Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNY- Forum Ås, 18.-19.april, 2005 Ola Børke, Programkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNY- Forum Ås, 18.-19.april, 2005 Ola Børke, Programkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNY- Forum Ås, 18.-19.april, 2005 Ola Børke, Programkoordinator

2 Disposisjon Resultater 2004 Forskningsmeldingen Verifisering Aktuelle saker FORNY 2005

3 FORNYs virkemidler i 2005 Målgruppen er UoH, universitetssykehus, institutter og samarbeidende kommersialiserings- aktører For: Profesjonell kommersialiserings- assistanse i prosessen fra idé til etablering / lisensiering Målgruppen er forskere/forsker- grupper i UoH eller instituttsektoren. For: Verifisering av næringsmessig potensial i forskningsresultater innen biomedisin og medisinskteknisk forskning. Målgruppen er UoH, universitetssykehus, institutter. For: Institusjonell endring Kultur- og holdningsendringer Idégenerering Etablering av prof. systemer Infrastrukturmidler (28 MNOK) Prosjektmidler (45 MNOK) Verifiseringsmidler (15 MNOK)

4 Budsjettet

5 FORNY - Kommersialiseringsaktører i 2005 FORNY Nord-Norge Norinnova AS FORNY Midt-Norge Leiv Eiriksson Nyskaping AS NTNU Tech Transfer AS SINVENT AS FORNY Vest Forinnova AS FORNY Rogaland Prekubator AS FORNY Sør Sørlandets Teknologisenter AS FORNY Oslo Birkeland Innovasjon AS Simula Innovation AS Radiumhospitalets forskningsst. Medinnova AS BMI AS Forskningsparken AS FORNY Kjeller Campus Kjeller AS FORNY Ås Bioparken AS

6 Disposisjon Resultater 2004 Forskningsmeldingen Verifisering Prinsipper for regnskapsføring Aktuelle saker FORNY 2005

7 Infrastrukturmidler - stor økning i aktiviteten!

8 Tydelige resultater av operative TTOer.

9 Prosjektmidler - Fordeling av kommersialiseringer per region i 2004 og 2003

10

11 Utvikling av porteføljen fra 1995-2003

12 Livsløpsanalyse for porteføljen fra 1995 - 2003

13 Disposisjon Resultater 2004 Forskningsmeldingen Verifisering Aktuelle saker FORNY 2005

14 ”Vilje til forskning” Norge skal bli ledende internasjonalt når det gjelder ny teknologi, kompetanse og kunnskap ”Regjeringen går inn for at den samlede forskningsinnsatsen øker til 3 prosent av BNP innen 2010, hvorav 1 prosent fra offentlige kilder, og vil fremme forslag om å øke kapitalen i forskningsfondet til 50 mrd. fra januar 2006”

15 Tre overordnede forskningspolitiske prioriteringer i meldingen Internasjonalisering, grunnforskning og innovasjon ”Internasjonalt forskningsarbeid er av grunnleggende betydning for å styrke kvaliteten på og sikre fornyelse i norsk forskning, og gjøre norske miljøer i stand til å dra nytte av kunnskap og teknologi utviklet i utlandet.” ”Meldingen legger opp til en generell styrking av matematisk, naturvitenskapelig og teknologisk forskning.” ”Næringslivets konkurranseevne avhenger av at bedriftene er i stand til å ta i bruk og videreutvikle ny kunnskap og nye teknologiske og organisatoriske endringer.”

16 Forskningsmeldingen gir støtte til ny portefølje av innovasjonsvirkemidler Vekst SMB FoU Lokomotiver Kommersiali- sering Samarbeid og nettverk Næringsrettet- kompetanse  SkatteFUNN Brukerstyrt forskning Fokuserte programmer Forny Kompetanse Internasjonale midler (Rammeprogram, Eureka) SFI Systemtiltak. ”Brukerstyrt forskning skal styrkes” ”SkatteFUNN er Regjeringens viktigste virkemiddel for å stimulere til økt FoU i bredden av næringslivet” ”Internasjonaliseringstiltak skal vektlegges med sikte på å styrke norsk deltakelse i EUs teknologiplattforminitiativ, øke bedriftsdeltakelse i EUs rammeprogram og støtte økt norsk EUREKA deltakelse” ”Mulige tiltak for å tiltrekke internasjonale forsknings- og utviklingsinvesteringer og lokalisering skal utredes” ”Det skal etableres en ordning med sentre for forskningsdrevet innovasjon” ”Bevilgninger til FORNY-programmet skal økes” ”Etablererstipend for forskere som vil kommersialisere ideer skal iverksettes”

17 Økt fokus på kommersialisering – FORNY styrkes ”Regjeringen har som mål å fremme kommersialisering av forskningsresultater, og vil stimulere ytterligere den positive utviklingen man har sett de siste årene. Bevilgningene har de siste årene ligget omtrent på samme nivå. … Regjeringen vil øke bevilgninger til FORNY-programmet ” ”For å gjøre det lettere for forskere å bevege seg mellom forskning og kommersialisering, vil Regjeringen sette i verk en ordning med etablererstipend… Midlene tildeles FORNY-programmet som fordeler dem etter nasjonal konkurranse”

18 Disposisjon Resultater 2004 Forskningsmeldingen Verifisering Aktuelle saker FORNY 2005

19 Hva menes med verifisering? Prosjektutvikling og ”proof of concept”- undersøkelser med tanke på kommersiell utnyttelse av teknologien 1.Finansiere FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere det teknologiske konseptet 2.Evaluere patentgrunnlag og støtte initiell patentbeskyttelse 3.Kartlegge markedspotensial og kjøpskriterier 4.Kopling mot andre finansieringskilder 5.Bidra med kompetanse i kommersialiseringsprosessene

20 Hvorfor en satsing på verifisering? Kritisk fase av kommersialiseringsprosessen – redusere mest mulig risiko med minst mulig kostnadspådrag Utgjør en naturlig ”link” mellom FORNY og den nye satsingen på såkornfond Kan utnyttes i alle faser av kommersialiseringsprosessen, og er fleksibel mht teknologi Av mange utpekt som ”missing link” mht finansieringsordninger i VMA

21 Kriterier og mulig organisering av verifiseringsmidler Kriterier: Virkemiddel med nasjonalt ansvar Det settes krav til at søknaden kommer fra et forskningsmiljø, og at søknaden er forankret hos institusjonenes kommersialiseringsaktør (F.eks TTO) Søknaden skal inneholde en kommersialiseringsplan Øvrig saksbehandling videreføres som i dagens MEDKAP, ved bruk av paneler.

22 Disposisjon Resultater 2004 Forskningsmeldingen Verifisering Aktuelle saker FORNY 2005

23 Prinsipper for regnskapsføring Bakgrunn Brev av 10.2.2005 om presisering av retningslinjer for føring av prosjektregnskap Tilbakemeldinger fulgt opp med møte med representanter fra brukergruppen Utarbeidelse av notat som er sendt på høring til de samme representanter for brukergruppen Notatet og tilbakemeldingene behandlet i FORNYs styre Retningslinjene sendes ut ila april

24 Hovedpunkter 1.Forskningsrådet skal dekke 50% av godkjente reelle prosjektkostnader 2.For at idéhavers timeinnsats skal godkjennes, må denne være lønnet fra enten kommersialiseringsaktør (KA) eller en aktiv samarbeidspartner i prosjektet 3.Idéhavers innsats må være nødvendig i selve kommersialiseringsprosjektet og som hovedregel være bestilt av prosjektleder i KA for å være relevant

25 Hovedpunkter forts. 4.Det må inngås en samarbeidsavtale mellom KAen og alle de aktive samarbeidspartnerne (finansierende og utøvende) der partnerne forplikter seg til å bidra til finansieringen av prosjektet med f.eks ansattes arbeidsinnsats 5.Attesterte oversikter over timeinnsats fra aktive samarbeidspartnere må vedlegges regnskapet 6.For 2005 har alle mulighet til å ettersende oversikt over aktive samarbeidspartnere + signerte avtaler med disse. 7.FORNY vil sammen med presiseringene sende ut en mal til avtale

26 Kontaktmøte programstyre/region I august/september arrangeres kontaktmøte mellom programstyret og FORNYs 8 regioner 1 representant for hver region presenterer det arbeid som er gjort og de resultater som er oppnådd i regionen regionene får anledning til å dele sine erfaringer med styret og få kvalifiserte innspill og tilbakemeldinger

27 Resultatmåling i FORNY Evaluering av kommersialiseringsenhetene i 2004 Alvorlige feil i beregning av verdiskaping Behov for å revurdere måten å måle og vise resultater på Årlig analyse av porteføljen av etableringer og lisenser Basert på regnskapsdata Bredere evaluering av programmet som grunnlag for verdiskapingsanalyser

28 Søknadsfrister MEDKAP 2005 midler: 15.juni 2006 midler: 1.september FORNY 2006 midler: 13.oktober

29 Neste FORNY-Forum 13. - 14. september 2005 Bergen


Laste ned ppt "FORNY- Forum Ås, 18.-19.april, 2005 Ola Børke, Programkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google