Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.04.2005Tekna, Trondheim RENSING AV AVLØPSVANN - utslipp til sjøområder Trondheim 12. og 13 april 2005 Synspunkter på ”Avløpsforskriften” v/ Dagfinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.04.2005Tekna, Trondheim RENSING AV AVLØPSVANN - utslipp til sjøområder Trondheim 12. og 13 april 2005 Synspunkter på ”Avløpsforskriften” v/ Dagfinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.04.2005Tekna, Trondheim RENSING AV AVLØPSVANN - utslipp til sjøområder Trondheim 12. og 13 april 2005 Synspunkter på ”Avløpsforskriften” v/ Dagfinn Fremstad Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS - TAU

2 12.04.2005Tekna, Trondheim

3 12.04.2005Tekna, Trondheim POSITIVT :  Gjennomslag overfor EU om at ”norsk” fosforfjerning er høygradig rensing (nesten sekundærrensing) er bra.  Krav til alle utslippsstørrelser i en forskrift – oversiktlig.  Også mye annet som berører avløpssektoren samlet i samme forskrift – oversiktlig.  Klar myndighetsfordeling (enten man er enig i den eller ikke).  Entydig avklaring av en del hjemler som det tidligere var noe tvil om (påslipp fra virksomheter - også eksisterende og f.eks. kjøkkenavfallskverner).  Mer sentralt fastsatte krav gir mindre lokalt sprik – håper jeg.

4 12.04.2005Tekna, Trondheim GENERELT :  Gratulere SFT/MD med ”etterlengtet” høringsutkast.  Mye myndighet overført til kommunene.  Ikke lenger søknader, men meldinger med veldig korte tilbakemeldingsfrister – er de for korte?  pe-definisjonen er den logisk? Ikke produsert, men framført forurensning bestemmer tettsteders og renseanleggs størrelse. Omfattende å fastslå (uken med største mengde).  Krav til akkreditering ved prøvetaking i RA (§14-15) og i resipient (§14-13) må kunne ordnes innen bransjen (NORVAR og/eller Driftsassistansene)

5 12.04.2005Tekna, Trondheim ØKTE KOSTNADER  Senkede deteksjonsgrenser, økt parameteromfang og både inn- og utløp.  Enkelte organiske miljøgifter krever spesialutstyr (slanger og glassbeholdere) til prøvetagere.  Lave deteksjonsgrenser gir problem med å finne laboratorier i Norge som kan analysere.  Krav om ukeblandprøver kompliserer ekstra p.g.a. krav til konservering/lagring. Vi har benyttet døgnblandprøver til nå – er ikke det representativt nok.  Kan ikke ta prøver for organiske miljøgifter og tungmetaller samtidig/med samme utstyr da kvikksølv kan binde seg til glassbeholdere.  ”SPARETILTAK”? Kan analyse av parametere det ikke er knyttet rensekrav til reduseres noe (for oss f. eks. 24 årlig BOF 5 og KOF CR inn og ut ). For nitrogen kreves ”bare” 6. Krav til analyse av organiske miljøgifter for anlegg >50.000 pe (vedlegg 2):

6 12.04.2005Tekna, Trondheim § 14 – 8 Utslipp til følsomt område Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt område jf. vedlegg 1 til kapittel 11 skal gjennomgå fosforfjerning. Kommunalt avløpsvann skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing og nitrogenfjerning dersom utslippet hører til tettbebyggelse nevnt i vedlegg 1 til kapittel 11 med samlet utslipp større enn 10.000 pe. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing.

7 12.04.2005Tekna, Trondheim § 14 – 13 Overvåking Den ansvarlige for avløpsanlegget skal gjennom regelmessig overvåking bidra til at resipienten kan registres som følsomt, normalt eller mindre følsomt område dersom utslippet hører til en tettbebyggelse med samlet utslipp a) større enn 10.000 pe til sjø, b) mellom 2.000 pe og 10.000 pe til elvemunning dersom det er gitt unntak fra sekundærrensekravet eller c) større enn 10.000 pe beliggende i nedbørfelt på strekningen Svenskegrensen – Lindesnes og i Grimstadfjordområdet, med unntak for avløpsanlegg som etterkommer nitrogenfjerningskravet. Overvåkingen etter første ledd skal om mulig utføres i henhold til Norsk Standard eller God Laboratoriepraksis. Virksomheter som utfører overvåkingen skal være akkreditert for felt- og analysearbeid eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for felt- og analysearbeid godkjent av en kvalifisert nøytral instans. Overvåkingen skal igangsettes slik at overvåkingsrapporter kan sendes fylkesmannen hvert fjerde år, første gang innen utgangen av 2007. Dersom tilsvarende overvåking også utføres av andre, plikter den ansvarlige å bidra til å gjennomføre en samordnet eller felles overvåking. Den ansvarlige for avløpsanlegget plikter å rapportere nødvendige overvåkingsdata til fylkesmannen.

8 12.04.2005Tekna, Trondheim § 14-13 OVERVÅKING  For å fastslå resipientens tilstand - Nasjonal oppgave – nasjonal finansiering?  Økte kostnader for anleggseierne.  Vil det komme mer konkret om krav til omfang av overvåkingen enn det som står i §14-13? Et standardopplegg som alle skal følge?  Rapportering krevd hvert 4. år, men første gang allerede i 2007. Bør utsettes til 2009 for å få variasjonene over flere år (4 år).

9 12.04.2005Tekna, Trondheim TYDELIGGJØRING: § 13 – 8 Utslipp til mindre følsomt område Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område jf. vedlegg 1 til kapittel 11 skal ha avløpsanlegg med a) en renseprosess der SS-mengden i avløpsvannet reduseres med minst 40 % beregnet som årlig middelverdi i forhold til det som blir tilført renseanlegget, b) en renseprosess der SS-mengden ikke overstiger 140 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi, c) sil med lysåpning på maks 1 mm eller d) slamavskiller utformet i samsvar med § 13 – 11. Nye utslipp, utslipp som økes vesentlig eller renseanlegg som endres vesentlig må etterkomme kravet i bokstav a) eller b). I punkt a) og b) skriv ELLER til slutt så det ikke blir lest som OG.

10 12.04.2005Tekna, Trondheim TYDELIGGJØRING forts: §15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett. Gir denne hjemmel når det gjelder regulering av kjøkkenavfallskverner i private husholdninger? § 15 A – 1 Virkeområde for kapittel 15 A Kapittel 15 A gjelder for påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet og utslipp, herunder påslipp, av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. § 14 – 1 Virkeområde for kapittel 14 Kapittel 14 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større eller lik 2.000 pe til ferskvann, større eller lik 2.000 pe til elvemunning eller større eller lik 10.000 pe til sjø. Kapittel 14 gjelder imidlertid ikke for utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe.

11 12.04.2005Tekna, Trondheim TYDELIGGJØRING forts:  Utdrag av § 13-15 og §14-17 Vurdering av analyseresultater: Det skal ikke tas hensyn til ekstreme analyseverdier dersom disse skyldes uvanlige forhold, som for eksempel kraftig nedbør.  Utdrag av definisjon for pe (§11-3): ……….med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

12 12.04.2005Tekna, Trondheim TIL SLUTT Nitrogenrensing. Ikke sett i gang forskriftsarbeide og involver bransjen dersom det ikke er tid/kapasitet/vilje i hele byråkratiet til å holde en fornuftig fremdrift på saken. Takk for meg


Laste ned ppt "12.04.2005Tekna, Trondheim RENSING AV AVLØPSVANN - utslipp til sjøområder Trondheim 12. og 13 april 2005 Synspunkter på ”Avløpsforskriften” v/ Dagfinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google