Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på:
Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn ute Skole –hjem samarbeid Veiledningssamtaler med hver elev Prinsipper for tilpasset opplæring Instanser utenfra

2 Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø.
Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Skoledagen skal gjennom et inkluderende læringsmiljø by på opplevelser og utfordringer som har verdi i seg selv. Trygge og forutsigbare rammer gir fellesskolen et godt utgangspunkt for å skape, trivsel, motivasjon og læring i barns og unges hverdag. Kilde: St.melding 20 – På rett vei

3 ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN §9
§9a-1 Generelle krav § 9a-2.Det fysiske miljøet § 9a-3.Det psykososiale miljøet § 9a-4.Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) § 9a-5.Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet § 9a-6.Informasjonsplikt og uttalerett

4 Klasseregler Klasseregler 5.-7 Klasseregler 1.-4 kl.
Vi følger voksnes beskjeder Alle bidrar til arbeidsro Vi rekker opp hånda og lytter når andre har ordet Ingen ler eller kommenterer andres svar eller arbeid Vi inkluderer og er greie med alle Alle rydder etter seg, og etter andre om det trengs Konsekvenser for regelbrudd: Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Lærer ringer hjem og involverer hjemmet. Innesitting i friminutt for å ta igjen tapt arbeid Miste muligheten til å delta på spesielle opplegg eller ekskursjoner/turer Lærer fjerner ”dilleting” Klasseregler 1.-4 kl. Vi viser respekt for alle voksen og barn på skolen - da hører vi på de voksne - da lytter vi til hverandre - da lar vi andres ting være i fred - da rydder alle Vi er rolige - da bruker vi innestemme - da går vi inne - da rekker vi opp hånda og venter stille på tur Vi er greie med hverandre - da sier vi ja når andre vil være med på leken da snakker vi hyggelig til hverandre - da erter vi ikke,sparker,slår etc..

5 ELEVRÅDET «Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.» Elevrådsarbeid: SU/SMU Fotballturnering Rydde uteområdene Kanonballturnering Elevrådsmøter Elevkvelder Arrangere karneval Trivselsvakter

6 SOSIAL KOMPETANSEPLAN LAUDAL SKOLE Utvikle ferdigheter som en person trenger for å handle kompetent i en sosial sammenheng 1.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Hjelpe andre Selvhevdelse: Si noe høyt i klassen Tørre å be om hjelp Selvkontroll: Vente på tur Takle at noen bestemmer over meg Empati: Være en god venn Si hyggelige ting til andre Ansvarlighet: Behandle egne og andres eiendeler og arbeid med respekt Holde det ryddig i garderoben Rydde etter deg 2.klasse Dele med andre Jeg har det ryddig i tingene mine Vise noe en er flink til Delta i opptrinn utenfor klassen Gi andre ros Ikke la sinne gå utover andre Godta at vi er forkjellige Gi beskjed til en voksen om noen er slemme med andre Respektere andres eiendeler og arbeid 3.klasse Jobbe sammen med 2 eller flere Be om informasjon Ta egne valg Lytte til andre Sitte stille på fellessamlinger Respektere andres følelser Utføre praktiske ansvarsoppgaver Gi beskjed til en voksen når noe dumt skjer med andre 4.klasse Takle å danse med andre Ta iniativ til f.eks lek Gi seg for et flertall Opptre/oppføre seg som forventet i gitte situasjoner Godta ulikheter Forstå at andre kan bli lei seg Ansvar for at alle trives Ta konsekvens av egne handlinger

7 Samarbeid: Selvhevdelse: Selvkontroll: Empati: Ansvarlighet:
5.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Fordele arbeid i en gruppe Delta aktivt i timene Selvhevdelse: Be om informasjon Presentere noe for klassen Delta i opptrinn utenfor klassen Selvkontroll: Kan lytte til andre uten å avbryte Løse konflikter uten vold/stygge ord La være å bruke negativt kroppsspråk Empati: Respektere ulikheter Gjøre det hyggelig for andre Inkludere alle Ansvarlighet: Ta ansvar for eget skolearbeid Si fra om mobbing/plaging Holde avtaler Medansvar for klassemiljøet 6.klasse Bruke tiden fornuftig om man venter på tur Komme fram til felles forståelse Dele med andre Hevde egne meninger Ta sosial kontakt og iniativ Lytte og akseptere andres meninger Takle å bli tilsnakket Vise omtanke for andre Ansvar for egne handlinger Ansvar for fadderbarn Medansvar for et inkluderende klassemiljø 7.klasse Skifte aktivitet uten å protestere Sette egne grenser Ha ryggrad til å motstå gruppepress – tørre å si nei Respektere at andre mener noe annet Ansvar for at alle trives Ansvar for eget skolearbeid Rydde etter deg Respekt for egne og andres eiendeler og arbeid

8 27.02.2010 Forskrift til ordensreglement og klasseregler
TILTAK Beskrivelse Ansvar Når Forskrift til ordensreglement og klasseregler Gjennomgås i personalet og i klassene, og sendes hjem for underskrift. Enhetsleder/ kontaktlærer Ved skolestart Tilsyn 1.klasse Kontaktlærer i 1. klasse fritas fra ordinært elevtilsyn om høsten for å ha spesielt tilsyn med egne elever. Enhetsleder Ordinært tilsyn i friminuttene Tydelig oversikt over hvem som har vakt. Henger oppslag på oppslagstavla på personalrommet og ved hovedinngangen. Ordensmelding Ordensmelding sendes hjem ved brudd på skolens ordensreglement/klasseregler Alle Ved brudd skolens ordensreglement Elevsamtaler Kontaktlærer benytter kommunens felles skjema for elevsamtaler Kontaktlærer Før konferansetimene høst og vår. Veiledningssamtaler Eleven drøfter faglige og sosiale temaer med kontaktlærer. 15 minutter Hver 14.dag Små kontaktlærergrupper Gir god kontakt mellom elev og lærer Vurdering og utviklingssamtaler Alle foresatte skal ha tilbud om minst 30 min til samtalen. Sosial kompetanse, trivsel og oppførsel er faste tema på konferansene. Høst og vår Åpen dør Lett å ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesøster og enhetsleder Trivselsundersøkelser Besvares av alle elever Før vurdering og utviklingssamtale høst og vår Elevundersøkelsen (UDIR) Besvares av alle elver på trinn Høst


Laste ned ppt "Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google