Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AT SAMLING Henderson 12. juni 2012. Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AT SAMLING Henderson 12. juni 2012. Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 AT SAMLING Henderson 12. juni 2012

2 Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur

3 Alt må vurderes i budsjettsammenheng. Satsingen har hovedvekt på barnehage og tidlig skolealder. De er foreslått 400 000 til kompetanseheving på området, noe som genererer statlige midler gjennom kompetanse for kvalitet. Saken er godt skrevet og tar innover seg mye av den kritikken vi har fremlagt. Da tenker jeg på innrømmelsen om at økt bruk av miljøarbeider er gjort av økonomiske hensyn. Kommunen erkjenner et forbedringspotensial i arbeidet med å avlaste de voksne som er tettest på barn med utagering. Særlig har jeg tro på forslaget om Støtteteam. Argumentene for ikke å etablere en fast base er godt dokumentert, og da tror jeg dette er et bra alternativ.

4 Hva sier de tillitsvalgte? Viktig med evaluering av tiltakene Opptatt av utbytte for skolene og praktisk gjennomføring/hjelp Dersom det er snakk om time out for elever, er det viktig at elevene får behandling. Politianmeldelse sent i barneskolen kontra ungdomsskolen? Barnevernet må ta bekymringsmeldingene på alvor Forebyggende team i politiet på fastlandet samarbeider godt med skolene.

5 Tariff 2012

6 Anbefaler Ut fra en helhetsvurdering har forhandlingsutvalget I Unio kommune valgt å anbefale dette resultatet, sier Bjerkestrand. De enkelte Unio-forbund skal avgjøre om resultatet skal aksepteres. Det er forskjellige rutiner (vedtekter) i de ulike forbundene om resultatet skal sendes på uravstemning. Det enkelt Unio-forbund gir informasjon om videre prosedyrer. Resultatet i KS til uravstemning blant medlemmene. Det blir gjort via sms i uke 25.

7 Tariff 2012 De viktigste punktene i avtalen Et generelt tillegg til alle på 2,7 prosent, minimum 12.000 kroner, som gis fra og med 6. juni 2012. Justeringer av minstelønnssatsene, der det gis mest til lærergruppene med lengst utdanning og til høgskolegruppene. Alle lokale tillegg gitt etter 1.8.2010 skal komme oppå de nye minstelønnene. Det samme gjelder for kompetansetillegg gitt f.o.m. 1.5.2008. I tillegg skal det forhandles om lønnstillegg lokalt. Det er satt av en lokal pott på 1,2 prosent av lønnsmassen. Det beløper seg til 1,3 milliarder kroner. Tilleggene gis fra og med 1. august 2012.

8 Tariff 2012 Skal sammenliknes med lønnsutviklingen i frontfaget Den godtatte skissen inneholder også en protokoll der partene er enige om å gjennomgå lønnsutviklingen for arbeidstakere i KS-området å sammenlikne denne med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien. Resultatet av gjennomgangen skal være en del av grunnlaget for mellomoppgjøret i 2013. Unios grupper i kommunesektoren kommer bedre ut ved at høyere utdanning gir bedre uttelling, sier Mimi Bjerkestrand, derfor kan vi anbefale dette forslaget for våre medlemmer. KS har vist vilje til å gå et skritt i riktig retning for Unios viktigste krav. Det er vi fornøyd med.

9 Kapittel 4 – Ny minstelønnstabell per 6.6.2012 Ny minstel ø nn per 6.6.2012 0 å r 4 å r 8 å r 10 å r Kap 4B2 262 100267 200282200328300 Stillinger uten s æ rskilt krav til utdanning Kronetillegg15 300 Prosenttillegg 6,20 %6,07 %5,73 %4,89 % Kap 4B3 Fagarbeiderstillinger302700307000310200358800 Kronetillegg16500188001670016500 Prosenttillegg5,77 %6,52 %5,69 %4,82 % Kap 4B4 Stillinger med krav om h ø gskoleutd.350900357900369900402000 Kronetillegg22100259002700020500 Prosenttillegg 6,72 %7,80 %7,87 %5,37 % Kap 4B5 Stillinger med krav om h ø gsk. og ytterl. spesialutd. 369500376000382200430000 Kronetillegg22100247002750025000 Prosenttillegg6,36 %7,03 %7,75 %6,17 % Kap 4B6 Stillinger med krav om mastergrad400000410000447000472700 Kronetillegg28000 4000025100 Prosenttillegg7,53 %7,33 %9,83 %5,61 %

10 Kapittel 4 – Ny minstelønnstabell per 6.6.2012 0 å r 4 å r 8 å r 10 å r16 å r Kap 4C3 L æ rer355100364000374700391000435200 Kronetillegg19800129001500014000 Prosenttillegg 5,91 %3,67 %4,17 %3,71 %3,32 % Kap 4C4 Adjunkt395900405800417700424500463200 Kronetillegg2750026400262001950016600 Prosenttillegg 7,46 %6,96 %6,69 %4,81 %3,72 % Kap 4C5 Adjunkt m/tillegg413900424300436700451400493800 Kronetillegg2900027800269002510023800 Prosenttillegg 7,53 %7,01 %6,56 %5,89 %5,06 % Kap 4C6 Lektor433500442100449400478600531000 Kronetillegg3080032000248002690027400 Prosenttillegg 7,65 %7,80 %5,84 %5,96 %5,44 % Kap 4C7 Lektor m/tillegg448400459700473100494500555100 Kronetillegg3160036500334002760028100 Prosenttillegg7,58 %8,62 %7,60 %5,91 %5,33 %

11 *Ordforklaringer: Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. (Utdanningsforbundet) Eksempelvis fikk adjunkt med opprykk med 10 år ansiennitet som hadde kr 426.300,- i årslønn et sentralt tillegg i år på kr 25.100,- med virkning fra 6. juni. Total årslønn i 2012 for ansatte i denne gruppen ble dermed kr 440 672,-( 426300 + (25100 x 209/365)) Tillegget får full virkning for hele 2013 og gir gruppen en årsinntekt på kr 451 400,- dette året. Dersom det ikke blir gitt tillegg i 2013, vil gruppen likevel ha kr 10 728,- mer i årsinntekt i 2013 enn den hadde året før. Dette kalles overheng og utgjør i dette tilfellet 2,4 prosent. (Norges Juristforbund)

12 *Ordforklaringer: Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. (Utdanningsforbundet) Glidning er gjerne et mer forståelig begrep. Dette er en størrelse som beskriver lønnsvekst som kommer i tillegg til det som er fremforhandlet sentralt. I staten kan lønnsglidning bl.a. skyldes ansiennitetsopprykk, tillegg i lokal pott fra arbeidsgiver eller at en nytilsatt får et høyere lønnstrinn enn stillingen tidligere hadde vært lønnet i. (Norges Juristforbund) Dersom den omtalte adjunkten passerer 16 år 1. august 2012 vil glidningen i 2012 bli 28 295 kr. ((493 800 – 426 300) x 153/365)

13 Justering av minstelønn og ansiennitetsopprykk Dersom en adjunkt med tilleggsutdanning passerer 16 år 1. august 2012 vil endringen i månedslønn bli slik: Brutto mai lønn: 426 300/12 = 35 525 Brutto juli lønn: 451 400/12 = 37 617 Brutto august: 493 800/12 = 41 150

14 § 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser 12.1 Lønnsansiennitet Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom. 12.1.1 Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler: Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten. Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten. For undervisningspersonale godskrives lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 12.1.2 Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives. 12.1.3 Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

15 Undervisningsinspektører Avlønning avhengig av skolestørrelse. Inndeling etter antall årsverk: 1.5.20116.6.2012 Under 20 årsverk: 498 428511 886 20 – 29 årsverk: 508 600522 332 30 – 39 årsverk: 513 686527 555 40 årsverk eller mer: 523 858538 002

16 Kapittel 3.4.2 –Resultat i 2011 Nytt kriterielønnssystem for rektorer ÅrsverkNy lønn 0 –10517 000 10 – 20532 000 20 – 30547 000 30 – 40562 000 40 +577 000 Nytt kriterielønnssystem for barnehagestyrere ÅrsverkNy lønn 0 – 17 483 000 Over 17 503 000 20 000 for 60 studiepoeng i ledelse. 10 000 for 30 studiepoeng i ledelse for begge gruppene.

17 Kompetanseforhandlinger – evaluering Kompetanse utover den som gir lønn. Vi fikk for alle varianter av norsk (norsk, norsk som 2. språk, bibliotek, leseveiledning), engelsk, fransk, spansk, tysk, matematikk, naturfag, skoleledelse for inspektører, ledelse for pedagogiske ledere, sosialpedagogikk, mobilitet, familieveiledning, spesialpedagogikk. Dessverre var det noen av de som er innenfor målgruppen som av ulike årsaker falt utenfor. Vi hadde nye forhandlinger for disse. Det gjaldt syv personer. Vi oppnådde kun positivt resultat for en av disse. De andre må vi ta nå, i tillegg til de fagene som ikke kom med.

18 Kompetanseforhandlinger – evaluering 10 000 kr for de mellom 30 - 60 studiepoeng utover førskolelærer, lærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. 20 000 kr for de med 60 studiepoeng eller mer utover førskolelærer, adjunkt med opprykk, lektor og lektor med opprykk. Dette skal også gjelde ansatte som er plassert i kap. 4B med samme kompetanse. Ex. phil. blir regnet som kvalifisering til utdanningen og skal ikke tas med. Bør en gå for å øke beløpene til 15 000 og 30 000? Den tillitsvalgte får ansvaret for å supplere listen som viser hvem som fikk sist, med nye navn. Jeg foreslår at vi kun konsentrerer oss om studiepoeng, men fører på fag.

19 Kompetanseforhandlinger Kompetansetillegg 10 000 for 30 - 60 stp og 20 000 for ≥ 60 stp NavnL ø nnsr.St.kodeBetegn.Ansvar beskrivelse (Stilling)KompetansetillegStudiepoengFag Vatne Gerd MereteZ37249Ped.psyk.r å dgiGJENNOMG Å ENDE STILLINGER10000 M æ hle HegeL9953RektorGRINDHAUG SKOLE10000 Vikingstad Evy JohanZ37963Adjunkt m/tillHAUGE SKOLE10000 Ellingsen JoakimZ27962AdjunktH Å LAND SKOLE10000 Simonsen Lena LarsenL9953RektorH Å LAND SKOLE20000 V å gen Anne StoresundZ17961L æ rerH Å LAND SKOLE10000 Susanna StampaZ27962AdjunktKARM Ø Y KOMMUNE030 stpSpes.ped

20 Prioriterte krav ved lokale forhandlinger i 2012 1 Kontaktlærere 2 Inspektører 3 Tillegg for ansvar (spes. gruppe) 4 Lokalt tillegg for grupper med 16 år (lærer, adjunkt) 5 16 års stige i 4B og 20 i 4C 6Flatt tillegg 7 Kompetanse 8 Enkeltvedtak på KVOS 9 30 000 kr over lønn som i undervisningsstilling for ansatte på PPS.

21

22

23 Kvalifikasjonsvurderingen Hovedtariffavtalen §2.2.2 Kvalifikasjoner Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen. Dette er skjønnsbetonte begreper og må ta utgangspunkt i de kvalifikasjonskrav som gjelder for stillingen. Avveining mellom utdanning, praksis og personlige egenskaper, dvs. en konkret, skjønnsmessig og helhetlig vurdering må sees i sammenheng med virksomhetens behov stillingens krav samlet kompetanse

24 Arbeidsmiljøloven § 14-9. Midlertidig ansettelse (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), (5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

25 Møte med oppvekst og kultursjefen Saker vi har meldt inn til møtet på fredag Torvastad skole Om den saken ble det orientert i AMU i går, at fristen for å komme med innspill nærmer seg, (1. september). Når kontraktør er valgt er døren nærmest lukket. Totalenterprise betyr at endringer blir dyrt og dermed mindre aktuelt. Det skal mye til for å be om endringer. Navnet Torvastad skole og kultursenter må vedtas i hovedutvalg oppvekst og kultur. Rektorstillingen blir foreslått utlyst internt i kommunen. Inspektørstillingen er ikke helt avklart ennå i.o.m. at dette også blir et kulturhus. Lærerstillingene vil først bli fordelt mellom de som er ansatt på Hauge og Håland og som vil være med over i ny skole. Det vil ikke være plass til alle. Det er avgjørende at vi får åpne og gode prosesser rundt dette. Skolen er bestilt til 1. august 2014, så får vi se om det er mulig. Det er ønskelig å tilsette rektor minst et halvt år før oppstart.

26 Møte med oppvekst og kultursjefen Hvordan skal lærerne forholde seg til elever som tar fri utenom skoleruten for å feriere. Ulik praksis blant lærerne fører til at noen lærere føler dette belastende. Her vil det bli vurdert de juridiske sidene og om en skal utarbeide et nytt vedtak. Ny orientering 30. august. SOL registrering. Tid til å registrere. Her vil det komme en ny orientering i møte med de hovedtillitsvalgte 30. august. Plandag – Haugalandsløftet 24. september. Informasjon vil bli sendt skolene.


Laste ned ppt "AT SAMLING Henderson 12. juni 2012. Elever som utagerer – vedtak i hovedutvalg oppvekst og kultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google