Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 1. Innledning og bakgrunn 2. Den rettslige problemstilling - grensene for samfunnsstraff.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 1. Innledning og bakgrunn 2. Den rettslige problemstilling - grensene for samfunnsstraff."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 1. Innledning og bakgrunn 2. Den rettslige problemstilling - grensene for samfunnsstraff Lovendring , ikke ennå trådt i kraft DNA-registrering: Avgjørende er lengden av den subsidiære fengselsstraffen, jf. instruks fra riksadvokaten 3. Forarbeider til straffegjennomføringsloven og ny straffelov 4. Ønske om mer bruk av samfunnsstraff - i de riktige sakene 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff

2 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 4. Ønske om mer bruk av samfunnsstraff - i de riktige sakene Fra mål- og prioriteringsrundskrivet til politiet – 2005: ”Reglene for samfunnsstraff må fortsatt benyttes aktivt, og vurderes i alle saker hvor denne reaksjonsformen kan være aktuell. Som kjent må området for samfunnsstraff anses utvidet og presisert gjennom Høyesteretts praksis siste år. Også reglene om fullbyrding av subsidiær fengselsstraff er klargjort i Høyesteretts praksis i Det er derfor viktig at politijuristene holder seg oppdatert om nyere rettspraksis. Det vises for øvrig til Morten Holmboes artikkel Samfunnsstraff i nyere rettspraksis – en oversikt, Lov og Rett 2004 side Et notat med en oppdatert oversikt pr. 1. januar 2005 er lagt ut på intranettet. Det er viktig at samfunnsstraff brukes likt over hele landet. …

3 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 4. Ønske om mer bruk av samfunnsstraff - i de riktige sakene Fra mål- og prioriteringsrundskrivet til politiet – 2005 (forts.): … Pliktbrudd som består i ny kriminalitet, må følges opp av politiet. Andre pliktbrudd hører under kriminalomsorgen. Politiet må opprettholde et godt samarbeid med kriminalomsorgen og bistå både under forberedelse og gjennomføring av samfunnsstraff. Nødvendig kunnskap om så vel anvendelsesområdet som vilkårene ved gjennomføring av reaksjonen er viktig. Riksadvokaten antar at det – i det minste inntil videre – vil være gunstig om personundersøkelse innhentes i alle saker hvor det er aktuelt å legge ned påstand om samfunnsstraff. Egnethetsvurdering er derimot ikke nødvendig. ”

4 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff Om seksårsgrensen: Rt 2003 s grensen gjelder ikke når lovbryteren er under 18 år (§ 55) (Se også Rt 2004 s 327 og Rt 2004 s 804), ved uforbeholden tilståelse (§ 59 annet ledd - Rt 2004 s 492 og Rt 2004 s 772), eller når §§ 55–59 kan anvendes - Rt 2004 s 1396 Lovendring , ikke ennå trådt i kraft (Ot. prp. nr. 90 (2003–2004) og Innst O nr. 72 (2004–2005)) Grensen påvirkes ikke av gjentagelse, men det vil være et argument mot samfunnsstraff hvis det ikke foreligger rehabilitering (Rt 2004 s 1495 og Rt 2004 s 1498; strl § 28 a); Rt 2005 s 170

5 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff Vinning: Trygdebedrageri: Rt 2002 s samfunnstjeneste (4-1). Prinsipielle uttalelser. Vekslebedrageri: Rt 2003 s 122 – betinget dom. Tidsforløpet Bedrageri: Rt 2003 s fengsel Grovt uaktsomt bedrageri: Rt 2003 s 320 – samfunnsstraff, Rt 2005 s 185 – samfunnsstraff Forsikringsbedrageri: Rt 2003 s fengsel Rt 2003 s fengsel (4-1). Lavere beløpsgrense enn ved trygdebedrageri. Rt 2004 s 1379 – samfunnsstraff. Tilståelse før mistanke. Tidsforløp Rt 2004 s 1381 – samfunnsstraff. Tidsforløp. Særlige omstendigheter Rt 2004 s 1384 – fengsel. Tapt øvrig erstatningskrav. Arbeidsforhold

6 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Grovt underslag: Rt 2004 s fengsel 6 mnd. Ikke "særlige omstendigheter" Kreditorbegunstigelse m.v.: Rt 2003 s samfunnsstraff. Rehabilitering (3-2) Datainnbrudd og skadeverk: Rt 2004 s 94 - samfunnsstraff og bot. Sentralt område for samfunnsstraff Avgiftsunndragelse og trygdebedrageri: Rt 2004 s 1061 – fengsel. Mva- unndragelse kr og trygdebedrageri kr Unnlatt regnskapsføring: Rt 2004 s 1074 – fengsel (3-2), Rt 2005 s 158 – samfunnsstraff (omsorgsansvar) Tyveri, gjentagelse: Rt 2004 s fengsel Bilbrukstyveri, gale skilter, gjentagelse: Rt 2004 s 1498 – fengsel Bruk av falske pengesedler: Rt 2004 s betinget fengsel (samfunnsstraff utelukket pga strafferammen) Forbrytelser mot den alminnelige orden og fred Strl § likskjending: Rt 2004 s 610. Samfunnsstraff ville være i strid med den alminnelige rettsfølelse. Fengsel Falsk forklaring Rt 2005 s 190 – Typisk tilfelle. Fengsel

7 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Narkotika strl § 162 annet ledd (merk at samfunnsstraff normalt ikke kan brukes): a) Rt 2002 s tilståelse. "Overhodet ikke grunnlag for samfunnstjeneste" b) Rt 2003 s samfunnstjeneste. Sterke rehabiliteringsgrunner c) Rt 2003 s fengsel. Ikke tilstrekkelige rehabiliteringsgrunner d) Rt 2004 s fengsel. Usikker rehabilitering e) Rt 2004 s samfunnsstraff + 30 dagers fengsel. Rehabilitering f) Rt 2004 s fengsel. Tidsforløp og tilståelse g) Rt 2004 s 1392 – fengsel. Langt fra kjerneområdet for bruk av samfunnsstraff h) Rt 2005 s 343 – samfunnsstraff. Tidsforløpet uakseptabelt. i) Rt 2005 s 406 – fengsel. Tilståelse; vitnebeskyttelse. Dissens j) HRD – fengsel. Tilståelse.

8 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Narkotika forts. strl § 162 første ledd: k) Rt 2003 s fengsel. Nye straffbare forhold. Ikke rehabilitering (se også Rt 2005 s 38 om nye siktelser) l) HRK – fengsel. Reseptforfalskning. m) HRD – samfunnsstraff. Tidsforløp n) HRD – samfunnsstraff. Omsorg for barn. Tilståelse. Rehabilitering. Tidsforløp

9 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Vold (legemsbeskadigelse; vold mot offentlig tjenestemann) a) Rt 2002 s samfunnstjeneste. Alder 15 år. Kniv; rehabilitering b) Rt 2004 s samfunnsstraff. Alder 15 år. Dissens (3–2) om rehabilitering var nødvendig for å unngå fengsel c) Rt 2004 s 1016 – fengsel. Alder 19 år. d) Rt 2004 s 1066 – samfunnsstraff. Berettiget harme. Tilståelse e) Rt 2004 s 1396 – betinget fengsel. Tillitsbrudd fra fornærmede. Særegne omstendigheter f) Rt s 1596 – samfunnsstraff og fengsel. Vold mot offentlig tjenestemann. Rehabilitering g) Rt 2004 s 1626 – betinget fengsel. Vold mot ekskjæreste etter provokasjon. Omsorgsansvar h) Rt 2004 s 1961 – samfunnsstraff. Vold mot offentlig tjenestemann. Rehabilitering. Personlige forhold i) Rt 2005 s 573 – fengsel. Ran. Allmennprevensjonen. Dissens 4–1

10 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Vold (legemsbeskadigelse; vold mot offentlig tjenestemann) forts. j) Rt 2005 s 728 – fengsel. Vold mot offentlig tjenestemann. Klar hovedregel fengsel k) HRK – fengsel. Langvarig mishandling av adoptivdatter. Rehabilitering.

11 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Seksualforbrytelser Voldtekt: Rt 2003 s samfunnsstraff. Alder 15 år 2 mnd. Medvirkning HRD – fengsel. Sovevoldtekt. Nedsatt straff pga ”hendelsesforløpet før det straffbare overgrepet”. Dissens 3-2 om betydningen av dette hendelsesforløpet, og (dermed) om fengselsstraffens lengde. Seksuell omgang med barn: Rt 2004 s samfunnsstraff (3-2). Alder 17 ½ år. Rt 2004 s 1949 – betinget dom. 16 år på gjerningstiden. Personlige problemer. Sakens alder Rt 2005 s 559 – fengsel. Tilståelsesrabatt Rt 2005 s 564 – fengsel. Ikke aktuelt med samfunnsstraff Rt 2005 s 663 – fengsel. Nedre område av bestemmelsen HRD – fengsel. Barnepornografi

12 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Trafikk Fart: Rt 2003 s km/t i 50-sone; samfunnsstraff. Alder 17 ½ år Rt 2004 s 1776 – 156 km/t i 100-sone; samfunnsstraff. Prinsipielle utt. Rt 2004 s 1772 – 151 km/t i 80-sone; fengsel. Alder 18 år og 1 mnd Rt 2004 s km/t i 50-sone; fengsel Rt 2005 s km/t i 60-sonen. Prinsipielle utt. Samfunnsstraff Rt 2005 s km/t i 100-sonen. Tidligere trafikkovertredelser Fengsel Kjøring uten førerkort: Rt 2003 s samfunnsstraff. Rehabilitering Promille til sjøs: Rt 2002 s nedsatt fengselsstraff. Omsorgsansvar ”Propillekjøring”: Rt 2004 s nedsatt fengselsstraff (i lagmannsretten) Omsorgsansvar ikke nok til samfunnsstraff. Andre kunne stille opp under soning. (Tilsv. 1,5 promille; farlig kjøring) Uaktsomt drap: Rt 2005 s 586 – fengsel. Trikk. Nedsatt straff pga avdødes opptreden

13 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Noen momenter ved vurderingen (eksempler) Den straffbare handling – Rt 2002 s 1403 m fl Provokasjon – Rt 2004 s 1396, Rt 2004 s Tilståelse – Rt 2004 s 772, Rt 2004 s Gjerningsmannens alder – Rt 2002 s 742, Rt 2003 s 456, Rt 2004 s 804 Rehabilitering (konkret) – Rt 2003 s 208, Rt 2003 s 907, Rt 2004 s 772 Omsorgsansvar – Rt 2004 s 1626 (men ikke i Rt 2004 s 1440, Rt 2004 s m.fl.) Tidsforløp – Rt 2003 s 122, Rt 2004 s 772, Rt 2004 s 1379, Rt 2004 s 1949, HRD Argumenter mot samfunnsstraff (straffens formål) Allmennpreventive hensyn Den alminnelige rettsfølelse – Rt 2004 s 610 Gjentagelse; nye straffbare forhold – Rt 2004 s 1495 og s 1498, Rt 2005 s 170

14 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Fullbyrding av subsidiær fengselsstraff: Rt 2002 s nytt straffbart forhold må være fastslått ved dom, eller fullbyrding må besluttes i samlet dom Rt 2003 s 152 – Vilkårsbrudd uten innskjerpingssamtale (gjeninnsetting) Rt 2003 s gjennomføringstiden avbrytes når saken bringes inn for tingretten Rt 2003 s avbrudd av gjennomføringstiden lokalt; betydning for friststart (vist til i Rt 2004 s 1296) Rt 2004 s gjennomføringstiden begynner først å løpe fra kartleggingssamtalen Rt 2004 s 654 HR - ved delvis fullbyrding av subsidiær fengselsstraff kan ikke resten av samfunnsstraffen omgjøres til betinget fengsel

15 Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff i Høyesteretts praksis 5. Sentrale, nyere høyesterettsavgjørelser om samfunnstjeneste og samfunnsstraff - forts. Fullbyrding av subsidiær fengselsstraff – forts.: Rt 2004 s 1304 HR – ny straffbar handling etter dommen, men før gjennomføringstiden, gir ikke grunnlag for fullbyrding av subsidiær fengselsstraff (4–1) – sml Rt 2004 s Rt 2004 s 1360 HR – ny straffbar handling etter avbrudd, men før utløpet av gjennomføringstiden, gir adgang (men ikke plikt) til fullbyrding av subsidiær fengselsstraff (sml Rt 2004 s 654 og Rt 2004 s 1304) Rt 2004 s 1653 – ikke adgang til aksessorisk motkjæremål etter strpl. Rt 2005 s 19 – nye straffbare forhold må fastslås ved dom, jf Rt 2002 s Rt 2005 s 33 HR – når domfelte er under 18 år, reiser det likevel ikke problemer i forhold til Barnekonvensjonen at retten er forpliktet til å beslutte fullbyrdelse. Lagmannsretten hadde drøftet om innsetting i fengsel var ”siste utvei”, jf. konvensjonens artikkel 37, b. Rt 2005 s 370 – ikke andre fradrag enn for gjennomført samfunnsstraff og for varetekt, jf. Rt 2004 s 654


Laste ned ppt "Kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe Riksadvokatembetet Samfunnsstraff 1. Innledning og bakgrunn 2. Den rettslige problemstilling - grensene for samfunnsstraff."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google