Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til samfunnsgeografi SGO 1001

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til samfunnsgeografi SGO 1001"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til samfunnsgeografi SGO 1001
Bjørnar Sæther August 2003

2 Sentrale begreper innen samfunnsgeografi
Samfunnsgeografi – studiet av den romlige organiseringen av menneskelig aktivitet og av menneskets forhold til naturen Menneskelig aktivitet omfatter en rekke viktige samfunnsmessige forhold som økonomi, teknologi, politikk og kultur

3 Den romlige kontekst Samfunnsgeografi studerer samfunnsmessige prosesser i en romlig kontekst Kontekst vil si sammenheng, hvilke omstendigheter som omgir en spesiell handling eller hendelse. Eksempelvis vil det å bli bli arbeidsledig i Båtsfjord gi andre konsekvenser enn i Oslo

4 Romlig organisering Studiet av romlig organisering tar utgangspunkt i noen sentrale begreper: Sted (place) – avgrenset geografisk område som et kvartal eller bydel, by eller grend - Rom (space) betyr arealmessig utstrekning. I samfunnsgeografi skiller en mellom absolutt og relativt rom

5 Sted Steder utgjør rammene rundt menneskers daglig liv og representerer både muligheter og begrensninger Viktige hendelser finner sted på steder Det er fra steder endringer spres, eller diffunderer Steder er dynamiske med skiftende egenskaper og grenser Steder påvirker mennesker og kan ha stor symbolverdi Steder er sosialt konstruert

6 Rom Absolutt rom er det fysiske og objektive rom som kan måles og framstilles på kart Relativt rom er samfunnsmessig produsert og omfatter forhold mellom steder eller aktiviteter og er knyttet til prosesser og tid. Relativt rom endres i lys av sosiale prosesser og ny teknologi Eksempler er kart som er justert for den tiden det tar å reise mellom steder og mentale kart som er et uttrykk for opplevd, kognitivt rom

7 Romlig interaksjon Steder påvirker hverandre og blir påvirket av hverandre Dette er en asymmetrisk prosess der noen steder som storbyer har større innflytelse enn andre Det er aktører (enkeltmennesker, institusjoner) på disse stedene som øver innflytelse, ikke stedene i sed selv

8 Regioner Regioner er et sentralt begrep som ikke har noen entydig definisjon, men må forstås i en kontekst Regioner på sub-nasjonalt nivå som en eller flere kommuner eller fylker. Arbeidsmarkedsregion er ett eksempel Regioner på overnasjonalt nivå som Norden eller EU, Sør-øst Asia

9 Territorier Samfunnsgeografi studerer samfunnets territorielle dimensjon Den territoriell dimensjon kan inneholde både sted og rom

10 Geografiske nivåer Det kan skilles mellom følgende nivåer:
Lokalt med de enkelte steder Regionalt som Osloregionen Nasjonalt Regionalt forstått som for eksempel Norden eller EU Globalt i betydning flere kontinenter

11 Interaksjon på tvers av nivåer
De ulike geografiske nivåene må ikke forstås som absolutte størrelser En rekke prosesser virker på tvers av nivåene Det er i mange tilfelle en gjensidig avhengighet mellom det lokale og det globale (the global – local nexus) Avhengigheten forutsetter komplementaritet, en etterspørsel (etter varer, tjenester, informasjon) et sted og et tilbud et annet

12 Globalisering Globalisering innebærer tettere kontakt mellom ulike deler av verden gjennom felles økonomiske, teknologiske, politiske og kulturelle prosesser Disse prosessene vil ofte gi ulike konsekvenser på ulike steder, avhengig av hva som kjennetegner den lokale kontekst

13 Økonomisk globalisering
Økonomisk globalisering innebærer økt funksjonell integrasjon på tvers av landegrenser og er en kvalitativ prosess Internasjonalisering innebærer handel og er en kvantitativ prosess

14 Geografiens betydning i en globaliserende verden
Globalisering fører til tiltakende differensiering mellom steder og regioner Enkelte steder har egenskaper som gjør at de vinner I en global konkurranse, som Silicon Valley og Shanghai. Disse stedene er “sticky” Andre taper, som Båtsfjord og Flisa Det er viktig med kunnskap om geografisk forankrede prosesser for å forstå denne utviklingen


Laste ned ppt "Introduksjon til samfunnsgeografi SGO 1001"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google