Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 9 - Introduksjon til kjøpsretten

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpsrett og kjøpsloven •Kjøpslovens forhistorie •Ny forbrukerkjøpslov •Kjøpslovens betydning i kontraktsretten •Kjøpsrettens internasjonale karakter §5

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rettskildene i kjøpsretten •Kjøpsloven av 1988 •Forarbeider •Rettspraksis –Høyesterettspraksis »Etter kjøpsloven »Praksis fra før loven –Underrettspraksis •Avtale og handelsbruk rettskilde?

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpslovens virkeområde •Overdragelse - ikke stiftelse av rettigheter –Bytte §1(2) •Objekt for kjøp –Løsøre –Rettigheter –Fordringer

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avgrensning mot: •Forbrukerkjøp §1(1), 2 pkt •Avhending av fast eiendom §1(1), 3 pkt –Avhendingslova •Verksleie §2(1) –Arbeidsinnsats på oppdragsgivers materialer –Tilvirkningskjøp omfattet, d v s der oppdragstaker spesialtilvirker »At kjøper skaffer tegninger, arbeidsbeskrivelse, modeller m v ikke uforenlig med tilvirkningskjøp •Entreprise §2(1) 2 pkt –Bustadoppføringslova •Tjenesteavtaler §2(2) –Håndverkertjenesteloven

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forbrukerkjøpsbegrepet Definert i forbrukerkjøpslovens §1(2) •”Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.” •Allmenn kontraktsrettslig definisjon av ”forbrukerkjøp” –Forbehold for avhendingslova §1-2 (3): ikke krav til selgersiden •”Ting” –Løsøre, jf. avgrensningene i fkjl § 2

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpersiden (”forbrukeren”) •Definert i forbrukerkjøpsloven § 1 (3) •”Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet” •”Fysisk person” –Juridiske personer ikke omfattet selv om de handler på vegne av forbrukere, f eks borettslag, selskap mv •”ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet” –Kjøpets hovedformål må være til personlig bruk »Der næringsvirksomhet er hovedformålet kommer kjøpsloven til anvendelse –Ved kjøp med blandet formål er det avgjørende hva som er det hovedsakelige formål med kjøpet –Kan mindre næringsdrivende være forbrukerkjøpere?

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Selgersiden •Definert i forbrukerkjøpsloven § 1 (2) if. ”selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet” •”i næringsvirksomhet” –Funksjonelt begrep, ikke avgjørende om salg er hoved- eller bi-næring –Ikke avgjørende om salget skjer som ledd i hovednæring »Leilighetsvis salg av lastebiler fra transportselskap •Salg mellom private personer ikke forbrukerkjøp »Forbehold for avhendingslova §1-2 (3) som lar det være avgjørende om ”kjøparen er ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd”

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Ulike typer kjøp •Etter partenes stilling –Næringskjøp –Private kjøp –Forbrukerkjøp •Etter objektets art –Genus / species –fungible/ikke fungible ting •Kontantkjøp/kredittkjøp •Internasjonale kjøp –Kjl § 5 –Fkjl § 61

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalen og kjøpsloven •Utgangspunkt: Avtalen går foran, jf §3 –Kontraktsfrihetsprinsippet •Avtalen => behov for tolkning –Fast praksis mellom partene –handelsbruk eller sedvane som må anses bindende mellom partene •Samspill mellom den enkelte kjøpsavtale og kjøpsloven

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalen og forbrukerkjøpsloven •Utgangspunkt: loven går foran, jf § 3 –kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren –Avvik fra kontraktsfrihetsprinsippet –Forbrukerkjøperens behov for vern »Lovgiveroppgave å motvirke skjevhetene i forhandlingsstyrke og informasjonsskjevheter •Avtale i strid med forbrukerkjøpsloven må vike –Avtalen ugyldig i den utstrekning den er i motstrid med fkjl

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Partenes forpliktelser (oversikt) •Selgerens hovedforpliktelse: –levering av kontraktsmessig vare til rett tid og på rett sted •Kjøperens hovedforpliktelser: –betaling av kjøpesummen »riktig kjøpesum, til rett tid og på rett sted –medvirke til å oppfylle kjøpet

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbrudd •Forsinkelse •Mangel •Annet mislighold

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kontraktsbruddssanksjoner •Tilbakeholdsrett (detensjonsrett) •Fastholde kjøpet (naturaloppfyllelse) •Retting •Omlevering •Prisavslag •Heving •Erstatning

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 10 Selgerens og kjøperens plikter Risikoens overgang

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Selgers leveringsplikt •Hva vil det si at en vare er ”levert”? –”Levering” innbefatter det selgeren plikter å foreta seg for å få overført tingen til kjøperen –Leveringspliktene fremgår av den konkrete kjøpsavtale •Sammenhengen ”levering”/”overtagelse” –Selgers leveringsplikt motsvares av kjøpers medvirkningsplikt »Kjl § 50 »Fkjl § 40

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO ”Levering” som koblingsord •Regler som knytter virkninger til levering: –Kostnadsfordeling kjl §11/fkjl § 10 –Risikoovergang kjl § 12(1) jf § 13/fkjl § 13 jf § 14 –Tidspunktet for mangelsvurderingen kjl § 21/fkjl § 18 –Skjæringspunktet for forsinkelse kjl § 22/fkjl § 19 –Vurdering av mengde kjl § 46/fkjl § 59

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Leveringssted •Normalregelen: Hentekjøp kjl §6/fkjl § 5 –Selgeren har i utgangspunktet ingen plikt til å bringe tingen til kjøperen •Bringe- eller sendeplikt krever avtale –Fkjl § 5, 3 ledd åpner for at annet enn hentekjøp kan avtales –Jfr kjl §7(1) og (2) der ”skal” henviser til hva som er avtalt

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Hentekjøp •Selgeren plikter å holde tingen ”klar for henting” § 6/§ 5(1) •Levering har skjedd når tingen er ”overtatt”/”overtas” av kjøper –Når kjøperen har besittelsen

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Plasskjøp •innenfor samme område •eller der selgeren vanligvis bringer ut •Levering: Når kjøper har mottatt tingen, § 7

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Sendekjøp •Kjl: Levering ved overgivelse til fraktfører § 7(2) •Når tingen mottas av kjøper, dersom selger utfører transporten, § 7(2), 2. punktum •Fkjl: Levering når tingen overtas av forbrukeren –Fritar forbrukeren for ansvar under transport

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Leveringstidspunkt •Avtalen utgangspunktet –etter påkrav –uten opphold •Dersom intet er avtalt: Rimelig tid etter kjøpet •Levering skal skje innenfor et tidsrom: –Lovens normalregel: Selger har valgrett –Ved hentekjøp skal selger gi kjøper melding

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Levering der kjøper ikke yter •Tilbakeholdsretten modifiserer selgers leveringsplikt kjl § 10/fkjl § 9 –Dersom kjøper ikke oppfyller sine plikter utsettes selgers leveringsplikt kjl § 10(1)/fkjl § 9(1) –Sendekjøp: Tingen må sendes, men tiltak kan treffes som hindrer at kjøper får rådighet over tingen kjl §10(2)/fkjl § 9(2)

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpers plikter •Betaling –rett sum –rett sted –rett tid •Medvirkning

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Betaling – kjøpesummens størrelse •Avtale •“gjengs pris” for tilsvarende varer på avtaletiden kjl § 45, fkjl §37 •rimelig pris dersom gjengs pris ikke lar seg fastsette –Betaling etter kvantum; Mengden ved risikoens overgang avgjørende, kjl § 46, fkjl § 37(2)

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Betalingssted kjl § 48(1), fkjl § 39 •Utgangspunkt: Betaling skal skje på selgers forretningssted •Skal det betales ved overlevering av tingen, skal betaling erlegges der overlevering skjer

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Betalingstid kjl § 49, fkjl § 38 •Ved påkrav med mindre annet følger av avtalen •kan utøve tilbakeholdsrett (prinsippet om ytelse mot ytelse)

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpers undersøkelsesrett før betaling •kjl §49(2), fkjl 38(3) •Kjøper har rett til å undersøke tingen på vanlig måte før betaling –Gir kjøperen sikkerhet for kontraktsmessig vare –Muliggjør kontraktsbruddssanksjoner dersom det ikke er tilfelle •Begrensning i undersøkelsesretten : –Der undersøkelse er uforenlig med leverings- og betalingsmåte

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kjøpers medvirkningsplikt •medvirke, kjl § 50 (a), fkjl § 40 (a): –for at selger skal kunne oppfylle –det som er “rimelig å vente” »tegninger, spesifikasjoner, materialer, utstyr »tillatelser •overta tingen, kjl § 50(b), fkjl § 40(b) •egne sanksjoner til brudd på overtagelsesplikten, jf kjl §§ 51, 53 og 55, fkjl §§43, 44(3) 45

31 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Prinsippet om ytelse mot ytelse •Rettslig avhengighetsforhold mellom leveringsplikt og betalingsplikt •Hovedregel: Samtidig utveksling av ytelsene –Kjl § 10(1), § 22(1), jf § 42 og § 49(1) og § 49(2) –Fkjl § 9, § 19, jf § 28 og § 38(1) og (3) •Egen ytelsesplikt suspenderes dersom den annen part ikke presterer samtidig –Risikoen går allikevel over kjl § 13(1) og (2), fkjl § 14 –Plikt til å dra omsorg for tingen inntrer kjl §§ 72 flg, fkjl § 60 •Ytelsesplikten reaktiveres når misligholdet opphører

32 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Samtidighetsprinsippets funksjoner •Gir en sikkerhetsrett i egen ytelse •Virker som et oppfyllelsespress •Gir en undersøkelsesrett

33 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Risikoen for tingen •Risikospørsmålets betydning –Praktisk viktig, særlig ved transport •Kjøper har risikoen –Kjøpesummen må betales uansett kjl §12, fkjl 13 •Selger har risikoen –Rekker å reparere tingen –Leverer med skade –Leverer for sent eller unnlater å levere

34 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Risikobegivenheten kjl § 12, fkjl § 14 •Salgsgjenstanden “går tapt, skades eller minskes” –Mao en fysisk beskadigelse av tingen •”som følge av hending som ikke beror på selgeren” –Ingen risikobegivenhet dersom den er forårsaket av noen på selgersiden »Kontraktshjelperidentifikasjon

35 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Hovedregelen om risikoens overgang •”når tingen er levert” kjl § 13(1), fkjl § 14(1) •Faktisk leveringstid avgjørende –Avtalt leveringstidspunkt ikke bestemmende for risikoens overgang •Risikoens overgang etter kjl forskjellig for ulike typer kjøp jf §§6 og 7 •Risikoens overgang etter fkjl § 7 alltid ved levering til forbrukeren

36 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 11: Forsinkelse og forsinkelsesvirkninger •Forsinkelsesbegrepet •Tilbakeholdsrett •Naturaloppfyllelse •Heving •Erstatning

37 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Forsinkelsesbegrepet •ikke levert •eller levert for sent •og dette ikke beror på kjøper eller forhold på hans side •=> Forsinkelse •Oversikt over misligholdssanksjonene i kjl § 22, fkjl § 19

38 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tilbakeholdsrett •Tilstrekkelig vilkår: at det foreligger forsinkelse •Hvor mye kan holdes tilbake? •kjl § 42: ”så mye av kjøpesummen som vil sikre at han får kravet dekket” •fkjl § 20: ”ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet”

39 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Naturaloppfyllelse •Ved forsinkelse kan kjøperen ”fastholde kjøpet og kreve levering/oppfyllelse”, kjl § 23/fkjl § 21(1) •Unntak: •hindring •som ikke kan overvinnes •eller oppfyllelse vil medføre ulempe eller kostnad i ”vesentlig misforhold” til kjøpers interesse i naturaloppfyllelse

40 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heving •Vilkår: vesentlig mislighold •Utgangspunkt for vurderingen: avviket fra riktig oppfyllelse •flere kontraktsbrudd kan sees i sammenheng •skjerpet vesentlighetskrav ved tilvirkningskjøp •Selger har rett til forespørsel, jf kjl § 24, fjkl § 22 •Kjøper kan sette tilleggsfrist, jf kjl § 25, fjkl § 23

41 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Nærmere om vesentlighetskravet •betydningen for kjøper •type kjøp (fjkl § 23 (2)) •bestemt tid (fjkl § 23 (2)) •betydningen for selger •årsaken til forsinkelsen •verdien av alternative misligholdsbeføyelser

42 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatning - kontrollansvaret •kjl § 27, fkjl § 24 •Utgangspunkt: objektivt ansvar •Unntak dersom fire vilkår er oppfylt •hindring •utenfor kontroll •ikke forventes å ta i betraktning •ikke forventes å unngå eller overvinne følgende av

43 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatning – culpaansvar •kjl §27 (5): ”feil eller forsømmelse” •kunne og burde ha handlet annerledes •Betydning: gir krav på dekning av indirekte tap –Jf skillet direkte/indirekte tap i kjl § 67 –Ikke skille direkte/indirekte tap i fkjl

44 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 12: Mangelsbedømmelsen •Avtalte egenskaper •Selgerens opplysninger •Misligholdt opplysningsplikt •Abstrakt bedømmelse: vanlig god vare •Rådighetsmangler •Salg ”som den er” •Tidspunktet for mangelsvurderingen

45 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Avtalte egenskaper •kjl § 17 (1), fkjl § 15 (1) •ordlyden •prisen •spørsmål som har vært oppe under forhandlingene •samt øvrige tolkningsmomenter

46 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Selgerens opplysninger •kjl § 18, fkjl § 16 (c) •faktisk gitte opplysninger –uriktige –misvisende •kommet til kjøpers kunnskap •virket motiverende, jf ”innvirket på kjøpet”

47 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Mislighold opplysningsplikt •kjl § 19, 1. ledd (b) •gjelder direkte ved ”as is” kjøp •må gjelde enn mer ved vanlige kjløp •fkjl § 16 (b) •vesentlige forhold •forholdet til undersøkelsesplikt •res ipsa loquitur (når tingen selv taler)

48 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Abstrakt bedømmelse – vanlig god vare •fkjl § 15, 2. ledd (b) •i kjøp: Rt. 1998 s. 774 (Videospiller) •alminnelig funksjonsdyktighet i en rimelig driftsperiode

49 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Rådighetsmangler •Offentligrettslige hindringer •Vanhjemmel

50 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Alminnelige forbehold – ”som den er” •kjl § 19, fkjl § 17 •opplysninger •misligholdt opplysningsplikt •vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente

51 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tidspunktet for vurderingen •leveringstidspunktet •jf kjl § 21, fkjl § 18

52 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 13: Mangelsvirkninger •Reklamasjon •Tilbakeholdsrett •Retting •Omlevering •Prisavslag •Heving •Erstatning

53 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Reklamasjon •Kjøper kan tape retten til å gjøre mangelskrav gjeldende, dersom han ikke reklamerer i tide. •Han må reklamere innen både den relative og den absolutte frist.

54 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Reklamasjonens innhold • Nøytral reklamasjon: –Kjl. § 32:- kjøper må gi selger ”melding som angir hva slags mangel det gjelder”: –”melding”, jf. jkl. § 82 –”hva slags mangel det gjelder”: »må gi uttrykk for at det foreligger en mangel »ikke nok med mishagsytring »kan være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg, dens utslag. •Spesiell reklamasjon: –hva som kreves som følge av mangelen, f.eks kjl. § 39 (2) –ønsker å gjøre bestemte misligholdsvirkninger gjeldende, jf. kjl. §29.

55 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Reklamasjonsfrister •Relativ frist: –Kjl. § 32 (1) ”innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget” mangelen: »må ses i sammenheng med undersøkelsesplikten etter levering, jf. § 31. »Fristen kan altså være utløpt på det tidspunkt kjøper blir klar over mangelen. –Fkjl. § 27: innen 2 måneder etter at han ”oppdaget” mangelen. »Fristen kan følgelig ikke løpe ut før forbrukeren blir klar over mangelen. •Absolutt frist: –Kjl. § 32 (2) to år fra han ”overtok” tingen. –Fkjl. § 27 (2): utgangspunkt to år »Fem år om tingen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år. »omlevering eller rettet en vesentlig del, ny absolutt frist for denne nye tingen/delen, jf. forarbeidene.

56 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Unntak fra reklamasjonsfristen •Garanti •Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet •Der selger har deltatt i realitetsdiskusjoner kan hans rett til å påberope seg den relative fristen være bortfalt.

57 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tilbakeholdsrett •Detensjonsrett •sikrer kravet på retting/prisavslag/erstatning osv., jf. kjl. § 42. •Kan også avvise ytelsen. Det krever normalt vesentlig kontraktsbrudd.

58 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Retting •Kjl § 34 (1): •ikke urimelig kostnad eller ulempe. •ikke krav om at selger må rette selv, men på hans regning og risiko. •om selger ikke retter, kan kjøper få tingen rettet av andre og kreve kostnadene erstattet, jf. § 34 (3) •det samme gjelder om det er et akutt behov, jf. § 36 (3).

59 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Omlevering •kjl § 34 (2): •”vesentlig” mangel •selger må ikke være forhindret fra å levere eller uforholdsmessig tyngende, jf. § 23. •det må foreligge en tilsvarende ting. •retting og omlevering krever spesiell reklamasjon.

60 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatning •Kjøper kan i tillegg kreve erstatning •kontrollansvar, jf. § 40, jf. § 27, men bare for direkte tap. •culpa, jf. § 40 (3) bokstav a –selger selv eller hans ansatte –andre han benytter for å oppfylle kjøpet – kontraktshjelper ansvaret •tilsikring- eller garantisansvar, jf. § 40 (3) bokstav b. •objektivt ansvar for pengemangel.

61 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Andre beføyelser? •bare dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, jf. kjl. § 37. •Når er det retting ”ikke kommer på tale”? –til vesentlig ulempe for kjøperen; ikke et ubegrenset antall forsøk. –risiko for at kjøper ikke får sine utlegg dekket. •Når er det retting ”ikke blir foretatt innen rimelig tid”? –Der selger ikke krever å få rette innen rimelig tid, eller –der han krever å få rette innen rimelig tid, men likevel ikke gjør det.

62 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Andre beføyelser •Prisavslag, jf. § 38: –Ikke andre vilkår enn at det må foreligge en mangel som medfører at tingen har en nedsatt markedsverdi. •Heving, jf. § 39. –Heving vil si at plikten til å oppfylle faller bort. Ved mangler vil jo tingen normalt allerede være levert, og det må skje et restitusjonsoppgjør. –Krav om vesentlig kontraktsbrudd. –Spesiell reklamasjon.

63 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Mangelsbeføyelser i forbrukerkjøp •Detensjonsretten, fkjl. § 28 •Kjøper kan i utgangspunktet velge mellom retting og omlevering, jf. fkjl. § 29, jf. dog ”Støvlettdommen”. Omlevering krever ikke vesentlig mangel. •Erstatning: –fkjl. § 33 rent objektivt ansvar, ikke begrenset til direkte tap. (Ved forsinkelse er det kontrollansvar også i forbrukerkjøp, jf. § 24). •Selgers retterett: –Må kreve å få rette ”uten opphold”, jf. fjkl. § 29 tredje ledd. –Bare rett til to avhjelpsforsøk, med mindre ”særlige grunner”, jf. § 30 annet ledd. •Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres etter § 29 og § 30, kan kjøper kreve prisavslag eller heving. •Prisavslag, jf. § 31 forholdsmessig, men kan om særlige grunner settes til verdien for forbrukeren. •Heve, jf. § 32: –krever ikke vesentlig kontraktsbrudd, det er tilstrekkelig at mangelen ikke er ”uvesentlig”. (Ved forsinkelse kreves det vesentlig kontraktsbrudd også i forbrukerkjøp, jf. § 23).

64 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Vilkår for erstatning •Ansvarsgrunnlag, –f.eks kontrollansvar, culpaansvar, tilsikring/garanti. •Økonomisk tap •Påregnelig årsakssammenheng: –Tapet må skyldes kontraktsbruddet, og –både hva gjelder størrelse og art ligge innenfor det som en ”med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet”, jf. kjl. § 67 første ledd annet punktum.

65 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatningsutmåling •Skadelidte har i utgangspunktet krav på å få hele sitt økonomiske tap erstattet. •Oppfyllelsesinteressen eller den positive kontraktsinteresse: –Kjøper skal stilles i samme økonomiske stilling som om kontrakten hadde blitt rettmessig oppfylt. •Unntak: –indirekte tap, kjl § 67 (2) –Skadelidtes medvirkning, jf. kjl. § 70 (1). –Lemping, jf § 70 (2). •Erstatning kan kreves i tillegg til heving. –dekningskjøp, jf. kjl. § 68. –beregnet som om dekningskjøp foretatt, jf. kjl. § 69.

66 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Dag 15 - Virkninger av brudd på kjøperens betalings- og medvirkningsplikt

67 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO •Kjøperens medvirknings- og betalingsplikter •Selgerens krav ved kjøpers kontraktsbrudd •Tilbakeholdsrett •Oppfyllelse •Heving •Erstatning

68 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kort om kjøpers medvirknings- og betalingsplikter •Betaling av kjøpesummen, kjl §§ 45-49, fkjl §§ 37- 39 •Medvirkning, kjl § 50 a, fkjl § 40 a •Overta tingen, kjl § 50 b fkjl § 50 b

69 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøpers side •Kjl § 51, fkjl § 43 –Holde ytelsen tilbake/Detensjonsrett –Oppfyllelse –Heving –Erstatning

70 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Holde ytelsen tilbake/Detensjonsrett •Kjl § 51 (1) jf § 10, fkjl § 43 (d) jf § 9 •Følger av prinsippet ytelse mot ytelse

71 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppfyllelse •Ved betalingsmislighold kjl § 52 (1), fkjl § 44 –Unntak dersom ”betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.” •Ved unnlatt medvirkning kjl § 53 fkjl § 44 (3) –Umulighetsregelen og misforholdsbegrensningen i kjl §23, fkjl § 21 gjelder –Spesifikasjon kjl § 60 fkjl § 48 •Ved unnlatt overtagelse –Kjøper kan ikke dømmes til å overta tingen, kjl § 51 (2) jf §§ 52 og 53. Unntak: konkret løfte jfr Hagstrøm s. 234 –Fkjl § 44 gir ikke rett til å kreve oppfyllelse av plikten til å overta tingen, jfr. Ot.prp.nr. 44 (2001-2002) s. 195.

72 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Heving •Ved betalingsmislighold –Kjl § 52 fkjl § 45 – kjøperens/forbrukerens kontraktsbrudd må være ”vesentlig” »Momenter: avvikets størrelse, transaksjonens art, partenes stilling. Selgers behov for pengene er som hovedregel ikke et moment, jfr Hagstrøm s. 235 –Kjl § 55 (2), fkjl § 45 annet ledd – heving etter ”rimelig tilleggsfrist” –Kjl § 54 (4), fkjl § 45 tredje ledd – heving der tingen er overtatt –Fkjl § 45 første ledd annet punktum – selgeren kan ikke heve etter at kjøpesummen er betalt •Ved unnlatt medvirkning –Kjl § 55 (1), fkjl § 45 – kontraktsbruddet må være ”vesentlig” •Ved unnlatt overtakelse –Kjl § 55 (1) – kontraktsbruddet er vesentlig og ”selgeren har en særlig interesse i å bli av med den.” Eks. varer fra lager som skal tømmes, utrangert materiell –Fkjl § 45 – ikke krav om særlig interesse, men moment i vesentlighetsvurderingen jfr Ot.prp.nr 44 (2001-2002) s. 195

73 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Erstatning •Ved betalingsmislighold –Kjl § 57 (1), fkjl § 46 annet ledd – kontrollansvar –Objektivt ansvar for pengemangel etter alminnelig obligasjonsrettslige prinsipper –Renter kjl § 71, fkjl § 46 første ledd •Ved unnlatt medvirkning –Kjl § 57 (2) (a), fkjl § 46 annet ledd - kontrollansvar •Ved unnlatt overtakelse –Kjl § 57 (2) (b) ”selgeren har en særlig interesse i å bli av med tingen” –Fkjl § 46 annet ledd – kontrollansvar


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kurs avtalerett og kjøpsrett Kurs 7, Vår 2007 Advokat dr. juris Sverre Blandhol."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google