Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betorens oppdatering Vi må bli bedre!!!!!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betorens oppdatering Vi må bli bedre!!!!!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betorens oppdatering Vi må bli bedre!!!!!

2 Jeg kommer gjerne rundt på intern opplæring!
Manglende kunnskap Kunnskap rundt oljeutskillere er generelt svært liten, oljeutskillere blir ofte ukritisk beskrevet bare for å gjøre et miljøtiltak. Derfor er det viktig at vi har kompetanse nok for en dialog med kunden!! Det er dessverre varierende kunnskap rundt oljeutskillere hos de forskjellige bedriftene. Jeg kommer gjerne rundt på intern opplæring! Kunnskap er nøkkelen for fornøyde kunder.

3 Beskrivelse av de forskjellige produktene finnes under bruksområder

4 Forurensningsforskriften del 4.
Regelverk Forurensningsforskriften del 4. Kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Norvar rapport 156/2007

5 forurensningsforskriften §15-7
Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere et sandfang. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver Standardkravet som stilles er et rent funksjonskrav dvs. at det ikke stilles krav om installasjon av oljeutskiller Krav om Sandfang er satt for å sikre kvalitet på avløpsvann samt å sikre mot akuttutslipp. Jeg mener og det bør være installert en stengeventil. Spesielt aktuelt der det er risiko for tilførsel av store mengder olje slik at lagringskapasiteten raskt blir oppbrukt, eller i tilfeller der det er utslipp direkte til resipient

6 Oljeutskiller, aktuelt for hvem?
Virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann. Forurensingsforskriften Kapittel 15 gjelder for følgende virksomheter: Bensinstasjoner Vaskehaller for kjøretøy Motorverksteder Bussterminaler Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell Anlegg for understellsbehandling Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen

7 Olje- og bensinutskillere
Gjeldene standard NS-EN og 2 Klasse 1 (< 5 mg restolje/liter) klasse 2 (<100 mg restolje/liter) Kapasiteten angis i nominell størrelse (NS) og er en benevningsløs tallverdi som tilsvarer l/s etter standardisert test. Gjeldende Standard NS-EN skiller mellom 2 forskjellige klasser etter hvilke utslippsresultater olje- og bensinutskillerne presterer etter den standardiserte testen. I denne testen blir oljeutskilleren testet med rent vann som er tilsatt fyringsolje. Denne testen er en nøyaktig kopi av DIN 1999 som ”våre” utskillere er testet etter. Testen kan avvike sterkt fra en reell situasjon!

8 Oljeutskiller Klasse I (koalescensutskiller)
Brukes når man har kontroll på tilført (emulgert) vannmengde Må ikke overbelastes!! Klasse I utskiller leveres i 90 % av tilfellene. NS (Nominell størrelse) 3-50. En NS 6 oljeutskiller kan i utgangspunktet ikke belastes med en vannmengde på 6 l/s (pumping, kjemikalier) etc. Skal ha alarm og mekanisk lukkeventil (kommunen kan gi dispensasjon). Klasse I DET HETER IKKE COALESSER etc… Trenger dialog med kunde!!! Verksteder, vaskehaller etc. områder under tak. Mulighet for prøvetakning er et krav!

9 Oljeutskiller klasse II
NS 3-50 (l/s) Sikkerhet mot akuttutslipp Behandling av overvann (ikke emulgert) f. eks påfyllingsplass Klasse II Leveres sjelden!!!

10 Alarm Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med automatisk varselinnretninger. Anbefaler 2 følere. KVF NVF

11 Automatisk lukkeventil
NS-EN og 2 stiller krav om at oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med automatisk lukkeinnretning (kommunen kan gi dispensasjon) SKAL ikke benyttes for oljeutskilleranlegg som tar i mot oljeholdig overvann. Bør ha dialog med kunden! Sandfang tilstrekkelig, det kommer vel an på hvor mye søl/lekkasjer som forventes. Hvis flytelukka stenger rett før et regnskyll kan store mengder olje forlate oljeutskilelren.

12 Lite sandfang = misfornøyd kunde
Kan aldri bli for stort!!!!!!!!!!! Lite sandfang = misfornøyd kunde Engangssummen som reduseres med et lite sandfang blir raskt glemt. Hyppig vedlikehold og tømming gir et dårlig rykte.

13 Overvann Overvann bør i utgangspunktet ikke ledes til et oljeutskilleranlegg for industriavløp. Oljeholdig overvann bør ledes til separat oljeutskiller og ikke blandes med oljeholdig avløpsvann.

14 Stor hydraulisk kapasitet
Rensing av overvann Lamellutskiller Holder tilbake olje og Partikkelbundne forurensninger Stor hydraulisk kapasitet Klasse I II Hydraulisk kapasitet Belastning (l/s) <10 200 <20 20 – 35 400 <25 25 – 50 600

15 Oppstuvning lamell vs Tradisjonell
Lamellutskiller Oppstuvning lamell vs Tradisjonell Alle som får presentert lamellutskilleren ønsker den løsningen. Finnes ingen konkurrenter! Tilbakeholdt olje gjennom et år kan i verste fall forlate oljeutskilleren gjennom lokket.

16 Gjennomgang av Bruksområder
Overvann fra næringsområder kan være/kan bli forurenset og bør renses! Oslo kommune stiller som hovedregel krav om sedimentasjon før utslipp til resipient. Lamellutskilleren holder tilbake sedimenter og flytestoffer (olje) Avgrensing med slisserenne f eks båtpuss fra marinaer, søl ved bensinpumper etc. Slamavskiller kan f. eksempel benyttes på marinaer hvor det primært er bunnstoff som spyles av båtene. En Koalescensutskiller ville raskt gått tett( kan benyttes etter slamavskiller?)

17 Overvann fra næringsområder kan være/kan bli forurenset og bør renses!
Bruksområder Overvann fra næringsområder kan være/kan bli forurenset og bør renses! Lamellutskilleren holder tilbake sedimenter og flytestoffer (olje) Avgrensing med slisserenne f eks båtpuss fra marinaer, søl ved bensinpumper etc. Slamavskiller kan f. eksempel benyttes på marinaer hvor det primært er bunnstoff som spyles av båtene. En Koalescensutskiller ville raskt gått tett( kan benyttes etter slamavskiller?)

18

19 Oppsamling av oljesøl ved påfyllingsplass
Må ha dialog med kunden Oppsamling av lekkasje ved påfyllingsplass. Jeg beregnet at det kunne komme opp i mot 19 l/s. Oppsamling av oljesøl ved påfyllingsplass Beregnet en belastning på 19 l/s

20 Utfordringer, Anbud Eksempel 1:
Beskrevet NS 4 med et våtvolum på 4 m^3. Forventer at den er dimensjonert Oljeutskilleren er dimensjonert siden det står NS 4

21 Eksempel 1: Forslag til løsning
Tilbyr NS 6, klasse I eller klasse II? Våtvolum (4 m^3): øke diameter på oljeutskiller og sandfang Lukkeventil? Våtvolum DN 2000: 3,14* 1^2 * 0,825= 2,59 m^3 Som sikkerhet og den lille prisforskjellen er det nok lurt å sende med koalescensenheten. = 825

22 Eks 2: Overvannsmengder og overflateavrenning
SPM fra Kunde: Trenger oljeutskiller for et industriområde på 4000 m^2 hvor det kan forekomme noe oljesøl.

23 Overvannsmengder og overflateavrenning
Den rasjonelle formelen som benyttes for beregning av overflateavrenningen: Q = φ *A* I Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = m2. Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = m2.

24

25 Dimensjoneringseksempel 2 Overvann
Velg område Gjentaksintervall på 20 år? Regnskyll som opptrer maks1 gang per 20 år Velg tilknyttet areal

26 Dimensjoneringseksempel 2 overvann
Konsentrasjonstid? Konsentrasjonstiden er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Norsk vann rapport anbefaler 10 min Konsentrasjonstiden (tk) er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet.

27 God tilbakeholdelse ved normale nedbørsituasjoner.
Rensing av overvann God tilbakeholdelse ved normale nedbørsituasjoner. Ingen fare for utvasking av olje ved store belastninger Klasse I II Hydraulisk kapasitet Belastning (l/s) <10 200 <20 20 – 35 400 <25 25 – 50 600

28 Eksempel 3: Overvann fra begrensede flater
Velg område Velg tilknyttet areal Gjentaksintervall på 2 år: Ok for tilknytting av små arealer til en oljeutskiller (eksempel utenfor et verksted)

29 Eksempel 3 Må tåle 3,6 l/s

30 Eksempel 4: Tunellvaskevann

31 Eksempel 4: Tunellvaskevann
Sandfang = 60 m^3 NS = 30

32 Klasse I og II utskiller brukes når man har kontroll på vannmengden
Oppsummering Klasse II Klasse I og II utskiller brukes når man har kontroll på vannmengden Klasse I utskiller benyttes når oljedråpene er små, f.eks ved bruk av (høytrykkspyler) Sandfang bør ganges med 3*NS Ved store (over) vannmengder og lite oljesøl bør lamellutskiller vurderes. Klasse I Lamellutskiller

33 Fettutskiller Stort Potensiale!!


Laste ned ppt "Betorens oppdatering Vi må bli bedre!!!!!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google