Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING"— Utskrift av presentasjonen:

2 TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING
Liv Margarete Lassen 2003

3 TEORI ” Teori er når man vet at alt og ingenting stemmer.
Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor. I dette rom blir teori og praksis forenet -ingenting stemmer og ingen vet hvorfor.”

4 Ulike teoretiske retninger
Behaviorime - Psykodynamisk - Humanistisk - System EklektiskTeori Problemløsningsmodeller

5 Hypoteser, teori og modell
Teori ”En helhet av hypoteser hvor sammenhengen mellom dem er klargjort” Hypoteser ”Forklarer beskriver eller fortolker mulige saksforhold, viss sannhet man er usikker på, men berett til å undersøke” Modell ”Et system som brukes til å representere et annet” (forenklet framstilling)

6 PRAKSIS P3 Etisk begrun-nelse Verdier Praksisteori P2 Erfaringer
overført kunnskap Teori-basert begr. Praksis-basert P1 Handling

7 HISTORISK LINJE 1900 1951 Pavlov 1849/1900 Skinner 1904 Rubenstein
1889 Luria 1902 Berne 1910 Vygotsky 1896 Leontjev 1903 FAMILIETERAPI Freud 1858 Perls 1893 Frankl 1909 Glasser 1928 Satir 1921 Adler 1870 Bateson 1952 Rogers 1902 Ellis 1930

8 Sentrale retninger Psykoanalysen: Fokus på det indre; atferden en følge av indre krefter Humanismen: Fokus på hele identiteten; følelser, tanker og atferd Behaviorismen: Fokus på det som er synlig atferd - målbar Systematisk: Fokus på systemets påvirkning på individet Hvilke bindinger /roller styrer atferden Dysfunksjonell atferden er et symptom for dysfunksjon i systemet

9 Polariteter Psykodynamisk Følelser/emosjoner Fokus - fortid
Innsikt viktig Problemet - symptom Ubevisste er vesentlig Atferdsteori Atferd(+/- kognisjon) Fokus nåtid Innsikt - ikke viktig Problemet reelt: ikke lært atferd feillært atferd Bevisste er vesentlig

10 Psykoanalysen Psykoanalysen superego - ego - id Livsinstinkt
Freud (1856) Wien Medisinsk bakgrunn Tre nivåer i psyken superego - ego - id Viktig å finne en balanse i nivåene Drivkraften - Libido Livsinstinkt Døds- og aggressive instinkter

11 Psykososiale stadier Orale 0-1 år Anale 1-3 år Fallisk/Ødipal 3-6 år
Latens 7-13 år Genital år

12 Flere psykoanalytikere…...
Adler (1870) Medisinsk bakgrunn Makt og mindreverdighet Jung (1870) Sveits Psykiater Arketyper -kollektiv bevissthet, myter drømmer, eventyr, religion. Reich (1897) Østerriksk/Amerikansk lege Vegetoterapi

13 Neofreudianske teorier: Egopsykologi
Erikson (1902) Tyskland 8 stadier Lekens betydning Det sosiale samspillet Anna Freud (1895) Forsvarsmekanismens betydning Berne (1910) Canada Transaksjonsanalysen Foreldre - Voksen - Barn

14 UTVIKLINGSKRISER= Kriser som naturlig hører menneskelivet til
Grunnleggende tillit kontra mistillit (0-1år) Selvstendighet v.s. Skam/tvil(2-3år) Initiativ v.s. Skyldfølelse (4-7 år) Flid v.s. Mindreverdsfølelse ( år) Identitet v.s. identitetsløshet (13-19 år) Nærhet, distanse/isolasjon (20-30år) Skapende-stagnasjon (30 år - alderdom) Integritet - bitterhet (alderdom) E. Erikson. Ref: Cullberg: ”Mennesker i krise og utvikling” (Oslo, 1998)

15 Psykodynamisk Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak
Ubalanse mellom de dynamiske delene av psyken i forhold til psykososiale faser Avdekke Vansker gjennom: Lek Tegning Tester Assosiasjoner Samtale o.s.v. Framgangsmåter Tiltak Tiltak: Samtale Lek

16 Behavioristisk teori R R
Klassisk betinging (Pavlov, Watson) Forklarer atferd som respons læring Neutral stimulus Ubetinget stimulus Refleks R Betinget stimulus R Bjelle Mat Salvering Bjelle Salvering

17 Operant betingning (Skinner)

18 Betingning Ta vekk Gi Atferd forsvinner Avbetingning Øker atferd +
Forsterker _ Forsterker Straff minsker atferd Øker atferd

19 Sosial læringsteori Bandura & Walters Tharp og Wetzl
Modelllæring Viktighet av sosiale aspekt Mål Å lære ny atferd til gammel stimuli som et mønster. Atferd kan inkludere tanker og følelser Kognitiv teori Meichenbaum-Piaget-Luria Nevrolingvistisk Programmering Bandler og Grinder Kognitiv - atferd Systematisk begrepsopplæring Nyborg Selvinstruksjon

20 Sivert og Sveaas modell 1986 ”Store lille verden”
Problemet beskrives: Av barnehagepersonalet Av foreldrene Av barnet selv Problemet beskrives som: Det barnet gjør I sitt miljø Barnets atferd vurderes i forhold til: Ønsket atferd Uønsket atferd KARTLEGGING

21 KARTLEGGING Individuelle kjennetegn Barnets atferd ved barnet: sett i
kompetanse atferdsmessige forutsetninger for å lære Barnets kognitive stil Barnets atferd sett i forhold til barnehagens miljøbetingelser

22 Tiltak Valg av mål Vurdering Har det funnet sted en forandring?
Hva vil vi barnet skal: Gjøre mer av Gjøre mindre av Lære nytt Valg av mål Hva gjør vi? Tiltak for at barnet skal tilegne seg læring Tiltak for å øke ønsket atferd Tiltak for å redusere uønsket atferd Tiltak for å forebygge Tiltak utføres i samarbeid med foreldre og andre samarbeidsparter Har det funnet sted en forandring? Har det ført til en forandring Vurdering

23 Beteende terapeutiske paradigm och modeller (Sten Rønneberg)
Åndelige faktorer Identitet Verdier Kompetanse Alternativ betinging Stimuli Atferd Konsekvenser Mulige andre variabler

24 BEHAVIORISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak
Feillæring eller ikke læring Analyse av S_R dimensjon i forhold til atferd Kartlegge gjennom observasjon -intervju for å identifisere: S - før R - atferd K - forsterker Identifisere - modellæring Framgangsmåter Tiltak: Forandre reaksjon på ønsket/ uønsket atferd. Forsterke ønsket atferd overse uønsket atferd. Bygge opp (shaping) av ikke lært atferd. Igangsette positiv modellæring Tiltak

25 HUMANISME - Den tredje vei Rogers - Maslow - Glasser - Nissen
1. Humanistisk 2. Eupsykisk 3. Bevisst og ubevisst 4. Motivet- ”vekst hypotesen”

26 Psykologisk utvikling Behovenes relative fremtredenhet (Etter Kreck & Crutchfield 1969:499)
Utviklingsmessig forandringer av de fem behov gruppene i Maslows hierarki Selv-aktualisering Respekt Kjærlighet Fysiologiske Sikkerhet

27 Symbolsk interaksjon G. Mead 1934
Kognisjon/ Følelser Vurdering og persepsjon Vurdering og persepsjon RV S V RS ”Jeg speiler meg i andres reaksjon på meg”

28 HUMANISTISK Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak
Udekkede basale behov styrer bruk av krefter Mister kontakt med egne følelser (behov/identitet) Problemforståelsen Analysere situasjonen gjennom intervju/samtale med barnet og viktige voksne Fokus - Her og nå Opptatt av: Ressurser Mangler Framgangsmåter Tiltak: Rådgivningsforhold- varm /aksepterende Sikre tilfredstillelse av basale behov Lære barn/foreldre å formulere å dekke egne behov Tiltak

29 Systemteori - Kommunikasjon
Bateson 1952 California -double bind Familieterapier Conjoint - Virginia Satir Strukturell - Minuchin, Haley Strategisk -Watzlawick Systemisk - Milanogruppen Selevini, Palazzoli

30 Fra Dyaden til system Dyaden Triaden Systemer
Punkturering i et hendelsesforløp Kommunikasjonsprosess - Livsløp

31 Den sirkulære forståelsen
Individet ses som en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” hendelsen skjer i. ”Alt henger sammen” Økosystemer

32 Systemteori Strukturproblemer Myter, regler, meninger
Systemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra behov (for eksempel homeostase, meningsstrukturer) Problemet er et symptom for et dysfunksjonelt system Dysfunksjoner: ”Run away” Strukturproblemer Myter, regler, meninger

33 Økologisk retning Bronfenbrenner - utviklingsperspektiv
(Barn i to verdener) Fire nivå: Mikro - system Meso - system Ekso - system Makro - system Makro Ekso Meso Mikro

34 Ulike systemer MAKROSYSTEMET (For eksempel Staten) EKSOSYSTEMET
(Kommunen) MESOSYSTEMET (samarbeid mellom Mikro og Ekso) MIKRO SYSTEMET (Barnet, Barnehage/skole Familie, venner)

35 Systemisk Problemforståelsen Framgangsmåter Tiltak
” Systemet” vedlikeholder og forsterker atferd utfra ”dets” behov” Atferden er et symptom på et dysfunksjonelt system Problemforståelsen Framgangsmåter Samler alle involverte parter i systemet Gjennom sirkulær spørring og andre intervju måter; finner hypoteser Tiltak: Endre systemets ”homeostase” med intervensjon, oppgaver, reformuleringer og lekser Tiltak

36 Eklektisme Teoretisk Teknisk Konvergerende (felles tre)
Divergerende (ulike) Valg av mange Anvende det som er Samling Seleksjon Anvende deler Ateoretisk, men empirisk Sum av delene Realistisk Teoretisk Konvergerende (felles tre) Kombinasjon av mange Skape noe nytt Blanding Syntese Forene deler Mer teoretisk enn empirisk Mer enn sum av delene Idealistisk

37 Modell for counsellor decisionmaking in individual counselling
Personlige faktorer Teori Strategi Metode og teknikker Spesifikk respons Klient-respons


Laste ned ppt "TEORETISKE RETNINGER RÅDGIVNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google