Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye regler om innsyn i e-postkasse mv. Fra Kluge: Johan Krabbe-Knudsen Oslo, 10. september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye regler om innsyn i e-postkasse mv. Fra Kluge: Johan Krabbe-Knudsen Oslo, 10. september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye regler om innsyn i e-postkasse mv. Fra Kluge: Johan Krabbe-Knudsen Oslo, 10. september 2009

2 Nytt kapittel 9 i personopplysningsforskriften (FOR-2000-12-15-1265) I kraft fra 1. mars 2009 Forskriften avløser en uavklart rettstilstand Reglene mindre omfattende enn først tenkt Generelle regler – nye tolkningsproblemer

3 Forskriftens innhold Regler for sletting av e-post Vilkår for innsyn Fremgangsmåten ved innsyn To sentrale endringer –Samtykke er ikke tilstrekkelig –Forskriftens kapittel 9 skiller ikke mellom privat- og virksomhetsrelatert e-post

4 Forskriftens virkeområde Innenfor: –Arbeidstakers e-post –Personlig brukerområde i virksomhetens nettverk –Data på mobiltelefoner (SMS) –Annet elektronisk utstyr, PC’er, minebrikker osv. –Slettet, men sikkerhetskopiert materiale

5 Forskriftens virkeområde Utenfor: –Fellesområder på server –Dokumenter på privateid utstyr –Hotmail, gmail og lignende Sammenblanding – virksomhetens dokumenter på privateid utstyr

6 Sletting av e-post mv. når ansatte slutter Forskriftens § 9-4: –Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakers e-postkasse mv. avsluttes og innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften slettes innen rimelig tid Unntaket: ”Nødvendig for den daglige driften”

7 Sletting av e-post mv. når ansatte slutter Alt skal som et utgangspunkt slettes –Notater –Rapporter –Forretningshemmeligheter –Opphavsrettsbeskyttet materiale

8 Sletting av e-post mv. når ansatte slutter Unntaket – nødvendig for den daglige driften –Ingen veiledning i forarbeidene –Virksomhetskritisk –Eksempel – korrespondanse forut for avtaleinngåelse

9 Sletting av e-post mv. når ansatte slutter Lagres på område som er felles ”Virksomhetsrelatert” informasjon, lagres på fellesområde ”lagre på sak” Elektronisk arkiv, figurasjonspraksis, begrense det personlige brukerområdet Datainstruks

10 Når er innsyn lovlig? § 9-2 –Der innsyn er nødvendig for å ivareta daglig drift eller andre berettigede interesser for bedriften. –Ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e- postkassen medfører grovt pliktbrudd eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. –Samtykke hjemler ikke innsyn.

11 Når er innsyn lovlig? Innsyn ved fravær Innsyn i sikkerhetskopier Privat kommunikasjon ikke beskyttet –Ikke noe skille i forskriften – Rt 2002 side 1500 –Saken gjaldt spørsmålet om elektronisk post (e-post) sendt til og fra arbeidstakers postadresse hos arbeidsgiver uten arbeidstakerens samtykke kunne fremlegges som bevis i avskjedssak. Kjæremålsutvalget kom til at arbeidsgiver har rett til innsyn i virksomhetsrelatert e-post og at lagmannsretten ikke hadde tolket personopplysningsloven §8 bokstav f feil.

12 Fremgangsmåten ved innsyn § 9-3 Uklare rettsregler –Dokumentere et behov –Følge saksbehandlingsregler

13 Fremgangsmåten ved innsyn § 9-3,prosedyre før innsyn –Varsel før innsyn skjer –Mulighet til å uttale seg på forhånd –Arbeidsgiver må angi begrunnelsen for at vilkårene for innsyn er tilstede –Mulighet til å være tilstede, evt. med tillitsvalgt

14 Fremgangsmåten ved innsyn § 9-3,prosedyre etter innsyn –Redegjøre for metoden for innsynet –Hva det ble foretatt innsyn i –Resultatet av innsynet Hastesaker

15 Fremgangsmåten ved innsyn Dokumentasjonen har betydning –Dokumentasjon som er lovlig skaffet til veie kan ikke avskjæres som bevis, tvisteloven § 22-7 (”Retten kan i særlige tilfeller nekte føring av bevis som er skaffet til veie på utilbørlig måte”) –Unngå overtredelsesgebyr (maks 10 G)

16 Datainstruks Rutiner som sikrer adgang til virksomhetsrelatert e-post ved fravær –Fraværsassistent –Videresending av e-post Instruks om arkivering (fellesområde) Rutine for overlevering av e-post og dokumenter ved fratreden Informasjon om hvordan personopplysninger behandles i virksomheten Formål:Redusere behov for innsyn

17 Illojale arbeidstakere Hvordan sikre bevis –Varsling og arbeidstakers medvirkning fører til at bevis kan gå tapt –Uoversiktlig bevissituasjon –Bevissikring på et tidlige stadium –Tvisteloven kap. 28, bevissikring utenfor rettssak

18 Spørsmål


Laste ned ppt "Nye regler om innsyn i e-postkasse mv. Fra Kluge: Johan Krabbe-Knudsen Oslo, 10. september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google