Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gyldighet og relevans Om kunnskapskonstruksjon i en aksjonsforskningstilnærming Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gyldighet og relevans Om kunnskapskonstruksjon i en aksjonsforskningstilnærming Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gyldighet og relevans Om kunnskapskonstruksjon i en aksjonsforskningstilnærming Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

2 HUSK: ”Forsøk med Høgskole- og Universitetssosialkontor” Prosjekt finansiert av det norske sosial- og helsedirektoratet (SH-dir) Formål: Utvikle og videreutvikle nye og eksisterende samarbeidsformer mellom sosialkontor, brukere, og forsknings- og utdanningsmiljøer. Styrke praksisbasert forskning, og kunnskap som grunnlag for praksisutøvelse Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

3 HUSK-satsningen Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no Forskning Praksis

4 Sentrale aktører i HUSK Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no Brukere Utdanning og forskning Sosial- tjenesten

5 Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no HUSK HUSK-Agder HUSK- Stavanger HUSK-Oslo HUSK- Trondheim Delprosjekt 1: Kompetanse- utvikling om samarbeid og samordning på tvers Delprosjekt 2: Samarbeid sosialkontor - NAV Delprosjekt 3: Bruker- perspektivet i sosialt arbeid Delprosjekt 4: Sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn

6 Teoretiske perspektiver i HUSK-Agder Teorier om læring i organisasjoner Et voksenpedagogisk perspektiv Aksjonsforskning/aksjonslæring Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

7 Aksjonsforskning Lokalt forankret Har til hensikt å komme ”feltet” til gode Deltakerorientert og demokratisk Et alternativ til ”tradisjonell” forskning Mange tradisjoner/fag Har en utviklings-/endringsagenda Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

8 Aksjonsforskning forts. Utvikling gjennom læring: Springer ut fra en tanke om at kunnskap gir grobunn for utvikling og at kunnskap genereres gjennom handling Individuell læring (Dewey)og organisasjonslæring (Kurt Lewin) Utvikling gjennom frigjøring: springer ut fra en tanke om at den rådende praksisen er undertrykkende ovenfor enkelte grupper behov for et paradigme- skifte eller ”revolutionary science” (Freire 1970; Fals-Borda 1991) Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

9 Aksjonsforskning forts. Aksjonsforskning skal bidra til å produsere anvendelsesorientert, gyldig, normativ og relevant kunnskap (bl.a. Reason and Bradbury 2001) Men for hvem? Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

10 Kunnskapsbegrepet Habermas (1971): Kunnskapsproduksjon tjener alltid noens interesser Ulike former for kunnskap: - formalkunnskap (eksplisitt kunnskap) - praktisk/erfaringsbasert kunnskap (ofte taus kunnskap) Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

11 Praksisfeltet Består av komplementære roller som er gjensidig avhengige ”praktikere” brukere formalkunnskap erfaringsbasert kunnskap erfaringsbasert kunnskap Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

12 ”Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers” Målsetning: Bygge opp kompetanse om hvordan man kan utvikle kompetanse om samarbeid og samordning på tvers med utgangspunkt i praksisene knyttet til individuell plan (IP) innenfor rus- og psykiatrifeltet. Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

13 Arbeidsmåter og aktiviteter Prosjektgruppe som består av ”praktikere” innen sosialtjenesten, brukere og forsker/prosjektleder Gjennomførte og planlagte aktiviteter: - Jevnlige møter i prosjektgruppa - Kartlegging i kommunene og blant brukere - Seminar i delprosjektet hvert semester - ”Nærstudie” av et utvalg individuelle planer - Utvikle kvalitetsindikatorer - Utarbeide undervisningsopplegg om samarbeid på tvers - Formidling på konferanser/seminarer, rapporter/fagartikler og på nettsiden (www.husk-agder.no) Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

14 ”Nærstudiet” Følge samarbeidet rundt noen IP’er. Metoder: individuelle intervjuer med bruker og koordinator, observasjon og fokusgruppe i ansvarsgruppa Intervjuing etter ”likemannsprinsippet” Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

15 Praktiske hindringer Mange utskiftinger i prosjektgruppa Langvarig og vanskelig rekrutteringsprosess Finne tid og rom for prosjektarbeidet Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

16 ”Likemannstilnærming” mellom likemenn? Begrunnelse for valg av likemannstilnærming: - integrere alle aktørene i prosjektgruppa - nærhet til ”feltet” bidrar til aktualitet - identifikasjon  åpenhet og god informasjon Tilnærmingen har fungert godt i intervjuene med koordinatorene, men er problematisk i intervjuene med brukerne. Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

17 Hva slags kunnskap er det behov for? Funn fra kartleggingen og datainnsamlingen er ikke ”nytt” for praksisfeltet ”Praktikerne”: Ønsker anvendelig og spesifikk kunnskap, i form av ”verktøykasse”, maler osv. Brukerne: Ønsker møteplasser for erfaringsutveksling Forskerne: Ønsker kjennskap til den ”tause” kunnskapen Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

18 Aksjonsforskning som samarbeidsform Den skisserte tilnærmingen er en form for medforskning der de involverte aktørene antas å ha komplementære roller Forutsetter et utstrakt samarbeid mellom disse aktørene Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no

19 Kriterier for et vellykket samarbeid (Knudsen 1993) Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no Domene- kompabilitet Ideologisk og kvalitetsmessig kompabilitet Mandat- kompabilitet

20 Aksjonsforskning som samarbeidsform Samarbeid inneholder et konfliktpotensial Aksjonsforskning er i utgangspunktet konsensusorientert Stiller man i stor nok grad spørsmål med hva som er kunnskapsbehovet og hvem kunnskapen skal være gyldig og relevant for? Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder ann.c.nilsen@uia.no


Laste ned ppt "Gyldighet og relevans Om kunnskapskonstruksjon i en aksjonsforskningstilnærming Ann Christin Nilsen - Universitetet i Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google