Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens program •Hva er kjøp? •Standardavtaler •Urimelige avtaler •Gjennomgang av kjøpslovens systematikk •Levering og risikoovergang •Mangler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens program •Hva er kjøp? •Standardavtaler •Urimelige avtaler •Gjennomgang av kjøpslovens systematikk •Levering og risikoovergang •Mangler."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dagens program •Hva er kjøp? •Standardavtaler •Urimelige avtaler •Gjennomgang av kjøpslovens systematikk •Levering og risikoovergang •Mangler

3 Hva er kjøp? –Tosidighet –Vederlag –Bytte –Tilvirkningskjøp – tjenesteavtale

4 Ulike kjøpsrettslige avtaletyper •Kontantkjøp – kredittkjøp – forskuddsbetaling •Internasjonale kjøp –Egne regler i kjøpsloven –Bare hvor en av partene ikke har forretningssted i Norden •Standardavtaler

5 STANDARDAVTALER •Brukes hvor en part ofte inngår avtaler av det aktuelle slaget •Ferdige avtalevilkår •Liten eller ingen mulighet for forhandlinger

6 Typiske standardavtaler •Mobiltelefonabonnement •Kredittkortavtaler •Forsikringsavtaler •Programvarenedlastninger •Flybillett •Bilutleie •Banklån •Generell varehandel •Etc.

7 Tilblivelse •Ofte utformet av den sterke parten i et avtaleforhold •Kan være laget av bransjeorganisasjoner –Ensidig –Etter forhandlinger •Kan være laget av interesseorganisasjoner

8 fordeler •Effektivitet •Avtalen kan inngås på en enkel måte •Kan inngå en mengde avtaler på kort tid •Prisdempende når man ikke trenger å bruke ressurser på å forhandle med hver enkelt •Sikkerhet •Kan være tryggere å gå inn på vilkår som allerede er utprøvd i stedet for å forhandle selv

9 ulemper •Ofte utformet av den sterke parten i avtalen •”take it or leave it” for den svake parten •Passer dårlig for parter med spesielle behov

10 Opplest og vedtatt? •Også standardavtaler må være akseptert –Man blir ikke bundet av mer enn man har akseptert –Standardvilkårene blir ikke del av avtalen uten at de er gjort kjent for den andre parten •Rett til å bestemme selv om man ønsker å inngå standardkontrakt eller ha individuelle forhandlinger –Fungerer i praksis bare for større kontrakter

11 Forbrukere •Standardavtaler må vike for preseptorisk lovgivning –Særlig viktig som en sikkerhetsventil for forbrukerne •Skal mindre til for at en forbruker skal anses uforpliktet av avtalen –Spesialregel i avtaleloven § 37

12 Avtaleloven § 36 •Generalklausulen –Den alminnelige formuesrettslige lempingsregel –Sikkerhetsventil både på avtaletidspunktet og etterpå

13 •Urimelig innhold; ikke bare urimelighet ved tilblivelsen •Rammer også etterfølgende omstendigheter •Hel eller delvis tilsidesettelse •Endring i avtalen •Objektiv regel - krever ikke ond tro

14 •Unntaksregel •Revisjon av avtalen kan bli urimelig for motparten Hovedregel: avtaler skal holdes

15 Avtalen er i boks og ferdigtolket hva nå? •Gjennomføring –Oppfylles avtalen i henhold til kontrakten? –Hva er eventuelt galt? –Hvem bærer risikoen hvis noe går galt? –Hvilke rettigheter og plikter har partene dersom noe går galt? –Lovregulering, avtaletekst og sedvane/kutyme

16 Kjøpsavtaler •Vanligste kontraktstypen –Omfatter også bytteavtaler •Greit utgangspunkt –Kan trekkes analogier fra kjøpsretten til andre områder –Alle har et forhold til kjøp og salg og en viss formening om hvilke rettigheter de har dersom ikke alt går som det skal

17 Kjøpsloven •Regulerer kjøpsavtaler… –Mellom næringsdrivende –Mellom privatpersoner som selgere og næringsdrivende som kjøpere –Mellom privatpersoner

18 •Regulerer ikke kjøpsavtaler… –Mellom næringsdrivende som selgere og privatpersoner som kjøpere •Regulerer ikke –Kjøp og salg av fast eiendom –Kjøp og salg av tjenester –Andre områder som er regulert av spesiallover

19 Hvor kjøpsloven ikke gjelder •I forbrukerforhold –Forbrukerkjøpsloven –Avhendingslova –Bustadoppføringsloven –Angrerettsloven –Kredittkjøpsloven –Avtaleloven –Øvrige forbrukerrettighetslover

20 •Utenfor forbrukerforhold –Noe lovregulering •Avhendingslova –Avtalen blir helt avgjørende –Partene for det meste overlatt til seg selv –Analogier fra kjøpsloven –Avtaleloven som ”bakgrunnsteppe” •Kan være omfattet av spesiallov –Eks forsikringsavtaleloven

21 Kjøpsloven = deklaratorisk •Viker for særlovgivning, kjl § 1 •Kan fravikes etter avtale mellom partene, kjl § 3 –Kontraktsfrihet –Lovgiver forutsetter likeverdige parter –Likevel beskyttet av reglene i avtaleloven kapittel 3 •Viker for etabert praksis, handelsbruk eller sedvane, kjl § 3

22 Avgrenses mot •Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1) –Avgjørende hvem som skal skaffe materialene •Selgeren skaffer = kjøp •Kjøperen skaffer ≠ kjøp –Ulovfestet – reguleres av alminnelig avtalerett –I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven –Ingen supplerende lovgivning utenfor forbrukerforhold

23 •Kjøp og salg av fast eiendom kjl § 1, 2. pkt –Reguleres av avhendingslova •Gjelder både for forbrukere og næringsdrivende •Deklaratorisk for næringsdrivende •Delvis preseptorisk i forbrukerforhold

24 Kjøpsloven ↔ forbrukerkjøpsloven •Deklaratorisk ↔ preseptorisk Kjl § 3 ↔ Fkjl § 3 •Kjøpsloven – likevekt mellom partene •Forbrukerkjøpsloven – utvidet beskyttelse av den ene parten

25 Øvrige “forbrukerlover” •Bygget etter samme mønster som forbrukerkjøpsloven •Ufravikelig til ulempe for forbrukeren •Kan fravikes til forbrukerens fordel

26 Kjøpslovens oppbygging •Kapittel I - virkeområde –Definisjoner og avgrensninger •Kapittel II – Leveringen –Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte •Kapittel III – risikoen for tingen –Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering? –Når går risikoen over fra selger til kjøper?

27 •Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m –Hvordan skal varen være – berettigede forventninger –Når foreligger det en mangel •Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side –Forsinkelse •Når foreligger forsinkelse •Hvilke konsekvenser får det –Mangler •Undersøkelsesplikt •Reklamasjon •Rettigheter

28 •Kapittel VI – Kjøperens plikter –Kjøpesummens størrelse –Betaling –Medvirkning •Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side –Oppfyllelse –Erstatning –Frister •Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, isolvens m m •Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering •Kapittel X – Erstatningsomfang. Renter

29 •Kapittel XI – Omsorg for tingen •Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting •Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser •Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd •Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp

30 Videre … •Gjennomgang av de viktigste delene av kjøpsloven •Trekker inn og sammenlikner med de øvrige kontraktsrettslige lover hvor det er naturlig

31 Risikoovergang

32 Risiko •Forutsettes at det er et skjæringspunkt når risikoen for varen går over fra selger til kjøper. •Etter dette tidspunktet faller ikke kjøperens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at salgstingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av handling som ikke beror på selgeren

33 Før varen er levert •Selgerens leveringsplikt –Avtalt vare skal leveres på avtalt sted til avtalt tid •Risikoovergang –Må ses i sammenheng med reglene for levering •Risikoen går over fra selger til kjøper når varen er levert •Kjøperen kan bare påberope seg mangler som var der på leveringstidspunktet

34 Betydningen av risikoovergangen •Selgeren har ansvaret dersom varen går tapt eller skades før risikoovergangen •Kjøperen har ansvaret dersom varen går tapt eller skades etter risikoovergangen •Kan få stor økonomisk betydning – viktig å ha klare regler

35 Kjøpslov / forbrukerkjøpslov levering •Forbrukerkjøpsloven –Hovedregel: § 7 – ”når tingen overtas av forbrukeren” –Ingen unntaksregler •Kjøpsloven –Hovedregel: § 6 – ”når den er overtatt av kjøperen” –Unntak •Plasskjøp § 7 (1) – når tingen er levert hos kjøper •Sendekjøp §7 (2) – når tingen er overgitt til fraktfører, med mindre selger utfører transporten selv •Ev. når tingen er kommet fram til avtalt sted § 7 (3)

36 Kjøpslov / forbrukerkjøpslov risikoovergang •Forbrukerkjøp § 14 –Hovedregel: Når tingen er levert –Unntak: •Ting blir ødelagt som følge av egenskaper ved tingen selv p.g.a at forbrukeren unnlater å overta •Hvis tingen skal hentes annet sted enn hos selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet

37 •Kjøpslov –Avtalen bestemmer –Hovedregel: Når tingen er levert § 13 (1) –Unntak: •Når tingen er stilt til kjøperens rådighet og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar den § 13 (2) •Når kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på avtalt leveringssted § 13 (3) •Kjøp av ting under transport: ved avtaleslutningen, eller allerede ved da tingen ble overgitt fraktfører § 15

38 •Avhendingslova –§ 2-4 (2) – Når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen •Bustadoppføringslova –§ 45 jf § 14 – Ved overtakelse

39 Mangler

40 Todelt vurdering: •Foreligger det en mangel? •Hvilke konsekvenser skal det få dersom det foreligger en mangel

41 Mangelsvurdering •Mangel foreligger når ytelsen ikke er i samsvar med avtalen •Avtalen må først tolkes, og eventuelt utfylles med deklaratorisk eller preseptorisk lovgivning •Vurdering knyttes til oppfyllelsestidspunktet (= ved risikoovergangen) •Nær sammenheng med opplysningsplikt

42 Når oppsto mangelen? •Risikoovergang –Kjøper kan kun påberope mangler som var der ved risikoovergangen –Kjl § 21, Fkjl § 18, Avhl § 3-1 (2) •Senere –Selgeren ansvarlig også for mangel som først viser seg senere –Mangel som har oppstått senere er kjøpers ansvar

43 Neste forelesning •Nærmere om mangler •Forsinkelser •Misligholdsbeføyelser


Laste ned ppt "Dagens program •Hva er kjøp? •Standardavtaler •Urimelige avtaler •Gjennomgang av kjøpslovens systematikk •Levering og risikoovergang •Mangler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google