Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012

2 Finansiering av burettslaget Andelskapital Innskot Fellesgjeld

3 Nedbetaling av fellesgjeld Verdien av andelen (nettoverdien) aukar

4 Tiltak mot låginnskotsbustader Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16) Opplysningar om totalpris Føresegner om sikringsordningar (§§ 5 ‑ 26 til 5 ‑ 30) Restriktive reglar om kven som kan avtale om rett til bustad (§ 2-12 a)

5 Rettsregistrering Burettslagslova kap. 6 Registrering i grunnboka –andelane registrerte som registereiningar –også avtalar om rett til bustad –registrering av rettar i andelane

6 Pantsetjing av burettslagsandel Pantelova § 4-3 a Rettsvern ved tinglysing i grunnboka

7 Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit Pantelova § 4-3 Notifikasjon Eventuelt handpantsetjing av innskotsbevis

8 Burettslaget Burettslagslova § 1-1 Føremål å gje andelseigarane bruksrett til eigen bustad Verksemd som heng saman med buretten Som hovudregel like mange andelar som bustader

9 Ansvarsavgrensing Burettslagslova § 1-2 –andelseigarane heftar ikkje for lagsskyldnadene –andelseigarane kan seie opp (brl. § 5-21)

10 Brukareigeprinsippet Som hovudregel –berre fysiske personar som andelseigarar –berre ein andel pr. person –avgrensa rett til bruksoverlating

11 Kven som kan eige andel Som hovudregel fysiske personar, brl. § 4-1 Som hovudregel berre ein andel pr. person Juridiske personar, brl. § 4-3 –tiprosentregelen –vedtektsfesting

12 Eigarskifte Burettslagslova § 4-4 –vilkår for eigarskifte, sakleg grunn –Rt. 2011 s. 1641 Særleg om godkjenning av ny andelseigar, § 4 ‑ 5 Bruksretten kan ikkje tidsavgrensast, heller ikkje gjennom vilkår, § 4-7

13 Pålegg om sal Dersom erverv i strid med lov eller vedtekter, § 4-8 Reglar om tvangssal

14 Utløysing av andelseigar Burettslagslova § 4-10 Vesentleg mishald, fleirtalsmisbruk, alvorleg og varig motsetningsforhold

15 Forkjøpsrett Krev vedtektsfesting, brl. § 4-4 Nokre ufråvikelege føresegner i lova Laget gjer retten gjeldande på vegner av forkjøpsrettshavaren


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google