Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavegjennomgang 2. avdeling høst 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavegjennomgang 2. avdeling høst 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavegjennomgang 2. avdeling høst 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Oppgaveteksten "Homogenitetsmålsettingen i EØS-retten. Bakgrunn, virkemidler og konsekvenser."

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Disposisjon Innledning Homogenitetsmålsettingen Bakgrunn Virkemidlene Grenser for homogenitet EU – EØS-rett Konsekvenser Avslutning

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Innledning Kort om de spørsmål oppgaveteksten reiser –Kan droppes – oppgaveteksten reiser ikke de store tolkningsspørsmålene Kort redegjørelse for strukturen i besvarelsen –Nyttig å gjøre dette. Det forklarer leseren hva som kommer når, og hvorfor. –Og det tvinger deg selv til å tenke gjennom hva du skal behandle når, og hvorfor

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Homogenitetsmålsettingen Grunnlag og innhold –Grunnlag Art. 1 nr. 1 EØS Fortalens fjerde og nest siste betraktning –Homogenitetsmålsettingens innhold – to dimensjoner Lik forståelse av EØS-avtalen i hele EØS Samsvar mellom de regler som følger av EF-traktaten og vedtak fattet med hjemmel i denne, og dem som følger av EØS-avtalen.

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Begrunnelse Begrunnelsen for EØS-samarbeidet –Utviklingen av ”det indre marked” (prosessen startet med Fellesakten, av 1986, og skulle ferdigstilles innen utløpet av 1992 –Bekymring på EFTA-siden for at de kunne bli utestengt fra det indre marked Homogenitetsmålsettingen spesielt –Forutsetning for innlemmelse av EFTA-landene i det indre marked at de samme regler gjelder for EFTA-landene som for EU-landene (homogenitetsmålsettingens annen dimensjon) Dette har en side så vel mot EFTA-landene som mot EU og medlemslandene –Eksempel: Polydor, Sml. 1982 s. 329 (EØS-rett s. 270)Polydor, Sml. 1982 s. 329 –Det alminnelige traktatrettslige prinsipp om at traktatforpliktelser skal ha det samme innhold for alle signatarstater (homogenitetsmålsettingens første dimensjon) (Ruud & Ulfstein kap 6, Fleischer § 2, om traktattolkning)

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Virkemidlene Formålsbestemmelsen i EØS art. 1 –Betraktningene i fortalen, særlig 4. og nest siste betraktning Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel og ODA –Vedleggene til EØS-avtalen Problemer –Regelgivning i EU. Traktatnivå og sekundærlovgivning –Tolkning. Én ordlyd kan forstås på flere måter, jf : Polydor, Sml. 1982 s. 329 (EØS-rett s. 270)Polydor, Sml. 1982 s. 329

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – regelgivning i EU Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS- avtalen –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Svakheter –Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97 Betydning i forhold til homogenitetsmålsettingens annen dimensjon, men ikke den første

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 Tidsproblemet (større i EU enn EFTA-pilaren i EØS) Frivillighetsproblemet (men plikt etter EF art 234) –Domstolloven § 51a Identifikasjonsproblemet – ordningen forutsetter at domstolen ser at det er noe å spørre om –(EØS 107) Denne ordningen er ikke benyttet. Det vil antakelig kreve vedtak etter Grunnloven § 93 å benytte den

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem - tolkning Tolkningsdirektiver –EØS 6 Ordlyden – hva sier den egentlig? –Tolkningsdirektivet gjelder alle som tolker EØS-avtalen –Tolkningsdirektivets nærmere innhold Betydningen av skjæringspunktet – EØS-avtalens undertegning

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Tolkningsdirektiver –ODA 3 Ordlyden – hva sier den egentlig? –Artikkel 3 nr. 1 – gjelder protokoll 1 til 4 til ODA, og rettsakter svarende til den oppført i vedlegg I og II til ODA. Ikke ODA selv. For øvrig som EØS 6 –Artikkel 3 nr. 2 – praksis etter undertegningen av EØS- avtalen, men gjelder bare for EFTA-domstolen og ESA

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Faktisk bruk av EF- og EFTA-domstolens avgjørelser ved tolkningen av EØS-avtalen –EF-domstolen Sak C-452/01, Ospelt, se også sak C-143/06, Ludwigs- ApothekeSak C-452/01, OspeltC-143/06, Ludwigs- Apotheke –EFTA-domstolen Aktiv bruk av EF-domstolens praksis (også ved tolkningen av ODA). Skillet i EØS 6 ikke vektlagt –Høyesterett Som EFTA-domstolen –utstrakt bruk

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem - tolkning Informasjonsordninger –EØS 106 Korreksjonsmekanisme –EØS 105

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Fellestrekk –Ivaretar begge sidene ved homogenitetsmålsettingen

15 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EU-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1, se premissenes 43 flg.Einarsson, REC 2002 s. 1 Endringer i EF-traktaten –Postdoc, REC 2003 s. 1, se premissenes 55 flg.Postdoc, REC 2003 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Nille, REC 1997 s. 30Nille, REC 1997 s. 30 –Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 – De Agostini, Sml. 1997 s. I-3843Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 De Agostini, Sml. 1997 s. I-3843 –Finanger, REC 1999 s. 119 – Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 – Helgadottir, REC 2000-01 s. 246Finanger, REC 1999 s. 119 Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 Helgadottir, REC 2000-01 s. 246

16 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Grenser for homogenitet EU – EØS- rett Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799Maglite, REC 1997 s. 127 Pedicel, REC 2005 s. Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765Pedicel, REC 2005 s. Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s. 245. EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Finanger II, Rt. 2005 s. 1365, pkt. 58Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 Karlsson, REC 2002 s. 245

17 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Håndheving ESAs håndheving i forhold til EFTA-statene i EØS Kommisjonens håndheving i forhold til medlemsstatene i EU Individenes rolle

18 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Gjennomføring nasjonalt EØS-avtalen art. 7 – hvordan nasjonal gjennomføring skal skje Situasjonen i EU-pilaren – dobbel gjennomføringsforpliktelse

19 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kollisjonsproblemet, forrang og EØS-konform tolkning Problemet: hvordan sikre like regler i EØS-landene, ikke bare for EØS-landene EØS-forpliktelsenes virkning i nasjonal rett –I EU: sammenfallende med forpliktelsene etter EF-retten – men personkretsen er utvidet. Direkte virkning og forrang –I EFTA-landene: EØS avtalens virkning i nasjonal rett beror på nasjonal rett: EØS-protokoll 35 I norsk rett: EØS-loven § 2 –EØS-konform tolkning/presumsjonsprinsippet Finanger I, Rt. 2000 s. 1811

20 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kollisjonsproblemet – følger i nasjonal rett av EØS-brudd Statens erstatningsansvar – utslag av homogenitetsbetraktninger? –Etablert uten henvisninger til EF-domstolens praksis –Men homogenitetsbetraktninger likevel sentralt i begrunnelsen erstatning som håndhevingsincentiv Homogenitetsmålsettingens første dimensjon (lik forståelse av EØS-avtalen i hele EØS)? –I realiteten utslag av homogenitetsmålsettingens annen dimensjon? Ville vi fått resultatet i Sveinbjørnsdottir uten fellesskapsrettslig erstatningsansvar for medlemsstatene?

21 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Konsekvenser NB – av homogenitetsmålsettingen Forutberegnelighet – EØS kobles til et allerede eksisterende regelverk det er et omfattende rettskildemateriale knyttet til Rettsusikkerhet –Kildetilfanget, og dermed også tolkningsalternativene, øker –Uoverensstemmelser mellom EFTA-domstolen og EF-domstolen

22 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Avslutning Hvordan har dette virket? Hva er problemene? –Dynamikk – holder EØS-komiteen tritt? –Tolkning – holder domstolene mål? –Kan problemene avbøtes?


Laste ned ppt "Oppgavegjennomgang 2. avdeling høst 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google