Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar Vestfold 2. September 2009: EU’s helsedirektiv - konsekvenser for helsetjenestene og pasientene. Skal markedet legge premissene for helse- politikken,eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar Vestfold 2. September 2009: EU’s helsedirektiv - konsekvenser for helsetjenestene og pasientene. Skal markedet legge premissene for helse- politikken,eller."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Seminar Vestfold 2. September 2009: EU’s helsedirektiv - konsekvenser for helsetjenestene og pasientene. Skal markedet legge premissene for helse- politikken,eller vil vi beholde velferdsmodellen? Unni Hagen Rådgiver i Fagforbundet

3 Regjeringens innspill i 2007: Helsetjenester i fri flyt? Åtte sosialdemokratiske helseministre prøvde i sommer å ta opp kampen mot en videre liberalisering av grensekryssende helsetjenester. Dette har antakelig bidratt til at EU-kommisjonen foreløpig holder sjukehustjenester utenfor den liberaliseringen som nå planlegges. Derfor er det ille at den rødgrønne regjeringen ikke støtter den motstanden mot en slik liberalisering av grensekryssende helsetjenester, som mange EU-regjeringer har forsøkt å reise. I høringsuttalelsen fra den norske regjeringen er det ingen prinsipielle motforestillinger mot at norsk helsevesen underkastes et EU-direktiv. Det stilles riktignok en serie vilkår som opplagt er i strid med hva EU-kommisjonen ønsker seg. Men de fleste vilkårene er som strikk. De kan tøyes og bøyes.

4 Regjeringens innspill i 2007: •Mulighetene for å planlegge og kontrollere de offentlige helsekostnadene må trygges •norske prioriteringer mellom pasientgrupper må ikke undergraves •kvaliteten på helsetjenestene må sikres •helsetilbudet i tynt befolkede områder må opprettholdes •medlemsstatene må sjøl avgjøre hva som er passende og etisk forsvarlig behandling •økt pasientmobilitet må ikke føre til større sosial ulikhet i tilgangen til helsetjenester •det må ikke bli slik at bare de mest ressurssterke pasientene kan nyte godt av helsetjenester i utlandet •kvinners helse og kvinnesjukdommer må gis tilstrekkelig oppmerksomhet •friheten til å yte helsetjenester og til å etablere seg i et annet land, må ikke bety rett til å få offentlig støtte fra dette landet.

5 EUs helsedirektiv - pasientrettighetsdirektivet Styrking av pasientenes rettigheter eller en trussel mot det offentlige helsevesenet?

6 EUs helsedirektiv : Direktivet gjelder helsetjenester ”uansett hvordan de tilrettelegges, finner sted og finansieres, og om det skjer i offentlig eller privat regi”. Direktivet skal etter forutsetningene inn i EØS- avtalen.

7 EUs helsedirektiv- pasientrettighetsdirektivet: Intensjonen: Tilpasse de nasjonale helsesystemene til det indre marked gjennom innføring av de fire friheter på helseområdet. (artikkel 95) Allerede her brytes intensjonen i EU-traktaten.

8 EUs helsedirektiv - prinsipper for fall? Helsedirektivet er et opplegge for et grunnleggende systemskifte  Fra regulering - deregulering  Fra demokratisk styring til avdemokratisering  Fra offentlig til privat  Økt byråkratisering

9 Kjernen i debatten om helsedirektivet: Skal markedsmekanismer og private kapitalinteresser legge premissene for helsepolitikken, eller skal vi holde fast ved, og videreutvikle den nordiske velferdsmodellen.

10 Noen synspunkt på direktivet Vil bety en torpedering av den nordiske velferdsmodellen. (EPSU) Usolidarisk og uakseptabel, ut fra norske verdier om lik rett til helsetjenester. (NSF) Sosial ulikhet i tilgangen til helsetjenester kan bli betydelig forsterket av direktivet. (DNL)

11 EPSUs anbefalinger: Det rettslige grunnlaget for direktivet : 1. folkehelse og ikke indre markedstenkning 2. Medlemsstatene må klart og tydelig få råderett over egen organisering, planlegging og styring 3. Direktivet skal ikke undergrave bestemmelser om helsehjelp av høy kvalitet for alle etter behov

12 Fagforbundet mener at: Foreliggende forslag til pasientrettighets-direktiv for Europa ivaretar ikke det som skal til for å opprettholde nasjonale systemer. Fagforbundet kan derfor ikke gå inn for forslaget slik det foreligger.

13 LO-kongressen 2009: Helsetjenester skal ikke være en handelsvare. LO er i mot markedstenking, bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering, konkurranseutsetting og privatisering i helsevesenet. Planlegging og dimensjonering av landets helsetilbud må være statens ansvar. I denne sammenheng blir det viktig å motarbeide et helsedirektiv fra EU dersom det vil undergrave muligheten for nasjonal styring.

14 NASJONALE SYSTEMER BEST EGNET Konklusjonen i EU-kommisjonens utredning er at nasjonale systemer er best egnet til å styre og planlegge helsetjenester. Likevel får vi et utkast til direktiv som går motsatt vei. Hvorfor?

15 Alle kort på bordet! En konsekvensutredning av forslaget, som bygger på de erfaringer vi har med hva liberalisering og markedsutviklingen av helsetjenestene fører til. EUs egen rapport må brukes som grunnlagsmateriale i behandlingen av et helsedirektiv.

16 Valget står mellom marked eller styring EUs pasientrettighetsdirektiv føyer seg inn i rekken av EU-tilpasninger som vil videreføre og utvide markedsmekanismene på fellesskapets bekostning. Hovedspørsmålet er om vi ønsker det? Hva må gjøres for å forhindre en slik utvikling?

17 Et overnasjonalt helsesamarbeid må bygge på følgende verdier: Helsetjeneste er en menneskerettighet som staten må sørge for at alle borgerne får. Helsetjenester må fortsatt være et offentlig ansvar, og egner seg ikke for konkurranseutsetting og privatisering. Langreiste pasienter ødelegger miljøet.


Laste ned ppt "Seminar Vestfold 2. September 2009: EU’s helsedirektiv - konsekvenser for helsetjenestene og pasientene. Skal markedet legge premissene for helse- politikken,eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google