Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Introduksjon til feltet miljøteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Introduksjon til feltet miljøteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Introduksjon til feltet miljøteknikk Helge Brattebø

2 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 2 Miljøtruslene ifølge tunge vitenskapsorganer ”Det er en eksepsjonell grad av enighet i det internasjonale vitenskapelige miljø om at natursystemene ikke lenger vil kunne tåle presset fra dagens menneskelige praksis” – ”Advarsel til menneskeheten” - Union of Concerned Scientists, 1992 – Uttalelsen er undertegnet av ca. 1600 av verdens ledende vitenskapsmenn, deriblant 102 nobelpristakere ”Planetens fremtid er i vektskålen. En bærekraftig utvikling kan fortsatt oppnåes, men bare dersom de irreversible ødeleggelsene av miljøet kan stoppes i tide. De neste 30 årene kan bli kritiske.” – Felleserklæringen ”Befolkningsvekst, ressursforbruk og en bærekraftig utvikling” - The Royal Society of London og US National Academy of Sciences, 1992

3 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 3 Noen naturvitenskapelige erkjennelser: (Magnar Norderhaug, Worldwatch Institute Norden, Adresseavisen 27.06.99) 1.Det rår bred enighet om alvoret i de grunnleggende miljøproblemene som verden står overfor i dag. 2.Denne vitenskapelige forståelsen bygger på erkjennelsen av at Jorden er begrenset, og at naturgrunnlaget har en begrenset evne til å tåle belastningen fra et stadig økende antall mennesker og en mer omfattende teknisk/økonomisk virksomhet. 3.Dersom Jordens naturgrunnlag overbelastes, kan det få vidtrekkende sosiale og økonomiske skadevirkninger. 4.Skal vi kunne sikre alle en menneskeverdig fremtid, står verden overfor to hovedutfordringer: - å få kontroll med den globale befolkningsveksten - å begrense i-landenes høye forbruk av energi og naturressurser 5.Så lenge den globale miljøutviklingen fortsetter i gal retning, blir tiden som står til rådighet for å få problemene under kontroll, en stadig mer kritisk faktor.

4 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 4 Europeisk miljøstatus etter 25 års miljøinnsats ”Miljøet i Den europeiske unionen ved inngangen til et nytt århundre” - EEA 1999 [www.eea.eu.int] ”Mest bekymringsfull er veksten innen sektorer som transport, industri, fritid, energi, landbruk, privat forbruk og privat adferd.” ”Utslipp innenfor områdene klimagasser, kjemikalier og avfall vil øke fordi det allerede har vist seg svært vanskelig å håndtere slike utslipp. …….. Det er her vi finner det største hinderet for miljø-forbedringer, selv når vedtak som er gjennomført eller planlagt frem til 1997 er tatt i betraktning.”

5 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 5 Teknologiens miljøeffektivitet må økes!

6 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 6 Tverrfagligheten etterspørres sterkere

7 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 7 Miljøteknikkens fokusering over tid Miljøinvesteringene går dypere og blir mer komplekse Kortsiktig gevinst erstattes av langsiktig gevinst Tiltakene krever samarbeid på tvers av sektorer

8 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 8 Hovedtrekk fra dagens miljøarbeide Tradisjonelle utslipp ofte et tilbakelagt fokus, men rensing og avfallsbehandling må opprettholdes over lang tid Miljø = et gjennomstrømningsproblem Globalisering, kvotehandel og lokalt ansvar Forebyggende tiltak = renere teknologi = “vinn-vinn” (oftest?) Markedskrav overgår ofte myndighetskravene En sterkere produktfokusering og livsløpsfokusering, med stadig strengere krav bakover i verdikjeden Ikke bare fokus på tradisjonelle produkter, men også infrastruktur og bygde anlegg av ulike typer Dokumentasjon av miljøprestasjon: miljøregnskap, miljøvaredeklarasjoner, livsløpsanalyser

9 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 9 Miljøteknikkens formål og tiltak Miljøteknikkens hovedmål: Reduserte uttak av material- og energiressurser Reduserte utslipp og avfall til omgivelsene Redusert påvirkning fra produksjon og forbruk Miljøteknikkens hovedtiltak: Øko-design i produksjon Inngrep med forbruker Resirkulering/dematerialiserin g Behandling av avfall og utslipp

10 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 10 Systemtenkning innen miljøteknikken Bedriften betraktes som et system omsluttet av systemgrenser Systemet har interaksjoner med omgivelsene Omgivelsene må betraktes som en integrert del av systemet Omgivelsenes reaksjoner, såvel som interaksjonene må forstås

11 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 11 Miljøteknikk = Eks. Reduksjon av utslipp Utslipp til vannressurser... … eller til luft, lokalt og globalt...

12 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 12 Miljøteknikk = Eks. Avfall og resirkulering

13 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 13 Miljøteknikk = Eks. Designfilosofi

14 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 14 Premissene fremover ? Forventninger om et industrielt økologi perspektiv: – Produkter med lav miljøbelastning (faktor 4 - faktor 10) Livsløpsbasert produktutvikling (verdikjedesamarbeid) Forbrukerorienterte løsninger (funksjonalitet, dematerialisering) – Samarbeidsmodeller på tvers av samfunnets aktører Forlenget produsentansvar (lukkede materialkretsløp) Lokale nettverk (økoparker og integrerte LA21 prosesser) Forventninger om kostnadseffektivitet: – Miljø som konkurransefortrinn (strategisk og operativt) – Økoeffektivitet som kvantifiserbart og kommuniserbart mål – Bedriftsøkonomisk versus samfunnsøkonomisk nytte

15 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 15 Miljøteknikk må baseres på naturlovene

16 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 16 Biologiske prosesser som modell Fotosyntesen er den endelige kilde til biologisk kapital (fornybare ressurser) i våre økosystemer og i vårt økonomiske system Næringskjeden i økosystemet er den viktige “anti-entropiske” mekanisme for å minimere spredning og akkumulering av lavkvalitets masse og energi Biomasse-respirasjonen er den viktigste enkeltstående anti-entropiske prosess (konverterer høy-entropisk CO 2 til lav-entropisk C ved bruk av høy- kvalitets solenergi) Disse prosessene må være modell for våre strategier innen ENØK og resirkulering Hovedstrategien i praksis må være en kombinasjon av: – fornybar energi (sol-drevet) – energiøkonomisering – materialgjenvinning når dette kan forsvares ut fra eksergibetraktinger og økotoksisitet – bionedbrytbare produkter og restavfallsstoffer – i kombinasjon med alle former for kildereduksjon og forebyggende løsninger!!

17 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 17 Det naturlige kretsløpet

18 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 18 Det menneskeskapte kretsløpet

19 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 19 Innstrømmer og utstrømmer i økonomien

20 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 20 Miljøteknologi-hierarkiet B

21 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 21 Rammeverket for industriell økologi Nye roller og nye regler Tilpass til jordens økologiske kapasitet Tilpass til prosesser for industriell utvikling Tilpass nye koordinerende strukturer Kritiske teknologier og infrastruktur Materialstrømmer Lukkede sløyfer Dematerialisering Mønstre for energibruk

22 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 22 Kretsløpstenkning over produktets livsløp Lukning av materialsløyfene i samfunnet vurderes som svært viktig. Dette gir på dene ene siden rom for ”øko-design” (alle typer ’produkter’) og på den andre siden rom for avfallsminimering og resirkuleringsstrategier. Viktigst er likevel behovet for et mer bærekraftig forbruk i samfunnet!

23 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 23 Materialsyklusen, aktørene, produsentansvaret Implementeringen av industriell økologi krever samarbeid på tvers mellom alle typer aktører!

24 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 24 Substitusjonstrappen - 4 trinn i øko-design

25 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 25 Øko-effektivitet (WBCSD) Fire praktiske innsatsområder: – Optimaliserte prosesser – Biprodukter med ny verdi – Nye og bedre produkter – Mer bærekraftige markeder Hovedutfordringen fremover i.h.h.t. WBCSD: – Målemetoder og rapportering, samt biprodukt-synergier

26 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 26 Hvorfor har bedrifter øko-effektivitetsmål? Bedriftene utsettes for markedskrav eller de ønsker å ligge i forkant av krav fra marked og myndigheter Strategiske valg må likevel bygge på rasjonelle beslutninger, der økonomi og økologi ses under ett Internt får derfor bedriftene behov for gode kvantitative verktøy som beslutningsstøtte Eksternt får bedriftene behov for rapportering av miljøprestasjon og synliggjøring av resultater og mål Øko-effektivitet blir dermed en strategi som kopler innovasjon/nyskaping med måling av miljøprestasjon

27 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 27 Kostnadene ved miljøtiltak må ned I tillegg til den bedriftsøkonomiske kost/nytte kommer den samfunnsøkonomiske kost/nytte Kostnadskrav presser frem nye tekniske løsninger, og er dermed en avgjørende driver for miljøtekniske innovasjoner Et grunnleggende problem er likevel tidshorisonten vi bruker!

28 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 28 Systemanalyse - produksjonsstrategier og miljøledelse

29 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 29 Sentrale produkt- og materialstrategier Redusert materialintensitet (dematerialisering) – Kan produktets funksjon oppfylles ved mindre materialforbruk? – Kan emballasje unngås? Økt levetid i produktsystemet – Reparasjoner, komponentskifte, ombruksmuligheter? – Egnet levetid i.h.h.t. type anvendelse? Økt levetid for materialene – Egner produktets materialer seg for resirkulering? Materialutvelgelse – Bruk av resirkulerte materialer fremfor nytt materiale? – Mulighetene for å redusere innholdet av toksiske stoffer? – Er materialene basert på fornybare ressurser? Effektiv logistikk – Egner produktet seg for effektiv transport i distribusjons- og resirkuleringsfasen?

30 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 30 Hva er en LCA ? LCA = “(environmental) life cycle assessment” eller på norsk “livssyklusanalyse” alternativt “livsløpsvurdering” En standardisert metodikk for vurdering av et “produkt” (produkt, vare, tjeneste, system..) sin påvirkning på miljø og naturressurser, over hele dets livsløp, med tolkning av alvorlighetsgrad og forbedringsmuligheter (dvs. kun for noen utvalgte standard miljøparametre) Basert på livssyklus tenkning “vugge-til-grav” Metodikken kombinerer hensyn til: – systematikk, innsyn, transparens og objektivitet – gyldighet (geografisk, miljøpolitisk, naturfaglig og samfunnsfaglig) – egnethet for å fatte beslutning om forbedringer En LCA brukes som beslutningsstøtte ved ulike formål Baseres på internasjonale databaser kombinert med egne data, ved bruk av kommersielle software

31 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 31 Strukturen og gangen i en LCA Målsetning og avgrensning – anvendelse, detaljeringsgrad, funksjonell enhet, systemgrenser,... Inventar-oppstilling – produktsystemet (flytskjema), utslipp og ressurser Vurdering av miljøpåvirkninger – teknisk, kvantitativ og kvalitativ prosess for å analysere og vekte miljøpåvirkningene Tolkning – syntese med forslag til tiltak for forbedringer

32 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 32 LCA-analysene viser hva som betyr mest Livsløpsvurderinger kvantifiserer miljøbelastninger over hele produktets livsløp (vugge til grav) Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) oppsummerer hvilke faser/aktiviteter i livsløpet som bidrar mest? – Fremstilling av jomfruelige råvarer – Prosessering av råvarer, særlig basert på jomfruelige råvarer – Bruksfasen for produktet – Deponering eller forbrenning av avfall – Transport av produkter og avfall ? (svakt dokumentert) STØ anbefaler tre mulige hovedstrategier fremover – Utvikle produkter med høyere brukseffektivitet – Utvikle infrastruktur som sikrer effektiv innsamling og gjenvinning – Utvikle mer effektive distribusjonssystemer og salgskanaler, som reduserer transport fra grossist til sluttbruker

33 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 33 Systemanalysen - behov/ytelse

34 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 34 Systemanalyse - strategier/tiltak/resultater Dekker tiltakene hele sekvensen “produksjon-forbruk-avhending”? Hvor og hvordan legge vekt på forebyggende kontra reaktive tiltak? Påvirkes: produkter? tjenester? infrastruktur? Vektlegges: teknologiutvikling? sosiale forhold? virkemiddelapparatet?

35 SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 35 Offisiell norsk miljøstatus på Internett http://www.mistin.dep.no/ – kjemikalier – avfall og gjenvinning – klima, luft og støy – polarområdene Samlede og fylkesvise oversikter med facts og miljøpolitiske mål Temaoversikter på sektorene: – biologisk mangfold – friluftsliv – kulturminner – hav og vann


Laste ned ppt "SIB5005 BM3 - Miljøteknikk: “Introduksjon”Helge Brattebø, Institutt for vassbygging, NTNU 1 SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Introduksjon til feltet miljøteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google