Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007
Advokat dr. juris Sverre Blandhol

2 Dag 9 - Introduksjon til kjøpsretten

3 Kjøpsrett og kjøpsloven
Kjøpslovens forhistorie Ny forbrukerkjøpslov Kjøpslovens betydning i kontraktsretten Kjøpsrettens internasjonale karakter §5

4 Rettskildene i kjøpsretten
Kjøpsloven av 1988 Forarbeider Rettspraksis Høyesterettspraksis Etter kjøpsloven Praksis fra før loven Underrettspraksis Avtale og handelsbruk rettskilde?

5 Kjøpslovens virkeområde
Overdragelse - ikke stiftelse av rettigheter Bytte §1(2) Objekt for kjøp Løsøre Rettigheter Fordringer

6 Avgrensning mot: Forbrukerkjøp §1(1), 2 pkt
Avhending av fast eiendom §1(1), 3 pkt Avhendingslova Verksleie §2(1) Arbeidsinnsats på oppdragsgivers materialer Tilvirkningskjøp omfattet, d v s der oppdragstaker spesialtilvirker At kjøper skaffer tegninger, arbeidsbeskrivelse, modeller m v ikke uforenlig med tilvirkningskjøp Entreprise §2(1) 2 pkt Bustadoppføringslova Tjenesteavtaler §2(2) Håndverkertjenesteloven

7 Forbrukerkjøpsbegrepet
Definert i forbrukerkjøpslovens §1(2) ”Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.” Allmenn kontraktsrettslig definisjon av ”forbrukerkjøp” Forbehold for avhendingslova §1-2 (3): ikke krav til selgersiden ”Ting” Løsøre, jf. avgrensningene i fkjl § 2

8 Kjøpersiden (”forbrukeren”)
Definert i forbrukerkjøpsloven § 1 (3) ”Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet” ”Fysisk person” Juridiske personer ikke omfattet selv om de handler på vegne av forbrukere, f eks borettslag, selskap mv ”ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet” Kjøpets hovedformål må være til personlig bruk Der næringsvirksomhet er hovedformålet kommer kjøpsloven til anvendelse Ved kjøp med blandet formål er det avgjørende hva som er det hovedsakelige formål med kjøpet Kan mindre næringsdrivende være forbrukerkjøpere?

9 Selgersiden Definert i forbrukerkjøpsloven § 1 (2) if.
”selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet” ”i næringsvirksomhet” Funksjonelt begrep, ikke avgjørende om salg er hoved- eller bi-næring Ikke avgjørende om salget skjer som ledd i hovednæring Leilighetsvis salg av lastebiler fra transportselskap Salg mellom private personer ikke forbrukerkjøp Forbehold for avhendingslova §1-2 (3) som lar det være avgjørende om ”kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd”

10 Ulike typer kjøp Etter partenes stilling Etter objektets art
Næringskjøp Private kjøp Forbrukerkjøp Etter objektets art Genus / species fungible/ikke fungible ting Kontantkjøp/kredittkjøp Internasjonale kjøp Kjl § 5 Fkjl § 61

11 Avtalen og kjøpsloven Utgangspunkt: Avtalen går foran, jf §3
Kontraktsfrihetsprinsippet Avtalen => behov for tolkning Fast praksis mellom partene handelsbruk eller sedvane som må anses bindende mellom partene Samspill mellom den enkelte kjøpsavtale og kjøpsloven

12 Avtalen og forbrukerkjøpsloven
Utgangspunkt: loven går foran, jf § 3 kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren Avvik fra kontraktsfrihetsprinsippet Forbrukerkjøperens behov for vern Lovgiveroppgave å motvirke skjevhetene i forhandlingsstyrke og informasjonsskjevheter Avtale i strid med forbrukerkjøpsloven må vike Avtalen ugyldig i den utstrekning den er i motstrid med fkjl

13 Partenes forpliktelser (oversikt)
Selgerens hovedforpliktelse: levering av kontraktsmessig vare til rett tid og på rett sted Kjøperens hovedforpliktelser: betaling av kjøpesummen riktig kjøpesum, til rett tid og på rett sted medvirke til å oppfylle kjøpet

14 Kontraktsbrudd Forsinkelse Mangel Annet mislighold

15 Kontraktsbruddssanksjoner
Tilbakeholdsrett (detensjonsrett) Fastholde kjøpet (naturaloppfyllelse) Retting Omlevering Prisavslag Heving Erstatning

16 Dag 10 Selgerens og kjøperens plikter Risikoens overgang

17 Selgers leveringsplikt
Hva vil det si at en vare er ”levert”? ”Levering” innbefatter det selgeren plikter å foreta seg for å få overført tingen til kjøperen Leveringspliktene fremgår av den konkrete kjøpsavtale Sammenhengen ”levering”/”overtagelse” Selgers leveringsplikt motsvares av kjøpers medvirkningsplikt Kjl § 50 Fkjl § 40

18 ”Levering” som koblingsord
Regler som knytter virkninger til levering: Kostnadsfordeling kjl §11/fkjl § 10 Risikoovergang kjl § 12(1) jf § 13/fkjl § 13 jf § 14 Tidspunktet for mangelsvurderingen kjl § 21/fkjl § 18 Skjæringspunktet for forsinkelse kjl § 22/fkjl § 19 Vurdering av mengde kjl § 46/fkjl § 59

19 Leveringssted Normalregelen: Hentekjøp kjl §6/fkjl § 5
Selgeren har i utgangspunktet ingen plikt til å bringe tingen til kjøperen Bringe- eller sendeplikt krever avtale Fkjl § 5, 3 ledd åpner for at annet enn hentekjøp kan avtales Jfr kjl §7(1) og (2) der ”skal” henviser til hva som er avtalt

20 Hentekjøp Selgeren plikter å holde tingen ”klar for henting” § 6/§ 5(1) Levering har skjedd når tingen er ”overtatt”/”overtas” av kjøper Når kjøperen har besittelsen

21 Plasskjøp innenfor samme område
eller der selgeren vanligvis bringer ut Levering: Når kjøper har mottatt tingen, § 7

22 Sendekjøp Kjl: Levering ved overgivelse til fraktfører § 7(2)
Når tingen mottas av kjøper, dersom selger utfører transporten, § 7(2), 2. punktum Fkjl: Levering når tingen overtas av forbrukeren Fritar forbrukeren for ansvar under transport

23 Leveringstidspunkt Avtalen utgangspunktet
etter påkrav uten opphold Dersom intet er avtalt: Rimelig tid etter kjøpet Levering skal skje innenfor et tidsrom: Lovens normalregel: Selger har valgrett Ved hentekjøp skal selger gi kjøper melding

24 Levering der kjøper ikke yter
Tilbakeholdsretten modifiserer selgers leveringsplikt kjl § 10/fkjl § 9 Dersom kjøper ikke oppfyller sine plikter utsettes selgers leveringsplikt kjl § 10(1)/fkjl § 9(1) Sendekjøp: Tingen må sendes, men tiltak kan treffes som hindrer at kjøper får rådighet over tingen kjl §10(2)/fkjl § 9(2)

25 Kjøpers plikter Betaling rett sum rett sted rett tid Medvirkning

26 Betaling – kjøpesummens størrelse
Avtale “gjengs pris” for tilsvarende varer på avtaletiden kjl § 45, fkjl §37 rimelig pris dersom gjengs pris ikke lar seg fastsette Betaling etter kvantum; Mengden ved risikoens overgang avgjørende, kjl § 46, fkjl § 37(2)

27 Betalingssted kjl § 48(1), fkjl § 39
Utgangspunkt: Betaling skal skje på selgers forretningssted Skal det betales ved overlevering av tingen, skal betaling erlegges der overlevering skjer

28 Betalingstid kjl § 49, fkjl § 38
Ved påkrav med mindre annet følger av avtalen kan utøve tilbakeholdsrett (prinsippet om ytelse mot ytelse)

29 Kjøpers undersøkelsesrett før betaling
kjl §49(2), fkjl 38(3) Kjøper har rett til å undersøke tingen på vanlig måte før betaling Gir kjøperen sikkerhet for kontraktsmessig vare Muliggjør kontraktsbruddssanksjoner dersom det ikke er tilfelle Begrensning i undersøkelsesretten : Der undersøkelse er uforenlig med leverings- og betalingsmåte

30 Kjøpers medvirkningsplikt
medvirke, kjl § 50 (a), fkjl § 40 (a): for at selger skal kunne oppfylle det som er “rimelig å vente” tegninger, spesifikasjoner, materialer, utstyr tillatelser overta tingen, kjl § 50(b), fkjl § 40(b) egne sanksjoner til brudd på overtagelsesplikten, jf kjl §§ 51, 53 og 55, fkjl §§43, 44(3) 45

31 Prinsippet om ytelse mot ytelse
Rettslig avhengighetsforhold mellom leveringsplikt og betalingsplikt Hovedregel: Samtidig utveksling av ytelsene Kjl § 10(1), § 22(1), jf § 42 og § 49(1) og § 49(2) Fkjl § 9, § 19, jf § 28 og § 38(1) og (3) Egen ytelsesplikt suspenderes dersom den annen part ikke presterer samtidig Risikoen går allikevel over kjl § 13(1) og (2), fkjl § 14 Plikt til å dra omsorg for tingen inntrer kjl §§ 72 flg, fkjl § 60 Ytelsesplikten reaktiveres når misligholdet opphører

32 Samtidighetsprinsippets funksjoner
Gir en sikkerhetsrett i egen ytelse Virker som et oppfyllelsespress Gir en undersøkelsesrett

33 Risikoen for tingen Risikospørsmålets betydning Kjøper har risikoen
Praktisk viktig, særlig ved transport Kjøper har risikoen Kjøpesummen må betales uansett kjl §12, fkjl 13 Selger har risikoen Rekker å reparere tingen Leverer med skade Leverer for sent eller unnlater å levere

34 Risikobegivenheten kjl § 12, fkjl § 14
Salgsgjenstanden “går tapt, skades eller minskes” Mao en fysisk beskadigelse av tingen ”som følge av hending som ikke beror på selgeren” Ingen risikobegivenhet dersom den er forårsaket av noen på selgersiden Kontraktshjelperidentifikasjon

35 Hovedregelen om risikoens overgang
”når tingen er levert” kjl § 13(1), fkjl § 14(1) Faktisk leveringstid avgjørende Avtalt leveringstidspunkt ikke bestemmende for risikoens overgang Risikoens overgang etter kjl forskjellig for ulike typer kjøp jf §§6 og 7 Risikoens overgang etter fkjl § 7 alltid ved levering til forbrukeren

36 Dag 11: Forsinkelse og forsinkelsesvirkninger
Forsinkelsesbegrepet Tilbakeholdsrett Naturaloppfyllelse Heving Erstatning

37 Forsinkelsesbegrepet
ikke levert eller levert for sent og dette ikke beror på kjøper eller forhold på hans side => Forsinkelse Oversikt over misligholdssanksjonene i kjl § 22, fkjl § 19

38 Tilbakeholdsrett Tilstrekkelig vilkår: at det foreligger forsinkelse
Hvor mye kan holdes tilbake? kjl § 42: ”så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket” fkjl § 20: ”ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet”

39 Naturaloppfyllelse Ved forsinkelse kan kjøperen ”fastholde kjøpet og kreve levering/oppfyllelse”, kjl § 23/fkjl § 21(1) Unntak: hindring som ikke kan overvinnes eller oppfyllelse vil medføre ulempe eller kostnad i ”vesentlig misforhold” til kjøpers interesse i naturaloppfyllelse

40 Heving Vilkår: vesentlig mislighold
Utgangspunkt for vurderingen: avviket fra riktig oppfyllelse flere kontraktsbrudd kan sees i sammenheng skjerpet vesentlighetskrav ved tilvirkningskjøp Selger har rett til forespørsel, jf kjl § 24, fjkl § 22 Kjøper kan sette tilleggsfrist, jf kjl § 25, fjkl § 23

41 Nærmere om vesentlighetskravet
betydningen for kjøper type kjøp (fjkl § 23 (2)) bestemt tid (fjkl § 23 (2)) betydningen for selger årsaken til forsinkelsen verdien av alternative misligholdsbeføyelser

42 Erstatning - kontrollansvaret
kjl § 27, fkjl § 24 Utgangspunkt: objektivt ansvar Unntak dersom fire vilkår er oppfylt hindring utenfor kontroll ikke forventes å ta i betraktning ikke forventes å unngå eller overvinne følgende av

43 Erstatning – culpaansvar
kjl §27 (5): ”feil eller forsømmelse” kunne og burde ha handlet annerledes Betydning: gir krav på dekning av indirekte tap Jf skillet direkte/indirekte tap i kjl § 67 Ikke skille direkte/indirekte tap i fkjl

44 Dag 12: Mangelsbedømmelsen
Avtalte egenskaper Selgerens opplysninger Misligholdt opplysningsplikt Abstrakt bedømmelse: vanlig god vare Rådighetsmangler Salg ”som den er” Tidspunktet for mangelsvurderingen

45 Avtalte egenskaper kjl § 17 (1), fkjl § 15 (1) ordlyden prisen
spørsmål som har vært oppe under forhandlingene samt øvrige tolkningsmomenter

46 Selgerens opplysninger
kjl § 18, fkjl § 16 (c) faktisk gitte opplysninger uriktige misvisende kommet til kjøpers kunnskap virket motiverende, jf ”innvirket på kjøpet”

47 Mislighold opplysningsplikt
kjl § 19, 1. ledd (b) gjelder direkte ved ”as is” kjøp må gjelde enn mer ved vanlige kjløp fkjl § 16 (b) vesentlige forhold forholdet til undersøkelsesplikt res ipsa loquitur (når tingen selv taler)

48 Abstrakt bedømmelse – vanlig god vare
fkjl § 15, 2. ledd (b) i kjøp: Rt s. 774 (Videospiller) alminnelig funksjonsdyktighet i en rimelig driftsperiode

49 Rådighetsmangler Offentligrettslige hindringer Vanhjemmel

50 Alminnelige forbehold – ”som den er”
kjl § 19, fkjl § 17 opplysninger misligholdt opplysningsplikt vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente

51 Tidspunktet for vurderingen
leveringstidspunktet jf kjl § 21, fkjl § 18

52 Dag 13: Mangelsvirkninger
Reklamasjon Tilbakeholdsrett Retting Omlevering Prisavslag Heving Erstatning

53 Reklamasjon Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. Han må reklamere innen både den relative og den absolutte frist.

54 Reklamasjonens innhold
Nøytral reklamasjon: Kjl. § 32:- kjøper må gi selger ”melding som angir hva slags mangel det gjelder”: ”melding”, jf. jkl. § 82 ”hva slags mangel det gjelder”: må gi uttrykk for at det foreligger en mangel ikke nok med mishagsytring kan være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg, dens utslag. Spesiell reklamasjon: hva som kreves som følge av mangelen, f.eks kjl. § 39 (2) ønsker å gjøre bestemte misligholdsvirkninger gjeldende, jf. kjl. §29.

55 Reklamasjonsfrister Relativ frist: Absolutt frist:
Kjl. § 32 (1) ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget” mangelen: må ses i sammenheng med undersøkelsesplikten etter levering, jf. § 31. Fristen kan altså være utløpt på det tidspunkt kjøper blir klar over mangelen. Fkjl. § 27: innen 2 måneder etter at han ”oppdaget” mangelen. Fristen kan følgelig ikke løpe ut før forbrukeren blir klar over mangelen. Absolutt frist: Kjl. § 32 (2) to år fra han ”overtok” tingen. Fkjl. § 27 (2): utgangspunkt to år Fem år om tingen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år. omlevering eller rettet en vesentlig del, ny absolutt frist for denne nye tingen/delen, jf. forarbeidene.

56 Unntak fra reklamasjonsfristen
Garanti Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet Der selger har deltatt i realitetsdiskusjoner kan hans rett til å påberope seg den relative fristen være bortfalt.

57 Tilbakeholdsrett Detensjonsrett
sikrer kravet på retting/prisavslag/erstatning osv., jf. kjl. § 42. Kan også avvise ytelsen. Det krever normalt vesentlig kontraktsbrudd.

58 Retting Kjl § 34 (1): ikke urimelig kostnad eller ulempe.
ikke krav om at selger må rette selv, men på hans regning og risiko. om selger ikke retter, kan kjøper få tingen rettet av andre og kreve kostnadene erstattet, jf. § 34 (3) det samme gjelder om det er et akutt behov, jf. § 36 (3).

59 Omlevering kjl § 34 (2): ”vesentlig” mangel
selger må ikke være forhindret fra å levere eller uforholdsmessig tyngende, jf. § 23. det må foreligge en tilsvarende ting. retting og omlevering krever spesiell reklamasjon.

60 Erstatning Kjøper kan i tillegg kreve erstatning
kontrollansvar, jf. § 40, jf. § 27, men bare for direkte tap. culpa, jf. § 40 (3) bokstav a selger selv eller hans ansatte andre han benytter for å oppfylle kjøpet – kontraktshjelper ansvaret tilsikring- eller garantisansvar, jf. § 40 (3) bokstav b. objektivt ansvar for pengemangel.

61 Andre beføyelser? bare dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, jf. kjl. § 37. Når er det retting ”ikke kommer på tale”? til vesentlig ulempe for kjøperen; ikke et ubegrenset antall forsøk. risiko for at kjøper ikke får sine utlegg dekket. Når er det retting ”ikke blir foretatt innen rimelig tid”? Der selger ikke krever å få rette innen rimelig tid, eller der han krever å få rette innen rimelig tid, men likevel ikke gjør det.

62 Andre beføyelser Prisavslag, jf. § 38: Heving, jf. § 39.
Ikke andre vilkår enn at det må foreligge en mangel som medfører at tingen har en nedsatt markedsverdi. Heving, jf. § 39. Heving vil si at plikten til å oppfylle faller bort. Ved mangler vil jo tingen normalt allerede være levert, og det må skje et restitusjonsoppgjør. Krav om vesentlig kontraktsbrudd. Spesiell reklamasjon.

63 Mangelsbeføyelser i forbrukerkjøp
Detensjonsretten, fkjl. § 28 Kjøper kan i utgangspunktet velge mellom retting og omlevering, jf. fkjl. § 29, jf. dog ”Støvlettdommen”. Omlevering krever ikke vesentlig mangel. Erstatning: fkjl. § 33 rent objektivt ansvar, ikke begrenset til direkte tap. (Ved forsinkelse er det kontrollansvar også i forbrukerkjøp, jf. § 24). Selgers retterett: Må kreve å få rette ”uten opphold”, jf. fjkl. § 29 tredje ledd. Bare rett til to avhjelpsforsøk, med mindre ”særlige grunner”, jf. § 30 annet ledd. Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres etter § 29 og § 30, kan kjøper kreve prisavslag eller heving. Prisavslag, jf. § 31 forholdsmessig, men kan om særlige grunner settes til verdien for forbrukeren. Heve, jf. § 32: krever ikke vesentlig kontraktsbrudd, det er tilstrekkelig at mangelen ikke er ”uvesentlig”. (Ved forsinkelse kreves det vesentlig kontraktsbrudd også i forbrukerkjøp, jf. § 23).

64 Vilkår for erstatning Ansvarsgrunnlag, Økonomisk tap
f.eks kontrollansvar, culpaansvar, tilsikring/garanti. Økonomisk tap Påregnelig årsakssammenheng: Tapet må skyldes kontraktsbruddet, og både hva gjelder størrelse og art ligge innenfor det som en ”med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet”, jf. kjl. § 67 første ledd annet punktum.

65 Erstatningsutmåling Skadelidte har i utgangspunktet krav på å få hele sitt økonomiske tap erstattet. Oppfyllelsesinteressen eller den positive kontraktsinteresse: Kjøper skal stilles i samme økonomiske stilling som om kontrakten hadde blitt rettmessig oppfylt. Unntak: indirekte tap, kjl § 67 (2) Skadelidtes medvirkning, jf. kjl. § 70 (1). Lemping, jf § 70 (2). Erstatning kan kreves i tillegg til heving. dekningskjøp, jf. kjl. § 68. beregnet som om dekningskjøp foretatt, jf. kjl. § 69.

66 Dag 15 - Virkninger av brudd på kjøperens betalings- og medvirkningsplikt

67 Kjøperens medvirknings- og betalingsplikter
Selgerens krav ved kjøpers kontraktsbrudd Tilbakeholdsrett Oppfyllelse Heving Erstatning

68 Kort om kjøpers medvirknings- og betalingsplikter
Betaling av kjøpesummen, kjl §§ 45-49, fkjl §§ 37-39 Medvirkning, kjl § 50 a, fkjl § 40 a Overta tingen , kjl § 50 b fkjl § 50 b

69 Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøpers side
Kjl § 51, fkjl § 43 Holde ytelsen tilbake/Detensjonsrett Oppfyllelse Heving Erstatning

70 Holde ytelsen tilbake/Detensjonsrett
Kjl § 51 (1) jf § 10, fkjl § 43 (d) jf § 9 Følger av prinsippet ytelse mot ytelse

71 Oppfyllelse Ved betalingsmislighold kjl § 52 (1), fkjl § 44
Unntak dersom ”betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.” Ved unnlatt medvirkning kjl § 53 fkjl § 44 (3) Umulighetsregelen og misforholdsbegrensningen i kjl §23, fkjl § 21 gjelder Spesifikasjon kjl § 60 fkjl § 48 Ved unnlatt overtagelse Kjøper kan ikke dømmes til å overta tingen, kjl § 51 (2) jf §§ 52 og 53. Unntak: konkret løfte jfr Hagstrøm s. 234 Fkjl § 44 gir ikke rett til å kreve oppfyllelse av plikten til å overta tingen, jfr. Ot.prp.nr. 44 ( ) s. 195.

72 Heving Ved betalingsmislighold Ved unnlatt medvirkning
Kjl § 52 fkjl § 45 – kjøperens/forbrukerens kontraktsbrudd må være ”vesentlig” Momenter: avvikets størrelse, transaksjonens art, partenes stilling. Selgers behov for pengene er som hovedregel ikke et moment, jfr Hagstrøm s. 235 Kjl § 55 (2), fkjl § 45 annet ledd – heving etter ”rimelig tilleggsfrist” Kjl § 54 (4), fkjl § 45 tredje ledd – heving der tingen er overtatt Fkjl § 45 første ledd annet punktum – selgeren kan ikke heve etter at kjøpesummen er betalt Ved unnlatt medvirkning Kjl § 55 (1), fkjl § 45 – kontraktsbruddet må være ”vesentlig” Ved unnlatt overtakelse Kjl § 55 (1) – kontraktsbruddet er vesentlig og ”selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.” Eks. varer fra lager som skal tømmes, utrangert materiell Fkjl § 45 – ikke krav om særlig interesse, men moment i vesentlighetsvurderingen jfr Ot.prp.nr 44 ( ) s. 195

73 Erstatning Ved betalingsmislighold Ved unnlatt medvirkning
Kjl § 57 (1), fkjl § 46 annet ledd – kontrollansvar Objektivt ansvar for pengemangel etter alminnelig obligasjonsrettslige prinsipper Renter kjl § 71, fkjl § 46 første ledd Ved unnlatt medvirkning Kjl § 57 (2) (a), fkjl § 46 annet ledd - kontrollansvar Ved unnlatt overtakelse Kjl § 57 (2) (b) ”selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen” Fkjl § 46 annet ledd – kontrollansvar


Laste ned ppt "Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google