Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å undersøke profesjonen gjennom improvisert fiksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å undersøke profesjonen gjennom improvisert fiksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å undersøke profesjonen gjennom improvisert fiksjon
Verksted LUT, uke 15, 2011 Å undersøke profesjonen gjennom improvisert fiksjon

2 Rollen, profesjonen, situasjonen, oppgaven…..

3 verkstedsmetodikk Simulering Feedback Fiksjon Mål
Referanser f.eks fra MARITIM Min rolle

4 Bakgrunn/dokumenter Nasjonale retningslinjer PEL Fagene praksis

5 Innhold denne uka Læringsmiljø – dag 1 (strategier, arbeidsformer, foreldresamarbeid) Oppstart og struktur av time, dag 2 og 3(fordeling av tema, kollektive startpunkt, videre struktur, deling og feedback) Undervisningsforløp og analyse, dag 4 (sosiokulturelt læringsperspektiv, tilpasset opplæring?, videre arbeid, lærerollen) Intervju, forbedring, om metodikken, dag 5

6 Organisering av verksted
Tema – case Materiell Simulert spill Feedback Nytt spill? Ulike måter å simulere på Refleksjon, deling Film?

7 Læringsmiljø og klassemiljø
Mål/delmål Få en første erfaring med å delta i simulert spill med din erfaring og din lærerrolle Konkretisere/prøve ut og få feedback på noen strategier og ideer som kan hjelpe lærerens til å skape positivt klima og læringsmiljø Øve på å gi presis feedback(feedforward) til simulerte situasjoner og spill Utforske noen mulige strategier som kan påvirke Lærerens evne til å etablere og opprettholde arbeidsro samtale om hvordan ulike elevroller (og foreldreroller) kan påvirke klassemiljøet og samtale med foreldre Få erfaring med hvordan språk og kroppspråk påvirker hvordan du blir oppfattet som lærer og leder Analysere rollen ved hjelp av begreper som autoritativ, varm, liten/stor grad av kontroll mm

8 Påstander Mange barn sier fra til læreren når de ikke klarer å konsentrere seg i timen pga støy Regler er det beste virkemidlet for å skape arbeidsro Lærerens måte å undervise på skaper motivasjon for læring Varierte arbeidformer skaper godt læringsmiljø Lærerens evne til å fremstå som en autoritær lærer skaper godt læringsmiljø Elevenes sosiale kompetanse utvikles gjennom å lage klare regler for samhandling og orden Elevenes sosiale kompetanse utvikles gjennom samtale/dialog Lærerens sosiale kompetanse er avgjørende for om klassen opplever et trygt arbeidsmiljø For at elevene skal lære noe må undervisningen knyttes til deres erfaringer, kunnskaper og interesser Med god struktur, klar ledelse og ro vil de fleste elevene oppleve læring I en skoleklasse er det alltid en eller to som ikke har venner I en skoleklasse er det ofte bare en eller to som bestemmer over de andre I en skoleklasse er elevene bevisst på at de har en plass i et hierarki som blir definert av sterke elever som fungerer som ledere i klassen Læreren er ofte ikke bevisst på hvordan det sosiale hierarkiet styrer i en klasse Elever blir ofte tildelt roller i en klasse Elever ønsker ofte selv å ha en spesiell rolle

9 Forts. påstander I skoleklasse er det mange som vet om at noen blir holdt utenfor uten å gjøre noe/si noe Lærerne vet lite om hva som skjer mellom elevene i friminuttet Lærerne vet lite om hva som skjer mellom elevene i undervisningstiden Det er læreren som har ansvaret for klassemiljøet i en klasse Det er foreldrenes ansvar å lære barna sine hvordan de skal oppføre seg mot andre på skolen De voksne har ikke peiling på hvordan barn fungerer sammen De fleste lærere vet ikke hvordan de skal kartlegge klassemiljøet i en klasse De fleste lærere vet ikke hva de skal gjøre for å bedre miljøet i en klasse De fleste lærere ønsker bare å komme gjennom pensum og helst ikke holde på med miljøskapende arbeid Man kan arbeide med sosial kompetanse og læring samtidig Mange lærere synes mange elever er uoppdragne og frekke Jeg tror at jeg skal bli en lærer som har god kontroll og oversikt i en klasse Jeg tror jeg kommer til å slite med å oppdage intriger og utestegning i en klasse Jeg tror jeg vet mye om hvordan jeg skal lage et godt læringsmiljø i en klasse

10 materiell Intervju, roller

11 Case/situasjon Det har kommet et brev fra foreldrene til rektor der foreldrene klager på at det er bråk og uorden i klasse 8b og at læringsmiljøet er dårlig. Flere elever har sagt at de mistrives i klassen og at de ikke får ro til å arbeide. Foreldrene truer med å flytte elevene til andre skoler. Denne klassen gjør det ganske bra på nasjonale prøver. Det skal også sies at klassen har flere elever som trenger ekstra faglig støtte og hjelp noe som har vært prioritert av lærere i teamet.

12 Virkemidler/tiltak for å skape orden
Virkemidler for å motivere, skape engasjement Syn på samarbeid/kunnskapsdeling/elevsyn Den arbeisformen som læreren bruker mest tid på Syn på arbeidplaner

13 foreldremøte Etter brevet Innkalt pga situasjonen
Trivselsundersøkelse i forkant Tre lærerteam Resten forbereder hva de skal se etter, hva de selv ville fokusert på Stille spørsmål til lærerne

14 Feedbackkriterier feedforward
Lærerrollen: Stikkord: Autoritativ, varm, struktur Kroppsspråk, språk, virkemidler for å bli hørt/lede Kontroll Faglig trygghet Kjennskap til Lovverk/forskrifter Væremåte Elevsyn Privat Profesjonell Symmetrisk/asymmetrisk Sosial kompetanse

15 feedforward Læringssyn/Arbeidsformer: Feedback
Kollektive arbeidsformer Motivasjon/motivere for læring Faglig trygghet Elevsyn Syn på arbeidsplaner Lekser Tilpasset opplæring Oppdatert på forskning Lærerrolle Ensidighet/variasjon Hvordan henger syn på læring og arbeidsformer sammen?

16 Feedback/feedforward
Regler for trivsel og orden For hvem? Kollektive regler? Hvordan følge opp? Hvem trenger? Elevsyn Effekt? Syn på læring Belønning? Straff?

17 foreldresamtale Etter møte Fokus på roller i klassen
Alle prøver – ser på to/tre eksempler

18 Rollekort foreldre - lærer

19 Ulf Thoresen Mor/far til Ulf Thoresen. Sønnen din blir plassert på grupperom sammen med en ufaglært assistent og er derfor veldig lei av skolen, lærer lite. Du ønsker at lærerne skal tilby flere fellesopplegg i klassen der Ulf også kan bidra/være med ut ifra sine forutsetninger. Lærer: elev er Ulf Thoresen. Ukonsentrert og skolelei. Lager mye uro når han ikke forstår oppgavene. Vil gjerne være sammen med de andre. Dårlig selvtillit når det gjelder skolearbeid.

20 Hanne Gjone Mor/far til Hanne Gjone. Din datter er flink på skolen men har sagt at hun vil slutte på skolen fordi hun ikke har noen å være sammen med i friminuttene eller på grupper. Du mener at det er alt for mye fokus på de svake elevene, og at du ønsker at også de flinke elevene skal bli sett og utfordret gjennom varierte arbeidsformer som også kan gi de flinke utfordringer. Du henviser til loven om tilpasset opplæring.  Til lærer: Elev er flink i alle fag. Sliter sosialt, med sosiale koder og roller, melder seg selv ut, er for seg selv. Gjør det derfor litt dårligere i gruppearbeider. Kan virke arrogant på de andre elevene.

21 Janne Hosle Du er mor/far til Janne Hosle. Janner er flink på skolen men sier hjemme at lærerne er faglige svake(idioter) og at mange av hennes medelever heller skulle gått på spesialskole (noe som ikke er lov). Janne er populær (har flere venner som ringer), er motebevisst og pen. Læreren har kontaktet deg tidligere for å snakke om hvordan Janne leder det sosiale spillet på skolen, noe som fører til at mange elever ikke føler seg trygge på skolen. Hun er også svært selvopptatt noe som du synes er positivt – man må tro på seg selv for å komme noen vei her i livet…. Elev er Janna Hosle. Flink på skolen og populær. Leder de andre i det sosiale spillet. Er en bitcher mot de svakeste og har noen faste hjelpere som følger hennes instrukser. Er veldig hyggelig mot lærerne.

22 Karl Larsen Er mor/far til Karl Larsen som går i klassen. Har selv lite skoleerfaring og synes det er vanskelig å hjelpe sønnen din med lekser spesielt i norsk og matematikk. Du er opptatt av at sønnen din skal lykkes på skolen, men føler deg maktesløs fordi mye overlates til hjemmet både når det gjelder øving til prøver og øvinger f.eks i matematikk som sønnen din sliter spesielt mye med. Elev er Karl Larsen. Middels flink, sliter med å få gjort leksene særlig i matematikk. Virker litt lat. Oppfører seg ok, har noen venner.  

23 Jon Olsen Du er mor/far til Jon Olsen. Jon Olsen er en gjennomsnittelig flink elev som gjør det han skal og har noen venner. I det siste har han uttalt at han ikke trives på skolen, at han kjeder seg. Du er bekymret for at han er deprimert. Du ønsker at Jon skal bli utfordret både faglig og sosialt slik at han blir mer synlig i fellskapet og utfordre seg selv faglig. Jon selv er uttrykker at han er tilfreds med å være ”midt i hierarkiet” han uttrykker at han da får være i fred og slipper konflikter. Du mener at læreren ikke ser de som er ”gjennomsnittelige” at læreren slår seg til ro med at elevene virker tilfredse og ikke skaper uro under arbeidet. Eleven er Jon Olsen. Han er gjennomsnittelig flink, litt anonym, men greit fungerende. Virker som han har venner som ikke er ok, virker sosialt litt passiv, henger med der det passer, litt stille med en dal fravær siste tiden.

24 Se på spill/deling - forumteater
Feedback/feedforward – prøves ut Tro på egen mulighet og forutsetninger til å oppdra egne barn Støtte skolegang Tillit Lete etter konkrete årsaker Enig om løsninger og fremgangsmåte Reaktiv – proaktiv Overvinne eventuelle samarbeidshinder Symmetrisk? Klare forventninger til foreldre/elev, hjemme Autoritativ lærer?

25 Til refleksjonslogg Hva fungerte/fungerte ikke - hvorfor
Hva fungerte/fungerte ikke - hvorfor Hva trenger jeg å lære mer om i forhold til tema klassemiljø/læringsmiljø? Hva trenger jeg å øve mer på, i praksis, i verksted, lese/samtale?

26 Lærere på film Lærere på film: Intervju Eks:http://www.youtube.com/watch?v=Zzv5OMP0atA


Laste ned ppt "Å undersøke profesjonen gjennom improvisert fiksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google