Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF4001 Oppsummering Høsten 2005 Digital forvaltning – noen perspektiver Forvaltningsinformatisk perspektiver på systemutvikling Datakvalitet Informasjonssystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF4001 Oppsummering Høsten 2005 Digital forvaltning – noen perspektiver Forvaltningsinformatisk perspektiver på systemutvikling Datakvalitet Informasjonssystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF4001 Oppsummering Høsten 2005 Digital forvaltning – noen perspektiver Forvaltningsinformatisk perspektiver på systemutvikling Datakvalitet Informasjonssystemer og Informasjonsinfrastrukturer

2 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 2 Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “E-service”: Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Kan den digitale forvaltningen illustreres slik? E-demokrati ” Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer

3 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 3 Forvaltningsinformatiske perspektiver på systemutvikling.. De organisatoriske og institusjonelle rammer Informasjons- systemer Det rettslige grunnlaget Teori, metoder og teknikker for å utvikle systemer

4 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 4 Informasjonssystemer - noen karakteristiske trekk Menneskelig konstruksjon Knyttet til bestemte arbeidsoppgaver Eies av en organisasjon i forandring, og ofte mange interessenter med ulike krav Formidler informasjon (f.eks. mellom personer eller mellompersoner og systemer) Håndterer ulike typer informasjon og ulike typer behandling/prosessering av data Manuelle og/eller datamaskin basert behandling av data/informasjon Stabilitet Mål og strategi Strukturer Prosedyrer og retningslinjer Datagrunnlaget Eks: saksbehandlersystemer Dynamikk Endringer i omgivelsene Uforutsigbare hendelser internt Mellom-menneskelige relasjoner - konflikter Symbolske verdier, bedriftskultur, ansikt utad, følelser.. Eks: Tjeneste/transaksjonsorienterte systemer, nett-baserte tjenester,…..

5 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 5 Virkeligheten, problem(området) og anvendelsesområdet (brukerne). (Edb)-system Bruker Problemområdet: Formål/oppgave: Eks - Studentweb, lånekassa Anvendelsesområdet : Del av brukerorganisasjonen Eks: Studenter, lånesøkere Modell av virkeligheten Virkeligheten

6 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 6 Ulike tilnærminger i utviklingsarbeidet Tre ulike tilnærmingsmåter for systemutvikling : Konstruksjon Antar verden er stabil og problemområdet veldefinert En rasjonell, analytisk topp-down framgangs-måte, Evolusjon Realistisk, helhetlig virkelighetsforståelse, usikkerhet og at problemene er upresist. Anvender eksperimentell strategi for systemløsning Bruker-orientering, prosessorientering og læring Intervensjon Problemet er ikke (klart) definert Utviklingsarbeidet kan ikke skilles fra løpende aktiviteter i organisasjonen Utviklingen skjer gjennom direkte inngripen i brukerorganisasjonen

7 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 7 Avison & Fitzgerald, IS development Et kort leseveiledning Kap. 1-3 : Forstå IS, omgivelser og kontekst Introduksjon og kritikk av Livsyklusmodellen Kap. 4-9 Temaer i IS utvikling Organisatoriske temaer Modellering Prosess-, data, og objekt-modellering Programvareutvikling – Konstruksjon, evolusjonær utvikling, prototyping vev-utvikling.. Menneskeperspektiver Brukere og brukerdeltaking, kunnskapsforvaltning mm Ekstern utvikling: kjøp av standardpakker, utskilling, mm

8 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 8 Kap 10-18 Teknikker og verktøy ’Holistiske’ analyseteknikker Rike bilder, ’rot-definisjoner.begrepsmodeller,.. Data (modellerings-) teknikker (ER,ORM...) Prosess (modellering-) teknikker: Dataflyt,.beslutningstabeller, strukturerte språk Objekt-orienterte modellering /teknikker OOA&D, UML & Use cases Organisatoriske og menneske teknikker Kritisk suksess-faktorer, risiko-analyse,..SWOT, Verktøy Web-verktøy, Database MS, Prosjektstyringsverktøy Integrerte pakker, f eks. Oracle MS, Designer 2000

9 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 9 Metodologier og rammeverk (kap. 19-25) Hva er en metodologi En samling av prosedyrer, metoder, teknikker og dokumentasjonsstøtte som skal bistå systemutviklere i å planlegge, gjennomføre, kontrollere og evaluere arbeidet.... Den vil omfatte faser og retningslinjer for valg av teknikker og verktøy.. Prosess-orienterte (Strukturert analyse (SA), eks. JSP) Blandete metoder ( eks SSADM, både SA og datamodellering) Objekt-orienterte metodologier Mathiassen OOA&D, RUP: Use cases &UML,... Rapid development metodologier : RAD, XP,.Web –dev. Menneske og organisasjonsorienterte metologier Sosio-teknikk tilnærming/Ethics, Soft System methodlogy,...

10 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 10 Spiralmodellen – et rammeverk for flere systemutviklingsmodeller Fastlegge mål og rammer Vurdere alternativer, risikovurderinger Planlegge neste fase Utvikle neste produkt Analyse Risikoanalyser Krav utforming Vurdering Prototyping

11 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 11 Prioriteringer og valg av tilnærmingsmåte

12 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 12 Hva er kvalitet Datakvalitet = kvaliteten på dataene (informasjonen) korrekthet, nøyaktighet, relevant, a jour, fullstendig,.integritet,.. Systemkvalitet = kvalitetene på de systemene som behandler dataene: Effektivitet, funksjonalitet, brukervennlighet, driftsikkerhet, sikring, fleksibilitet, flyttbarhet, vedlikeholdbarhet, testbarhet,... Prosesskvalitet = kvaliteten på de prosesser (aktiviteter, handlinger ) som leder fram til et gitt resultat Holde tidsfristen og økonomiske rammer, følge fastsatte lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav,..

13 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 13 Objektive eller subjektive kvalitetskrav Objektive krav Funksjonskrav Ytelseskrav Tekniske krav Økonomiske krav Subjektive Bruksmessige krav Estetiske krav Symbolske og kulturelle krav ’Politiske’ krav Nødvendig å utvikle metoder for å evaluere alle typer ’kvaliteter’, basert på krav & preferanser fra ulike brukermiljøer.

14 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 14 3 nivåer av organisatorisk praksis 1. Formelle rutiner og prosedyrer 2. Oppfatningene blant de ansatte av hvordan arbeidet bør gjøres, dvs. tolkningen/forståelsen av rutiner og prosedyrer 3. Det faktiske adferden de har i arbeidet, den rotfestede praksis som utvikles over lang tid) For å endre organisatorisk praksis må alle 3 nivåene håndteres (ikke bare den formelle)

15 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 15 Er tjenestetrappa en god målestokk for utviklingen av e-forvaltning Information Communication Internal (re) organisation Inter- organisational restructuring

16 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 16 Men disse systemene må ha en basis

17 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 17 Hva omfatter den organisatorisk infrastrukturen Virksomhetens politiske og administrative organisering: Ledelse og organisering av alle funksjoner og tjenester som omfattes av nettstedet Rutiner, prosedyrer og ansvarsforhold som skal sørge for at nettstedet til enhver tid er oppdatert og utfører de tjenester som er tilgjengelig, Roller og oppgaver Informasjonsstrategi som del av en virksomhetsstrategi Informasjonsredaktør, informasjonsleverandør og vevkoordinator ”Metoder og teknikker” Opplegg for kvalitetssikring av alt innholdet på nettstedet Automatisert kobling mellom interne informasjonsressurser og vevtjenestene ….

18 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 18 Hva skiller infrastrukturer fra informasjonssystemer Infrastrukturer Generelt, bredt formål Ingen start- eller ’dødsdag’ Alltid en forhistorie - Delvis utviklet neden i fra – alltid basert på en installert base Må utvikles skrittvis (evolusjonært) Ingen har full kontroll Ofte uventede sideeffekter Standardiserte grensesnitt og standard protokoller Informasjonssystemer oBestemt, avgrenset formål oBegrenset levetid oKan erstattes med et nytt (gjennom ’revolusjon’) oTopp-styrt utvikling oBaseres på sentral kontroll oStandardisering etter behov

19 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 19 Ulike lag i Internetts arkitektur forenkelt. Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Basistjenester, f eks. e-post, filoverføring, www Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) Basistjenester, f eks. e-post, filoverføring, www Ende-til-ende utveksling av data Adressering og ruting Ende-til-ende utveksling av data, Adressering og ruting Kontroll av linjer/forbindelser,……. Kontroll av linjer/forbindelser Lokalnett, ISDN, ASDL,.. Internett: IP Transport: TCP SMTP, Telnet, FTP, DNS, HTTP,… Brukerdefinerte protokoller

20 FINF H -05, Oppsummering Arild Jansen. AFIN 20 Informatikk og jus – ulike møteplasser Informatikk Jus SU- Prosesser Styring og rammebetingelser Definerer innholdet i IKT-produkter : Informasjonssystemer og Informasjonsinfrastrukturer Styring av bruk Verktøy Skaper basis/ mulighet for Organisatoriske og institusjonelle rammer


Laste ned ppt "FINF4001 Oppsummering Høsten 2005 Digital forvaltning – noen perspektiver Forvaltningsinformatisk perspektiver på systemutvikling Datakvalitet Informasjonssystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google