Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DIDAKTIKK •Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia”. •”Didaktikk handler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DIDAKTIKK •Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia”. •”Didaktikk handler."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DIDAKTIKK •Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia”. •”Didaktikk handler om den opplæring, oppdragelse og sosialisering som skjer i institusjoner med et nærmere bestemt pedagogisk mandat” (Imsen 2006). •Handler om undervisning (HVA,HVORDAN og HVORFOR) •En disiplin i faget pedagogikk •Ulike oppfatninger av god undervisning, derfor også ulike perspektiver på didaktikken •Tradisjonelt fokus på det som skjer i klasserommet 1 Magne Jensen

3 Didaktikk •Normativ og analytisk didaktikk •Normativ : Prinsipper-hvordan undervisningen bør være (bør) •Analytisk: virkeligheten i undervisningssituasjonen (er) •Største problemet i all undervisning - Gapet mellom teori og praksis •Stor forskjell på bør (intensjonene) og er (virkeligheten) 2 Magne Jensen

4 DIDAKTIKK •Begrepets to dimensjoner: En praksisrelatert dimensjon: –Planlegging, gjennomføring, vurdering En kritisk begrunnende dimensjon: –Vi begrunner praksis i pedagogisk teori 3 Magne Jensen

5 DIDAKTIKK •HvaInnhold •HvordanArbeidsmåte /Metode •HvorforMål - Begrunnelse (for innhold og metoder) •Vi setter oss i planleggerens (lærerens) rolle 4 Magne Jensen

6 5 Den didaktiske relasjonsmodell (B. Bjørndal og S. Lieberg)

7 •Mål, innhold, arbeidsmåter, rammefaktorer, elevforutsetninger og vurdering •Hovedpoeng: Gjensidig avhengighetsforhold mellom kategoriene. Læring er vel planlagt og kontekstavhengig. Redskap for planlegge, reflektere og analysere undervisning og læring. 6 Magne Jensen

8 7 Didaktikk •Helhetlig læringssyn: Relasjonsmodellen •Opplæringen skal ha en struktur – Arbeidet må planlegges og tiden disponeres, samtidig som man må være fleksibel og ha evnen til å tilpasse den den pedagogiske praksisen Struktur / planmessighet Elevenes erfaringer / interesser •Didaktikk: Et redskap for lærerens refleksjon over pedagogisk praksis Å kunne fornye og utvikle egen kompetanse En støtte i planlagte og spontane situasjoner

9 Didaktikk •Didaktisk kompetanse = Refleksjon Refleksjon over: - Formålet med opplæringen - Innholdet i læreplanen - Elevenes forutsetninger og medvirkning - Rammene som undervisningen foregår i •Læreplaner må analyseres og dens mål må operasjonaliseres •Viktigste kunnskap er kunnskapen om elevene •”Den skjulte læreplanen” •”Taus kunnskap” Magne Jensen 8

10 DIDAKTIKK Start med TEMA Magne Jensen 9

11 HVEM skal lære noe ? Magne Jensen 10

12 Kunnskapsløftet •Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. •Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. •Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. •Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet…….. •Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg •Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. (Forkortet utvalg av 11 punkter) Læringsplakaten : 11 Magne Jensen

13 Didaktiske kategorier •FORUTSETNINGER: - angir muligheter, begrensninger og utfordringer Magne Jensen 12 Praktiske forutsetningerMenneskelige forutsetninger Samfunnsmessige forutsetninger

14 Didaktiske kategorier •MÅL Hvorfor skal vi gjennomføre denne aktiviteten? Mål – gjør greie for hensikt og intensjon Jo mer overordnet, jo mer generelle er målene. Jo mer underordnet, jo mer spesifikke og konkrete. De underordnete mål, f.eks. delmål for timen skal i prinsippet være utledet fra de overordnete mål. Men lærerens tolkninger og prioriteringer er ofte avgjørende. Viktig del av lærerens profesjonelle, særegne kompetanse! Magne Jensen 13

15 Magne Jensen MÅL Delmål består av 3 målområder: Kunnskapsmål (intellektuelle ferdigheter) Ferdighetsmål (lære å ta i bruk – lett å måle) Holdningsmål (utvikle en holdning – vanskelig å måle) 14

16 Magne Jensen15 Måltaksonomier MÅLOMRÅDER:

17 Magne Jensen 16 FRA LÆREPLANMÅL TIL LÆRINGSMÅL Analyse av læreplanmål Konkretisering, formulering i atferdstermer Formulering av læringsmål for områdene - kunnskaper - ferdigheter - holdninger

18 Magne Jensen 17 Målstyring i skolen ElevProsessMål Norsk skole er målstyrt, og læreplanene karakteriseres som målstyringsdokumenter

19 Magne Jensen 18 Målhierarki i skolen Formål Læreplan- mål (Fag) Læringsmål Læringsmål Læringsmål Læringsmål Læringsmål Læringsmål

20 Nedbryting av læringsmål 19 Magne Jensen

21 20 Om læringsmål •De er tolkninger av fag/læreplanmålene •Settes av den enkelte lærer/klasse •Egenskaper ved gode læringsmål: –De skal være relevante –De skal være konkrete –De skal være synlige –De skal være realistiske –De skal være enkle, lette å forstå

22 Didaktiske kategorier RAMMEFAKTORERDEFINISJON: FREMMEHEMME FORHOLD SOM VIRKER INN PÅ OPPLÆRINGEN OG SOM BIDRAR TIL Å FREMME ELLER HEMME DEN ”muligheter og begrensninger i undervisningen.” 21 Magne Jensen

23 22 YTRE RAMMER •Skoledagens organisering •Skolebygningene/Klasserommene •Skolens reglement •Skolens verdier og normer (Skolekulturen) •Skolens nærmiljø •Foreldrenes engasjement i skolespørsmål Magne Jensen

24 23 INDRE RAMMER •Økonomi •Tid til disposisjon •Læremidler og undervisningsutstyr •Forholdet til skoleledelsen •Lærerkompetanse –Kunnskaper –Ferdigheter –Holdninger Magne Jensen

25 24 LÆRERENS UTNYTTING AV RAMMENE OPP- LÆRING Økonomi Læremidler Tid Lærer- kompetanse Ledelsen Nærmiljø Lærerens utnyttingsgrad Reelle rammer Magne Jensen

26 Didaktiske kategorier •INNHOLD (HVA) Faget, ferdighetene, holdningene, det som skal læres Hva gjør vi for å nå målene? - Primært Faginnhold Men også: - Aktiviteter - Opplevelser - Samtaler Vanlig praksis: Innholdet bestemmes av lærebøker og lærerveiledninger Magne Jensen 25

27 INNHOLD •INNHOLD i undervisningen bestemmes ut fra: •LK 06 •Rammefaktorer •Elevenes interesser og ressurser •Progresjon i faget, tilpasning og utfordringer •Tverrfaglig og temabasert undervisning Magne Jensen 26

28 Didaktiske kategorier •ARBEIDSMÅTER (METODER) De grepene eller tiltakene vi bruker for å gjennomføre undervisningen Omfatter: -Spesifikk metode (prosjektarbeid eller språklab) -Framgangsmåter (John Dewey: Læring gjennom aktivitet og erfaring). -Aktivitetsformer (forelesning) -Organisering (klasseundervisning – gruppearbeid) -Vurdering (lærenes atferd overfor elevene) Magne Jensen 27

29 ARBEIDSMÅTER (METODER) •MAKVIS •Motivering- læreren må motivere •Aktivitet- elevene må være aktive •Konkretisering- lærestoffet konkretiseres •Variasjon - elevene arbeider på forskjellige måter •Individualisering- undervisningen tilpasses den enkelte •Samarbeid- elevene bør lære å samarbeide Basert på Herbart&Dewey - en praktisk tilnærming 28 Magne Jensen

30 Didaktiske kategorier •VURDERING ”å sette en verdi på noe eller noen” Å beskrive, reflekter, justere og forbedre den pedagogiske virksomheten Å reflektere over elevens læring Utvikling – fornying - kvalitetssikring Magne Jensen 29

31 VURDERING Undervisningen evalueres og elevenes arbeid vurderes. Vurdering med og uten karrakter Magne Jensen 30 Flere dimensjoner ved vurdering Stimulere til videre læring og utvikling Bevisstgjør læringsmål Kontrollere måloppnåelse

32 Elevsamtalen som arena for vurdering og tilpasning Foregår regelmessig mellom lærer og elev Trivsel og sosial fungering Vurdering av elevens arbeid og utvikling Mål for neste periode Tilpassing av elevens arbeid 31 Magne Jensen

33 Elevsamtalen Foregår I klasserommet Elever og foreldre er forberedt på elevsamtalen via ukeplan og muntlig. Lærerens forberedelse+ oppsumm.skjema Elevsamtaleskjema og arbeidsplan er utgangspunkt. Gjennomgåelse av mål for perioden, og oppsett av nye mål. Repetisjon av stoff for de som trenger det 32 Magne Jensen

34 Vurdering av elevsamtalen Skaper en tett relasjon til alle elevene. Lettere å tilpasse til «flinke» elever. Gir en god oversikt over hvor elevene befinner seg faglig Sosiale mål blir ekstra fokusert, og vi får igang gode samtaler med den enkelte. Flyttet fokus fra «jeg har gjort» til «jeg kan». Gode tilbakemeldinger fra de foresatte på elevsamtaleskjema. 33 Magne Jensen


Laste ned ppt "DIDAKTIKK •Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia”. •”Didaktikk handler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google