Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal opplæringskonferanse, Sarpsborg 13.8.2009 Innlegg v/ Eva Lian, direktør KS Utdanningssatsing Hvordan løse skoleeiers styringsoppdrag? KS’ rolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal opplæringskonferanse, Sarpsborg 13.8.2009 Innlegg v/ Eva Lian, direktør KS Utdanningssatsing Hvordan løse skoleeiers styringsoppdrag? KS’ rolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal opplæringskonferanse, Sarpsborg 13.8.2009 Innlegg v/ Eva Lian, direktør KS Utdanningssatsing Hvordan løse skoleeiers styringsoppdrag? KS’ rolle og engasjement

2 KS Utdanning Presentasjon 2009 Dette har jeg tenkt å si noe om Hvem er skoleeier Hva er styringsoppdraget Kan det løses, i tilfelle hvordan Hva gjør KS for å bistå fylkeskommunene og kommunene

3 KS Utdanning Presentasjon 2009 Skoleeier – hvem er det? Juridisk og formelt: Fylkestinget og kommunestyret. I praksis delegeres ansvaret til administrasjonen ved fylkesrådmannen gjennom et delegasjonsreglement. Den politiske skoleeier er avhengig av styringsinformasjon og kunnskap om skolen for å ta gode og riktige beslutninger.

4 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kunnskapsløftet Et systemskifte staten selv ikke har fulgt opp, jfr UiO/ILS og NIFU-STEP rapport 42/2008 …på nasjonalt nivå gis uttrykk for et diffust skoleeierbegrep. Når det er usikkerhet på nasjonalt nivå rundt hvem som forvalter ulike roller og hvem forventninger skal rettes mot, vil det kunne lede til forvirring i fylkeskommunal og kommunal sektor… http://www.udir.no/Rapporter/Det-nasjonale-styringsnivaet-Intensjoner-forventninger-og-vurderinger/

5 KS Utdanning Presentasjon 2009 Hvorfor er skoleeierrollen så viktig? Den handler om: vår evne til utvikling og nyskaping tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft ansvar for kvalitet, ikke bare bygg og skyss Den handler om framtida! Derfor må vi: skape engasjement for fornyelse og forbedring av opplæringen bygge positivt omdømme og satse på skole, utdanning og opplæring

6 KS Utdanning Presentasjon 2009

7 KS Utdanning Presentasjon 2009 Hovedutfordringer: Det globale kunnskapssamfunnets krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger og den enkeltes og fellesskapets evne til læring og omstilling. Kommunesektorens unike oppgave når det gjelder å utvikle et livskraftig og utviklingsorientert lokaldemokrati, samfunn og et helhetlig oppvekstmiljø.

8 KS Utdanning Presentasjon 2009 Hva er styringsoppdraget Avtaleverket for kommunal sektor, SFS 2213 Opplæringsloven med forskrifter, herunder Læreplanen for fag med kompetansemål –§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp – § 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova § 13-3. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring § 13-10. Ansvarsomfang http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#map015

9 KS Utdanning Presentasjon 2009 Særlig om § 13.10 Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

10 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kan styringsoppdraget løses, i tilfelle hvordan

11 KS Utdanning Presentasjon 2009 1. Hvor gode er vi egentlig ? 2. Hvordan vet vi det ? 3. Hva gjør vi nå ?

12 KS Utdanning Presentasjon 2009 Rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjon Idèfase Vedtak Utredningsfase “Politisk sekretariat” Brukerdialog Resultat av brukerundersøkelser Iverksetting drift Folkevalgte Administrasjon Brukere Resultat

13 KS Utdanning Presentasjon 2009 (fra Fordelingsutvalget)

14 KS Utdanning Presentasjon 2009 St.meld 44 Utdanningslinja - utfordringene med å redusere frafallet Noen eksempler på overskrifter i avisene: Store frafall i videregående 1 av 3 faller fra videregående opplæring Hver 5. ikke klar for vgo Jenter bedre enn gutter i videregående 80 tiltak skal stoppe frafallet i vgo (Karlsen-utvalget) http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3176331.ece

15 KS Utdanning Presentasjon 2009 Motivasjonens betydning Gammel romersk formel for å oppnå gode resultater Resultat = Ressurser x 1 Kunnskap x 2 Kommunikasjon x 3 Motivasjon x 4 Meningsfylthet x 5

16 KS Utdanning Presentasjon 2009 Innsatsområder og forventninger: 1.Læring i et livslangt perspektiv 2.Helhetlig og utfordrende ledelse 3.Kompetente medarbeidere - rekruttering og medarbeiderutvikling 4.Deltakelse og medvirkning

17 KS Utdanning Presentasjon 2009 03.12.2007 Læring i et livslangt perspektiv KS mener at kommunene skal: Ha en oppvekst- og utdanningspolitikk som synliggjør kommunens kvalitetsmål og kriterier for en god barnehage og grunnopplæring. Det handler om å svare på spørsmålet: Hva er en god barnehage, grunnskole og videregående opplæring hos oss? Ha gode systemer for overgang mellom barnehage og skole, mellom barnetrinn og ungdomstrinn og mellom grunnskole og videregående opplæring. Ha nødvendig kunnskap om barns og unges læringsmiljø og læringsresultater gjennom ulike undersøkelser og kartlegginger for å vurdere om den utdanningen kommunen gir, er likeverdig og tilpasset. Lærings- og arbeidsmiljøet skal fremme læring, og læringsresultatene skal være gode nok i forhold til barns og unges videre muligheter for utdanning og yrke. Følge opp og sette inn tiltak overfor virksomheter som ikke har tilfredsstillende læringsmiljø og læringsresultater. Ha en skole og utdanning som er preget av utvikling og innovasjon.

18 KS Utdanning Presentasjon 2009 Helhetlig og utfordrende ledelse KS mener kommunene skal: Utvikle ledelse innen utdanning i tråd med KS’ ledelsespolicy Ha politisk og administrativt lederskap som har kunnskap om barns og unges læringsmiljø og læringsutbytte og som bruker sitt handlingsrom. Ha ledere med faglig innsikt som viser retning, motiverer, støtter og utfordrer personalet og representerer virksomheten utad. Ha ledere som har høye ambisjoner på barnas, de unges og virksomhetens vegne, som utvikler en kultur for kunnskap og vurdering og som bidrar til kvalitetsutvikling.

19 KS Utdanning Presentasjon 2009 Helhetlig og utfordrende lederskap Helhet – nært samspill mellom politisk og administrativt lederskap Helhet – nært administrativt ledersamarbeid på tvers Utfordrende – delegere og myndiggjøre gjennom å utfordre, stille krav og støtte Utfordrende – invitere medarbeidere og tillitsvalgte ”inn i ledelse”

20 KS Utdanning Presentasjon 2009

21 KS Utdanning Presentasjon 2009 Kompetente medarbeidere – rekruttering og medarbeiderutvikling KS mener at kommunene skal: Utvikle lokal arbeidsgiverpolitikk og utviklingsstrategier sammen med de ansatte, jfr Hovedavtalen i kommunal sektor. Ha plan og system for kontinuerlig kompetanseutvikling av personalet. Opprette et tilstrekkelig antall lærlingplasser for å sikre nok og kompetente medarbeidere Inngå forpliktende samarbeid om praksisopplæring for førskolelærer- og lærerstudenter og mentorordning for nytilsatte

22 KS Utdanning Presentasjon 2009 Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon Eldrebølge i våre skoler? Rekrutteringskrise?

23 KS Utdanning Presentasjon 2009 Deltakelse og brukermedvirkning KS mener at kommunene skal: Utnytte de arenaene for deltakelse og medvirkning som finnes og utvikle nye arenaer ut fra lokale og regionale behov Ha en plan for foreldremedvirkning som synliggjør foreldres deltakelse og ansvar i barnehage og grunnskole og videregående opplæring Sørge for at barnehagen og skolen legger til rette for medvirkning i barns og unges egen utvikling og læring. Ha en plan og system for utvikling av demokratiforståelse og demokratisk deltakelse blant barn og unge

24 KS Utdanning Presentasjon 2009 KS’ oppfølging Den utdanningspolitiske plattformen er en strategisk overbygning for en rekke aktiviteter og tiltak. KS vil følge opp innsatsområdene på følgende måte: Gi folkevalgtopplæringen et innhold som gir kunnskap om ansvar og handlingsrom i utviklingen av en god utdanning. Gi kommunene veiledning og støtte i arbeidsgiverrollen med fokus på ledelse. Bistå kommunene i deres arbeid med utvikling av et helhetlig kvalitetssystem for barnehage og skole som skal være knyttet til kommunens ordinære plan- og rapporteringssystem. Bistå kommunene i deres arbeid med utvikling av et forsvarlig system for å vurdere om opplæringsloven oppfylles. Bistå kommunene i arbeidet med å videreutvikle og styrke medvirkningen fra elever, lærlinger, foreldre og andre. Være pådriver overfor kommunene i forhold til opprettelse av lærlingplasser i kommunal sektor. Bistå fylkeskommunene i samarbeidet med partene i yrkesopplæringsnemndene. Spre gode eksempler og tilrettelegge for at kommunene kan lære av hverandre. Påvirke statlige myndigheter gjennom konsultasjonsordningen og i andre sammenhenger slik at det er samsvar mellom oppgaver og ressurser og slik at det kommunale handlingsrommet utvides. Tilby deltakelse i nettverk som arbeider med kvalitet og effektivitet gjennom aktivt utviklingsarbeid, slik at ressursene brukes best mulig og kvaliteten på opplæringen økes.

25 KS Utdanning Presentasjon 2009 KS’ FoU-prosjekt ”Hvordan lykkes som skoleeier” Prosjektet skal skaffe mer kunnskap om hva kommuner og fylkeskommuner gjør for å øke elevenes læringsutbytte, og identifisere god praksis på området.

26 KS Utdanning Presentasjon 2009 23 deltakerkommuner i prosjektet 19 bl a Akershus, Vest- Agder og Nord-Trøndelag, fylkeskommuner samarbeider i nettverk med 2 to-dagers samlinger vår og høst 2009. 4 (Oppland og Oslo) deltar i en case-studie, der PricewaterhouseCoopers intervjuer nøkkelpersoner.

27 KS Utdanning Presentasjon 2009 Foreløpige hovedkonklusjoner 1.Langsiktig og systematisk tilnærming 2.En felles forståelse av begrepet skoleeier 3.Et kvalitetssystem som fungerer 4.Transformering mellom politiske mål og elevenes læring 5.Kompetanse og kapasitet i administrasjonen 6.Kvalifiserte og tydelige lærere og skoleledere

28 KS Utdanning Presentasjon 2009 Fylkeskommunen som lærende organisasjon Fylkestinget som skoleeier Hvor gode er vi egentlig ? Hvordan vet vi det ? DIALOG - LÆRING Hva gjør vi nå ? Ambisjoner Visjoner - vi vil ! Utviklingsmål Beslutninger bygget på kunnskap Riktig ressursinnsats Organisasjonslæring Delingskultur Tverrfaglighet Barnevern-PPT Helhet og sammenheng Lærende nettverk Skolenes og bedriftenes egne vurderinger LEDELSENS ANSVAR Resultater fra elev- og lærlingundersøkelsen Utvalgte data om elevenes og lærlingenes faglige resultater Vurdering av skolen og bedriften opp mot "tegn på god praksis" Virksomhetens samlede vurdering og valg av hovedutfordring Vurdering av organisasjonens virkemåte ADM. SKOLEEIER FYLKESRÅDMANNENS ANSVAR Kvalitetssystem §13.10 Ansvar Iverksette Kompetanseutvikling Etterspørre Gi støtte Ledelse! Rekruttere! Læring - Delingskultur Gjøre de folkevalgte gode Dialog med lokalsamfunn Foreldremedvirkning Partnerskap Næringsliv

29 KS Utdanning Presentasjon 2009 Mål i sikte!


Laste ned ppt "Nasjonal opplæringskonferanse, Sarpsborg 13.8.2009 Innlegg v/ Eva Lian, direktør KS Utdanningssatsing Hvordan løse skoleeiers styringsoppdrag? KS’ rolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google