Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av og for læring Ida Large Regional konferanse Tønsberg 16-17.04.2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av og for læring Ida Large Regional konferanse Tønsberg 16-17.04.2007."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vurdering av og for læring Ida Large Regional konferanse Tønsberg 16-17.04.2007

3 Stortingsmelding 16 (2006-2007) regelverket for individvurdering oppfattes ikke som klart nok både lærerutdanningen og skolen mangler tilstrekkelig kompetanse det er svak vurderingskultur og vurderingspraksis i skolen det er forsket lite på individvurdering i Norge

4 Oppdragsbrev nr 06 2007 fra KD Utdanningsdirektoratet skal gjennomføre tiltak som samlet sett skal bidra til et klarere regelverk økt vurderingskompetanse på alle nivåer en mer faglig relevant og rettferdig vurdering et bedre system for dokumentasjon av underveis- og sluttvurdering av elevene (omfatter også lærlinger, voksne og andre lærende)

5 Prosjekt bedre vurderingspraksis Arbeid med regelverket: Vurdere og eventuelt foreslå endringer i forskriften om individvurdering -felles bestemmelser G/VGO? -felles karakterbeskrivelser G/VGO? (frist til KD 10.07.07) -grunnlaget for vurdering med og uten karakter (frist til KD 10.07.07) -Foreslå modeller for hvordan sentrale bestemmelser om individvurdering kan gjøres mer tilgjengelig for brukerne

6 Prosjekt bedre vurderingspraksis Utprøving 2007-2009 En bredt anlagt utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag på trinn med kompetansemål Strukturert kompetansebygging: –Samarbeid mellom lærerutdanning, kommuner, fylkeskommuner, skoler og lærebedrifter –Øremerkede kompetanseutviklingsmidler til individvurdering generelt? Følgeevaluering

7 I tillegg….. Prosjektet Kartlegge og vurdere opplegg for vurdering som er i bruk Utvikle verktøy/veiledningsmateriell for vurdering som bygger på læreplanene for fag Sikre at alle skoler får tilgang til informasjon, materiale og erfaringer fra utprøvingen Arbeidsgruppe Kartlegge og vurdere ordninger og praksis i forbindelse med sluttvurdering (standpunkt, eksamen, fag-/svenneprøve) -Forholdet eksamen – standpunkt? -Felles rammeverk for eksamen og fag- og svenneprøver? -Bruk og videreutvikling av digitale verktøy og systemer i underveis- og sluttvurdering

8 Vurderingskultur Holdninger (pedagogisk og profesjonelt verdisyn) Kompetanse (på alle nivåer i utdanningssystemet, inkl elev) Bevissthet om mål og virkemidler Systematikk (planlegging, gjennomføring, oppfølging) Utviklingsberedskap

9 Vurderingspraksis Vurderingskulturen kommer til uttrykk i den vurderingspraksisen som utøves Samtidig er det gitt nasjonale rammer for vurderingspraksisen gjennom bl.a. forskrift til opplæringslova Vurderingspraksis KulturForskrift

10 Opplæringsloven Vurdering Styringsdokumenter –Opplæringsloven –Forskrift til opplæringsloven –Læreplanverket for Kunnskapsløftet Vurderingsformer –Underveisvurdering –Sluttvurdering Vurderings- former Lære- planverket for Kunnskapsløftet Forskrift til Opplæringsloven

11 Forskrift til opplæringslova Fastsatt 23. juni 2006, iverksatt 1. august 2006 Kapittel 2: Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda Kapittel 3: Vurdering i grunnskolen Kapittel 4: Vurdering i videregående opplæring Kapittel 5: Klage på vurdering Underveisvurdering og sluttvurdering Vurdering med og uten karakter

12 Vurdering uten karakterVurdering med karakter Underveisvurdering - hensikt  skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven  skal fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpasset opplæring Underveisvurdering – hva skal vurderes?  Kompetansemål i fag  De andre målene i Læreplanverket  Orden  Atferd Underveisvurdering – hensikt m.m  skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven  skal fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpasset opplæring  terminkarakterer, karakterer på prøver og annet arbeid underveis i opplæringen skal suppleres med begrunnelser og veiledning Sluttvurdering (standpunkt, eksamen)  skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av grunnskoleopplæringen  skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget (vgo) Underveis- og sluttvurdering – hva skal vurderes?  Kompetansemål i fag (hele tallkarakterer: Grunnskolen 1-6, Vgo 1-6, bestått 2-6 i vg)  Orden (G-Ng-Lg)  Atferd (G-Ng-Lg)

13 Forskriften vektlegger at underveisvurdering skal fremme læring, gi grunnlag for tilpasset opplæring og utvikle kompetansen til eleven (§§ 3-3, 4-4) sluttvurdering (standpunkt, eksamen) skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av grunnskoleopplæringen. Vgo: informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget kompetanse i faget vurderes atskilt fra personlig utvikling og orden og atferd (§§ 3-2, 3-4, 3-7, 4-5, 4-7) grunnlaget for sluttvurdering er hvordan eleven og lærlingen står ift kompetansemålene i faget elevene og lærlingene deltar i vurderingen av sitt eget arbeid og gjør gode egenvurderinger (§§ 3-1, 3-4, 4-5)

14 Nyttige lenker http://www.utdanningsdirektoratet.nohttp://www.utdanningsdirektoratet.no : Ofte stilte spørsmål (OSS) Underveis i Kunnskapsløftet (en hjelp til å forstå læreplanene) www.lovdata.no Opplæringslova og forskrift http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/nyh/2007/0013/ ddd/word/306099-oppdragsbrev_udir.doc Oppdragsbrev nr 06 om tiltak knyttet til individvurdering..


Laste ned ppt "Vurdering av og for læring Ida Large Regional konferanse Tønsberg 16-17.04.2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google