Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1DES-Norge. 2 DES = De Eldres (bolig)Spareklubb DES-Norge = Samarbeidende DES-klubber i Norge Hva er DES-Norge?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1DES-Norge. 2 DES = De Eldres (bolig)Spareklubb DES-Norge = Samarbeidende DES-klubber i Norge Hva er DES-Norge?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1DES-Norge

2 2 DES = De Eldres (bolig)Spareklubb DES-Norge = Samarbeidende DES-klubber i Norge Hva er DES-Norge?

3 3DES-Norge DES = De Eldres (bolig)Spareklubb Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger tilpasset for eldre. I løpet av 1970- og 80-årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker.

4 4DES-Norge DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare-klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig-spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

5 5DES-Norge § 1 MEDLEMSKAP Samarbeidende DES-Klubber i Norge har som sitt mål å samle De eldres Bolig­spareklubber (DES) i Norge som er opprettet/opprettes med det formål å skaffe og forvalte eldreboliger. Også andre interessegrupper som har det samme formål som DES-klubbene kan søke opptagelse. Et utkast til vedtekter er på plass, og § 1 og § 2 forteller litt om arbeidet:

6 6DES-Norge -aktivt arbeid mot Husbanken og departementer for finansieringstilbud, retnings­linjer og vedtekter for DES-klubber. -tilby faglig støtte ved etablering og bygging av tidsmessige boliger for eldre i DES­regi. -arrangere fellesmøter for myndigheter/utbyggere og representanter for DES-klubbene. § 2 FORMÅL Samarbeidende DES-Klubber i Norge ønsker å skape et forum for videreføring av gunstige botilbud for eldre. Denne målsetting søkes nådd ved:

7 7DES-Norge En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold.

8 8DES-Norge DES-Norge vil arbeide aktivt for å: * Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubbene * Videreføre gunstige botilbud for eldre * Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering

9 9DES-Norge * Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES- klubbene * Bistå DES-klubber med råd og veiledning * Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber * Støtte ved etablering av nye klubber

10 10DES-Norge * En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. Starte boligklubb for eldre?

11 11DES-Norge * Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler, - herunder maksimalpriser * DES-medlemmer har forkjøpsrett til boligene etter ansiennitet. * DES bidrar til å dekke kommunenes behov for eldreboliger.

12 12DES-Norge * En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende boliger, hvor en kan klare seg lengst mulig ved egen hjelp. * De eldres boligspareklubber er et tilbud styrt av medlemmene, og kan etableres over hele landet.

13 13DES-Norge Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen for eksempel fastsette i vedtektene:

14 14DES-Norge * at andelseierne må være medlem av DES-klubben, * at andelseierne skal være over en viss alder, * overdragelsessummen skal være prisregulert og * at reglene for ansiennitet må følges.

15 15DES-Norge SAMHOLD GIR OSS STYRKE! Vi ønsker at flere spareklubber for eldre melder seg inn i DES- Norge. Vår kontakt med departementet, Husbanken og kommuner forteller oss at vi kan nå nye mål ved økt oppslutning.

16 16DES-Norge INFORMASJONS- HEFTER FRA DES- NORGE: DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse:

17 17DES-Norge 1.Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi v/forsker Ivar Brevik (Nr. 1 – 2008)

18 18DES-Norge Medlemsklubber har fått Info.skriv 1-2008 tilsendt. (Er ikke tilgjengelig på nettet) Innhold: 1.Tilgjengelighet er av stor betydning for seniorene og behovet for slike seniorboliger er stort. 2. Seniorene ønsker seg sentrale boliger med god service og fellesskapsløsninger. 3. Flere tilrettelagte og tilgjengelige boliger vil redusere kostnadene i pleie og omsorgstjenestene. 4. Behov for tilrettelegging av flere tilgjengelige boliger med fellesskapsløsninger i privat regi. 5. Innretting av offentlige tiltak - stimulering av privat initiativ og handling. DES-klubber bidrar til å dekke kommunens behov for seniorboliger. Kommunen bør tilrettelegge med sentrale tomter.

19 19DES-Norge 2.Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES- borettslag. Under revisjon. (Nr. 2 - 2009)

20 20DES-Norge Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag finner du på vår hjemmeside. Er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2003. Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7 ) 1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget. 2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett. 3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Lov om borettslag av 6. juni 2003.

21 21DES-Norge 3.Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES- klubbene. ( Nr.1-2010)

22 22DES-Norge Vi har tatt opp spørsmålet om utøvelse av stemmerett for arvinger i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber. Departementet drøftet spørsmålet i sitt skriv til oss hvor det blant annet heter: “Er det fastsatt at ein ny andelseigar skal godkjennast av laget, har ervervaren ikkje rett til å bruke bustaden før godkjenning er gitt, eller det er rettskraftig avgjort at ervervaren har rett til å erverve andelen”. Advokatfirmaet Schjødt har også vurdert disse forhold og har i denne forbindelse laget et notat: “Som nevnt innledningsvis skal arvinger som ikke kvalifiserer til å bli andelseiere, og som derved heller ikke er godkjent som nye andelseiere, ikke ha stemmerett. Om en arving skulle kvalifisere til å bli andelseier, vil vedkommende først få stemmerett etter å ha blitt godkjent som andelseier".

23 23DES-Norge 4. Start av DES-klubb Hele Info-hefte Nr. 3 – 2010 er viet temaet. Temaheftet kan du lese på vår hjemmeside.

24 24DES-Norge START AV EN DES-KLUBB Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra interessegruppene som vil starte dette DES-prosjektet settes sammen. Informasjonshefter fra DES- Norge Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag LOV OM BORETTSLAG (BORETTSLAGSLOVEN) Et fellesskap skal dannes og "Grendestue" planlegges Svært viktig: Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldige uten samtykke av styret i DES-klubben! Start av en DES-klubb er krevende. Vi må alle trekke lasset. Vi ønsker lykke til med joben!

25 25DES-Norge Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne finne flere opplysninger om organisasjonen vår. Klubber som ennå ikke har egen hjemmeside, kan dessuten få kostnadsfri plass til informasjon fra sin klubb på serveren til DES- Norge.

26 26DES-Norge DES-Norge: Adresse : Kongensgt 9, 0153 Oslo Telefon styret: 33 45 94 66 Mobil: 481 16 043 Avtaler med advokat Knut Lyngtveit Tlf: 22 00 79 30 Mob: 901 96 384 Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt 9, 0152 Oslo Bankgiro: 1607 44 31226 Organisasjonsnr: 990 753 903 E-post: post@des-norge.nopost@des-norge.no

27 27DES-Norge Vi har ved denne informasjonen gitt et svar på hvorfor din klubb bør melde seg inn i DES-Norge. Den årlige kontingenten er kr. 30.- for hvert medlem - en beskjeden kostnad for klubben.

28 28DES-Norge Takk for frammøtet og vel hjem! Gå forsiktig!

29 29DES-Norge Og det var det …

30 30DES-Norge


Laste ned ppt "1DES-Norge. 2 DES = De Eldres (bolig)Spareklubb DES-Norge = Samarbeidende DES-klubber i Norge Hva er DES-Norge?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google