Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2000-2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2000-2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2000-2001

2 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH3 TEORI ” Teori er når man vet at alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor. I dette rom blir teori og praksis forenet- ingenting stemmer og ingen vet hvorfor.”

3 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH4 Behaviorime - Psykodynamisk - Humanistisk - System EklektiskTeori Problemløsningsmodeller Ulike teoretiske retninger

4 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH5 Hypoteser, teori og modell oTeori ”En helhet av hypoteser hvor sammenhengen mellom dem er klargjort” oHypoteser ”Forklarer beskriver eller fortolker mulige saksforhold, viss sannhet man er usikker på, men berett til å undersøke” oModell ”Et system som brukes til å representere et annet” (forenklet framstilling)

5 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH6 PRAKSIS P3 P2 P1 Etisk begrun- nelse Teori-basert begr. Praksis-baser Handling Praksisteori Verdier Erfaringer overført kunnskap

6 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH7 HISTORISK LINJE Pavlov 1849/1900 Rubenstein 1889 Vygotsky 1896 Luria 1902 Leontjev 1903 Skinner 1904 Berne 1910 Freud 1858 Adler 1870 Perls 1893 Rogers 1902 Frankl 1909 Ellis 1930 Satir 1921 Glasser 1928 Baetson 1952 FAMILIETERAPI 1900 1951

7 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH8 Sentrale retninger 4Psykoanalysen: Fokus på det indre; atferden en følge av indre krefter 4Humanismen: Fokus på hele identiteten; følelser, tanker og atferd 4Behaviorismen: Fokus på det som er synlig atferd - målbar 4Systematisk: Fokus på systemets påvirkning på individet. Hvilke bindinger /roller styrer atferden. Dysfunksjonell atferden er et symptom for dysfunksjon i systemet

8 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH9 Polariteter òPsykodynamisk Følelser/emosjoner Fokus - fortid Innsikt viktig Problemet - symptom Ubevisste er vesentlig ò Atferdsteori Atferd(+/- kognisjon) Fokus nåtid Innsikt - ikke viktig Problemet reelt: ikke lært atferd feillært atferd Bevisste er vesentlig

9 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH10 Psykoanalysen òPsykoanalysen Freud (1856) Vienna Medisinsk bakgrunn òTre nivåer i psyken superego - ego - id òViktig å finne en balanse i nivåene òDrivkraften - Libido Livsinstinkter Døds- og aggressive instinkter

10 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH11 Psykososiale stadier òOrale 0-1 òAnale 1-3 òFallisk/Ødipal 3-6 òLatens 7-13 òGenital 12 15

11 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH12 Flere psykoanalytikere…... òAdler (1870) Medisinsk bakgrunn Makt og mindreverdighet òJung (1870) Sveits Psykiater Arketyper -kollektiv bevissthet, myter drømmer, eventyr, religion. òReich (1897) Østeriksk/Amerikansk lege Vegetoterapi

12 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH13 Neofreudianske teorier: Egopsykologi òErikson (1902) Tyskland 8 stadier Lekens betydning Det sosiale samspillet òAnna Freud (1895) Forsvarsmekanismens betydning òBerne (1910) Canada Transakskjonsanalysen Foreldre - Voksen - Barn

13 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH14 UTVIKLINGSKRISER= Kriser som naturlig hører menneskelivet til òGrunnleggende tillit kontra mistillit (0-1år) òSelvstendighet v.s. Skam/tvil(2-3år) òInitiativ v.s. Skyldfølelse (4-7 år) òFlid v.s. Mindreverdsfølelse (6-12-13 år) òIdentitet v.s. identitetsløshet (13-19 år) òNærhet, distanse/isolasjon (20-30år) òSkapende-stagnasjon (30 år - alderdom) òIntegritet - bitterhet (alderdom) E. Erikson. Ref: Cullberg: ”Mennesker i krise og utvikling” (Oslo, 1998)

14 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH15 Psykodynamisk Problemforståelsen Tiltak: Samtale Lek Tiltak Avdekke Vansker gjennom: Lek Tegning Tester Assosiasjoner Samtale o.s.v. Ubalanse mellom de dynamiske delene av psyken I forhold til psykososiale faser Framgangsmåter

15 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH16 Behavioristisk teori òKlassisk betinging (Pavlov, Watson) Forklarer atferd som respons læring Ubetinget stimulus Refleks Betinget stimulus Neutral stimulus Bjelle Mat Bjelle R R Salvering

16 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH17 Operant betingning (Skinner)

17 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH18 Betingning Øker atferd Straff minsker atferd Atferd forsvinner Avbetingning Øker atferd Gi + Forsterker _ Stimuli Forsterker Ta vekk

18 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH19 Sosial læringsteori Bandura & Walters Tharp og Wetzl Modelllæring Viktighet av sosiale aspekt Mål Å lære ny atferd til gammel stimuli som et mønster. Atferd kan inkludere tanker og følelser Kognitiv teori Meichenbaum-Piaget-Luria Nevrolingvistisk Programmering Bandler og Grinder Kognitiv Systematisk begrepsopplæring Nyborg - atferd Selvinstruksjon

19 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH20 Sivert og Sveaas modell 1986 ”Store lille verden” Problemet beskrives: Av barnehagepersonalet Av foreldrene Av barnet selv Ønsket atferd Barnets atferd vurderes i forhold til: Problemet beskrives som: Det barnet gjør I sitt miljø Uønsket atferd KARTLEGGING

20 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH21 KARTLEGGING Barnetets atferd sett i forhold til barnehagens miljøbetingelser Individuelle kjennetegn ved barnet: kompetanse atferdsmessige forutsetninger for å lære Barnets kognitive stil

21 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH22 Valg av mål Hva vil vi barnet skal: òGjøre mer av òGjøre mindre av òLære nytt

22 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH23 Tiltak Hva gjør vi? òTiltak for at barnet skal tilegne seg læring òTiltak for å øke ønsket atferd òTiltak for å redusere uønsket atferd òTiltak for å forebygge òTiltak utføres i samarbeid med foreldre og andre samarbeidsparter

23 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH24 Vurdering òHar det funnet sted en forandring? òHar det ført til en forandring ?

24 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH25 Beteende terapeutiske paradigm och modeller (Sten Rønneberg) Åndelige faktorer Identitet Verdier Kompetanse Alternativ betinging Stimuli Atferd Konsekvenser Mulige andre variabler

25 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH26 BEHAVIORISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak Feillæring eller ikke læring Analyse av S_R dimensjon i forhold til atferd Kartlegge gjennom observasjon -intervju for å identifisere: S - før R - atferd K - forsterker Identifisere - modellæring Tiltak: Forandre reaksjon på ønsket/ uønsket atferd. Forsterke ønsket atferd overse uønsket atferd. Bygge opp (shaping) av ikke lært atferd. Igangsette positiv modellæring

26 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH27 HUMANISME - Den tredje vei Rogers - Maslow - Glasser - Nissen 1. Humanistisk 2. Eupsykisk 3. Bevisst og ubevisst 4. Motivet- ”vekst hypotesen”

27 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH28 Psykologisk utvikling Behovenes relative fremtredenhet (Etter Kreck & Crutchfield 1969:499) Selv-aktualisering Respekt Kjærlighet Sikkerhet Fysiologiske Utviklingsmessig forandringer av de fem behov gruppene i Maslows hierarki

28 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH29 Symbolsk interaksjon G. Mead 1934 Kognisjon/ Følelser Vurdering og persepsjon ”Jeg speiler meg i andres reaksjon på meg” Vurdering og persepsjon S V RV RS

29 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH30 HUMANISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak Udekkede basale behov styrer bruk av krefter Mister kontakt med egne følelser (behov/identitet) Analysere situasjonen gjennom intervju/samtale med barnet og viktige voksne Fokus - Her og nå Opptatt av:Ressurser Mangler Tiltak: Rådgivningsforhold- varm /aksepterende Sikre tilfredstillelse av basale behov Lære barn/foreldre å formulere å dekke egne behov

30 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH31 Systemteori - Kommunikasjon Bateson 1952 California -double bind òFamilieterapier Conjoint - Virginia Satir Strukturell - Minuchin, Haley Strategisk -Watzlawick Systemisk - Milanogruppen Selevini, Palazzoli

31 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH32 Fra Dyaden til system òDyaden òTriaden òSystemer Punkturering i et hendelsesforløp Kommunikasjonsprosess - Livsløp

32 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH33 Den sirkulære forståelsen òIndividet ses som en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” hendelsen skjer i. ò ”Alt henger sammen” ò Økosystemer

33 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH34 Systemteori òSystemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra behov (for eksempel homeostase, meningsstrukturer) òProblemet er et symptom for et dysfunksjonelt system òDysfunksjoner: ”Run away” Strukturproblemer Myter, regler, meninger

34 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH35 Økologisk retning òBronfenbrenner - utviklingsperspektiv (Barn i to verdener) òFire nivå: Mikro - system Meso - system Exo - system Makro - system Mikro Meso Exo Makro

35 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH36 Ulike systemer MAKROSYSTEMET (For eksempel Staten) EKSOSYSTEMET (Kommunen) MESOSYSTEMET (Barnehage/skole Familie, venner) MIKRO SYSTEMET (Barnet)

36 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH37 Systemisk Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak Samler alle involverte parter i systemet Gjennom sirkulær spørring og andre intervju måter; finner hypoteser ” Systemet” vedlikeholder og forsterker atferd utfra ”dets” behov” Atferden er et symptom på et dysfunksjonelt system Tiltak: Endre systemets ”homeostase” med intervensjon, oppgaver, reformuleringer og lekser

37 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH38 Eklektisme Teknisk Divergerende (ulike) Valg av mange Anvende det som er Samling Seleksjon Anvende deler Ateoretisk men empirisk Sum av delene Realistisk Teoretisk Konvergerende (felles tre) Kombinasjon av mange Skape noe nytt Blanding Syntese Forene deler Mer teoretisk enn empirisk Mer enn sum av delene Idealistisk

38 Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH39 Modell for counsellor decisionmaking in individual counselling Personlige faktorer Teori Strategi Metode og teknikker Spesifikk respons Klient-respons


Laste ned ppt "Rådgiving/Liv Margarete Lassen/ 2000-2001/MHH2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2000-2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google