Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverdager 2014 Per Kristian Storstad AVGO. Kunsten å bli lærling rbeidsomrader/utdanni ng/Sider/Opplaringibe drift.aspxhttp://www.ntfk.no/A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverdager 2014 Per Kristian Storstad AVGO. Kunsten å bli lærling rbeidsomrader/utdanni ng/Sider/Opplaringibe drift.aspxhttp://www.ntfk.no/A."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiverdager 2014 Per Kristian Storstad AVGO

2 Kunsten å bli lærling http://www.ntfk.no/A rbeidsomrader/utdanni ng/Sider/Opplaringibe drift.aspxhttp://www.ntfk.no/A rbeidsomrader/utdanni ng/Sider/Opplaringibe drift.aspx

3 Fagopplæring - søking og formidling Behov for rekruttering til yrkesfagene Vel 60 % av søkere til vgo søker yrkesfagene Ca. 600 kontrakter inngås årlig Krav om fullført og bestått Vg1 og Vg2. - Viktig at skolen iverksetter tiltak ved lav måloppnåelse og høyt fravær - Forsterket krav gjennom ny inntaksforskrift Karriereveier etter fag- og svennebrev. Arbeidslivet etterspør arbeidskraft med både fagbrev og høyskole- /universitetsutdanning. Rett til Påbygg Vg3 etter fag- og svennebrev Samfunnskontrakten av stor betydning for flere læreplasser / Rekruttering av nye lærebedrifter. Søknad: www.vigo.no innen 1.marswww.vigo.no

4 Forts. Geografisk mobilitet som lærling AVGO vs. Opplæringskontor (OK) Økt ansvar til skolene i formidlingsarbeidet / formidlingskoordinatorer Økt utbytte av PTF

5 Prosjekt til fordypning Faget PTF er av stor betydning ved formidling av læreplassøkere. PTF - Utstillingsvindu til læreplass Høring – spissing av allerede eksisterende læreplan. Læreplan PTF/Læreplan PTF/ Rapport Fleksibilitet eller faglighet?Fleksibilitet eller faglighet?

6 Formidling til læreplass Det er i dag flere som søker om læreplass enn de som får det Det kritiske punktet for fullføring er mellom Vg2 og Vg3 Lærlinger og lærekandidater med lovfestet rett til opplæring, og som ikke har fått læreplass innen 1.september, skal få tilbud om Vg3 i skole (§6A-9)

7 §3-67 Krav til fag- og sveinebrev Krav om bestått i alle fag for å få utstedt vitnemål og fag-/svennebrev IV – Ikke vurderingsgrunnlag: –Har ikke mulighet for å søke fritak fra krav om bestått –Intensive kurs/eksamen gir ikke standpunktvurdering

8 Case §3-67 Krav til fag- og sveinebrev Fra lærekandidat til lærling: På Vg1 er det planlagt grunnkompetanse (med avvikende målsetting) og IV – ikke vurderingsgrunnlag - som dokumentasjon i alle fag, unntatt kroppsøving (bestått). På Vg2 er det vurdert med karaktervurdering i alle fag, unntatt engelsk (IV). Mangler vurdering med tallkarakter i fagene matematikk, naturfag og engelsk. Består kompetanseprøve etter 2 år som lærekandidat. Søker som lærling, godkjent kontrakt, med krav om bestått i nevnte fag. Melder seg opp som privatist, består ikke eksamener. Kan ikke søke om fritak fra krav om bestått jfr. mangler standpunktkarakter. Det kan ikke skrives ut fagbrev.

9 Samarbeidsavtale NAV NT Samarbeid mellom NAV NT og NTFK/AVGO om lærekandidatordningen og lærlinger med behov for tilrettelegging i Nord-Trøndelag. Ungdomsgruppen i alderen 16-29 år. Rev. avtale juni 2014. Endringer: -Utvidet aldersgruppe fra 24 år til 29 år -Utvidet ordning i etterkant av læretid / tilretteleggingsgaranti

10 Samarbeidsavtale Accretio Accretio AS og NTFK: –Samarbeidsavtale mellom Accretio AS og Nord-Trøndelag fylkeskommune. –Accretio - sammenslutning for Vekstbedriftene i Nord-Trøndelag. –Avtalen omfatter praksis i bedrift/ PTF for elever i videregående skole og opplæringskontrakter for lærekandidater.

11 Målgrupper 1.Elever i videregående opplæring med sakkyndig vurdering fra PPT, enkelt- vedtak om rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP). 2.Elever som søker opplæring i bedrift som lærekandidat

12 Lærekandidat Def. Opplæringslova § 4-1:§ 4-1: ”Lærekandidat er etter denne lova den som har skrive ein opplæringskontrakt med sikte på ei mindre omfattande prøve enn fag- eller sveineprøve”. Det stilles ikke formelle krav i lov eller forskrift for å kunne tegne opplæringskontrakt som lærekandidat. Opplæringslova § 1-3 slår også fast at opplæringa skal ”tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten..”§ 1-3

13 Målsetting lærekandidat Opplæring for lærekandidater - Tilpassa mål – opplæringsplan ut ifra muligheter Målene med lærekandidatordninga er at lærekandidaten skal: mestre opplæringssituasjonen oppnå så høy kompetanse som mulig bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

14 Veiledende informasjon Informasjon til bedrift kan ikke hete sakkyndig vurdering (tilfredsstiller ikke kravet kap.5). Vedlegg til søknad skrevet av PPT videreføres for ungdomsrettselever med en annen overskrift - "Veiledende informasjon og evt. anbefaling om tilrettelegging i bedrift". Se vilbli.no Gjelder både for lærlinger og lærekandidater http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdan ning/Sider/Skjema.aspxhttp://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdan ning/Sider/Skjema.aspx

15 Inngåtte opplæringskontrakter i NT 2004-2014

16 U-dir. midler Frist 1.oktober http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/ http://www.udir.no/Regelverk/Tilskudd/Alle- tilskuddsordninger/Andre- mottakere/Bedrifter-som-tek-inn-larlingar- med-sarskilde-behov/

17 Lærlinger og lærekandidater per fylkeskommune 2012


Laste ned ppt "Rådgiverdager 2014 Per Kristian Storstad AVGO. Kunsten å bli lærling rbeidsomrader/utdanni ng/Sider/Opplaringibe drift.aspxhttp://www.ntfk.no/A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google