Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Felles innhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Felles innhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Felles innhold
Møte NFE-UHR Nanna Hauksdottir prosjektleder

2 Felles innhold: Oppfølging av St.meld. 13 ( ) «Samspillsmeldingen»

3 Oppdraget Et begrunnet og forankret forslag til hvilke tema/emner/kunnskapsområder som hører inn under et felles innhold som skal innarbeides i alle helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger Det må fremgå hvordan forslaget fremmer innføring og utvikling av tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) som virkemiddel i en styrking av det tverrprofesjonelle som vesentlig for en integrert profesjonskompetanse, uansett profesjonsutdanning

4 Oppdraget forts. 3. Forslaget skal omfatte forslag til læringsutbytte-beskrivelser på forskriftsnivå som dekker de foreslåtte innholdselementene, inkludert innpassingen av føringer for tverrprofesjonell samarbeidslæring som tema og mål.

5 Essens Et begrunnet forslag om hvilke tema/kunnskapsområder som skal være felles for alle helse- og sosialfaglige utdanninger = Minste felles multiplum Skal fremme innføring og utvikling av TPS. Hvordan gjør vi det? Læringsutbyttebeskrivelser (LUB) skal utformes (på forskriftsnivå) inkl føringer for TPS som tema og mål. Sluttkompetanse Må samkjøres og ses i sammenheng med praksisprosjektet

6 Styring og organisering
Styringsgruppe Rep fra utdanningssektoren, spekter, KS, NAV/Bufdir, UHR og studentorg. Prosjektgruppe (15 stk) Sammensatt av «eksperter» innenfor de aktuelle områdene. Ressurspersongruppe Bredest mulig kompetanse. Medlemmer som har god kunnskap om helst alle de ulike områdene som skal omfattes av Felles innhold.

7 Prosessen 16.2. Styringsgruppa godkjenner plan 23.2.
Ressursgruppa. Idedugnad/kafedialog Kompetanseområder 23.2.- 30.5. Prosjektgruppa utmeisler kompetanseområdene, definerer LUB-er og diskuterer TPS. Skisse til rapport Planlagt 5 møter 8.5. Ressursgruppa diskuterer utkast til rapport 19.5 Styringsgruppa diskuterer bearbeidet skisse til rapport 1.6. LEVERE RAPPORT

8 Status i dag Prosjektgruppa har hatt 3 møter inkl felles møte med ressursgruppa Hovedvekt hittil: å finne de riktige og viktige felles kompetanseområder som gjelder alle helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger Plan: før påske å ha en skisse for kompetanseområder og tilhørende forslag til LUB-er. Optimistisk? Tre grupper i aktivitet: Tjenesteområdegruppa LUB-gruppa TPS-gruppa

9 Kompetanseområder pr 19.mars
Etikk og kommunikasjon Etisk kritisk refleksjon, empati og respekt i all fagutøvelse. Styrkende og jevnbyrdig kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere. Anvende IKT som kommunikasjonssystem for bedre og mer samordnede tjenester. Vitenskapsteori, metode og innovasjon Kunnskapsbasert praksis. Vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte, og god kunnskap om aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. Innovasjons- og fornyingskompetanse

10 Kompetanseområder forts
Systemkompetanse Anvende kunnskap om helse/sosial- og velferdssystemets muligheter i møtet med brukeren; herunder hvilke muligheter som ligger i bruk av frivillig sektor. Gjenkjenne og respondere på signaler/ symptomer på omsorgssvikt, rus, psykiske problemer, vold, overgrep og sosial marginalisering Kunnskap om folkehelsearbeid og arbeidsinkludering

11 Kompetanseområder forts
Profesjonell kompetanse i form av kritisk vurdering av tilbud til brukeren, beslutningskompetanse, prioriteringskompetanse og ivaretakelse av pasientsikkerhet Ledelseskompetanse Tverrprofesjonell samhandlingskompetanse Kompetanse til å kunne møte klienter/brukere av ulik herkomst med forståelse og respekt. Kunnskap om helse og sykdom i et flerkulturelt perspektiv

12 Læringsutbytter Defineres av oss på forskriftsnivå
Tas ned i det enkelte studieprogram Læringsutbytte – ikke studiepoeng

13 TPS Prosjektet skal synliggjøre og sikre felles kompetanseområder
Samtidig skal det fremme tverrprofesjonelt samarbeid Dersom målet skal oppnås: En forutsetning at læringsutbyttene oppleves meningsfulle og at metoden er relevant for å oppnå læringsutbyttet. HVA SKAL VÆRE FELLES?

14 TPS som tema og mål Avhengig av læringsutbytte:
Noe kan undervises fagspesifikt, i det enkelte studieprogram Noe MÅ undervises som tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisnære situasjoner. Noe BØR MED FORDEL undervises i tverr-profesjonelle grupper på campus Samarbeid som en naturlig tilnærming – ikke som «noe annet» jfr pasientens helsetjeneste Samarbeidssituasjoner trigger læring

15 «DOBBELT IDENTITET»

16 Profesjonsspesifikk kompetanse Felleskompetanse
«DOBBELT IDENTITET» Profesjonsspesifikk kompetanse Felleskompetanse Fagspesifikke kunnskaper Kunnskap om helse- og velferdstjenestene Ferdigheter Lov og regelverk Generell kompetanse De viktigste samfunns utfordringene Kommunikasjonsferdigheter Kritisk og etisk refleksjon

17 Integrert profesjonskompetanse
Fagspesifikk profesjonskompetanse er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å kunne møte, vurdere og behandle pasienten på en profesjonell måte. Felleskompetansen er en selvfølgelig og nødvendig del av profesjonskompetansen.

18 DOBBELT IDENTITET INTEGRERT PROFESJONSKOMPETANSE

19


Laste ned ppt "Prosjekt Felles innhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google