Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 MAKT OG ORGANISASJONER Foreleser: Torbjørn S. Heyerdahl, førsteamanuensis, dr.oecon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 MAKT OG ORGANISASJONER Foreleser: Torbjørn S. Heyerdahl, førsteamanuensis, dr.oecon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 MAKT OG ORGANISASJONER Foreleser: Torbjørn S. Heyerdahl, førsteamanuensis, dr.oecon

2 2 Makt og organisasjoner Særtrekk En organisasjon kan sees på som en arena for makt, interessemotsetninger, koalisjonsbygging og konflikt. En organisasjon kan sees på som en arena for makt, interessemotsetninger, koalisjonsbygging og konflikt. Konflikt, hestehandel og maktspill mellom aktørene i og mellom en organisasjon og dens omgivelser. Konflikt, hestehandel og maktspill mellom aktørene i og mellom en organisasjon og dens omgivelser. Makt er en ressurs -> kjøpsslåing, forhandlinger, manøvrering Makt er en ressurs -> kjøpsslåing, forhandlinger, manøvrering Interessemotsetninger og koalisjoner Interessemotsetninger og koalisjoner Varige forskjeller mellom mennesker og grupper med hensyn til verdier, preferanser, meninger, informasjoner og virkelighetsoppfatninger Varige forskjeller mellom mennesker og grupper med hensyn til verdier, preferanser, meninger, informasjoner og virkelighetsoppfatninger

3 3 Makt og organisasjoner Sentrale begreper: Koalisjon Koalisjon Makt Makt Konflikt Konflikt Et sentralt historisk bidrag: Et sentralt historisk bidrag: Karl Marx og hans syn på kapitalismens undertrykkelse. Konflikter gjenspeiler klassemotsetninger.

4 4 Makt og definisjoner Hva er makt? Hva er makt? Makt er å få en annen person til å gjøre noe som vedkommende ellers ikke ville ha gjort (egen) Makt er å få en annen person til å gjøre noe som vedkommende ellers ikke ville ha gjort (egen) ”Aktør A påvirker på en eller annen måte aktør B” ”Aktør A påvirker på en eller annen måte aktør B” Thorsvik og Jacobsen 2002 ”A har makt over B i den grad A har et gode som B ønsker. Jo mer B ønsker det godet A har, desto mer makt får A over B. ”A har makt over B i den grad A har et gode som B ønsker. Jo mer B ønsker det godet A har, desto mer makt får A over B. Desto vanskeligere det er for B å tilegne seg fra andre kilder det godet A kontrollerer, desto mer makt får A over B”. Emerson 1962 Emerson 1962

5 5 Makt og organisasjoner Hvem tar beslutningene? Hvem vinner, hvem taper. Hvem har aksess til beslutningsarena? Hvilken betydning har organisasjonsstrukturen? Hvilken betydning har ikke-beslutninger? Hvem når ikke frem, hvilke saker blir ikke behandlet og hvilke beslutninger blir ikke tatt? Hvorfor? Dagsorden. Hva innebærer meningsdannelse? Jo at ”noen” har makt til å definere sosial virkelighet for andre. Resultat: et hegemoni, men også en mer samstemt organisasjon.

6 6 I en organisasjon vil det finnes interne og eksterne interessentkoalisjoner. I en organisasjon vil det finnes interne og eksterne interessentkoalisjoner. Interne: ansatte, eiere, ledere Interne: ansatte, eiere, ledere Eksterne: samarbeidspartnere, fagforeninger, Eksterne: samarbeidspartnere, fagforeninger, interessegrupper, offentlige myndigheter, kunder, leverandører, distributører.

7 7 Makt og organisasjoner Grunntrekk: Grunntrekk: Uenighet om mål og virkemidler og ressursfordeling Uenighet om mål og virkemidler og ressursfordeling Skiftende koalisjonsdannelse og interessegrupper Skiftende koalisjonsdannelse og interessegrupper Uoversiktlige beslutningsprosesser Uoversiktlige beslutningsprosesser Koalisjonsbygging Koalisjonsbygging Konfliktgrunnlag Konfliktgrunnlag Ressursknapphet Ressursknapphet Fordelingen av makt Fordelingen av makt

8 8 Makt og organisasjoner Makt er forankret i en aktørs avhengighet til en annen. Med andre ord: Det er graden av avhengigheten mellom aktørene i en organisasjon som avgjør graden av makt

9 9 Chester Barnard: Chester Barnard: Vi bør skille makt og autoritet. Ledere må strebe etter å få autoritet, ikke makt. Fra hierarki og formell makt til autoritet i kraft av å finne en akseptert likevekt i kontraktsforholdet mellom ansatte og ledelse – legitim makt viktig.

10 10 Tradisjonell (slaveri, tradisjoner, uopplyste) Tradisjonell (slaveri, tradisjoner, uopplyste) Legal (byråkratiet, rettsstaten) Legal (byråkratiet, rettsstaten) Karismatisk Karismatisk Max Weber (1864-1920) mente at det var tre former for autoritetsstrukturer – altså forhold som gir lederen herredømme og makt til å kunne befale andre:

11 11 Makt og organisasjoner Makt betinges av: Makt betinges av: Maktbalansen Maktbalansen Grad av ressursknapphet Grad av ressursknapphet Uenighet og aktører som er avhengig av hverandre på en eller annen måte Uenighet og aktører som er avhengig av hverandre på en eller annen måte Følelsesforhold antipati/sympati Følelsesforhold antipati/sympati Aktualitet og viktighetsgrad Aktualitet og viktighetsgrad

12 12 Makt og organisasjoner MAKT og MAKTUTØVELSE I form av tvang fysisk og psykisk I form av manipulering I form av overtalelese I form av autoritet basert på regler og hierarki, kunnskap eller karisma.

13 13 Makt og organisasjoner Ulike typer konflikter Horisontale konflikter Horisontale konflikter Vertikale konflikter Vertikale konflikter Kulturkonflikter Kulturkonflikter

14 14 Makt og organisasjoner Latent konfliktUenighetFølelsesmessig konflikt Manifestert konflikt Eskalering av konflikt i organisasjoner

15 15 Maktformer i organisasjoner Kontroll over begrensede ressurser Kontroll over begrensede ressurser

16 16 Maktformer i organisasjoner Makt ved kontroll med organisasjonsstruktur, regler og prosedyrer Makt ved kontroll med organisasjonsstruktur, regler og prosedyrer

17 17 Maktformer i organisasjoner Kontroll med beslutningsprosessen Kontroll med beslutningsprosessen og Agenda-setting og Agenda-setting

18 18 Maktformer i organisasjoner Kontroll eller besittelse av kunnskap og informasjon

19 19 Maktformer i organisasjoner Kontroll av grenser Kontroll av grenser

20 20 Maktformer i organisasjoner Evne til å mestre usikkerhet Evne til å mestre usikkerhet

21 21 Maktformer i organisasjoner Kontroll over teknologi, tvangsmidler, sanksjoner og belønningssystemer

22 22 Maktformer i organisasjoner Mellommenneskelige allianser, nettverk og kontroll med trekk ved ”uformell organisasjon”. Mellommenneskelige allianser, nettverk og kontroll med trekk ved ”uformell organisasjon”.

23 23 Maktformer i organisasjoner Symbolikk og normativ makt

24 24 Maktformer i organisasjoner Maktformer i organisasjoner Kontroll over fortolkning og symboler Kontroll over fortolkning og symboler

25 25 Makt og organisasjoner Empowerment – delegasjon av makt og beslutningsmyndighet gir økt handlefrihet nedover i organisasjonen, men også mer ansvar. Empowerment – delegasjon av makt og beslutningsmyndighet gir økt handlefrihet nedover i organisasjonen, men også mer ansvar. Betingelser for Empowerment? Betingelser for Empowerment?

26 26 Makt og organisasjoner Kritikk mot perspektivet:


Laste ned ppt "1 MAKT OG ORGANISASJONER Foreleser: Torbjørn S. Heyerdahl, førsteamanuensis, dr.oecon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google