 – 5 000 innbyggere: 25 - 5 000 – 10 000 innbyggere: 12 - 10 000 – 20 000 innbyggere: 5 - over 20 000 innbyggere: 4

12 Følgende forhold taler for at en oppgave legges til primærhelsetjenesten: Effektivitet: Tjenestetilbud som er samfunnsøkonomisk gunstig å legge til kommunehelse­tjenesten. Kvalitet: Tjenestetilbud som kvalitativt bedre kan tilbys i en kommunehelsetjeneste med et helhetlig faglig tilbud.

13 Følgende forhold taler for at en oppgave legges til primærhelsetjenesten : Nærhet: Pasienten bør få tilbud om behandling så nært bosted som mulig. Horisontal integrering: De tjenester pasienten trenger bør være tett integrert helse-, pleie- og sosialtilbud som finnes med andre i kommunehelsetjenesten.

14 Nødvendig med ny prioritering Hele reformen må gjenspeile folkehelse- perspektivet, forebygging og tidlig intervensjon. Det bør satses mer på forebyggende virksomhet og rehabilitering enn hva som gjøres i dag. Dette kan gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at trygdeutgiftene reduseres og arbeidsstyrken økes.

15 Hva hemmer samhandling? Kommunene sier at partene ikke oppleves som likeverdige Helseforetakene sier at økonomien i kommunene er den største utfordringen SINTEF Helse november 2008

16 Vesentlige forutsetninger for at kommunene skal lykkes Sikre nødvendige ressurser til investeringer og drift Rekruttere høyt kompetente medarbeidere Ta i bruk ny teknologi og drive innovasjonsarbeid Drive utvikling og omstilling av organisasjonen Bygge opp og videreutvikle kompetansen og ledelse Bedre integrering av allmennlegene i kommunens helsetjeneste

17 Økonomi og finansiering Økte oppgaver må fullfinansieres gjennom økt rammetilskudd. Generelt delbetalingsansvar for sykehusinnleggelser må avvises. Eventuelle innsparinger ved økt innsats på folkehelse og forebygging tar tid å realisere. ”Pukkelkostnader” ved alle reformer.

18 Hvilke juridiske grep bør tas? Lovene må fastsette en klarere ansvarsfordeling mellom helseforetakene og kommunene. Loven må sikre at kommunehelsetjenesten er grunnmuren i helsetjenesten basert på lokalt selvstyre. Uavhengige tvisteløsningsordninger mellom staten/helseforetakene og kommunene bør vurderes opprettet. KS ser det ikke som hensiktsmessig å lovfeste en kontaktperson for den enkelte bruker.

19 Privatpraktiserende helsepersonell Fastlegeordningen og fysioterapitjenesten er basert på selvstendig næringsvirksomhet som hovedmodell. Det er nødvendig å vurdere endringer i lovverket som øker kommunenes styringsmulighet overfor privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.

20 Arbeidsgiverperspektiv Reformen krever klare ansvarsforhold, tydelig arbeidsgiveransvar og myndighet. KS legger stor vekt på å ha god dialog med arbeidstakerorganisasjonene om samhandlingsreformen

21 Kompetansebehov Behov for faglig utvikling og kompetanseløft i kommunene for å forberede og gjennomføre samhandlingsreformen. Robuste fagmiljø blir viktig for tilbudet til brukerne og for å tiltrekke seg ny kompetanse. KS forventer at staten dimensjonerer utdanningskapasitet og tilpasser innholdet i utdanningene for å møte rekrutterings- og kompetansebehovet som følger av reformen. Forskningsinnsatsen og kunnskapsutviklingen på kommunenivå må øke betraktelig.

22 KS går imot medfinansiering slik det er foreslått i St.meld 47 Utfordringene Finansiering Fra hierarki til nettverk og partnerskap Likeverdig partner vs helseforetakene Lederskap Vertskommune og samkommune Samarbeid krever tillit Demokratiunderskudd? Kommune- samarbeid Helsefaglig kompetanse Bestiller- (og tilbyder-) kompetanse Samhandlingskompetanse Kompetanse

23 Visjonen Jeg får den hjelp jeg trenger, -når jeg trenger det Fra Strategidokumentet vedtatt av KS Hovedstyre 30.januar 2009

24 Samhandlingsmeldingen behandles i Stortinget 27. april 2010


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen, - på veg til en reform Forutsetninger og muligheter Strategikonferansen KS Finnmark, Alta 10. februar 2010 Magne Nicolaisen, regiondirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google