Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AT SAMLING Henderson 12. juni 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AT SAMLING Henderson 12. juni 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 AT SAMLING Henderson 12. juni 2012

2 Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur

3 Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur
Alt må vurderes i budsjettsammenheng. Satsingen har hovedvekt på barnehage og tidlig skolealder. De er foreslått til kompetanseheving på området, noe som genererer statlige midler gjennom kompetanse for kvalitet. Saken er godt skrevet og tar innover seg mye av den kritikken vi har fremlagt. Da tenker jeg på innrømmelsen om at økt bruk av miljøarbeider er gjort av økonomiske hensyn. Kommunen erkjenner et forbedringspotensial i arbeidet med å avlaste de voksne som er tettest på barn med utagering. Særlig har jeg tro på forslaget om Støtteteam. Argumentene for ikke å etablere en fast base er godt dokumentert, og da tror jeg dette er et bra alternativ.

4 Hva sier de tillitsvalgte?
Viktig med evaluering av tiltakene Opptatt av utbytte for skolene og praktisk gjennomføring/hjelp Dersom det er snakk om time out for elever, er det viktig at elevene får behandling. Politianmeldelse sent i barneskolen kontra ungdomsskolen? Barnevernet må ta bekymringsmeldingene på alvor Forebyggende team i politiet på fastlandet samarbeider godt med skolene.

5 Tariff 2012

6 Tariff 2012 Anbefaler  Ut fra en helhetsvurdering har forhandlingsutvalget I Unio kommune valgt å anbefale dette resultatet, sier Bjerkestrand. De enkelte Unio-forbund skal avgjøre om resultatet skal aksepteres. Det er forskjellige rutiner (vedtekter) i de ulike forbundene om resultatet skal sendes på uravstemning. Det enkelt Unio-forbund gir informasjon om videre prosedyrer. Resultatet i KS til uravstemning blant medlemmene. Det blir gjort via sms i uke 25.

7 Tariff 2012 De viktigste punktene i avtalen
Et generelt tillegg til alle på 2,7 prosent, minimum kroner, som gis fra og med 6. juni 2012. Justeringer av minstelønnssatsene, der det gis mest til lærergruppene med lengst utdanning og til høgskolegruppene. Alle lokale tillegg gitt etter skal komme oppå de nye minstelønnene. Det samme gjelder for kompetansetillegg gitt f.o.m I tillegg skal det forhandles om lønnstillegg lokalt. Det er satt av en lokal pott på 1,2 prosent av lønnsmassen. Det beløper seg til 1,3 milliarder kroner. Tilleggene gis fra og med 1. august 2012.

8 Tariff 2012 Skal sammenliknes med lønnsutviklingen i frontfaget
Den godtatte skissen inneholder også en protokoll der partene er enige om å gjennomgå lønnsutviklingen for arbeidstakere i KS-området å sammenlikne denne med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Resultatet av gjennomgangen skal være en del av grunnlaget for mellomoppgjøret i 2013. Unios grupper i kommunesektoren kommer bedre ut ved at høyere utdanning gir bedre uttelling, sier Mimi Bjerkestrand, derfor kan vi anbefale dette forslaget for våre medlemmer. KS har vist vilje til å gå et skritt i riktig retning for Unios viktigste krav. Det er vi fornøyd med.

9 Kapittel 4 – Ny minstelønnstabell per 6.6.2012
Ny minstelønn per          0 år          4 år      8 år    10 år Kap 4B2 282200 328300 Stillinger uten særskilt krav til utdanning Kronetillegg 15 300 15300 Prosenttillegg 6,20 % 6,07 % 5,73 % 4,89 % Kap 4B3  Fagarbeiderstillinger 302700 307000 310200 358800 16500 18800 16700 5,77 % 6,52 % 5,69 % 4,82 % Kap 4B4  Stillinger med krav om høgskoleutd. 350900 357900 369900 402000 22100 25900 27000 20500 6,72 % 7,80 % 7,87 % 5,37 % Kap 4B5 Stillinger med krav om høgsk. og ytterl. spesialutd. 369500 376000 382200 430000 24700 27500 25000 6,36 % 7,03 % 7,75 % 6,17 % Kap 4B6 Stillinger med krav om mastergrad 400000 410000 447000 472700 28000 40000 25100 7,53 % 7,33 % 9,83 % 5,61 %

10 Kapittel 4 – Ny minstelønnstabell per 6.6.2012
         0 år          4 år      8 år    10 år 16 år  Kap 4C3 Lærer 355100 364000 374700 391000 435200 Kronetillegg 19800 12900 15000 14000 Prosenttillegg 5,91 % 3,67 % 4,17 % 3,71 % 3,32 %  Kap 4C4 Adjunkt 395900 405800 417700 424500 463200 27500 26400 26200 19500 16600 7,46 % 6,96 % 6,69 % 4,81 % 3,72 %  Kap 4C5 Adjunkt m/tillegg 413900 424300 436700 451400 493800 29000 27800 26900 25100 23800 7,53 % 7,01 % 6,56 % 5,89 % 5,06 %  Kap 4C6 Lektor 433500 442100 449400 478600 531000 30800 32000 24800 27400 7,65 % 7,80 % 5,84 % 5,96 % 5,44 % Kap 4C7 Lektor m/tillegg 448400 459700 473100 494500 555100 31600 36500 33400 27600 28100 7,58 % 8,62 % 7,60 % 5,33 %

11 *Ordforklaringer: Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. (Utdanningsforbundet) Eksempelvis fikk adjunkt med opprykk med 10 år ansiennitet som hadde kr ,- i årslønn et sentralt tillegg i år på kr ,- med virkning fra 6. juni. Total årslønn i 2012 for ansatte i denne gruppen ble dermed kr ,-( (25100 x 209/365)) Tillegget får full virkning for hele 2013 og gir gruppen en årsinntekt på kr ,- dette året. Dersom det ikke blir gitt tillegg i 2013, vil gruppen likevel ha kr ,- mer i årsinntekt i 2013 enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 2,4 prosent. (Norges Juristforbund)

12 *Ordforklaringer: Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. (Utdanningsforbundet) Glidning er gjerne et mer forståelig begrep. Dette er en størrelse som beskriver lønnsvekst som kommer i tillegg til det som er fremforhandlet sentralt. I staten kan lønnsglidning bl.a. skyldes ansiennitetsopprykk, tillegg i lokal pott fra arbeidsgiver eller at en nytilsatt får et høyere lønnstrinn enn stillingen tidligere hadde vært lønnet i. (Norges Juristforbund) Dersom den omtalte adjunkten passerer 16 år 1. august 2012 vil glidningen i 2012 bli kr. (( – ) x 153/365)

13 Justering av minstelønn og ansiennitetsopprykk
Dersom en adjunkt med tilleggsutdanning passerer 16 år 1. august 2012 vil endringen i månedslønn bli slik: Brutto mai lønn: /12 = Brutto juli lønn: /12 = Brutto august: /12 =

14 § 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser
12.1 Lønnsansiennitet Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler: Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten. Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten. For undervisningspersonale godskrives lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives. Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

15 Undervisningsinspektører
Avlønning avhengig av skolestørrelse. Inndeling etter antall årsverk: Under 20 årsverk:      20 – 29 årsverk:        30 – 39 årsverk:        40 årsverk eller mer:

16 Kapittel 3.4.2 –Resultat i 2011 Nytt kriterielønnssystem for rektorer
Årsverk Ny lønn 0 – 10 –  000 20 –  000 30 –  000  000 Nytt kriterielønnssystem for barnehagestyrere 0 – Over for 60 studiepoeng i ledelse for 30 studiepoeng i ledelse for begge gruppene.

17 Kompetanseforhandlinger – evaluering
Kompetanse utover den som gir lønn. Vi fikk for alle varianter av norsk (norsk, norsk som 2. språk, bibliotek, leseveiledning), engelsk, fransk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, skoleledelse for inspektører, ledelse for pedagogiske ledere, sosialpedagogikk, mobilitet, familieveiledning, spesialpedagogikk. Dessverre var det noen av de som er innenfor målgruppen som av ulike årsaker falt utenfor. Vi hadde nye forhandlinger for disse. Det gjaldt syv personer. Vi oppnådde kun positivt resultat for en av disse. De andre må vi ta nå, i tillegg til de fagene som ikke kom med.

18 Kompetanseforhandlinger – evaluering
kr for de mellom studiepoeng utover førskolelærer, lærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. kr for de med 60 studiepoeng eller mer utover førskolelærer, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. Dette skal også gjelde ansatte som er plassert i kap. 4B med samme kompetanse. Ex. phil. blir regnet som kvalifisering til utdanningen og skal ikke tas med. Bør en gå for å øke beløpene til og 30 000? Den tillitsvalgte får ansvaret for å supplere listen som viser hvem som fikk sist, med nye navn. Jeg foreslår at vi kun konsentrerer oss om studiepoeng, men fører på fag.

19 Kompetanseforhandlinger
Kompetansetillegg for stp og for ≥ 60 stp Navn Lønnsr. St.kode Betegn. Ansvar beskrivelse (Stilling) Kompetansetilleg Studiepoeng Fag Vatne Gerd Merete Z3 7249 Ped.psyk.rådgi GJENNOMGÅENDE STILLINGER 10000 Mæhle Hege L 9953 Rektor GRINDHAUG SKOLE Vikingstad Evy Johan 7963 Adjunkt m/till HAUGE SKOLE Ellingsen Joakim Z2 7962 Adjunkt HÅLAND SKOLE Simonsen Lena Larsen 20000 Vågen Anne Storesund Z1 7961 Lærer Susanna Stampa KARMØY KOMMUNE 30 stp Spes.ped

20 Prioriterte krav ved lokale forhandlinger i 2012
1 Kontaktlærere 2 Inspektører 3 Tillegg for ansvar (spes. gruppe) 4 Lokalt tillegg for grupper med 16 år (lærer, adjunkt) 5 16 års stige i 4B og 20 i 4C 6 Flatt tillegg 7 Kompetanse 8 Enkeltvedtak på KVOS 9 30 000 kr over lønn som i undervisningsstilling for ansatte på PPS.

21

22

23 Kvalifikasjonsvurderingen
Hovedtariffavtalen §2.2.2 Kvalifikasjoner Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen. Dette er skjønnsbetonte begreper og må ta utgangspunkt i de kvalifikasjonskrav som gjelder for stillingen. Avveining mellom utdanning, praksis og personlige egenskaper, dvs. en konkret, skjønnsmessig og helhetlig vurdering må sees i sammenheng med virksomhetens behov stillingens krav samlet kompetanse

24 Arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse
(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

25 Møte med oppvekst og kultursjefen
Saker vi har meldt inn til møtet på fredag Torvastad skole Om den saken ble det orientert i AMU i går, at fristen for å komme med innspill nærmer seg, (1. september). Når kontraktør er valgt er døren nærmest lukket. Totalenterprise betyr at endringer blir dyrt og dermed mindre aktuelt. Det skal mye til for å be om endringer. Navnet Torvastad skole og kultursenter må vedtas i hovedutvalg oppvekst og kultur. Rektorstillingen blir foreslått utlyst internt i kommunen. Inspektørstillingen er ikke helt avklart ennå i.o.m. at dette også blir et kulturhus. Lærerstillingene vil først bli fordelt mellom de som er ansatt på Hauge og Håland og som vil være med over i ny skole. Det vil ikke være plass til alle. Det er avgjørende at vi får åpne og gode prosesser rundt dette. Skolen er bestilt til 1. august 2014, så får vi se om det er mulig. Det er ønskelig å tilsette rektor minst et halvt år før oppstart.

26 Møte med oppvekst og kultursjefen
Hvordan skal lærerne forholde seg til elever som tar fri utenom skoleruten for å feriere. Ulik praksis blant lærerne fører til at noen lærere føler dette belastende. Her vil det bli vurdert de juridiske sidene og om en skal utarbeide et nytt vedtak. Ny orientering 30. august. SOL registrering. Tid til å registrere. Her vil det komme en ny orientering i møte med de hovedtillitsvalgte 30. august. Plandag – Haugalandsløftet 24. september. Informasjon vil bli sendt skolene.


Laste ned ppt "AT SAMLING Henderson 12. juni 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google