Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning Trond S. Paulsen, advokat ( H ) Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning Trond S. Paulsen, advokat ( H ) Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning Trond S. Paulsen, advokat ( H ) Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre etter Rt-2013-307

2 1.Innledning  Russisk frysetråler Aliot, 50,3 meter lengde  Spørsmål om tvangsfullbyrdelse i Norge  Norsk kreditor - russisk debitor  Kravet var ikke sjørettslig  Utleggspant i fartøyet gitt av Namsmannen i Kirkenes  Debitor ikke eier etter det russiske skipsregisteret, «RSR»  RSR registrerte derfor ikke utlegget

3 2.Kreditors anførsler  Salget av Aliot fra russisk debitor var proforma  RSR var ikke et realregister  RSR var ikke «tilsvarende» det norske etter tvangsloven § 1-18  Norsk domstol skulle ikke akseptere opplysningene i RSR om eierskap  Tvangssalg av Aliot som ikke registrerbart løsøre

4 3. Sjøloven § 74, første ledd  Panterett i fremmed skip skal anerkjennes som gyldig her i riket forutsatt:

5 (forts ) 3. Sjøloven § 74 første ledd  1) at panteretten er stiftet og registrert i samsvar med lovgivningen i den stat hvor skipet er registrert,  2) at registeret og de dokumenter som ifølge registreringsstatens lovgivning skal oppbevares hos registerføreren, er offentlig tilgjengelige, og at utskrifter av registeret og avskrifter av dokumentene kan fås hos registerføreren, og  3) at registeret eller et dokument som nevnt i nummer 2 angir  a) den opprinnelige panthavers navn og adresse eller at dokumentet er utstedt til ihendehaveren,  b) det beløp som panteretten skal sikre, og  c) datoen og andre forhold som ifølge registreringsstatens lovgivning bestemmer prioriteten

6 4. HRs kjennelse, sammendrag  Tvangsdekning kan bare skje på grunnlag av en panterett  Sjøloven § 74 første ledd gir særregler om når en panterett i et utenlandsk skip skal anerkjennes som gyldig i Norge  Bestemmelsen var oppfølging av sjøpantkonvensjonen 1967  Falkanger m. fl. Kommentarutgave til tvangsloven (s. 664-665) Vilkårene i sjøloven § 74 første ledd nr. 2 og 3 vil for alle praktiske formål være avgjørende for om et utenlandsk register er et realregister etter tvangsloven  LH-kjennelsen oppheves: Er ikke klart om nevnte vilkår er vurdert

7 5. Drøftelse av HRs kjennelse del I  Hva anføres egentlig i Kommentarutgave (s.664-665)  Den praktiske betydningen av «tilsvarende utenlandske registre»: Gjelder pant i skip. Kommer utenlandske registrerte skip under norsk flagg, vil pant bli overført til norsk skipsregister, når vilkårene i sjølovens § 74 er tilfredsstilt.  Registerføreren må ta standpunkt til overføring av pantet  Ingen antydning i Kommentarutgaven om utvidende tolkning av § 74  (s. 81): «Om utenlandsk register skal aksepteres som tilsvarende det norske, må bero på en totalvurdering der det især må legges vekt på registrenes pålitelighet, de rettsvirkninger som registrering har og publikums innsynsrett».

8 5. Drøftelse av HRs kjennelse del II  Sitatet beskriver godt det som bør være gjeldende rett  I totalvurderingen vil også elementer nevnt i sjøloven § 74 komme inn  Lagmannsretten hadde i sin (opphevete) kjennelse konkludert med at RSR var «tilsvarende»: RSR var offentlig tilgjengelig, angir eier- og heftelsesforhold og oppbevarer dokumenter som det kan fås avskrift av  Om HRs henvisning til sjøpantkonvensjonen av 1967 som bakgrunn  Den ble tiltrådt av bare fem land:: De tre skandinaviske, Marokko og Syria.  Trådte aldri i kraft. Norge trakk tilbake sin ratifikasjon i 2010

9 6. Nærmere om sjøloven § 74  HR opphevet Lagmannsrettens kjennelse fordi den ikke fant det klart: om vilkårene i sjøloven § 74 «er vurdert og funnet oppfylt»  Lagmannsrettens påfølgende kjennelse: RSR tilfredsstilte kravene i sjøloven § 74  Ankeutvalget nektet anke over kjennelsen fremmet for Høyesterett  For resultatet i saken om tvangssalg fikk Rt-2013-307 ingen praktisk betydning.  Russland er part i gjeldende konvensjon av 1993 om pant med videre i skip  Reglene i den tilsvarer i all hovedsak konvensjonen av 1967, (jf sjøloven § 74)  Norge har ennå ikke slutte seg til 1993-konvensjonen

10 7. Om Aliot var blitt tvangssolgt her  Sjøloven § 13 bestemmer:  Skip ervervet fra utlandet kan ikke registres her uten attest fra vedkommende utenlandske register om at det ikke er innført der m.m.  RSR ville ikke ha utstedt en slik attest  Aliot-eiers kontakt med sine myndigheter:  Russisk UD orienterte Aliots eier skriftlig om hovedtrekkene i RSR  Rettsavdelingen i russisk UD: viste til bilateral avtale av 1974 om skipsfart artikkel 7:  Partene skal anerkjenne nasjonalitet etter dokumenter om bord på skipet, utstedt av partenes kompetente myndighet og partene skal anerkjenne målebrev, registreringsbevis eller andre nasjonale dokumenter for skip

11 8. Rt-2013-307 – et arbeidsuhell  Kildemessig og ut fra reelle hensyn er kjennelsen svak  Uheldig av HR å gi sjøloven § 74 en utvidende tolkning  HR burde ikke ha opphevet kjennelsen (av 05.12.2012)  Den vil neppe bli påberopt for norske domstoler eller i andre land  Kjennelsen belyser behovet for internasjonale løsninger, Gjeldende sjøpantkonvensjon av 1993 CMIs konvensjonsutkast (2014) om tvangssalg av skip


Laste ned ppt "Sjørettsforeningens seminar om internasjonal gjeldsforfølgning Trond S. Paulsen, advokat ( H ) Historien om Aliot – anerkjennelse av utenlandske skipsregistre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google