Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benny Huser HSH Stord 17.09.081 Hva er sjukepleie? Virginia Hendersons svar Kull 2008 1. semester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benny Huser HSH Stord 17.09.081 Hva er sjukepleie? Virginia Hendersons svar Kull 2008 1. semester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Benny Huser HSH Stord 17.09.081 Hva er sjukepleie? Virginia Hendersons svar Kull 2008 1. semester

2 Benny Huser HSH Stord 17.09.082 Hvem var Virginia Henderson? Født 1897 i W.DC, døde i 1996 Sjukepleier, lærer, pioner Anerkjent og populær (fag) pensjonist Sjukepleieteoretiker

3 Benny Huser HSH Stord 17.09.083 Hvorfor lære om Henderson i dag? Henderson har laget en viktig teori om sjukepleie Hva sjukepleie er Hva sjukepleier gjør Hva som er sjukepleiens mål Hvordan sjukepleie er forskjellig fra andre yrker i helsesektoren

4 Benny Huser HSH Stord 17.09.084 Henderson er en klassiker Teorien leses av alle Teorien fortsatt aktuell Vi skjønner hva sjukepleie er i nesten alle sjukepleiesituasjonene også i dag Er abstrakt og har generelle begreper

5 Benny Huser HSH Stord 17.09.085 Hva er sjukepleieteori? Teoretisk ramme for å svare på hva sjukepleie er Kjernen i sjukepleiearbeidet (fagets egenart) Yrkets mål Skillet mellom sjukepleiefaget og andre helsefag

6 Benny Huser HSH Stord 17.09.086 Hvilke andre teorier om sjukepleie finnes? Inndeling av sjukepleieteorier: Grunnleggende behov: Sjukepleie er ivaretakelse av pasienters grunnleggende behov Samhandling mellom sjukepleier og pasient Sjukepleiens mellommenneskelige aspekt er utgangspunktet Omsorg Sjukepleie har også (eller alltid) en omsorgsdimensjon Andre (holismeteori; systemteori)

7 Benny Huser HSH Stord 17.09.087 Felles komponenter i ulike sjukepleieteorier 1. Teoriens grunnlag er verdier og antakelser om 1. Mennesket 2. Helse 3. Sjukepleie 4. Omgivelser 2. Teoriens beskrivelse av sjukepleierens funksjon dreier seg om sjukepleiesituasjonen 1. Sjukepleiens mål og hensikt 2. Sjukepleierens rolle 3. Sjukepleiens metoder

8 Benny Huser HSH Stord 17.09.088 Hvem var sjukepleieteoretikeren Virginia Henderson? Behovsteori Bygget på arven fra Florence Nightingale fra 1860: ”Notater om sykepleie: hva det er og hva det ikke er” 50-60-tall: Virginia Henderson ”Sykepleiens grunnprinsipper” 70-tall: Dorothea Orem ”Nursing: concepts of practice” 80-tall: ?

9 Benny Huser HSH Stord 17.09.089 Hvorfor skrev hun? Ble opplært i (teoriløst) ”the art of nursing” (1918) Ville beskrive hva god sjukepleie betyr for sjuke mennesker Ville forbedre selve sjukepleieutøvelsen Klargjøre sjukepleierens arbeidsområde og funksjoner Skille sjukepleie fra andre legeyrket Forbedre sjukepleierutdanningen

10 Benny Huser HSH Stord 17.09.0810 Hvordan definerte hun sjukepleie? ”Sykepleiens enestående funksjon består i å hjelpe mennesket, enten det er sykt eller friskt, til å utføre de handlinger som bidrar til helse eller gjenvinning av helse (eller til en fredfull død), som dette mennesket ville ha utført uten hjelp hvis det hadde hatt den nødvendige styrke, vilje eller kunnskap til det. Hennes funksjon er å gjøre dette på en måte som hjelper ham til å bli selvstendig så raskt som mulig” (Mekki 2007:73; Kristoffersen m.fl.2005:35).

11 Benny Huser HSH Stord 17.09.0811 Hva uttrykker definisjonen? Sjukepleiere har eget arbeidsområde Som de har sjølstendig ansvar for Hva deres arbeid består i Profesjonell sjukepleie individuell hjelp på viktige områder i personens liv hjelpe pasienten med å gjennomføre den behandlingen som legen rekvirerer

12 Benny Huser HSH Stord 17.09.0812 Hvilken antakelse bygger hun på? Et allment ønske om sjølstendighet At mennesker ønsker å være uavhengige; også akutt eller kronisk sjuke pasienter Alle har potensial til å mestre dagliglivets utfordringer uten hjelp fra andre Midlertidig sjukepleie Kortest mulig avhengig av hjelp Vissheten om døden

13 Benny Huser HSH Stord 17.09.0813 Hvorfor trenger pasienter sjukepleie? Menneskets grunnleggende behov påvirkes under sjukdom og helsesvikt (faktum) Alle reagerer på forhold i tilværelsen Utgangspunkt for all god sjukepleie Bygger på fysiologiske og psykologiske teorier (tidlig 50-tall)

14 Benny Huser HSH Stord 17.09.0814 Hvilke begrep bruker Henderson: ”Grunnleggende (generelle) behov” ”Forhold som alltid eller midlertidig er tilstede” ”Generell sjukepleie”

15 Benny Huser HSH Stord 17.09.0815 Generell sjukepleie ved grunnleggende behov Å hjelpe pasienten med disse funksjonene eller Å skape forhold som vil sette pasienten i stand til: 1. Å puste normalt 2. Å spise og drikke tilstrekkelig 3. Å få fjernet kroppens avfallsstoffer 4. Å opprettholde riktig kroppsstilling når han ligger, sitter, går og står, og med å skrifte stilling 5. Å sove og hvile 6. Å velge passende klær og sko, og kle av og på seg 7. Å opprettholde normal kroppstemperatur uansett klima ved å tilpasse klær og omgivelsestemperatur 8. Å holde kroppen ren og velstelt og huden beskyttet

16 Benny Huser HSH Stord 17.09.0816 Generell sjukepleie ved grunnleggende behov 9. Å unngå farer fra omgivelsene og unngå å skade andre 10. Å få kontakt med andre og gi uttrykk for sine egne behov og følelser 11. Å praktisere sin religion og handle slik han mener er rett 12. Å arbeide med noe som gir følelse av å utrette noe (produktiv sysselsetting) 13. Å finne underholdning og fritidssysler 14. Å lære det som er nødvendig for god helse og normal utvikling (Kristoffersen m.fl.2005:36)

17 Benny Huser HSH Stord 17.09.0817 Forhold som alltid vil være tilstede 1) Alder 1) Livsløp 2) Temperament 1) Sinnstilstand; humør 3) Sosial og kulturell status 1) Familie, venner 2) Økonomi 4) Legemlig og åndelig utrustning 1) Kropp, vekt 2) Psyke; evner 3) Sanser

18 Benny Huser HSH Stord 17.09.0818 Forhold som forbigående kan være tilstede 1) Forstyrrelser i væskebalanse; sult; brekning; diaré 2) Surstoffmangel akutt 3) Sjokk, blødning 4) Påvirkning av kroppstemperaturen; kulde, varme 5) Bevissthetsforstyrrelse 6) Høgfebrile tilstander akutt 7) Skade lokalt, sår, infeksjon 8) Smittsom tilstand 9) Preoperativ tilstand 10) Postoperativ tilstand 11) Immobilisert 12) Smerter

19 Benny Huser HSH Stord 17.09.0819 Hvem er Hendersons ”pasient”? ”Pasienten er en person som ikke har tilstrekkelig styrke, vilje eller krefter til selv å utføre aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde helsen, bli frisk fra sykdom eller få en fredfull død. Hadde pasienten disse ressursene, ville han selv ha sørget for det” (Mekki 2007:74; Kristoffersen m.fl.2005:35). Personen mangler krefter, vilje, kunnskap, eller har nedsatte evner eller helsesvikt.

20 Benny Huser HSH Stord 17.09.0820 Hva trengs for å ivareta behovene? Ressurser Fysiske og psykiske krefter Evne til sjølstendige beslutninger om gjøremål Evne til ivaretakelse av livsmønster

21 Benny Huser HSH Stord 17.09.0821 Henderson og sjukepleieprosessen Henderson laget skriftlig pleieplan for en og en pasient over ett og ett døgn (NSF 1997:22-26) Tatt til inntekt for logisk og trinnvis modell for problemløsning Fra 1970-tallet kalt sjukepleieprosessen Ble beskrevet av andre i ettertid

22 Benny Huser HSH Stord 17.09.0822 Problemløsning i sjukepleie ut fra Hendersons sjukepleietenkning Datainnsamling Bruke 14 punktene om grunnleggende behov Klarlegge pasientens behov for sjukepleie Bedømming av sjukepleiebehov Bruke kunnskap om normalfunksjoner Bruke pasientenes ressurser

23 Benny Huser HSH Stord 17.09.0823 Problemløsning forts. Formulere pasientproblem Hvordan oppsto sykepleiebehovet? Hva kommer ressurssvikten av? Planlegge og iverksette tiltak Kompensere for mangel og svikt Assistere pasienten i nødvendige gjøremål for å dekke grunnleggende behov

24 Benny Huser HSH Stord 17.09.0824 Hendersons betydning i dag Helhetlig sjukepleie: Hvordan forstå pasientens livsverden i denne prosessen? Hvordan ta hensyn til individualitet? Hva er konteksten som sjukepleien foregår i? Motvekt til medisinsk teknisk tenkemåte

25 Benny Huser HSH Stord 17.09.0825 Noen oppsummerende punkter Henderson ble pioner som banet vei for helhetlig individuell sjukepleie Påvirkende forhold i sjukepleiesituasjoner Menneskets grunnleggende behov om utgangspunkt for sjukepleiens oppgaver og funksjon Sjukepleiens grunnleggende gjøremål Hjelpe pasienter til sjølstendighet Pleie pasienter og sørge for fredfull død Sjukepleie rettet primært mot sjukepleier/pasientforholdet

26 Benny Huser HSH Stord 17.09.0826 Litteratur Blix og Breivik (2006) Basisbok i sykepleie, Fagbokforlaget. Henderson (1998) Sykepleiens natur. Refleksjoner etter 25 år, Universitetsforlagets sykepleieklassikere. Kirkevold (1992) Sykepleieteorier – analyse og evaluering, Ad Notam Gyldendal Kristoffersen, Nortvedt og Skaug (2005) Grunnleggende sykepleie, Gyldendal akademisk. NSF/Norsk Sykepleierforbund (1997) ICN Sykepleiens grunnprinsipper, NSF-serien 3. Mekki (red.) (2007) Sykepleieboken 1, Akribe.


Laste ned ppt "Benny Huser HSH Stord 17.09.081 Hva er sjukepleie? Virginia Hendersons svar Kull 2008 1. semester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google