Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004

3 Hva er norsk som andrespråk? 4 Et kulturelt og samfunnsmessig felt 4 Et språklig anliggende

4 Hvem er den tospråklige eleven? 4 En definisjon: ”…en som i de fleste situasjoner uten videre kan anvende to språk som kommunikasjonsmiddel og gå over fra det ene til det andre dersom det er behov for det.” (Els Oskaar, sitert fra Skutnabb-Kangas: Tvåsprålighet, 1981)

5 Hvem er den tospråklige eleven 4 Elevens språksituasjon vil være avhengig av hjemmets språksituasjon: 4 Tospråklige hjem 4 Førstespråk/andrespråk og hjemmespråk/skolespråk

6 Elevens språklige ferdigheter

7 Antall minoritetselever i grunnskolen (1998) Landsgjennomsnitt:6,9% Vestfold: 4,0 % Oslo:27,7% 4 Dette er en uensartet gruppe - og definisjonen av minoritetselever har falt bort i nyere statistikker.

8 Antall minoritetselever i grunnskolen

9 Er det noen vits i at elevene skal være tospråklige? 4 Hva er språk? 4 Det tar ca 2 år å beherske et språk fullgodt til kommunikasjon 4 Det tar 5-7 år å lære et språk fullgodt til å kunne bruke det som redskapsspråk

10 Hva sier loven og Læreplanen? 4 ”Elevar med anna morsmål enn norsk, samisk, dansk eller svensk har som alternativ til opplæring etter læreplan i faget norsk, rett til opplæring i samsvar med norsk som andrespråk for språklige minoritetar, dersom dei har behov for det.” Forskrift: Læreplan i norsk som andrespråk for språklige minoriteter

11 Hva sier loven og Læreplanen? (2) 4 I tillegg skal det ”iverksettes spesielle språkopplæringstiltak” for elever som kommer til landet i løpet av skolealder. 4 Fører til tre ulike løp: –fagplan i norsk –fagplan i norsk som andrespråk –begynnerkurs

12 Morsmålsopplæring 4 Stortingsmelding nr. 25 (desember 1998): ”Elever med begrensede norskferdigheter får tilbud om morsmålsopplæring. Denne opplæringen vil det være størst behov for de fire første årene i grunnskolen, knyttet til den første lese- og skriveopplæringen. Tilbudet kan likevel strekke seg over de sju første skoleårene når det er behov for det.”

13 Morsmålsopplæring (2) 4 ”Elever får tospråklig opplæring inntil de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.”  Hva er "begrensede norskferdigheter"?  Morsmålet blir kun et redskap til å lære norsk

14 Er norsk vanskelig? 4 Alt man kan er lett… 4 Språk kan likne på hverandre på ulike måter 4 Kunnskap om eget språk gjør det enklere å lære et nytt

15 Lydsystemet 4 Fonemer er språkspesifikke 4 Norsk har mange fremre, rundede vokaler 4 Fonemer kan eksistere, men mangle i ulike posisjoner 4 Kort og lang vokal er ordskillende 4 Konsonantgrupper kan være problematiske 4 Tonem 4 Trykk og tone

16 Språktypologi 4 Språktypologi er studiet av språk ut fra grammatisk struktur 4 Innen språktypologien forsøker man å gruppere språk på bakgrunn av grammatiske likheter

17 Analytiske og syntetiske språk 4 Analytiske språk har få eller ingen bøyingsendelser, men uttrykker grammatiske forhold gjennom separate grammatiske ord eller ordstilling 4 Syntetiske språk har utstrakt bruk av bøyingsmorfemer

18 Analytiske og syntetiske språk AnalytiskSyntetisk Vietnamesisk Tyrkisk Bosnisk-serbisk-kroatisk Tysk Norsk Engelsk

19 Morfologi 4 Norsk har relativ enkel substantiv- og verbbøying 4 Kjønn er alltid vanskelig 4 Innfløkt artikkelsystem (dobbelt bestemthet) 4 Innfløkt preposisjonsystem

20 Syntaks 4 Norsk er et SVO-språk og deler trekk med andre SVO-språk (som engelsk, spansk, vietnamesisk) 4 Norsk har stort sett fast leddrekkefølge 4 Problem: Inversjon. Utslag av ”V2-regelen” - at det finitte verbalet alltid kommer som ledd nr to i norske fortellende helsetninger.

21 Mellomspråksteorien 4 bygger på antakelser om at all språkbruk er regelstyrt og systematisk 4 beskriver de strategiene som eleven bruker, både i kommunikasjon og i læring 4 Et mellomspråk er under stadig utvikling og endring, alt etter som ferdighetene til eleven blir bedre. Karakterisert av flere eller færre feil i forhold til normert språk.

22 Karakteristiske trekk ved mellomspråk 4 Overføringer fra morsmålet 4 Overføringer fra målspråket 4 Overføringer fra undervisningsmaterialet 4 Utelatelser 4 Underdifferensiering


Laste ned ppt "Norsk som andrespråk Fellesforelesning, 08.09.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google