Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsfokusering og elevsentrering EKH/RE 05/06

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsfokusering og elevsentrering EKH/RE 05/06"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsfokusering og elevsentrering EKH/RE 05/06
DIDAKTIKK Kunnskapsfokusering og elevsentrering EKH/RE 05/06

2 Ulike læreplannivåer

3 Ulike syn på skolens innhold Hva skal skolen undervise i?
De viktigste fagene? Stofftrengsel Utvelging av innhold – Hvem skal gjøre det? Organisering av faginnhold Organisering av faginnhold i LK06

4 To grunnleggende motsetnigner
Fagsentrert lærestoff (Kultursentrert) Barnesentrert lærestoff

5 Valg av arbeidsmåter og undervisningsform
fagorientert formidlende oppdagende lærerstyrt elevstyrt temaorganisert undersøkende problemorientert

6 Formidlingspedagogikk
Lærestoff Lærer Elev

7 Dialogpedagogikk Lærestoff Elev Lærer

8 Kritisk frigjørende pedagogikk
Lærestoff Samfunns-ordninger ?? Lærer Elev

9 Den skjulte læreplan Budskap Erkjent Ikke erkjent Bevisst Ubevisst

10 Didaktisk relasjonsmodell - didaktiske kategorier
Innhold Elevforut-setninger Lærings-aktivitet Vurderings-form Rammer Mål

11 Diamanten - didaktisk relasjoner
Innhold Elevforut-setninger Lærings-aktivitet Vurderings-form Rammer Mål

12 HOVEDPOENG VED DIDAKTISK RELASJONSTEORI.
Skiller ut de mest vesentlige faktorer i undervisningen. Viser at undervisningsplanlegging og undervisning er en enhet. Viser at det hverken er mulig eller ønskelig å planlegge undervisningen fullstendig. Planleggingen låser ikke undervisningen. Den kan tilpasses nye endrede forhold. Ikke en faktor som styrer alle andre. Viser den gjensidige uavhengighet. En åpen modell for gjennom­tenking. Skal ikke ekskludere noe. Lærerrollen: aktiv, skapende. Krav om originalitet, ikke om teknisk tilpassing.

13 Mål Holdningsmål Ferdighetsmål Kunnskapsmål
fakta, forståelse, anvendelse, vurdering Kognitive -, affektive (følelsesmessige) -, sosiale mål Problemløsningsmål (oppgaver med bestemte krav) Ekspressive mål (opplevelse og uttrykk for disse med friere rammer) Prosessmål (bli flinkere til.., bevisstgjøring, selvrealisering, kritisk sans, selvstendighet, ansvar osv Produktmål (bestemte og synlige resultat, f.eks dette resultatet har jeg greidd, dette kan jeg, dette har jeg laget)

14 Innhold – Undervisningens HVA
Fag Emne Lærestoff Bestemt ferdighet som skal læres Bestemte aktiviteter Sang Fotball Dramatisering Men også en bestemt arbeidsmåte kan i seg selv være innholdet i undervisning som f.eks gruppearbeid for at elevene skal lære å arbeide sammen og hvor temaet ikke er det viktigste.

15 Læringsaktivitet og organisering – undervisningens HVORDAN
Dette dreier seg om hvilken læringsaktivitet vi til rettelegger for elevene i klassen. Eksempelvis ulike undervisnings- og arbeidsmåter (se dette) Og hvordan vi organiserer aktiviteten med hensyn til organisering av elevene, progresjonen (først og sist) og hva vi som lærere skal gjøre og undervisnings- og arbeidsmateriell osv Mer omfattende undervisningsmetoder som LGS, Verkstedpedagogikk, Bifrost metoden osv har gjerne sine egne anvisninger av organisering.

16 Ulike undervisnings- og arbeidsmåter
Undervisningsmåter(læreren) Formidlende undervisning Fortelle Forklare Demonstrere Inspirere Dialog undervisning Kritisk-utfordrende undervisning Organisering Klasseundervisning Gruppeundervisning Individuell undervisning Arbeidsmåter (elevene) Lytte Øve Lage og gjøre Undersøke Oppdage Samarbeide Organisering Samlet klasse Gruppearbeid Individuelt arbeid

17 Elevforutsetninger kognitivt, sosialt, emosjonelt, fysisk-motorisk
For den enkelte elev Modning Evner (generelt og spesielt) Tidligere erfaringer og kunnskap Interesser Særskilte lærevansker Sosial-kulturell bakgrunn For elevgruppa som helhet Klassesteg og alder Modning Tidligere erfaringer og kunnskap Interesser Klassemiljø Sosial trening Sosial-kulturell bakgrunn

18 Rammer fysiske rammer – ressurser – formelle rammer
Undervisningsmidler og læremateriell Arbeidsmateriell og utstyr Tid Rom Lærerkrefter Lærerforutsetninger Rammer kan oppleves som begrensninger Rammer kan oppleves som muligheter

19 Vurderingsform Målrelatert Grupperelatert Individrelatert
Underveis - formativ Til slutt - summativ Produkt Prosess Formell Uformell I grunnskolen i dag brukes Vurdering med karakter (8.-10.kl) Vurdering uten karakter (1-10.kl) Vurderinga skal fremme læring og utvikling, gi tilbakemelding på elevens læring og utvikling i forhold til målet for opplæringen og være et grunnlag for dialog med de foresatte. KUF: Rettledning til L97: Vurdering

20 Undervisningsprinsippene (MAKVIS)
Motivere Aktivisere Konkretisere Variere Individualisere Støtte Undervisningsprinsippene kan gi en for ensidig oppfatning at dette er noe læreren skal ”gjøre” i undervisningen. Det er viktig å se at prinsippene også og kanskje i større grad blir realisert gjennom den måten arbeid og virksomheten i klasse og på skolen er organisert


Laste ned ppt "Kunnskapsfokusering og elevsentrering EKH/RE 05/06"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google