Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsinkelse i kontraktsforhold Forelesning obligasjonsrett høst 2009, 3. avdeling Professor dr. juris Olav Kolstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsinkelse i kontraktsforhold Forelesning obligasjonsrett høst 2009, 3. avdeling Professor dr. juris Olav Kolstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsinkelse i kontraktsforhold Forelesning obligasjonsrett høst 2009, 3. avdeling Professor dr. juris Olav Kolstad

2 Selgers forsinkelse Forsinkelse: Avvik mellom avtalt oppfyllelsestidspunkt og faktisk levering –Årsaken til forsinkelsen ikke relevant for om det foreligger forsinkelse Forsinkelsessituasjoner; –Det leveres for sent –Det blir ikke levert –”Svevende forsinkelse” Oppfyllelsestiden oversittes, og man vet ikke om varen uteblir eller om den blir levert for sent –Forventet forsinkelse ”Antesipert mislighold”

3 Tidspunkt for oppfyllelse Oppfyllelsestid: Det tidspunkt da oppfyllelse senest må skje for å være rettidig –Oppfyllelse kan skje tidligere om frigjøringstiden er satt tidligere Frigjøringstid: Det tidspunkt debitor har en rett til å bringe en forpliktelse til opphør –Oversittelse vil representere mislighold, men ikke bortfall Oppfyllelsestidspunkt fastsettes normalt i kontrakt –Tidspunkt fiksert i kontrakten –Der oppfyllelse skjer løpende avgrenses den av oppsigelse Hvis ikke: Leveringsplikt krever påkrav –Realdebitors frigjøringstid må være kommet

4 Skal begge yte er samtidig utveksling den deklaratoriske hovedregelen forutsatt at samtidighet er mulig –Man er i så fall bundet til å erlegge egen ytelse når den annen part oppfyller Der samtidighet ikke er mulig vil en part måtte yte først –Oppfyllelse kan ikke gjøres betinget av kontraktpartens oppfyllelse

5 Oppfyllelsessted Levering må skje på korrekt oppfyllelsessted Oppfyllelsessted for realforpliktelser er selgers forretningssted –Selger plikter m.a.o. ikke å sende tingen –Men plikter å holde den klar Sendeforpliktelse krever eget grunnlag –Oppfyllelsessted der selger har sendeforpliktelse Oppfyllelsessted hos kjøper om selger frakter selv Oppfyllelsessted fraktfører om dette benyttes Fast eiendom oppfyllelsessted ved salg og utleie Ingen alminnelig regel om oppfyllelsessted for tjenester Penger skal betales til kreditor, på hans bosted eller forretningssted –Betaling kan etter finansavtaleloven § 38(1) skje ved overføring til mottakerens konto ”med mindre annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med kontanter”

6 Kreditormora Kreditor har risikoen for oppfyllelseshindringer som skyldes kreditor selv Kreditormora modifiserer oppfyllelsesforpliktelsen til fordel for debitor –Debitors oppfyllelsesforpliktelse suspenderes Oppfyllelsessvikt ikke mislighold/forsinkelse –Omsorgsplikt kan utløses Risikoen går over Ikke ubetinget risikoovergang i entrepriseforhold –Det må være gjennomført en overtagelsesforretning, bustadoppfl. § 14 I forbrukerkjøp er det bare risikoen for”skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse” som går over, § 14(1) –Oppfyllelsesplikten reaktiveres når kreditormorasituasjonen opphører Fristforlengelse Unntak: –Reaktiveres ikke for tidsbundne ytelser om kontraktstiden er ute –Reaktiveres ikke om tingen går til grunn p.g.a. hending som ikke berør på debitor (tilfeldig skadehending) –Debitor fri om oppfyllelse er umulig eller krever vesentlig større ofre, og dette ikke skyldes debitor

7 Kreditormora inntrer om kreditor ikke oppfyller sin overtagelses- eller medvirkningsplikt –Overtagelsesplikt Knyttet til selve overtagelsen av tingen Debitors frigjøringstid må være kommet Overtagelse må ikke samtidig være forhindret av andre omstendigheter enn kreditors forhold –Medvirkningsplikt Rimelig medvirkning –F eks skaffe tegninger, spesifikasjoner, materialer, utstyr, få tillatelser –Forsinkelsen må skyldes kreditor eller forhold på kreditors side Avvisning pga kontraktsbrudd hos realdebitor fører ikke til kreditormora –Men avvisning antagelig begrenset til tilfelle der tingen ikke er funksjonsdyktig –Fungerer tingen vil debitor ha krav på å foreta avhjelp Identifikasjon med ansatte og kontraktshjelpere Kreditormoravirkninger vil også kunne inntre på grunnlag av mislighold av vederlagsforpliktelsen –Holdes tilbake på grunnlag av ytelse mot ytelse I motsatt retning Rt. 1922 s. 62 Men Ot. Prp. Nr. 80 (1986-87) s. 57, 129, 132 + teori

8 Om kreditormora fører til kontraktbruddsvirkninger, og eventuelt hvilke, må undersøkes konkret –Kreditormora kan utløse kontraktsbruddsvirkninger mot kreditor Må undersøkes i forhold til den enkelte kontraktbruddsvirkning –For eksempel vil heving etter kjl. § 51(2) og avhl. §§5-3(2) og 5-4(2) bare kunne skje der selgeren har en ”særlig interesse” i å bli av med tingen (omsorgspliktene det primære) –Kan suspendere plikt til oppfyllelse og gi grunnlag for kontraktbruddsbeføyelser –Bør kreditormora heller ses under synsvinkelen ”særlige misligholdssanksjoner ved kreditors kontraktsbrudd knyttet til overtagelse og medvirkning”? Kreditormora kan utløse omsorgs- og bistandsplikter for debitor –Plikt til å dra rimelig omsorg for tingen

9 Fastholdelse og naturaloppfyllelse (1) Hovedregel: Kreditor har krav på, og kan få dom for, naturaloppfyllelse –Alltid krav på naturaloppfyllelse av pengeytelser –Løsørekjøp: Ved forsinkelse kan kjøperen ”fastholde kjøpet og kreve levering/oppfyllelse”, kjl § 23 Kjøper kan få dom for naturaloppfyllelse Omlevering etter kjl § 34(2) kan også ses på som et fastholdelseskrav –Eiendomskjøp: Kjøperen har krav på naturaloppfyllelse etter § 4-2 –Entreprise: Selger kan dømmes til å oppfylle in natura, Rt. 1972 s. 449 –Håndverkertjenester: Forbrukeren ”kan fastholde avtalen og kreve at tjenesteyteren utfører tjenesten”, § 14 –Leiekontrakter kan kreves oppfylt in natura –Kontrakter med betydelig element av personlig arbeidsytelse kan ikke kreves oppfylt in natura

10 Fastholdelse og naturaloppfyllelse (2) Fastholdelseskrav bortfaller dersom kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet –Kjl § 23(3) Skille mellom materiell rett til naturalytelse og fullbyrdelse –Fastholdelsesdom –Tvangsfullbyrdelse Tvisteloven § 19-13: Rettslige avgjørelser som pålegger noen en plikt til å foreta, unnlate eller tåle en handling, kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

11 Fastholdelse og naturaloppfyllelse (3) Unntak fra retten til å kreve fastholdelse: –Umulighet Ikke krav om absolutt umulighet –Kjl § 23: Oppfyllelse kan ikke kreves ”om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne” »Ot prp 80 s 66: ”Forholdene må være slike at selgeren i alle fall på kort sikt ikke kan overvinne dem helt uten spesielle vansker” –Innenfor selgers normale plikt til å rydde vanskeligheter for oppfyllelse av veien »Oppfyllelsesvanskene må være av kvalifisert art –Praktisk umulighet likestilles med fysisk umulighet Rettslig umulighet –Ulovlig å oppfylle avtalen, oppfyllelse er straffbart, selger ikke eier av eiendommen mv

12 Fastholdelse og naturaloppfyllelse (4) Misforholdsbegrensningen –Naturaloppfyllelse kan ikke kreves om realkreditors oppofrelser knyttet til prestasjon in natura står i et slikt misforhold til realdebitors interesse i å få oppfylt at det vil være urimelig å kreve oppfyllelse Kjl § 23(1): Oppfyllelse kan ikke kreves om det ”vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller” Tilsvarende bestemmelser i avhl. § 4-2(1), hvtjl. § 14, husl. § 2-9 Misforholdsbegrensningen har klare linjer til urimelighetsstandarden i avtl. § 36 –Interesseavveining Årsaken til at oppfyllelse står i et misforhold i prinsippet uten betydning –Selgerens subjektive forhold kan allikevel føre til en skjerpet vurdering Fritar selv om det ikke foreligger en uovervinnelig hindring Både økonomiske og ikke-økonomiske interesser relevante Der det er i strid med den alminnelige samfunnsmoral å kreve oppfyllelse

13 Fastholdelse og naturaloppfyllelse (5) Kun plikten til å oppfylle som bortfaller –Kjøperen kan gjøre gjeldende andre kontraktsbruddssanksjoner enn fastholdelseskrav Faller vanskene bort gjeninntrer oppfyllelsesplikten –Må falle bort innen rimelig tid –Oppfyllelses må ikke fremstå som ”vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter”, kjl § 23(2)


Laste ned ppt "Forsinkelse i kontraktsforhold Forelesning obligasjonsrett høst 2009, 3. avdeling Professor dr. juris Olav Kolstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google