Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SEMINAR PÅ SILLONGEN 16 november 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SEMINAR PÅ SILLONGEN 16 november 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SEMINAR PÅ SILLONGEN 16 november 2012
Beredskap i Sykehus Innlandet sitt område - anbefalte tiltak i helsevesenet etter 22/7 som følges opp Samhandlingsreformens Tjenesteavtale 11- Beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede - praktisk oppfølging i Innlandet Geir Kristoffersen divisjonsdirektør prehospitale tjenester.

2 Beredskap i Sykehus Innlandet sitt område
Beredskap i Sykehus Innlandet sitt område - anbefalte tiltak i helsevesenet etter 22/7 som følges opp Tema på Fylkesberedskapsråds-møter og i møter Redningsledelsen ved politi-distriktene i Oppland og Hedmark (LRS) I spesialisthelsetjenesten har det vært en prosess innad i Helse Sør-Øst RHF hvor Regionalt Beredskapsutvalg og Fagråd for Akuttmedisin og Prehospitale tjenester sammen har utarbeidet en handlingsplan som følges opp.

3 Avdekkede behov innen helse i rapportene
Myndighetsnivå Det må utarbeides en ny versjon av redningshåndboken, der følgende områder beskrives Et enhetlig nasjonalt system for skadestedsarbeid (ansvar og roller mellom FH, OLH, SKL). Nasjonale føringer for samarbeid helse og politi/brann ved skarpe oppdrag og andre usikrede situasjoner. Dette bør inkludere krav til opplæring og trening Rutiner for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (FH og OLH) må først avklares internt i helsetjenesten. Det må tas hensyn til lokale forskjeller Et system for registrering av helsepersonell som møter fram på skadested på frivillig basis Felles begrepsapparat (definisjonskatalog) Det bør etableres et enhetlig nasjonalt system for triagering opp mot kommuner, legevakter og helseforetak. Det bør vurderes om nasjonale føringer katastrofemedisin (triagering) er gode nok (trekke inn fagmiljøer i RHF samt aktuelle kompetansesentra)

4 Avdekkede behov innen helse i rapportene
Regionalt nivå (RHF) Følge opp foranalysen fra prosjekt Prehospitale IKT systemer: Gjennomføring av tekniske og operative sikkerhetsvurderinger av AMK og AMKs IKT-systemer. Forslagene i foranalysen må gjennomføres, hastetiltak må vurderes Etablere systemer for å sikre oversikt over ambulanse- og LA på tvers av AMK, HF- og RHF-nivå (behov for ROS analyse/vurdering) Det bør stilles nasjonale IKT-krav for avlastning av AMK/LV Endringer i konfigurasjon av AMIS/Transmed (og andre systemet) må testes og dokumenteres Annet? Styrke flight-following-funksjonen (oppdraget gitt fra Helse Sør-Øst RHF til Luftambulansetjenesten ANS i brev ) Etablere et system som gir oversikt over hvor pasientene transporteres (pr i dag er det ikke mulig for AMK å holde oversikten) Vurdere om det skal/kan være direkte kommunikasjon mellom FH og traumekoordinator i sykehuset Utvikle rutiner for håndtering av døde på skadested ved terrorsituasjoner (risiko) AMK-lege-funksjonen bør gjennomgås og beskrives.

5 Avdekkede behov innen helse i rapportene
Lokal nivå / Helseforetak (HF) Rutiner for utsending av ekstra akuttmedisinske ressurser (som ikke er i vakt) må gjennomgås – avklares av det enkelte HF Vakthavende AMK-lege skal rutinemessig varsles ved større hendelser. Det skal være rutiner for stedfortreder. Etablere omforente prosedyrer og øvelser for bruk av nødnett internt i egen organisasjon og i samarbeid med andre nødetater (er et element i innføringen av nødnett) Funksjons- og ansvarsfordeling mellom AMK, FH/OLH og prehospital koordinator akuttmottak avklares – bør det etableres et system som gir AMK oversikt over hvor pasientene transporteres? Implementere retningslinjer for kommunikasjon mellom brukere av helseradionett og nødnett (underutarbeidelse)

6 Momenter fra Handlingsplan Helse Sør-Øst
Tiltak Myndighetsnivå (tatt opp i møte med Helsedirektoratet 13/ ) Gjennomgang av redningstjenesten ved utvikling av ny versjon av redningshåndboken Pårørendetelefoner og psykososial oppfølging: Oppgaver og ansvar må avklares mellom aktører Lovverk mht. taushetsplikt må gjennomgås (ref. brev fra Helsedirektoratet)

7 Momenter fra Handlingsplan Helse Sør-Øst
Tiltak Regionalt spesialist helse-nivå (RHF) Krav til HFene om gjennomføring av øvelser. Vurdere å utarbeide en veileder for øvelser på RHF- og HF-nivå. R-AMK-funksjonen (AMK Oslo/Akershus) må avklares og beskrives Innholdet i koordineringsfunksjonen som delegeres fra HSØ til OUS bør legges inn i mal i HelseCIM (evt. i egne tiltakskort). Helsetjenestens desentraliserte ledelse i beredskapsorganisasjon må kobles til god informasjonsflyt slik at alle nivåer kan treffe de riktige beslutningene. Hensiktmessig informasjonsplattform er en forutsetning for dette. Problemstillinger knyttet til dette bør klargjøres.

8 Momenter fra Handlingsplan Helse Sør-Øst
Tiltak Regionalt spesialist helse-nivå (RHF) (2) Etablering av system som sikrer at involverte sykehus holdes fortløpende orientert om utviklingen i krisesituasjoner. Verktøy og rutiner for dokumentasjon og rapportering må standardiseres. Dette må vurderes ved innføringen av HelseCIM Vurdere om det skal utarbeides planer for fordeling av pasienter mellom sykehus i situasjoner med mange skadde basert på kapasitet (på kort og lang sikt) og kompetanse; - i samsvar med nasjonalt traumesystem. Vurdere behov for et automatisert system for varsling og tilkalling av personell i forbindelse med innføringen av CIM. HFene må ta den endelige beslutningen. Det bør vurderes om spesialisthelsetjenesten skal ta i bruk sosiale medier for informasjon publikum og ansatte som ikke er på jobb.

9 Momenter fra Handlingsplan Helse Sør-Øst
Tiltak Lokalt spesialist-helse-nivå (HF) Det bør være tilstrekkelig sambandsutstyr til at ekstra innkalt helsepersonell, utrykkende team og kriseledelse kan bruke nødnett (nødvendig opplæring må være gitt). Det må sikres rask oppdatering av navnelister over pasienter og uskadde, og det bør utvikles rutiner for distribuering av disse til andre etater som har ansvar for pårørende/involverte (ref. brev fra Helsedirektoratet) Øvelser på alle nivåer i foretaksgruppen må prioriteres høyere

10 Status i Innlandet. Øvelser
Samvirkeøvelser planlegges gjennom politidistriktenes Øvelsesutvalg i hhv Oppland og Hedmark. Øvelsens planlegges ut fra fylkesplan for samfunnssikkerhet og beredskap i fylkene CIM – krisehåndteringsverktøy Innført i sentrale statlige organer – samt hos fylkemenn og i kommuner. Innføres i Helsedirektoratet, RHF og HF i 2013 Tiltak f.ø. følges opp

11 2 møtearenaer for etterlevelse av avtalen Møte beredskap
Samhandlingsreformens Tjenesteavtale 11- Beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede - praktisk oppfølging i Innlandet 2 møtearenaer for etterlevelse av avtalen Møte beredskap Møte ”akuttmedisinsk kjede” Utarbeidelse av felles beskrivelse (prosedyre) Felles kontaktliste på beredskapsområdet.

12 Møtearenaer (1) Møte beredskap
Det lokale sykehuset og sykehusets vertskommune tar sammen et ansvar for samarbeid i området og etablering av møtearena Møtet skal også inkludere de øvrige kommunene i opptaksområdet for det lokale sykehuset. Deltakere foreslås å være aktører i sentrale roller i beredskapsutvalg / kriseledelser i kommuner og sykehus lokalt.

13 Møtearenaer (2) Møte ”akuttmedisinsk kjede”
Møtet eksisterer i dag som et samarbeidsmøte mellom Legevakt, det lokale sykehusets akuttmedisinske avdeling (akuttmottak) og prehospitale tjenester (AMK og lokal ambulansetjeneste). Dette videreutvikles i tråd med intensjonene i denne delen av Tjenesteavtale 11.

14 Felles beskrivelse (prosedyre) av hvordan Tjenesteavtale 11 skal etterleves i praksis
I prosedyren beskrives en mal for agenda til møtene slik at områdene innenfor Tjenesteplan 11 ivaretas. Prosedyren er sendt ut til kommunene som bes om å gi tilbakemelding på navn på kontaktpersoner beredskap)

15 Felles kontaktliste beredskap
Det utarbeides ei felles kontaktliste over aktuelle beredskapsaktører i kommuner og SI (varslingsliste) Skal brukes ved behov for kontakt når hendelser oppstår. Oppdateres av SI (lokalt sykehus) -deles med kommunene, og legges på SI-intranett og SI’s hjemmesider på internett sammen med En tilpasset beskrivelse av beredskaps-samarbeid mellom kommunene og SI publiseres på samme måte Eksempel:

16 Avdelingssjef Akuttmed avd
Opptaksområde / Virksomhet Kontaktperson Rolle Telefon e-post Lillhammer SI-Lillehammer Sentralbord 06200 Primært Lien Avdelingssjef Akuttmed avd Alternativt Mølmen Divisjonsdirektør Lillehammer kommune Beredskapssjef Ordfører Øyer kommune Osv osv

17 Kontaktliste beredskap
Oppdateres og gjøres tilgjengelig av SI v/ lokalt sykehus Brukes ved behov for ledelsesbistand (”krise” / behov for økt beredskap). Brukes ikke ved operativ håndtering av ordinære hendelser


Laste ned ppt "SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP SEMINAR PÅ SILLONGEN 16 november 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google