Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning
Trond S. Paulsen, advokat ( H ) Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre etter Rt

2 1. Innledning Russisk frysetråler Aliot, 50,3 meter lengde
Spørsmål om tvangsfullbyrdelse i Norge Norsk kreditor - russisk debitor Kravet var ikke sjørettslig Utleggspant i fartøyet gitt av Namsmannen i Kirkenes Debitor ikke eier etter det russiske skipsregisteret, «RSR» RSR registrerte derfor ikke utlegget

3 2. Kreditors anførsler Salget av Aliot fra russisk debitor var proforma RSR var ikke et realregister RSR var ikke «tilsvarende» det norske etter tvangsloven § 1-18 Norsk domstol skulle ikke akseptere opplysningene i RSR om eierskap Tvangssalg av Aliot som ikke registrerbart løsøre

4 3. Sjøloven § 74, første ledd Panterett i fremmed skip skal anerkjennes som gyldig her i riket forutsatt:

5 (forts) 3. Sjøloven § 74 første ledd
1) at panteretten er stiftet og registrert i samsvar med lovgivningen i den stat hvor skipet er registrert, 2) at registeret og de dokumenter som ifølge registreringsstatens lovgivning skal oppbevares hos registerføreren, er offentlig tilgjengelige, og at utskrifter av registeret og avskrifter av dokumentene kan fås hos registerføreren, og 3) at registeret eller et dokument som nevnt i nummer 2 angir a) den opprinnelige panthavers navn og adresse eller at dokumentet er utstedt til ihendehaveren, b) det beløp som panteretten skal sikre, og c) datoen og andre forhold som ifølge registreringsstatens lovgivning bestemmer prioriteten

6 4. HRs kjennelse, sammendrag
Tvangsdekning kan bare skje på grunnlag av en panterett Sjøloven § 74 første ledd gir særregler om når en panterett i et utenlandsk skip skal anerkjennes som gyldig i Norge Bestemmelsen var oppfølging av sjøpantkonvensjonen 1967 Falkanger m. fl. Kommentarutgave til tvangsloven (s ) Vilkårene i sjøloven § 74 første ledd nr. 2 og 3 vil for alle praktiske formål være avgjørende for om et utenlandsk register er et realregister etter tvangsloven LH-kjennelsen oppheves: Er ikke klart om nevnte vilkår er vurdert

7 5. Drøftelse av HRs kjennelse del I
Hva anføres egentlig i Kommentarutgave (s ) Den praktiske betydningen av «tilsvarende utenlandske registre»: Gjelder pant i skip. Kommer utenlandske registrerte skip under norsk flagg, vil pant bli overført til norsk skipsregister, når vilkårene i sjølovens § 74 er tilfredsstilt. Registerføreren må ta standpunkt til overføring av pantet Ingen antydning i Kommentarutgaven om utvidende tolkning av § 74 (s. 81): «Om utenlandsk register skal aksepteres som tilsvarende det norske, må bero på en totalvurdering der det især må legges vekt på registrenes pålitelighet, de rettsvirkninger som registrering har og publikums innsynsrett».

8 5. Drøftelse av HRs kjennelse del II
Sitatet beskriver godt det som bør være gjeldende rett I totalvurderingen vil også elementer nevnt i sjøloven § 74 komme inn Lagmannsretten hadde i sin (opphevete) kjennelse konkludert med at RSR var «tilsvarende»: RSR var offentlig tilgjengelig, angir eier- og heftelsesforhold og oppbevarer dokumenter som det kan fås avskrift av Om HRs henvisning til sjøpantkonvensjonen av 1967 som bakgrunn Den ble tiltrådt av bare fem land:: De tre skandinaviske, Marokko og Syria. Trådte aldri i kraft. Norge trakk tilbake sin ratifikasjon i 2010

9 6. Nærmere om sjøloven § 74 HR opphevet Lagmannsrettens kjennelse fordi den ikke fant det klart: om vilkårene i sjøloven § 74 «er vurdert og funnet oppfylt» Lagmannsrettens påfølgende kjennelse: RSR tilfredsstilte kravene i sjøloven § 74 Ankeutvalget nektet anke over kjennelsen fremmet for Høyesterett For resultatet i saken om tvangssalg fikk Rt ingen praktisk betydning. Russland er part i gjeldende konvensjon av 1993 om pant med videre i skip Reglene i den tilsvarer i all hovedsak konvensjonen av 1967, (jf sjøloven § 74) Norge har ennå ikke slutte seg til 1993-konvensjonen

10 7. Om Aliot var blitt tvangssolgt her
Sjøloven § 13 bestemmer: Skip ervervet fra utlandet kan ikke registres her uten attest fra vedkommende utenlandske register om at det ikke er innført der m.m. RSR ville ikke ha utstedt en slik attest Aliot-eiers kontakt med sine myndigheter: Russisk UD orienterte Aliots eier skriftlig om hovedtrekkene i RSR Rettsavdelingen i russisk UD: viste til bilateral avtale av 1974 om skipsfart artikkel 7: Partene skal anerkjenne nasjonalitet etter dokumenter om bord på skipet, utstedt av partenes kompetente myndighet og partene skal anerkjenne målebrev, registreringsbevis eller andre nasjonale dokumenter for skip

11 Kildemessig og ut fra reelle hensyn er kjennelsen svak
8. Rt – et arbeidsuhell Kildemessig og ut fra reelle hensyn er kjennelsen svak Uheldig av HR å gi sjøloven § 74 en utvidende tolkning HR burde ikke ha opphevet kjennelsen (av ) Den vil neppe bli påberopt for norske domstoler eller i andre land Kjennelsen belyser behovet for internasjonale løsninger, Gjeldende sjøpantkonvensjon av 1993 CMIs konvensjonsutkast (2014) om tvangssalg av skip


Laste ned ppt "Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google