Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter mellom det offentlige og det frivillige skadeforebyggende arbeidet Sverre Røed-Larsen Skadeforebyggende Forums årskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter mellom det offentlige og det frivillige skadeforebyggende arbeidet Sverre Røed-Larsen Skadeforebyggende Forums årskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter mellom det offentlige og det frivillige skadeforebyggende arbeidet Sverre Røed-Larsen Skadeforebyggende Forums årskonferanse Oslo 24.september 2003

2 2 Hvordan styrke samspillet mellom det offentlige og frivillige systemet - utfordringer og muligheter Disposisjon Noen historiske tilbakeblikk Det nødvendige samspillet - rammevilkår Utfordringer til en ny offentlig rolle Frivillighetsaktørenes dilemma Muligheter for framtidige samspill

3 3 Noen historiske tilbakeblikk Eksempler på ambisjonenes ukuelighet og udugelighet: St. meld. Nr. 41 (1987-88): Helsepolitikken mot år 2000 - Nasjonal helseplan, 13.7.5.3 Oppfølging av Ot.prp. nr. 40 (1986-87) - Ulykker NOU 1991: 10 - Flere gode leveår for alle - Forebyggingsstrategier, kap. 6.2.3 Utfordringene - skader, 6.5 Samarbeid på tvers av sektorer og 8.Sektorovergripende innsats - Samarbeid med andre instanser St. meld. Nr. 37 (1992 -93): Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid, kap. 7.4.2 Innsatsområdene sett i tverrdepartementalt perspektiv - Ulykker og skader og Ulykkesforebyggende tiltak i hjem, skole og fritid. Handlingsplan 1997 - 2002: Forebygging av ulykker hjem, skole og fritid

4 4 Det nødvendige samspillet Den offentlige myndighetsrollen og innsatsens nødvendighet og begrensninger Den ”tredje sektors” forankring og tradisjoner Uklare skillelinjer mellom offentlige og private ytelser Den offentlige innsatsens systematiske skjevhet De ressursfattige gruppenes avmektighet Velferdssamfunnets og verdienes fallit Kontakt og samarbeid som nødvendighet

5 5 Utfordringer til en ny offentlig rolle Statens dilemma: Velvillighet uten prioritering og press Serntralmyndighetenes fragmentering og ansvarsfraskrivelse Helsemyndighetens koordineringsansvar langs to akser Fortidas deprimerende erfaringer: SF som eksempel St. meld. nr. 16 - Om folkehelsen: Konturene av en ny rolle: Mobilisering av mange samfunnsaktører til et forpliktende og helhetlig folkehelsearbeid Tverretatlig samarbeid på sentralt nivå - bedre enn før? Partnerskap med fylke, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner Kunnskapsproduksjon om skadebildet - men rasert skaderegister Stimuleringsressurser til tverrsektoriell forebyggende innsats

6 6 I Frivillighetsaktørenes dilemmaer Frivillighetstradisjonenes skygger Oppofrelsens forbannelse - den utbrente idealist Skadeforebyggingens paradoks: den usynlige forebygging gir ingen synlige skader Markedsmekanismens tilkortkomming: ideell forebygging utløser ikke risikovillig kapital eller mobilisering av markedskreftene Frivillighetens mangel på systematikk og koordinering Suboptimaliseringens farer: behovet for synliggjøring av den fragmenterte frivillighet Skadeforebyggere og andre idealister: frivillighetsaktørenes tallmessige begrensning og engasjement Stedfortredende engasjement og livfaseengasjement Stimulanser og belønning

7 7 Muligheter for framtidig samspill Den gjensidige nødvendighet: dialog og samspill Rammevilkår: klarere rollepresisering og praktisering - statlig avklaring og delegering og frivillighetsaktørenes grensesetting Statlige stimuleringsressurser gir mangfold og effektivitet - eller hvordan sprenge kost-nytte-brøken Gjensidig kunnskapsutvikling og -formidling Kompetanseoppbygging og kunnskapshåndtering Tiltaksutforming og effekterfaringer Opplæring, koordinering og støtte Strategiutvikling og organisering Globale perspektiver og lokale innsatser Sikkerhet og trygghet som grunnleggende velferdsverdier


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter mellom det offentlige og det frivillige skadeforebyggende arbeidet Sverre Røed-Larsen Skadeforebyggende Forums årskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google