Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2003

2 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 TEORI ” Teori er når man vet at alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor. I dette rom blir teori og praksis forenet -ingenting stemmer og ingen vet hvorfor.”

3 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Behaviorime - Psykodynamisk - Humanistisk - System EklektiskTeori Problemløsningsmodeller Ulike teoretiske retninger

4 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Hypoteser, teori og modell  Teori ”En helhet av hypoteser hvor sammenhengen mellom dem er klargjort”  Hypoteser ”Forklarer beskriver eller fortolker mulige saksforhold, viss sannhet man er usikker på, men berett til å undersøke”  Modell ”Et system som brukes til å representere et annet” (forenklet framstilling)

5 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 PRAKSIS P3 P2 P1 Etisk begrun- nelse Teori-basert begr. Praksis-basert Handling Praksisteori Verdier Erfaringer overført kunnskap

6 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 HISTORISK LINJE Pavlov 1849/1900 Rubenstein 1889 Vygotsky 1896 Luria 1902 Leontjev 1903 Skinner 1904 Berne 1910 Freud 1858 Adler 1870 Perls 1893 Rogers 1902 Frankl 1909 Ellis 1930 Satir 1921 Glasser 1928 Bateson 1952 FAMILIETERAPI 1900 1951

7 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Sentrale retninger  Psykoanalysen: Fokus på det indre; atferden en følge av indre krefter  Humanismen: Fokus på hele identiteten; følelser, tanker og atferd  Behaviorismen: Fokus på det som er synlig atferd - målbar  Systematisk: Fokus på systemets påvirkning på individet. Hvilke bindinger /roller styrer atferden. Dysfunksjonell atferden er et symptom for dysfunksjon i systemet

8 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Polariteter  Psykodynamisk Følelser/emosjoner Fokus - fortid Innsikt viktig Problemet - symptom Ubevisste er vesentlig  Atferdsteori Atferd(+/- kognisjon) Fokus nåtid Innsikt - ikke viktig Problemet reelt: ikke lært atferd feillært atferd Bevisste er vesentlig

9 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Psykoanalysen  Psykoanalysen Freud (1856) Wien Medisinsk bakgrunn  Tre nivåer i psyken superego - ego - id  Viktig å finne en balanse i nivåene  Drivkraften - Libido Livsinstinkt Døds- og aggressive instinkter

10 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Psykososiale stadier  Orale 0-1 år  Anale 1-3 år  Fallisk/Ødipal 3-6 år  Latens 7-13 år  Genital 12 -15 år

11 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Flere psykoanalytikere…...  Adler (1870) Medisinsk bakgrunn Makt og mindreverdighet  Jung (1870) Sveits Psykiater Arketyper -kollektiv bevissthet, myter drømmer, eventyr, religion.  Reich (1897) Østerriksk/Amerikansk lege Vegetoterapi

12 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Neofreudianske teorier: Egopsykologi  Erikson (1902) Tyskland 8 stadier Lekens betydning Det sosiale samspillet  Anna Freud (1895) Forsvarsmekanismens betydning  Berne (1910) Canada Transaksjonsanalysen Foreldre - Voksen - Barn

13 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 UTVIKLINGSKRISER= Kriser som naturlig hører menneskelivet til  Grunnleggende tillit kontra mistillit (0-1år)  Selvstendighet v.s. Skam/tvil(2-3år)  Initiativ v.s. Skyldfølelse (4-7 år)  Flid v.s. Mindreverdsfølelse (6-12-13 år)  Identitet v.s. identitetsløshet (13-19 år)  Nærhet, distanse/isolasjon (20-30år)  Skapende-stagnasjon (30 år - alderdom)  Integritet - bitterhet (alderdom) E. Erikson. Ref: Cullberg: ”Mennesker i krise og utvikling” (Oslo, 1998)

14 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Psykodynamisk Problemforståelsen Tiltak: Samtale Lek Tiltak Avdekke Vansker gjennom: Lek Tegning Tester Assosiasjoner Samtale o.s.v. Ubalanse mellom de dynamiske delene av psyken i forhold til psykososiale faser Framgangsmåter

15 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Behavioristisk teori  Klassisk betinging (Pavlov, Watson) Forklarer atferd som respons læring Ubetinget stimulus Refleks Betinget stimulus Neutral stimulus Bjelle Mat Bjelle R R Salvering

16 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Operant betingning (Skinner)

17 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Betingning Øker atferd Straff minsker atferd Atferd forsvinner Avbetingning Øker atferd Gi + Forsterker _ Forsterker Ta vekk

18 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Sosial læringsteori Bandura & Walters Tharp og Wetzl  Modelllæring Viktighet av sosiale aspekt  Mål Å lære ny atferd til gammel stimuli som et mønster. Atferd kan inkludere tanker og følelser  Kognitiv teori Meichenbaum-Piaget-Luria Nevrolingvistisk Programmering Bandler og Grinder Kognitiv - atferd Systematisk begrepsopplæring Nyborg Selvinstruksjon

19 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Sivert og Sveaas modell 1986 ”Store lille verden” Problemet beskrives: Av barnehagepersonalet Av foreldrene Av barnet selv Ønsket atferd Barnets atferd vurderes i forhold til: Problemet beskrives som: Det barnet gjør I sitt miljø Uønsket atferd KARTLEGGING

20 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 KARTLEGGING Barnets atferd sett i forhold til barnehagens miljøbetingelser Individuelle kjennetegn ved barnet: • kompetanse • atferdsmessige forutsetninger • for å lære • Barnets kognitive stil

21 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Tiltak Hva vil vi barnet skal:  Gjøre mer av  Gjøre mindre av  Lære nytt Valg av mål Hva gjør vi?  Tiltak for at barnet skal tilegne seg læring  Tiltak for å øke ønsket atferd  Tiltak for å redusere uønsket atferd  Tiltak for å forebygge  Tiltak utføres i samarbeid med foreldre og andre samarbeidsparter  Har det funnet sted en forandring?  Har det ført til en forandring  Vurdering  Har det funnet sted en forandring?  Har det ført til en forandring

22 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Beteende terapeutiske paradigm och modeller (Sten Rønneberg) Åndelige faktorer Identitet Verdier Kompetanse Alternativ betinging Stimuli Atferd Konsekvenser Mulige andre variabler

23 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 BEHAVIORISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak Feillæring eller ikke læring Analyse av S_R dimensjon i forhold til atferd Kartlegge gjennom observasjon -intervju for å identifisere: S - før R - atferd K - forsterker Identifisere - modellæring Tiltak: Forandre reaksjon på ønsket/ uønsket atferd. Forsterke ønsket atferd overse uønsket atferd. Bygge opp (shaping) av ikke lært atferd. Igangsette positiv modellæring

24 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 HUMANISME - Den tredje vei Rogers - Maslow - Glasser - Nissen 1. Humanistisk 2. Eupsykisk 3. Bevisst og ubevisst 4. Motivet- ”vekst hypotesen”

25 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Psykologisk utvikling Behovenes relative fremtredenhet (Etter Kreck & Crutchfield 1969:499) Selv-aktualisering Respekt Kjærlighet Sikkerhet Fysiologiske Utviklingsmessig forandringer av de fem behov gruppene i Maslows hierarki

26 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Symbolsk interaksjon G. Mead 1934 Kognisjon/ Følelser Vurdering og persepsjon ”Jeg speiler meg i andres reaksjon på meg” Vurdering og persepsjon S V RV RS

27 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 HUMANISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak • Udekkede basale behov styrer bruk av krefter • Mister kontakt med egne følelser •(behov/identitet) • Analysere situasjonen gjennom intervju/samtale med barnet og viktige voksne • Fokus - Her og nå • Opptatt av:Ressurser Mangler Tiltak: Rådgivningsforhold- varm /aksepterende Sikre tilfredstillelse av basale behov Lære barn/foreldre å formulere å dekke egne behov

28 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Systemteori - Kommunikasjon Bateson 1952 California -double bind  Familieterapier Conjoint - Virginia Satir Strukturell - Minuchin, Haley Strategisk -Watzlawick Systemisk - Milanogruppen Selevini, Palazzoli

29 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Fra Dyaden til system  Dyaden  Triaden  Systemer Punkturering i et hendelsesforløp Kommunikasjonsprosess - Livsløp

30 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Den sirkulære forståelsen  Individet ses som en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” hendelsen skjer i.  ”Alt henger sammen”  Økosystemer

31 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Systemteori  Systemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra behov (for eksempel homeostase, meningsstrukturer)  Problemet er et symptom for et dysfunksjonelt system  Dysfunksjoner: ”Run away” Strukturproblemer Myter, regler, meninger

32 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Økologisk retning  Bronfenbrenner - utviklingsperspektiv (Barn i to verdener)  Fire nivå: Mikro - system Meso - system Ekso - system Makro - system Mikro Meso Ekso Makro

33 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Ulike systemer MAKROSYSTEMET (For eksempel Staten) EKSOSYSTEMET (Kommunen) MESOSYSTEMET (samarbeid mellom Mikro og Ekso) MIKRO SYSTEMET (Barnet, Barnehage/skole Familie, venner)

34 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Systemisk Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak • Samler alle involverte parter i systemet • Gjennom sirkulær spørring og andre intervju måter; finner hypoteser • ” Systemet” vedlikeholder og forsterker atferd utfra ”dets” behov” • Atferden er et symptom på et dysfunksjonelt system Tiltak: • Endre systemets ”homeostase” med intervensjon, oppgaver, reformuleringer og lekser

35 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Eklektisme  Teknisk  Divergerende (ulike)  Valg av mange  Anvende det som er  Samling  Seleksjon  Anvende deler  Ateoretisk, men empirisk  Sum av delene  Realistisk  Teoretisk  Konvergerende (felles tre)  Kombinasjon av mange  Skape noe nytt  Blanding  Syntese  Forene deler  Mer teoretisk enn empirisk  Mer enn sum av delene  Idealistisk

36 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 Modell for counsellor decisionmaking in individual counselling  Personlige faktorer  Teori  Strategi  Metode og teknikker  Spesifikk respons  Klient-respons


Laste ned ppt "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Liv M Lassen 2003 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING Liv Margarete Lassen 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google