Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsamling for PP-tjenesten 29.10.14. Antall søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsamling for PP-tjenesten 29.10.14. Antall søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagsamling for PP-tjenesten 29.10.14

2 Antall søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall søkere som fikk avslag på sitt 1. ønske: 19 (men tatt inn på et lavere ønske) Antall søkere som ble avvist i individuelt inntak: 5 Søkere fordelt på søknadskategori: § 6-15 – Fortrinn til særskilt utdanningsprogram: 10 søkere - 6 tatt inn på 1. ønske, men bare 1 fikk innvilget inntak etter § 6-15. § 6-17 og 6-30: Fortrinn for søkere til skole som er særskilt tilrettelagt: 43 søkere - 29 tatt inn på 1. ønske, men bare 3 tatt inn etter § 6-17 og 4 etter § 6-30 OPPSUMMERING INNTAK ETTER INDIVIDUELL VURDERING 2014-2015

3 §§ 6-18 og 6-31: Fortrinn for søkere med rett til tegnspråk: 4 søkere - 3 tatt inn i Oslo. 1 avvist (fra annet fylke) §§ 6-19 og 6-32: Fortrinn for søkere med vedtak om utvidet tid: 25 søkere – 21 tatt inn på 1. ønske, men bare en er tatt inn etter 6- 19. §§ 6-25 og 6-38: Andre søkere som må behandles individuelt: 197 søkere – 118 tatt inn på 1. ønske. 93 av disse er tatt inn etter disse paragrafene, hvorav 62 etter § 6-25 (Vg1) forts

4 Odal PPT v/ Trude Fjeldseth HIPPT v/ Erik Øygarden Oppsummering fra PP-tjenesten. Hvilke erfaringer gjorde PPT om hvordan særskilt inntaket og den nye forskriften fungerte? To erfaringer:

5 Dette er forhåpentligvis bare et overgangsproblem. Men kommunene/ungdomsskolene forstår ikke forskjellen. I fjor ble 23 av 30 sendt i retur. I år har vi fått 30 skjemaer og alle (9) etter § 6-15 ble sendt i retur. Vi har vært varsom med retur av § 6-17 av hensyn til foresatte, kun 4 stk. Det er et dilemma at det ikke er krav til ny PP-uttalelse for disse. Finnes det fortrinnsrett etter § 6-15/6-17-30 til Nordstumoen, BAS, Åkershagan, Team 4, eller andre tilr. Tilbud? Drøft i 2 min og kom med svar! Blant søkerne etter § 6-17 er det noen som vil gi oss store utfordringer. Det bringer oss direkte til dagens hovedtema. Praktisering av §§ 6-15 og 6-17 inntaksforskrift

6 Hva forventes av Hedmark fylkeskommune? Hva skal videregående opplæring stille opp med? Skal vi bare overta det opplegget som har vært i kommunene? Dette er et blitt et satsingsområde for samtlige fylkeskommuner – hvor går grensen(e)? Hvordan går vi frem ovenfor kommunene? Hovedtema: Forholdet spesialundervisning – tiltak etter annen lovgivning.

7 Har hudsykdommen Epidermolysis Ballusa som gir blemmer og alvorlige sår på kropp og i slimhinner. Har brukerstyrt assistent, må skjermes for støt og berøring, hjelp til det meste. (Ta bøker ut av sekken, toalettbesøk, påkledning osv). Kan ikke delta på turer, svømming og kroppsøving, må som hovedregel være inne i friminutt. Utbytte av ordinær undervisning i den grad sykdommen tillater henne å delta. Noen eksempler på nye søkere 2015/16:

8 Autist, kommunikasjonsvansker, språkvansker, sosiale vansker og samspillsvansker. Behov for eget tilrettelagt rom og 100 % spesialpedagog/ vernepleier/assistent. Behov for drosje. Senskade etter svulst på hjernestammen, lammelse med nedsatt syn og hørsel på venstre side. Adekvate evnemessige forutsetninger, smerter og kort utholdenhet. Stort fravær som følge av skadene. Innlagt shunt som krever overvåking pga shuntsvikt – kan innebære akutt fare for liv og helse. Dette må behandles på sykehus. Forts.

9 Lett psykisk utv.h. Forkalkninger i hjernen, skoliose. Ofte syk og derfor mye borte fra skolen. Kan ikke følge ordinær undervisning. Hennes medisinske tilstand krever stor grad av skjerming. Narkolepsi. Trasslidelse og atferdsvansker. Funksjonsfall faglig og sosialt. Utviklet angst. Trenger tett voksenoppfølging, hvilerom og eget skysstilbud. Multifunksjonshemmet, skoletilbud på Heberheimen, sitter i rullestol, må ha sondemating, CP med synshemming. Mangler talespråk, epilepsi, kan vise tilfredshet ved å høre på klassisk musikk. Trenger et tilbud som gir sanseopplevelser, kan være urolig over lengre perioder, har spes ped tilbud 2-4 t/u. Dette er et sensitivt område som handler om samhørighet og respekt, men også om hvem som har ansvar, ikke bare for økonomi. forts

10

11 Dette er eksempler på helse/pleiebehov, gjerne på døgnbasis. Kommunene tilsetter ofte helsepersonale som assistenter i skoletiden slik at kostnadene blir refundert av staten. Det er kun unntaksvis det skjer når elevene er i videregående opplæring. Hvem avgjør hva som er pleie og hva som er opplæring? Kan PP- tjenesten være vår sakkyndig instans? To min. drøfting. Andre eksempler er innen adferd og psykiatri. Når store psykiske og sosiale vansker er utviklet i det kommunale rom ( hjem/fritid) og det ikke er satt inn tiltak der, er det vgs som skal foreta nødvendig adferdsregulering? I følge lov er det kommunene som eier elevene. HFK låner de i en periode for å utføre et oppdrag: gi videregående opplæring slik at de kan bli til nytte for kommunen.

12 Utgangspunkt for videre arbeid De fleste av ungdommene våre vil ha utbytte av VGO Skolen skal ivareta verdier som likeverd-mangfold-rettsikkerhet De utfordringer som følger med elever med nedsatt funksjonsevne, skaper en positiv dynamikk i skolen. Disse elevene har rett til et helhetlig (heldags/heldøgns) tilbud fra det offentlige Nødvendige avklaringer må foregå mellom etater/nivåer i offentlig forvaltning, uten at tilbudet til eleven svekkes Rettsikkerheten for skolens ansatte skal også ivaretas Målet er å få bedre kvalitet i opplæringen og i oppfølgingen av det helsefaglige arbeidet Tilbakemelding fra Vest-Agder:

13 Rettigheter etter annet lovverk Helse og omsorgstjenesteloven Pasient og brukerettighetsloven Lov om sosiale tjenester m.fl. Elever med behov for koordinerte tjenester har rett til å få en individuell plan (IP) – som skal sørge for god samhandling mellom tjenesteyterne. Fylkeskommunen v/ de videregående skoler plikter å bidra. Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) vil inngå i elevens IP. Hjemstedskommunen er ansvarlig. Utfordringen ligger i begrepet «Nødvendig helsehjelp»

14

15

16 Kan dere drøfte i 5 min hva dere kan hjelpe til med for å avklare disse forholdene opp mot hjemkommunene? Kan dere være tydeligere i sakkyndige vurderinger på hva dere anser som nødvendig helsehjelp? Medisinering? Hygiene? Sikkerhet? PS! Vi trenger klare tilbakemeldinger! SPØRSMÅL OG DRØFTING

17 Her skal jeg scanne inn noen eksempler Logoped – behandling, hjelp eller spesialundervisning

18 Skoleåret 2014/17 var det 22 søkere til 7 ledige plasser. Tre søkere måtte sendes hjem i løpet av skoleåret eller kunne ikke fortsette. Dette skyldes adferdsproblemer på fritid. En av elevene gikk uten skoletilbud fra høst til vinterferien pga manglende plass og personale på annen skole. Barnevernet blir stadig mer aktiv i søknadsprosessen. De utsetter avgjørelse i påvente av inntak på Nordstumoen. Meldingsskjemaene antyder søknad fra elever med behov for 24 timers bistand (autister etc.) Hvordan kan vi kvalitetssikre inntaket på skolen bedre? Søknad til Midt-Østerdal, avd Nordstumoen

19 To nye veiledere gjør deler av håndboken overflødig. Kommer mer………. Nye skjema/Håndboken

20 Forutsetning: Vedtak om utvidet tid etter § 3-1 5.ledd må være fattet før 1.februar. Det søkes på eget skjema innen 15.november (1.desember i år?) med sakkyndig vurdering fra PPT. HFK sender ut vedtak før 1. (10.?) januar slik at eleven kan søke etter fortrinnsrett 1.februar. Dette gjelder søkere som ikke innfrir § 6-28 eller 6-38 om inntak til Vg2, men må bruke 2 år på Vg1. NB: må ha enkeltvedtak om spesialundervisning når det søkes! Det er forskjell på inntak til tilrettelagte koder og ordinære tilbud. Tilr.koder teller antall år og ikke ordinært Vg2. Fortrinn for funksjonshemmede finnes i § 6-30. Viktig: Dette må skilles fra utsettelse av bruk av opplæringsretten som skyldes sykdom eller andre årsaker! Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid etter §§ 6-19 og 6-32

21 Opplæringslova § 3-1 fjerde ledd om omval og § 3-1 femte ledd om opplæring i inntil to år ekstra gjeld tilsvarande så langt dei passar for elevar i vidaregåande skolar som er godkjende etter denne lova. Heimfylket gjer vedtak. § 3-6.Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste. Opplæringslova § 5-1 om rett til spesialundervisning, § 5-3 om sakkunnig vurdering, § 5-4 om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning og § 5-5 om unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa og om kompetansekrav gjeld tilsvarande. Heimkommunen eller heimfylket til eleven sørgjer for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering, gjer vedtak om spesialundervisning og dekkjer utgiftene til slik opplæring. I tvilstilfelle avgjer departementet kven som er ansvarleg for kostnadene. Departementet har tilsvarande ansvar for elevar ved norske skolar i utlandet. Departementet er klageinstans for klage over kommunale og fylkeskommunale enkeltvedtak om spesialundervisning. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i vertskommunen skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje betre til rette for elevar med særlege behov. Søknad om spesialundervisning og utvidet tid i private skoler

22 Eleven søker skolen om spesialundervisning. Skolen vurderer behovet ut fra bestemmelsene i § 5-4 og om nødvendig melder eleven til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering. Når sakkyndig vurdering foreligger, kan skolen sende søknad om refusjonsgaranti til fylkeskommunen. Den sakkyndige vurderingen må klart skille på hva som er tilpasset opplæring og hva som er spesialundervisning. Sammen med søknaden skal det vedlegges kopi av sakkyndig vurdering og skolens egen beskrivelse av opplæringstilbudet, organiseringen og omfanget av spesialundervisningen. Skolen skal i søknaden også oppgi aktuell timesats for pedagog og/eller assistent. Fylkeskommunen behandler søknaden om refusjon og fatter enkeltvedtak om spesialundervisning for elevene i private skoler. Enkeltvedtaket sendes til eleven med kopi til skolen. Individuell opplæringsplan (IOP) utarbeides av skolen så snart vedtak om spesialundervisning foreligger jf. opplæringsloven § 5-5. Refusjonskrav sendes to ganger i året fra skolen til fylkeskommunen. Frist for høsthalvåret er 1. desember og frist for vårhalvåret er 1. juli. Kopi av IOP for de elevene det søkes om refusjon for skal sendes sammen med kravet. Årsrapport skal også sendes sammen med refusjonskravet for vårhalvåret. Kompetansebevis sendes inntakskontoret i fylkeskommunen så snart det foreligger. Søknad om spesialundervisning og bestemmelser om refusjon av utgifter

23 Følgende er avtalt : Sentrum vgs – uke 45: Teknikk og industriell produksjon og Restaurant– og matfag (PP-tjenestene for kommunene i Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue og Åsnes) Dato: 06.11.14. Elverum vgs – uke 46: Helse- og oppvekstfag og Bygg- og anleggsteknikk (PP-tjenesten for Elverumsregionen, Nord-Østerdal og Trysil/Engerdal) 13.11.14. Hamar katedralskole – uke 47: Teknikk – og industriell produksjon og Service og Samferdsel (PP-tjenesten for Hamarregionen og Ringsaker,) Dato: 20.11.14. Kompetanseheving PPT (med statlige midler)


Laste ned ppt "Dagsamling for PP-tjenesten 29.10.14. Antall søkere: 578 Antall tatt inn i individuelt inntak: 416 Antall søkere overført til ordinært inntak: 157 Antall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google