Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 25.3.2003 Temaer l Ulike perspektiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 25.3.2003 Temaer l Ulike perspektiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 25.3.2003 Temaer l Ulike perspektiver på kvalitet »Prosesskvalitet og produktkvalitet l Funksjonell, symbolsk og estetisk kvalitet »Objektiv og subjektiv kvalitet? l Måling eller evaluering av kvalitet? l Organisatorisk kontekst for utvikling og bruk l Etiske dilemmaer i systemutviklingsarbeidet Pensum l Dahlbom og Mathiassen, kap. 7-9, l Wood-Harper et al (How we profess: The Ethical System Analyst)

2 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 2 En øvelse – hva legger dere i kvalitet? 1. Angi 3 kvalitetskriterier, og ranger dem? 2. Hva har dere lært om kvalitet fra i tidligere kurs ? »I INF 102: »I IN 219 »Andre relevante kurs? 3. Angi to etiske dilemmaer/spørsmål i utvikling av informasjonssystemer

3 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 3 Repetisjon D&M, kap. 4-6 Ulike tilnærminger i utviklingsarbeidet Tre ulike tilnærmingsmåter for systemutvikling : l Konstruksjon »Antar verden er stabil og problemområdet veldefinert »En rasjonell, analytisk topp-down framgangs-måte, l Evolusjon »Realistisk, helhetlig virkelighetsforståelse, usikkerhet og at problemene er upresist. »Anvender eksperimentell strategi for systemløsning »Bruker-orientering, prosessorientering og læring l Intervensjon »Problemet er ikke (klart) definert »Utviklingsarbeidet kan ikke skilles fra løpende aktiviteter i organisasjonen

4 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 4 Kvalitet og kvalitetssikring l Kvalitet – noen definisjoner »(1) Et ’systems’ evne til å tilfredsstille de krav og forventninger og ønsker »(2) Grad av systemets overensstemmelse med med skriftlige spesifikasjoner » (3) Forholdet mellom forventet og opplevd ytelse av system l Opplevd kvalitet: »subjektiv vurdering av den enkelte bruker som er berørt l Kvalitetssikring (engelsk Quality Assurance, QA) »Arbeidet med planlegging, utforming, vedlikehold og kontroll som tar sikte på øke eller sikre kvaliteten av et produkt eller en prosess.

5 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 5 Hva er kvalitet l Datakvalitet = kvaliteten på dataene (informasjonen) »Korrekthet…. l Systemkvalitet = kvalitetene på de systemene som behandler dataene, som f eks. : »Effektivitet, funksjonalitet,,... l Prosesskvalitet = kvaliteten på de prosesser (aktiviteter, handlinger ) som leder fram til et gitt resultat »Holde tidsfrister, økonomiske rammer, følge fastsatte lover, regler og forskrifter, fastlagte prosedyrer og krav,..

6 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 6 Datakvalitet l Datakvalitet gjelder krav til innholdet og måles gjerne ut fra blant annet disse kriterier »Korrekthet, nøyaktighet, relevante, oppdatert, fullstendige, integritet (helhetlige), konfidensialitet (beskyttelse) l Andre krav som også gjelder systemene rundt »Tilgjengelighet, brukervennlige »Oppfylle Personopplysningsloven, Forvaltningsloven,.. Brukere og tilbydere vil kunne ulike ha oppfatninger om kvalitetskravene

7 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 7 Systemkvalitet Vi kan angi noen ulike typer krav til systemkvalitet l Krav ved bruk av programvaren »Effektivitet, funksjonalitet, brukervennlig, enkelt å lære, l Tekniske krav til programvaren »Driftsikker, sikkert, fleksibilitet, flyttbar, enkelt å vedlikeholde, testbarhet, kapasitet, modularitet, konsistens l Krav til omgivelsene »Sikkerhet, integrasjon med annen programvare, stabilitet Problem: Brukere og systemutviklere har ofte ulike oppfatninger om kvalitet

8 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 8 Prosesskvalitet: Kvalitet i utviklingsarbeidet l Dette gjelder kvaliteten på de aktiviteter/handlinger som inngår i arbeidet med å produsere resultatet »Overholde tidsfrister, »Ressursforbruk : Ligge innenfor økonomiske rammer, »Følge relevante lover, regler og forskrifter, »Fastlagte prosedyrer og krav (f eks. ISO 9000) »Sikre gode arbeidsmiljø,.. Problem: Her vil det kunne være interessekonflikter mellom ulike parter

9 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 9 Noen problem med kvalitet og kvalitetssikring l Ulike parter har ulike oppfatninger om kvalitetskrav og dere prioritet »Eks: funksjonalitet versus brukervennlighet l Vi mennesker opplever systemer forskjellig l Omgivelsene påvirker oppfatninger om kvalitet l Ulike kvalitetskrav er ofte ikke helt forenlige »Eks: brukervennlighet versus sikkerhet l Ikke alle brukerkrav lar seg enkelt måle l Kvalitet koster resurser (og tar mer tid?)

10 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 10 Evaluering (måling) av kvalitet -1 l I henhold til kravspesifikasjoner » Hva er det brukerne har bedt om? »Hva er det brukerne virkelig ønsker /forventer l I henhold til hvordan systemet fungerer i bruk »Hva er det brukerne faktisk trenger l I henhold til systemets plass/rolle i organisasjonen

11 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 11 Evaluering (måling) av kvalitet -2 Evalueringsformer l Evaluering basert på mål (metrikker), f eks. »Mål for effektivitet, stabilitet, vedlikehold,.. »Konsistens, modularitet,.. »Formelle metodikker for å bevise programmers korrekthet »Planlagte tester etc. Slike mål tilstreber objektivitet, uavhengig av den som som evaluerer

12 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 12 Evaluering av kvalitet – 3 l Evaluering basert på brukeres opplevde egenskaper »Utprøving gjennom f eks. eksperimentering og prototyping »’Blind’ evaluering- ukjente brukere Dette er basert på subjektiv kompetanse, erfaringer og intuisjon

13 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 13 Er systemutviklere i kontakt med de virkelige brukerne? Produktutvikler -organisasjon (programvarehus) Bruker- organisasjoner (småbedrifter) 3. parts brukerrepresentanter (F eks bransje- eller brukerorganisasjon ) Løpende dialog Sporadisk påvirkning Kravspesifikasjon Brukerkrav Liten, tilfeldig kontakt Figur 5.1 Mønster for utvikling av standard programvarer (modifisert etter Grudin 1991) Formelle krav

14 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 14 Funksjonelle og estetiske egenskaper l Teknologi som funksjon »hvordan de fungerer i praksis - »Oppfyller forventninger i bestemte bruksmessig sammenheng - i en gitt ’virkelighet’ l Teknologi har også estetiske egenskaper - »Utseende, arkitektonisk, visuelt inntrykk jf mobiltelefonen, nettstedet,.. »Uavhengig av andre egenskaper »Må oppleves - erfares

15 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 15 Symbolske og politiske egenskaper l Teknologi som symbolsk uttrykksform formidler kulturelle verdier i en organisasjon »Utstyret på sjefen skrivebord »Tidlig ute i å bruke nyeste ’teknologi’ l Teknologiens politiske innhold »som bærere av verdier knyttet til f eks. demokrati, makt, likestilling, likeverd,.. »Datamaskinen og fargete i reklamen i USA »Ny teknologi og eldre, kvinner i Norge

16 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 16 Beskrive eller evaluere artefakter l Beskrivelsen vektlegger bestemte egenskaper eller kvaliteter »egenskaper som det antas skal være en del artefaktene »objektive kvalitet ved artefaktene l Evaluering søker å avdekke alle sider ved en artifakt som ansees å være viktig for brukeren »egenskaper som vises seg i praksis å være viktige, også estetiske og symbolske »Subjektive, opplevde egenskaper

17 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 17 Objektive eller subjektive kvalitetskrav Objektive krav l Funksjonskrav l Ytelseskrav l Tekniske krav l.... Subjektive l Bruksmessige krav l Estetiske krav l Symbolske krav l.... Nødvendig å utvikle metoder for å evaluere alle typer ’kvaliteter’, basert på krav & preferanser fra ulike brukermiljøer.

18 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 18 Kvalitetssikring (QA) – hvorfor er det så vanskelig? l Føles som (tyngende) administrativt rutiner l Unødvendig formalisering av ting som allerede gjøres av erfarne systemutviklere l Uttrykker mistillit fra ledelsens side l Det hindrer kreativitet og personlig engasjement l Kvalitetsarbeidet innebærer endring i så vel materielle strukturer som i kulturen

19 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 19 3 nivåer av organisatorisk praksis 1. Formelle rutiner og prosedyrer 2. Oppfatningene blant de ansatte av hvordan arbeidet bør gjøres, dvs tolkningen/forståelsen av rutiner og prosedyrer 3. Det faktiske adferden de har i arbeidet, den rotfestede praksis som utvikles over lang tid) l For å endre organisatorisk praksis må alle 3 nivåene håndteres (ikke bare den formelle)

20 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 20 Ingeniørkunst eller ’mekking’ (tinkering) Ingeniørarbeid l Kun målrettet - oppfylle funksjonskrav l Vektlegge å bruke ekspert verktøy l Spesifisere og konstruere Tinkering l Vekt på former og symbolske verdier l Bruke teknikker & verktøy som er tilgjengelige l Improvisere – prøve og feile i brukssituasjoner Ikke det ene eller det andre, men litt av begge verdener

21 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 21 Systemer og forandring Noen momenter Systemet - strukturbestemt » Prosedyrebasert, byråkratisk styring av systemutviklingsarbeidet »Relasjoner og rutiner »Intern fokus- stabile omgivelser »Design er produkt- orientert Forandring – prosessdrevet »Situasjonsbestemt, fleksibel ledelse av systemutviklingsarbeidet »Aktiviteter og prosesser »Hvilke endringer i omgivelsene er viktige? »Design er endringsorientert

22 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 22 Maskiner og mennesker Kamp eller dialektisk relasjon? Maskin -perspektivet: »Mekanistisk verdensforståelse »Positivistisk - objektiv (nøytrale) observasjoner »Generell kunnskap som kan ’spres’ »Mål: Forklaringer og prediksjoner »Historien som en serie av skritt ’framover’ »Felles målforståelse »Kunnskap kan ’samles inn’ og selges på et marked Menneskeperspektivet »’Romantisk’ verdensforståelse »Hermeneutikk - fortolkninger basert på subjektive oppfatning »Situasjonsbestemt, unik kunnskap »Mål: Forståelse gjennom deltakelse - dialektisk interaksjon »Historien som dialoger som vi må huske »Målkonflikter »Kunnskap er opplysning og ’dannelse hos den enkelte

23 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 23 Makt- Interesser og Kultur l Teknologi på arbeidsplassen »Automatisering eller informatisering »Overvåkning eller frigjøring l Systemutvikleren : »Ekspert for ledelsen eller ’politisk agent’ – arbeidstagernes talerør »Kunnskap er makt – men ikke nøytral l Artefakter, Kultur og Makt »Språk som maktmiddel »Ingeniøren – hjelperen – frigjører »Teknologisk determinisme eller sosial konstruksjon

24 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 24 Litt om bruk av sekvensdiagrammer OOA&D) (side 266 og 340) sies det: l Sekvensdiagrammer (SD) skal brukes til å beskrive interaksjonen mellom ulike objekter, som støtte for design-aktivitetene. l Sekvensdiagrammer er en type interaksjons- diagrammer som beskriver hvordan objekter samarbeider (jf Fowler og Scott: UML destilled ) l Generelt er SD et hjelpemiddel i designfasen, men det er også helt OK å bruke SD til å beskrive scenariene i Use-cases (bruksmønstre), jf side 257, hvor dette inngår i å spesifisere brukergrensesnitt (interaksjonen mellom brukerne og systemet).

25 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 25 Tilstandsdiagram, TD (Statechart diagram) l TD er en generell notasjon. Det kan brukes til å beskrive hvordan alle (instanser) av et objekt oppfører seg innenfor en klasse, om omfatter tilstander og overganger mellom dem. »TD viser f eks. hvordan et enkelt objekt oppfører seg på tvers av ulike bruksmønstre. l SD kan gi en mer oversiktig beskrivelse for sekvensielle bruksmønstre, men TD er mer egnet for å beskrive mønster som har iterasjoner med mer. l Det er ikke ’galt’ å bruke tilstandsdiagram, som f eks. i OOA&D-boka, side 127, både SD og TD kan brukes.

26 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 26 How we profess: The Ethical System Analyst Wood-Harper, Corder, Wood og l Hvorfor etikk i SU-arbeidet - noen vanlige etiske dilemmaer l Hva er etikk – noen ulike etiske tilnærminger l Rammeverk for etisk analyse – basert på Soft Systems Methodology (SSM) l Caset – et system for helsetjenester i et lokalsamfunn l Hvilken nytte har vi av etiske analyser og for hvem?

27 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 27 Hva er Etikk og Moral l Moral »Gjerne om det sett av moralske (i motsetning til juridiske eller religiøse) normer, verdier og holdninger som aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller gruppe. l Etikk, »som noen bruker i samme betydning som moral, betegner helst teorier om moral, dvs. moralfilosofi. l Ethics: ( Fra Miriam-Webster dictionnary ) »1: the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation a : a set of moral principles or values b : a theory or system of moral values c : the principles of conduct governing an individual or a group d : a guiding philosophy

28 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 28 Ulike tilnærminger i etisk teori NavnHvem tilgodeses MålOpplevd godhet (eks.) DeontologiskIkke relevant Følge reglerÅ ha følgt reglene Individuell konse- kvensetikk (egoisme) IndividuellMaksimer gode for individer Lykke, velstand, rikdom Gruppeorientert konsekvensetikk Gruppe / organisasjon Maksimer gode for gruppe Overlevelse, autonomi, dominans NyttefilosofiSamfunnetMaksimer gode for menneskene Frihet for alle, livskvalitet, rettferdighet

29 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 29 Konsekvens-orientert etikk Forutsetninger 1. At det er mulig å forutse mulig utfall av (alternative) handlinger 2. At det er mulig å evaluere ’godheten’ av alternativene Konsekvensetikk teorien gir imidlertid ingen hjelp til å foreta slike evalueringer (det ligger utenfor teorien)

30 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 30 Soft Systems methodology Trinn 1Forstå situasjonen (problemet) Trinn 2Lage representasjon av situasjonen ( rike bilder mm) Trinn 3Beskrive formål ved systemet : FACTOR (CATWOE) Trinn 4Lage en konseptuelle modeller av problemområdet Trinn 5Sammenlig konseptuelle modeller med ’virkeligheten’, som forstått av relevante aktører Trinn 6Klargjøre hva som kreves for realisere systemet Trinn 7Realisere og implementere systemet

31 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 31 Forslag til rammeverk for etisk analyse- 1 Trinn 1Identifisere nøkkelaktører/interesser som medfører etiske perspektiver Trinn 2Identifisere deres dominerende perspektiv Trinn 3Lag en ’vev av etiske konflikter’ som illustrerer ulike perspektiver Trinn 4Identifiser de deler av veven hvor ingen større konflikter antas å eksistere. Fjern disse Trinn 5Konsentrer om konflikt-områdene. Bruk en konflikt- reduksjons teknikk for å oppnå gode for systemet

32 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 32 Eksempel på etisk konflikt –vev – caset CHS Myndigheter: Bedre helse for alle gjennom markedsstyring Lokale helsetjenester Deontologisk Sjukepleier Lojal eller egoistisk Ledelse Egoist vs gruppeor Pasient Egoistisk Systemutvikler

33 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 33 CATWOE (FACTOR) definisjonen Kunder (Objekter)Lokale pasienter/klienter,.. AktørerDistriktssjukepleiere, lokale ledere Transformasjoner (Funksjonalitet ) Måle kvalitet på helsetjenester Verdensanskuelse (betingelser?) Forbedre kvalitet på tjenester Eiere (Anvendelsesområde) Lokal administrasjon,.. Omgivelser (Responsibility) Lokalsamfunn, allmen-paktiserende leger, frivillige organisasjoner

34 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 34 Noen etiske perspektiver i CHS- eksemplet Nøkkelaktører/ interesser Etisk teoriEksempel Sentrale myndigheter Gruppe konsekvensetikk Følge regelverk og balan- sert tjenesteyting Lokale Helsetjenester Deontologisk vs egoistisk Følge regelverk vs fortsatt LedelseEgoist vs gruppe konsekvensetikk Lønnsøkning vs harmoni i staben SjukepleierDeontologiskFølge ledelsesdirektiver PasienterEgoistiskForbedre sin helse

35 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 35 Teamer i hver fase av SMM og etisk analyse SSMEtisk analyseSpørsmål fra lokale helsetjeneste personell 11 &2 Hvem er klienten? Rollen til IS. Enighet med prioriteringsforslag. Valg av strategi 23 Mennesker som individer eller grupper? Hva er vår rolle? 34 Formålet med helsetjenestene? Helse eller omsorgstjenester…. 45 Ledelse versus ansatte. Overvårkning eller mer sjølstendige grupper. Ansvarsforhold,.. 5,6,7 Makt og innflytelse. Hvem tar del i debatten?

36 IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 36 Oppsummering – hva kan vi oppnå med etisk analyse l Avdekke og synliggjøre mulige etiske dilemmaer l Klargjøre grunnlaget for disse potensielle konflikter (verdi/interesse konflikter) l Unngå de mest uønskede negative løsninger og konsekvenser l Kunne balansere ulike interessekonflikter – søke kompromiss-løsninger l Søke å redusere mulige konflikter mellom aktørene gjennom å drøfte dette under utviklingsarbeidet (gode prosesser)


Laste ned ppt "IN 265 Problemformulering,.. Forelesning 25.3.2003 Arild Jansen Ifi 1 Kvalitet i systemutvikling og bruk Forelesning IN 265 25.3.2003 Temaer l Ulike perspektiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google