Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virginia Hendersons svar Kull semester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virginia Hendersons svar Kull semester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Virginia Hendersons svar Kull 2008 1. semester
Hva er sjukepleie? Virginia Hendersons svar Kull semester Benny Huser HSH Stord

2 Hvem var Virginia Henderson?
Født 1897 i W.DC, døde i 1996 Sjukepleier, lærer, pioner Anerkjent og populær (fag) pensjonist Sjukepleieteoretiker Benny Huser HSH Stord

3 Hvorfor lære om Henderson i dag?
Henderson har laget en viktig teori om sjukepleie Hva sjukepleie er Hva sjukepleier gjør Hva som er sjukepleiens mål Hvordan sjukepleie er forskjellig fra andre yrker i helsesektoren Benny Huser HSH Stord

4 Henderson er en klassiker
Teorien leses av alle Teorien fortsatt aktuell Vi skjønner hva sjukepleie er i nesten alle sjukepleiesituasjonene også i dag Er abstrakt og har generelle begreper Benny Huser HSH Stord

5 Hva er sjukepleieteori?
Teoretisk ramme for å svare på hva sjukepleie er Kjernen i sjukepleiearbeidet (fagets egenart) Yrkets mål Skillet mellom sjukepleiefaget og andre helsefag Benny Huser HSH Stord

6 Hvilke andre teorier om sjukepleie finnes?
Inndeling av sjukepleieteorier: Grunnleggende behov: Sjukepleie er ivaretakelse av pasienters grunnleggende behov Samhandling mellom sjukepleier og pasient Sjukepleiens mellommenneskelige aspekt er utgangspunktet Omsorg Sjukepleie har også (eller alltid) en omsorgsdimensjon Andre (holismeteori; systemteori) Benny Huser HSH Stord

7 Felles komponenter i ulike sjukepleieteorier
Teoriens grunnlag er verdier og antakelser om Mennesket Helse Sjukepleie Omgivelser Teoriens beskrivelse av sjukepleierens funksjon dreier seg om sjukepleiesituasjonen Sjukepleiens mål og hensikt Sjukepleierens rolle Sjukepleiens metoder Benny Huser HSH Stord

8 Hvem var sjukepleieteoretikeren Virginia Henderson?
Behovsteori Bygget på arven fra Florence Nightingale fra 1860: ”Notater om sykepleie: hva det er og hva det ikke er” 50-60-tall: Virginia Henderson ”Sykepleiens grunnprinsipper” 70-tall: Dorothea Orem ”Nursing: concepts of practice” 80-tall: ? Benny Huser HSH Stord

9 Hvorfor skrev hun? Ble opplært i (teoriløst) ”the art of nursing” (1918) Ville beskrive hva god sjukepleie betyr for sjuke mennesker Ville forbedre selve sjukepleieutøvelsen Klargjøre sjukepleierens arbeidsområde og funksjoner Skille sjukepleie fra andre legeyrket Forbedre sjukepleierutdanningen Benny Huser HSH Stord

10 Hvordan definerte hun sjukepleie?
”Sykepleiens enestående funksjon består i å hjelpe mennesket, enten det er sykt eller friskt, til å utføre de handlinger som bidrar til helse eller gjenvinning av helse (eller til en fredfull død), som dette mennesket ville ha utført uten hjelp hvis det hadde hatt den nødvendige styrke, vilje eller kunnskap til det. Hennes funksjon er å gjøre dette på en måte som hjelper ham til å bli selvstendig så raskt som mulig” (Mekki 2007:73; Kristoffersen m.fl.2005:35). Benny Huser HSH Stord

11 Hva uttrykker definisjonen?
Sjukepleiere har eget arbeidsområde Som de har sjølstendig ansvar for Hva deres arbeid består i Profesjonell sjukepleie individuell hjelp på viktige områder i personens liv hjelpe pasienten med å gjennomføre den behandlingen som legen rekvirerer Benny Huser HSH Stord

12 Hvilken antakelse bygger hun på?
Et allment ønske om sjølstendighet At mennesker ønsker å være uavhengige; også akutt eller kronisk sjuke pasienter Alle har potensial til å mestre dagliglivets utfordringer uten hjelp fra andre Midlertidig sjukepleie Kortest mulig avhengig av hjelp Vissheten om døden Benny Huser HSH Stord

13 Hvorfor trenger pasienter sjukepleie?
Menneskets grunnleggende behov påvirkes under sjukdom og helsesvikt (faktum) Alle reagerer på forhold i tilværelsen Utgangspunkt for all god sjukepleie Bygger på fysiologiske og psykologiske teorier (tidlig 50-tall) Benny Huser HSH Stord

14 Hvilke begrep bruker Henderson:
”Grunnleggende (generelle) behov” ”Forhold som alltid eller midlertidig er tilstede” ”Generell sjukepleie” Benny Huser HSH Stord

15 Generell sjukepleie ved grunnleggende behov
Å hjelpe pasienten med disse funksjonene eller Å skape forhold som vil sette pasienten i stand til: Å puste normalt Å spise og drikke tilstrekkelig Å få fjernet kroppens avfallsstoffer Å opprettholde riktig kroppsstilling når han ligger, sitter, går og står, og med å skrifte stilling Å sove og hvile Å velge passende klær og sko, og kle av og på seg Å opprettholde normal kroppstemperatur uansett klima ved å tilpasse klær og omgivelsestemperatur Å holde kroppen ren og velstelt og huden beskyttet Benny Huser HSH Stord

16 Generell sjukepleie ved grunnleggende behov
Å unngå farer fra omgivelsene og unngå å skade andre Å få kontakt med andre og gi uttrykk for sine egne behov og følelser Å praktisere sin religion og handle slik han mener er rett Å arbeide med noe som gir følelse av å utrette noe (produktiv sysselsetting) Å finne underholdning og fritidssysler Å lære det som er nødvendig for god helse og normal utvikling (Kristoffersen m.fl.2005:36) Benny Huser HSH Stord

17 Forhold som alltid vil være tilstede
Alder Livsløp Temperament Sinnstilstand; humør Sosial og kulturell status Familie, venner Økonomi Legemlig og åndelig utrustning Kropp, vekt Psyke; evner Sanser Benny Huser HSH Stord

18 Forhold som forbigående kan være tilstede
Forstyrrelser i væskebalanse; sult; brekning; diaré Surstoffmangel akutt Sjokk, blødning Påvirkning av kroppstemperaturen; kulde, varme Bevissthetsforstyrrelse Høgfebrile tilstander akutt Skade lokalt, sår, infeksjon Smittsom tilstand Preoperativ tilstand Postoperativ tilstand Immobilisert Smerter Benny Huser HSH Stord

19 Hvem er Hendersons ”pasient”?
”Pasienten er en person som ikke har tilstrekkelig styrke, vilje eller krefter til selv å utføre aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde helsen, bli frisk fra sykdom eller få en fredfull død. Hadde pasienten disse ressursene, ville han selv ha sørget for det” (Mekki 2007:74; Kristoffersen m.fl.2005:35). Personen mangler krefter, vilje, kunnskap, eller har nedsatte evner eller helsesvikt. Benny Huser HSH Stord

20 Hva trengs for å ivareta behovene?
Ressurser Fysiske og psykiske krefter Evne til sjølstendige beslutninger om gjøremål Evne til ivaretakelse av livsmønster Benny Huser HSH Stord

21 Henderson og sjukepleieprosessen
Henderson laget skriftlig pleieplan for en og en pasient over ett og ett døgn (NSF 1997:22-26) Tatt til inntekt for logisk og trinnvis modell for problemløsning Fra 1970-tallet kalt sjukepleieprosessen Ble beskrevet av andre i ettertid Benny Huser HSH Stord

22 Problemløsning i sjukepleie ut fra Hendersons sjukepleietenkning
Datainnsamling Bruke 14 punktene om grunnleggende behov Klarlegge pasientens behov for sjukepleie Bedømming av sjukepleiebehov Bruke kunnskap om normalfunksjoner Bruke pasientenes ressurser Benny Huser HSH Stord

23 Problemløsning forts. Formulere pasientproblem
Hvordan oppsto sykepleiebehovet? Hva kommer ressurssvikten av? Planlegge og iverksette tiltak Kompensere for mangel og svikt Assistere pasienten i nødvendige gjøremål for å dekke grunnleggende behov Benny Huser HSH Stord

24 Hendersons betydning i dag
Helhetlig sjukepleie: Hvordan forstå pasientens livsverden i denne prosessen? Hvordan ta hensyn til individualitet? Hva er konteksten som sjukepleien foregår i? Motvekt til medisinsk teknisk tenkemåte Benny Huser HSH Stord

25 Noen oppsummerende punkter
Henderson ble pioner som banet vei for helhetlig individuell sjukepleie Påvirkende forhold i sjukepleiesituasjoner Menneskets grunnleggende behov om utgangspunkt for sjukepleiens oppgaver og funksjon Sjukepleiens grunnleggende gjøremål Hjelpe pasienter til sjølstendighet Pleie pasienter og sørge for fredfull død Sjukepleie rettet primært mot sjukepleier/pasientforholdet Benny Huser HSH Stord

26 Litteratur Blix og Breivik (2006) Basisbok i sykepleie, Fagbokforlaget. Henderson (1998) Sykepleiens natur. Refleksjoner etter 25 år, Universitetsforlagets sykepleieklassikere. Kirkevold (1992) Sykepleieteorier – analyse og evaluering, Ad Notam Gyldendal Kristoffersen, Nortvedt og Skaug (2005) Grunnleggende sykepleie, Gyldendal akademisk. NSF/Norsk Sykepleierforbund (1997) ICN Sykepleiens grunnprinsipper, NSF-serien 3. Mekki (red.) (2007) Sykepleieboken 1, Akribe. Benny Huser HSH Stord


Laste ned ppt "Virginia Hendersons svar Kull semester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google