Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Kurs-/fagdag, Otta – 05.04.06 Stein Børre Werner og Leif Olav Ringeli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Kurs-/fagdag, Otta – 05.04.06 Stein Børre Werner og Leif Olav Ringeli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Kurs-/fagdag, Otta – 05.04.06 Stein Børre Werner og Leif Olav Ringeli

2 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 2 Program Målrettet miljøarbeid EO-Sd-R-Sr Forsterkning Lunsjpause Tvang/makt Sos.tj.loven, kap. 4A Etikk

3 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 3 MÅLRETTET MILJØARBEID Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

4 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 4 MÅLVALG Mål for hvem? …ETIKK!! Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Opprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

5 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 5 ”MÅLATFERD” En spesifikk definert atferd –Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil –For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

6 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 6 Operante paradigme – Sd - R - Sr –”Utløsende faktor” – ”Handling” – ”Forsterkning”

7 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 7 ETABLERENDE OPERASJONER ETABLERENDE OPERASJONER EO (- Sd - R - Sr ) motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

8 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 8 POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. –Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

9 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 9 Eksempler (positiv forst.) Brusautomat (Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Kopp på bordet (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr) Instruks: ”Hell i melk”(Sd) – heller i melk (R) – Ros (Sr)

10 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 10 NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjerne… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjerne noe kontingent på en respons  Responsen øker i frekvens (forekommer hyppigere) Ta bort et ubehag, krav, m.m.

11 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 11 Eksempler (negativ forst.) Instruks:”vask badet” (Sd) - Slår (R) - slipper å vaske (Sr) --- Slipper unna kravet ---- Pause (Sd) – Tenner en røyk (R) – Røyksug opphører (Sr)

12 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 12 Eksempler – forsterkning Kommer tidsnok på jobb (nytilsatt / etter 5år) Holder fartsgrensa Husarbeid (som utføres av menn ) Unger som trasser i butikken Hilser på den nye naboen

13 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 13 Tegnøkonomi Betingede forsterkere Muliggjør bruk av forsterkere som ikke kan gis kontingent på atferd, eller i treningssituasjon. Reduserer fare for metning Eks: –Penger –Div. rabattkort (hver 5. bleiepakke gratis, osv.)

14 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 14 LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

15 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 15 Sosialtjenesteloven kap. 4A

16 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 16 §4A-1 FORMÅL –..hindre at personer med psykisk utv.hemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. –…tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, ….i overensstemmelse med tj.mottagers selvbestemmelsesrett. –Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

17 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 17 § 4A-2 VIRKEOMRÅDE –…gjelder bruk av tvang og makt som ledd i tjenester etter §4-2 a-d til personer med psyk.utv.hemming. –Ikke skole –Ikke personer uten psyk.utviklingsh. diagnose

18 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 18 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-5 VILKÅR FOR BRUK AV TVANG –Andre løsninger skal være prøvd (unntak i særlige tilfeller) –Bare når det er faglig og etisk forsvarlig –Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: a) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner b) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller c) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

19 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 19 HVA ER TVANG… –Tiltak klienten motsetter seg - verbalt og fysisk –En må ta hensyn til evnen til å yte motsand –Antagelse om fysisk/psykisk ubehag, smerte el.l. som enhver normalt ville reagert på –”Unaturlig” atferd innlært under tvang –inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang/makt.

20 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 20 Hva er ikke tvang…..ikke motsetter seg Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av liknende art. ”opplysning” (…hvis du gjør det, så kan det føre til….)

21 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 21 HVA ER MAKT…. –Rigide dagsplaner med skjevhet mellom mottaker og yters ønsker –Bemanningsfaktor? –Menylister? –Lommepenger? –Posisjonering? –Avtaler? –”Jeg vet hva som er best for deg…” –Benytte klientens egne midler til belønning

22 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 22 VESENTLIG SKADE –Betydelig omfang og/eller ha alvorlige konsekvenser. –Ikke avgjørende om atferden er avvikende eller uvanlig –Må være mer alvorlig på egen person/egne eiendeler –Straffbare handlinger vil som hovedregel oppfylle krav til vesentlig skade –Krenkelse av andre personers integritet

23 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 23 IKKE VESENTLIG SKADE –Selvskading som har pågått over lang tid uten å medføre blødning, deformering av området el.l. –Betraktninger om sunn og god livsførsel (tobakk, alkohol) –Spising som forårsaker fedme –Nekter å gå på jobb/skole/dagtilbud, eller av og til ikke vil stå opp

24 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 24 Generelle etiske prinsipper

25 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 25 Rett til selvbestemmelse En av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling og identitet Alle tiltak må utformes og gjennomføres så langt råd er i samarbeid med den det angår. Legge til rette for egne valg. Kontakt med pårørende og evt. hjelpe-/verge

26 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 26 Rett til egne valg Rett til egne valg – prøve/feile. …selv om en slik rett resulterer i atferd eller handlinger som for omverdenen kan fortone seg som uheldig for den enkelte.

27 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 27 Rett til å være seg selv Enhver har krav på respekt og rett til å være seg selv. Må være rom for avvikende atferd. Gi gode livsbetingelser på egne premisser.

28 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 28 Rett til ikke å bli utnyttet Enhver har rett til å benytte sine rettigheter. Tjenesteyter må bistå i å avverge utnytting. Kan ikke igangsettes opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på private eiendeler eller benytte disse som belønning.

29 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 29 Rett til privatliv Retten til privatliv er beskyttet av EMK Respekt for retten til privatliv er viktig også i bolig- og tjenesteforhold med omfattende tjenesteyting…

30 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 30 Rett til…..forsvarlig levestandard..forsvarlig tjenestetilbud..opplæring og utdanning eller meningsfullt arbeid og aktivitetstilbud

31 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 31 Rett til fravær av tvang Reduserte evner til å ivareta egne rettigheter innebærer ikke at bruk av tvang generelt sett blir mer legitimt

32 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 32 Etisk forsvarlighet Grad av frihetsinnskrenkning Grad av ubehag eller belastning som tiltaket medfører for klienten Grad av fysisk makt som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket Tiltakets varighet Hvor uvanlig tiltaket er Hvilken situasjon tiltaket benyttes i Forholdsmessighet mellom problem og tiltak

33 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 33 Faglig forsvarlighet Metoder og tiltak skal være forankret i fagkunnskap Metoder som anvendes skal i rimelig grad være anerkjent i fagmiljøet Dokumentasjon av resultater og bivirkninger skal være tilgjengelig i anerkjent faglitteratur Tiltak må ta utgangspunkt i grundig kartlegging og analyse Spesialisthelsetjenesten bistår kommunen spesielt på dette området

34 Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 34 ANDRE LØSNINGER –Alternative måter å forholde seg til den utfordrende atferden på. –Tilbudene og tiltakene bør være helhetlige. –Tilbudene må være individuelt tilrettelagte. –Utfordrende atferd må erstattes med annen atferd/aktivitet - f.eks bedre kommunikasjonsferdigheter –Personalets rett til en trygg arb.situasjon må tas hensyn til


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten for voksne Oppland 1 Kurs-/fagdag, Otta – 05.04.06 Stein Børre Werner og Leif Olav Ringeli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google