Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AT SAMLING Henderson 24. mai 2011. Mellomoppgjøret 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AT SAMLING Henderson 24. mai 2011. Mellomoppgjøret 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 AT SAMLING Henderson 24. mai 2011

2 Mellomoppgjøret 2011

3 Tariff 2011 Resultat Alle arbeidstakere som er omfattet av hovedtariffavtalens kap. 4 får et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kr per 1.mai. I tillegg blir det tilsvarende justeringer av minstelønnstabellene. Grunnlønn = minstelønn + evt lokale tillegg (inkl kompetansetillegg), funksjonstillegg holdes utenfor. Det betyr at alle med mer enn 406 977 kr i grunnlønn skal ha 1,72 %, hvis de ikke omfattes av ny minstelønn, som er justert med mer enn 7000 for disse gruppene. Dette blir korrigert av lønningskontoret fra 1. juli.

4 Tariff 2011 I den samlede rammen inngår 0,25 prosent, som ble gitt til lokale forhandlinger per 1. januar 2011. Der inngår også overheng* fra 2010 og forventet glidning* i 2011 på 2,70 prosent. Totalt 2,95 prosent. Dette er kostnader i oppgjøret som allerede er gitt og som må medregnes.

5 *Ordforklaringer: Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. (Utdanningsforbundet) Eksempelvis fikk en arbeidstakergruppe med kr 200.000,- i årslønn et sentralt tillegg i år 2000 på kr 10.000,- med virkning fra 1. mai. Total årslønn i 2000 for ansatte i denne gruppen ble dermed kr 206.666,-. Tillegget fikk full virkning for hele 2001 og ga gruppen en årsinntekt på kr 210.000,- dette året. Dersom det ikke ble gitt tillegg i 2001, vil gruppen likevel ha kr 3.333,- mer i årsinntekt i 2001 enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 1,6 prosent. (Norges Juristforbund)

6 *Ordforklaringer: Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. (Utdanningsforbundet) Glidning er gjerne et mer forståelig begrep. Dette er en størrelse som beskriver lønnsvekst som kommer i tillegg til det som er fremforhandlet sentralt. I staten kan lønnsglidning bl.a. skyldes ansiennitetsopprykk, tillegg i lokal pott fra arbeidsgiver eller at en nytilsatt får et høyere lønnstrinn enn stillingen tidligere hadde vært lønnet i. (Norges Juristforbund)

7 Kapittel 4 – Ny minstelønnstabell

8 Status minstelønn 1.5. 2011 – 4C * Gjelder ikke de som er ansatt i denne tariffperioden, etter 1.8.2010 Ansiennitet048 Lærer Karmøy 335 300 336 858 351 100 352 968 359 700 361 747 Adjunkt Karmøy 368 400 370 525 379 400 381 575 391 500 Adjunkt m/till Karmøy 384 900 386 119 396 500 398 719 409 800 411 112 Lektor Karmøy 402 700 403 986 410 100 411 938 424 600 426 400 Lektor m/till Karmøy 416 800 418 100 423 200 425 560 439 700 441 212

9 Lokale forhandlinger 2010 – Resultat kap. 4 Undervisningsinspektører Avlønning avhengig av skolestørrelse. Inndeling etter antall årsverk: Etter lok.forh1.5.2011 Under 20 årsverk: 490.000498 428 20 – 29 årsverk: 500.000508 600 30 – 39 årsverk: 505.000513 686 40 årsverk eller mer: 515.000523 858

10 Kapittel 3.4.2 –Resultat i 2010 Nytt kriterielønnssystem for rektorer ÅrsverkNy lønn 0 –10500 000 10 – 20515 000 20 – 30530 000 30 – 40545 000 40 +560 000 Nytt kriterielønnssystem for barnehagestyrere ÅrsverkNy lønn 0 – 17 465 000 Over 17 485 000 Forhandlinger til høsten for disse og de på kapittel 5.

11 Kompetanseforhandlinger – evaluering Kompetanse utover den som gir lønn. Vi fikk for alle varianter av norsk (norsk, norsk som 2. språk, bibliotek, leseveiledning), engelsk, fransk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, skoleledelse for inspektører, ledelse for pedagogiske ledere, sosialpedagogikk, mobilitet, familieveiledning, spesialpedagogikk. Dessverre var det noen av de som er innenfor målgruppen som av ulike årsaker falt utenfor. Vi har hatt nye forhandlinger for disse. Det gjaldt syv personer. Vi oppnådde kun positivt resultat for en av disse.

12 Kompetanseforhandlinger – evaluering 10 000 kr for de mellom 30 - 60 studiepoeng utover førskolelærer, lærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. 20 000 kr for de med 60 studiepoeng eller mer utover førskolelærer, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk.

13 Hva skal være fokus ved neste korsvei? Uttelling for all kompetanse utover den som gir lønn. Når vi krevde på utdanning, var det ut fra det som var meldt inn fra tillitsvalgt. Vi har fortsatt ikke tilgang til CV som den enkelte lager, dette er etterspurt hos arbeidsgiver flere ganger. I det excel arket som jeg har benyttet siden 2006/2007 kan det være avvik fra de som er reel kompetanse ute. Det er et problem.

14 Registrere CV Gå på Karmøy kommune sine nettsider. Der velger du ledig stilling. Logger deg inn med mailadresse og passord. Samme mailadresse som du får lønnsslippen på. Har du glemt passord, kan du be om nytt Dersom du får lønnslippen på papir må du oppgi mailadressen din til kommunen.

15 Tilsettinger Vi har gjennomført tre tilsettingsmøter for lærere og skal ha nytt møte 6. juni. Fortsatt gode søkere som er uten tilbud. De dere har meldt inn eller som har tatt kontakt selv er blitt behandlet. Ikke alle er på plass.

16 Kvalifikasjonsvurderingen Hovedtariffavtalen §2.2.2 Kvalifikasjoner Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen. Dette er skjønnsbetonte begreper og må ta utgangspunkt i de kvalifikasjonskrav som gjelder for stillingen. Avveining mellom utdanning, praksis og personlige egenskaper, dvs. en konkret, skjønnsmessig og helhetlig vurdering må sees i sammenheng med virksomhetens behov stillingens krav samlet kompetanse

17 Arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.


Laste ned ppt "AT SAMLING Henderson 24. mai 2011. Mellomoppgjøret 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google