Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene
Dagens virkelighet: Noen når vi med behandling, andre med skadereduserende tiltak. Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene

2 Dagens virkelighet er preget av
Norge og Bergen har hatt femten år med økende bruk og skader av tunge rusmidler, opiater. Overdosedødstallene har i ti år vært ekstremt høye i Norge (Europa-topp).. og i Bergen Bergen: ”Det er lys i tunnelen” (Ungdomskoleundersøkelsen 2008) ”Det er ikke lys i tunnelen” (Føre Var-rapporter, Utekontakt-rapport, ”Nygårdsparken” )

3 Bergen Føre Var Rus-trendutvikling 2002 -2008
STABILT Valium GHB Metadon Temgesic Dolcontin LSD Fleinsopp NED Rohypnol Ecstasy OPP Alkohol Cannabis Kokain Subutex Steroider Amfetamin Xanor Heroin Bergensklinikkene, Bergen 2008

4 Overdosedødsfall Hordaland
Bergensklinikkene, Bergen 2008

5 Hepatitt C Hordaland Bergensklinikkene, Bergen 2008
Økende antall registrerte heptitt C-positive i MSIS-registeret 15 prosent økningi i utdelt/solgt sprøyteutstyr Injeksjon vanligste inntaksmåte for flere rusmidler (heroin, amfetamin, Subutex®, Suboxone®, Temgesic®, anabole steroider) Bergensklinikkene, Bergen 2008

6 Dagens virkelighet.. i Bergen
Unge ruser seg i stadig yngre alder, på tyngre stoffer enn det man tidligere har antatt… Samtidig etterlyser alle deler av barnevernet, både det statlige og det kommunale, mer spesifikk kompetanse på rus. (Utekontakten rapport des ) ”Bufdir mener behovet for plasser innen rusomsorgen ikke er så store. I tillegg mener direktoratet at plassene på Styve Gard er for dyre.” (BA )

7 Noen når vi med behandling.. andre ikke
Antall plasser i rusbehandling, spesielt avrusning, er underdimensjonert i forhold til behovet. Problemene synes størst og planene færrest i forhold til den yngste delen av målgruppen. (Utekontakten rapport des.2008) Helseregion Vest har lavest døgnplassdekning for rusbehandling i Norge (Samdata/Sintef rapport aug.2008)

8 Noen når vi med behandling i Bergensklinikkene ..i dag
65 døgnplasser, 70 polikliniske pasienter pr. dag 2200 pasienter : 75% fra Bergen 210 pasienter venter, ventetid: måneder 550 LAR-pasienter: 70% fra Bergen 40 pasienter venter, ventetid: måneder Deltar i 35 innsatser innen forebygging / tidlig intervensjon / arbeid m. rusavhengige mm. i kommuner og i bydeler i Bergen

9 andre ønsker vi å nå med behandling .. i morgen
Stiftelsen Bergensklinikkene er klar til å etablere: Ungdomsavrusning Skuteviken Utredningstilbud til unge Hjellestad Ungdomsklinikk (16 – 23 år) Dropp-inn klinikk for pårørende Sentrum Nettbasert Selvhjelpstilbud Tidlig intervensjon for alkohol-, kokain- og cannabis-brukere.

10 ..men uten helse er det lite annet som nytter.
Høst 2002 Aftenpostens reportasjer om helseløse mennesker på Plata Stoltenberg-familiens historie om datteren Ninni – og fravær av helsetjenester Rusreform lansert under mottoet: ”Fra Plata til Rikshospitalet” (Helseminister Høybråthen/ Sosialminister Schou) / eller: ”fra Nygårdsparken til Haukeland sykehus” 2004: Rusreformen som holdnings- og helsereform gjennomføres. Rusmiddelavhengige får pasientrettigheter i spesialisthelsetjenesten Januar 2009: Helse-utfordringene er der fortsatt, både hos Plata-folket .. og i Nygårdsparken ”Rusmiddelavhengige er fortsatt den mest forsømte gruppen i helsesystemet” (Helseminister Bjarne H Hanssen)

11 Noen kan vi nå med skadereduserende tiltak
Redusere de sosiale, medisinske og helsemessige belastningene for brukere Skadereduserende tiltak møtes med massive protester: Rene sprøyter/ Sprøytebytte apotek / Sprøyteautomat / Sprøytebuss… Oppsøkende helseteam Matutdeling Overdoseberedskap Metadonbehandling / legemiddelbruk Nye legemidler: Subutex, Subuxone Sprøyterom / Helserom Nytt legemiddel: diacetylmorfin (heroin) ”Krigen” mot narkotika blir ofte krigen mot de narkomane – og mot retten til helsehjelp (skadereduksjon)

12 Metadon til rusmiddelavhengige – trass i massiv motstand
Stortinget 1994: Metadonbehandling/forsøksprosjekt i Oslo Massive protester: ”Metadonbehandling er å gi opp de rusmiddelavhengige” ”Metadonbehandling må vurderes først etter at all annen behandling er tilfredsstillende utbygget” ”Metadon (statsdop) må ikke gies til rusmisbrukere” ”Metadonbehandling - over mitt lik” Stortinget 1997: Etablerer nasjonalt tilbud om Metadonbehandling – fortsatt massive protester 1998: Bergensklinikkene var eneste rusbehandlingsinstitusjon som tok oppdraget og etablerte første Metadonklinikk utenfor Oslo

13 Ny debatt om skadereduksjon - heroin som virkemiddel
Det finnes en del i rusmiljøet som har ruset seg så kraftig over så mange år at veien fram til å bli helt rusfri kan bli for lang. Da blir spørsmålet hvordan vi kan gi dem menneskeverd. Derfor tror jeg vi må ta en debatt i Norge om det er riktig å bruke utdeling av heroin som virkemiddel for denne gruppen, sier Hanssen (VG, des.2008).

14 Heroin som ”behandlingstilbud”
Legeforeningen til helseministeren (Januar 2009) : Ut i fra både faglige og helseøkonomiske grunner mener vi det ikke er tilrådelig å introdusere heroin som et nytt behandlingstilbud til opioidavhengige. Legeforeningen etterspør bedre tilgjengelighet og opptrapping av rusbehandlingen. Det bør blant annet legges til rette for en styrking og utbygging av lavterskel. ….

15 Legemiddelet Heroin- Som alle andre narkotiske legemidler
Legemidlet fikk sitt navn fordi det ble betraktet som en «heroisk» farmakologisk nyvinning, Ble lansert som et ”vindundermiddel” for mange lidelser. Som alle andre narkotiske legemidler ble også heroin misbrukt

16 Forskning med heroin: Sveitsiske lærdommer Rehm et al Lancet 2001, Uchtenhagen et al 1999 a og b
Kontrollert studie med pasienter: 250 heroin/ diacetylmorfin +250 morfin +250 metadon Tiltrakk pasienter som ikke holdt seg i metadonbehandling Høy retensjon (blir i prosjektet) (76 % etter 18 mnd) Flere med ”god helse” etter 18 mnd ( %) Flere med ”god mental helse ” ( %) Reduksjon i bruk av illegal heroin Reduksjon i bruk av kokain Færre var hjemløse, flere i bolig, færre var arbeidsløse og færre levde av illegal inntekt Helge Waal 2008

17 Og videre at Heroin i injeksjon gir mindre plager enn metadon
og morfin i injeksjon og større attraksjon Røkeheroin var relativt lite effektivt Halvparten kunne ikke skille mellom morfin og heroin Realistisk å tilby heroin i injeksjon 2 ggr daglig med metadon ta-hjem for kveldsdose. Delstudien viste mindre heroinbruk i forsøksgruppen enn metadonkontrollgruppe Helge Waal 2008

18 Vurdering (professor Helge Waal / LAR-konferanse okt. 2008)
Ikke aktuelt før tilfredsstillende utbygget LAR Antakelig også tilfredsstillende utbygget lavterskel/motivasjonstilbud Ikke aktuelt uten forståelse i forhold til bosted og senter sted – tilgjengelighet/flytting Optimalisering av LAR en alternativ strategi Optimalisering av psykososial oppfølging alternativ strategi Til syvende og sist: politisk valg, forsøk har liten hensikt

19 Mens vi venter på ”vidunderkuren”
Styrke alle typer behandling Styrke alle lavterskeltiltak (også inne i Nygårdsparken?) Styrke oppfølgingstiltak i bydelene Styrke alle overganger mellom tjenestene (også fra ”Nygårdsparken” til Haukeland Sykehus)

20 Mens vi venter på ”vidunderkuren” I
Sosialdepartementet. 1999: ”1 kommunal krone investert i rustiltak gir 3 kroner avkastning til kommunen” Bergen har gode (prosjekt)erfaringer som kan investeres for bedre å hjelpe personer med omfattende rusmiddelavhengighet. Eksempler: Ytrebygda-prosjektet (Ytrebygda bydel) Prosjekt K – (Årstad bydel /Bergensklinikkene) Strax-huset Utekontakten

21 Samarbeidsavtale ? ”Bergen kommune er den viktigste samarbeidsparten for Stiftelsen Bergensklinikkene i arbeidet med å utvikle tjenestetilbudet for kommunens innbyggere” Vi er alle i samme --- kommune !

22 Takk for oppmerksomheten

23

24 Oppsummering I (etter gjennomgang av flere studier) (Helge Waal 2008)
Heroin er farmakologisk lite egnet – Injeksjonsbruk – Kort halveringstid (opp-ned effekt) – Høyere komplikasjonsfrekvens – behov for helsepersonell Heroin er attraktivt og tiltrekker grupper som ellers er vanskelig å nå Heroin ”add-on” øker tilpasningen til og nytten av LAR for grupper som har mislyktes i vanlig LAR Effektstørrelsen er noe usikker, delvis knyttet til struktur og oppfølging og delvis til oppfylt ønske Helge Waal 2008

25 Oppsummering II Ingen studier anbefaler herointilbud som førstevalg
”Alle” anbefaler senterutdeling med bemannete sentre og lang åpningstid Oftest anbefales basis i metadon Pasientene blir knyttet til ett sted med 2 ganger daglig fremmøte Kostbare tiltak Målgruppen uklar: ikke de vanskeligste, men de nest vanskeligste – som kan mestre kravene Helge Waal 2008

26 Kritikken mot undersøkelsen
Før/etter-studie av en gruppe som selv sterkt ønsket heroin Med selvrapportering som målestokk Ingen spesiell avgrensing av gruppen. Uklare kriterier > 20 år, to års heroin, oppgitt ”mislykket” i metadon-behandling Rapportering bare for de som fullførte 18 mnd Helge Waal 2008 Helge Waal 2008


Laste ned ppt "Erling Pedersen Adm.direktør Stiftelsen Bergensklinikkene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google