Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statsbudsjettet 2006. 2 Hovedmål og fokus for sektoren Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal: gi utdanning av høy internasjonal kvalitet oppnå resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statsbudsjettet 2006. 2 Hovedmål og fokus for sektoren Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal: gi utdanning av høy internasjonal kvalitet oppnå resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statsbudsjettet 2006

2 2 Hovedmål og fokus for sektoren Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal: gi utdanning av høy internasjonal kvalitet oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og i faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid ha integritet og evne til å møte behovene i samfunnet sikre effektiv utnyttelse av ressursene gjennom god personal- og økonomiforvaltning

3 3 Fokus: 1.Utdanning: Øke gjennomstrømmingen; normert studietid og mindre frafall Øke samarbeid med arbeids- og næringsliv Økt grad av internasjonalisering: flere bilaterale avtaler legge til rette for utveksling begge veier, derigjennom utvikle studietilbud retta mot studenter fra andre land

4 4 Fokus: 2.Forskning: Øke gjennomstrømningen og minske frafall ved PhD utdanningen Styrke langsiktig styring Jobbe mot kjønnsbalanse i miljøene Mer vekt på publisering i vitenskapelige tidsskrift Samarbeid: Mer samarbeid internt og mellom institusjoner for å forhindre fragmentering Etablere tettere kontakter med arbeids- og næringsliv Internasjonalisering: knytte kontakter tidlig i karrieren flere bilateralesamarbeidsavtaler

5 5 Fokus: 3.Møte behov i samfunnet: samarbeid med samfunns- og arbeidsliv – flere møtearenaer gjennom å tilby etter- og videreutdanning økt grad av kommersialisering av forskningsresultater 4.Effektiv utnytting av ressursene: Gjennomføre tiltak for å utvikle økonomiforvaltningen

6 6 Fokusområde spesielt for NTNU: Større gjennomstrømning i PhD utdanningen Redusere avbrudd blant eksternfinansierte stipendiater Øk publiseringen i vitenskapelige tidsskrift

7 7 Hovedtrekk for sektoren Budsjettøkning på 5,3 % (UoH-sektoren) Videreføre bevilgningen knyttet til kvalitetsreformen Resultatbevilgning øker 156 mill pga økt produksjon 350 nye stipendiatstillinger (250 til UoH og 100 til NFR) Universitetene kompenseres 2,95 % for lønns- og prisstigning Årets reduksjon av antall studieplasser opprettholdes Gigacampus-prosjektet får 27,6 mill Midler til teknologioverføringskontor er videreført

8 8 Statsbudsjett 2006 – konsekvenser for NTNU Ny bevilgning 2006: 2.617 mill.kr. Økning fra 2005 til 2006: 44 mill.kr. (1,7 %) Medfører en realnedgang på omlag 30-40 mill

9 9 Hva består økningen av ? Økt studiepoengsproduksjon4,8mill Doktorgradsstillinger19,4mill Resultatbevilgning forskning-43,0mill Studieplassendringer-17,5mill Pris- og lønnskomp76,6mill Tekniske endringer3,6mill Sum endringer43,9mill

10 10 Utdanning Bevilgningen til kvalitetsreformen er videreført og forutsatt fullfinansiert. Studiepoengproduksjon –Sammenlignet med de andre universitetene hadde vi S-04 størst uttelling på studiepoeng produksjon – i S-05 ligger vi på tredjeplass- i S06 taper vi ytterligere og ligger på fjerdeplass –Økning på 4,8 mill.kr. – som forventet. Studieplassendringer –20 nye studieplasser innen PPU og 10 nye yrkesfaglærerutdanning –Reduksjon i utenlandske studieplasser medisin som forventet – tilført midler til 20 nye medisin studieplasser som forventet –Departementet opprettholder årets reduksjon i antall studieplasser innen sektoren (ingen nye reduksjoner) NTNU sin andel av denne reduksjon er på 544 plasser (-10,2 mill.kr.)

11 11 Forskning Avsetning til fondet for forskning og nyskaping øker med 39 milliarder, vil gi avkastning på 1,4 milliarder i 2007 1,4 milliarder til økning i forskningsmidler for 2006 –Ingen økning i NTNUs basisbevilgninger Det oppretttes totalt 350 nye stipendiatstillinger, hvorav universitetssektoren får 185 stillinger –NTNU får 50 nye stillinger –100 ”frie doktorgradsstillinger” til Forskningsrådet Forskningsrådet får en økning på 188 mill (16,3%), hvorav 50 mill til frie prosjekter, 40 mill finansiering av små driftsmidler og 30 mill til stipendiater Ingen økning i vitenskapelig utstyr i 2006, økning først fra 2007

12 12 Nyskaping Ingen økning i Forskningsrådets budsjetter hva gjelder nyskaping Nyskaping og innovasjon: 250 mill over Nærings- og handelsdep. – virkemidler rettet mot næringslivet To nye satsinger: –Senter for forskningsdreven innovasjon –Norwegian Centres om Expertise

13 13 Regjeringserklæringen Styrking av bevilgning til universitet og høgskoler Videre realisere kvalitetsreformens mål og evaluering av denne Ser ut som om føringene i forskningsmeldingen opprettholdes –Forskningsinnsatsen opp til 3 % av BNP –Styrke forskerrekrutteringen og internasjonalisering Ingen lovnad om gjennopprettelse av studieplasskutt

14 14 Regjeringserklæringen - studentene Alle studenter som tar høyere eller lavere grad -> tilbud om deler av undervisningen i utlandet Øke tilgangen til studentboliger Sikre en studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid. PL- justering av lån og stipen

15 15 Hva betyr dette for NTNUs budsjett i 2006? Bevilgning er lavere enn forventet Resultatbasert forskningskomponent går ned med 44 mill –avsatt pott er 200 mill lavere –kriterier for publisering –nedgang i EU-inntekter (teller mer enn i fjor) 50 nye stipendiatstillinger Mindre pris og lønnskompensasjon enn forventet –mindre handlingsrom til å øke SO-midlene Får kompensert for økt studiepoengproduksjon MEN samtidig må NTNU opprettholde årets reduksjon i studieplasser Videreføring av bevilgning til utstyr til ny universitetsklinikk


Laste ned ppt "1 Statsbudsjettet 2006. 2 Hovedmål og fokus for sektoren Hovedmål: Universiteter og høyskoler skal: gi utdanning av høy internasjonal kvalitet oppnå resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google