Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( 2008-2011) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( 2008-2011) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( 2008-2011) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28. november 2007

2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Overordnet mål Bergen skal ha en sunn økonomi som sikrer at innbyggerne har et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden

3 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 3 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Utgangspunktet Ambisiøs økonomiplan Ambisiøs byrådserklæring Økte behov Usikker inntektsutvikling - Men Bergen har en økonomi i balanse og kan for første gang på mange år budsjettere med et lite overskudd og uten inndekning av tidligere års underskudd

4 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 4 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Ambisiøs økonomiplan Konsekvenser av alle vedtatte planer Byrådets budsjettforslag – innstilling I

5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 5 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Fra budsjettdokumentet – innstilling I ”Byrådet har påbegynt arbeidet med å tilpasse ambisjonsnivået til de økonomiske realiteter i perioden, men fortsatt gjenstår en del før økonomiplanens handlingsprogram kan sies å tilfredsstille lovens krav om at det for hvert enkelt år skal anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp og at planer skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.” ”Byrådet forutsetter derfor at dette arbeidet følges opp i tilleggsinnstillingen og i den videre behandlingen av budsjettet i bystyrets organer.”

6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 6 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Ambisiøs byrådserklæring Satsing på skole En skole der ingen faller utenfor Satsing på helse og omsorg En moderne og trygg omsorg Satsing på kultur og idrett Nordens mest spennende kulturby Satsing på byutvikling og miljø Bergen som ledende miljøby

7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 7 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Økte behov På lengre sikt vil vi stå overfor en langvarig eldrebølge Kilde: Statistisk sentralbyrå

8 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 8 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Usikker inntektsutvikling Reduksjon i overføringer fra staten Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen Selskapsskatt Inntektsutjevning Sosialhjelpskriterier Høyt kostnadsnivå i byggebransjen Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ? Usikker skatteinngang

9 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 9 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Reduksjon i overføringer Endret investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger i statsbudsjett for 2008: ”(..) kommuner som har heldøgns dekningsgrad av institusjonsplasser over landsgjennomsnittet på 27%, i hovedsak kun få tilskudd til nødvendig standardheving”. Bergen har 27,3% og mister tilskudd til utbygging.

10 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 10 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Nytt inntektssystem – Hva skjer ? Sørheimutvalget Politisk sammensatt utvalg ledet av Kristin Sørheim (SP-ordfører Tingvoll) – rapport sendt på høring Høringsfrist 28. januar Ingen medlemmer fra de største byene Nye kostnadsnøkler i rammetilskuddet Arbeid i regi av KRD basert på innstilling fra Borgeutvalget Fasit i Kommuneproposisjonen, mai 2008 – settes i verk 2009 Potensielt inntektstap for Bergen Kommune: Sørheim: 60-30 mill. kr Borge:100 mill. kr I alt 2009:120 mill. inkl. overgangsordning ? I alt 2011:Opp mot 150 mill. ?

11 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 11 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Konsekvenser av Sørheim- utvalgets forslag: Storbyene

12 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 12 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Byrådets tiltak i innstilling II Redusert gapet i økonomiplanen til minus 200 millioner i 2011 og hatt 1% rammenedtrekk på budsjettet for 2008 Varsling av strukturtiltak som vil sikre tjenester til brukerne og bringe økonomien bedre i balanse Ny plangjennomgang Innført selvkostprinsipp for byggesakgebyrer Eiendomsskatt uendret i påvente av kommuneproposisjonen

13 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 13 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak 2005 =100

14 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 14 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Virkninger av nedjusteringene

15 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 15 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Varsling av strukturtiltak Sørge for at vi benytter og stimulerer alle menneskelige ressurser i kommunen på best mulig måte, gjennom et lavt sykefravær, lav grad av uføretrygdning, førtidspensjonering og ufrivillig deltid Øke tilstedeværelsen hos brukerne innenfor helse- og omsorgstjenester Styrke satsningen på forebyggende tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik at brukere får et godt tjenestetilbud gjennom hele livsløpet Bygge ut og tilpasse skolestrukturen for å sikre at alle barn får et godt skoletilbud.

16 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 16 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Strukturtiltak forts. Være en effektiv og brukervennlig kommune, der innbyggerne bruker lite tid på å forholde seg til kommunen som vedtaksmyndighet for eksempel i barnehage- og byggesøknader Innføre digitale løsninger for bystyret, av hensyn til både miljø og effektivitet Gjennomgå parkeringspolitikken for å få en mer miljøvennlig by og en mer effektiv utnyttelse av arealene Gjøre en klarere prioritering av kommunens oppgaver både i forhold til hva vi gjør og hva vi eier, slik at vi kan prioritere mer ressurser på våre kjerneoppgaver

17 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 17 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Ny plangjennomgang ” For å unngå at vi pådrar oss kostnader som overstiger de fremtidige inntektene, vil det være nødvendig å gjennomgå alle planer og få nye og mer realistiske beregninger på de ulike investeringsprosjektene”

18 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 18 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Byggesaksgebyrer Byggesaksgebyrene økes opp igjen til 100 pst. av selvkostnivået Gebyrnivået for behandling av private planer reduseres til 75 pst. av selvkostnivå Vi prioriterer å få ned køen Byrådet har også stilt krav om at gebyrene skal reduseres

19 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 19 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Merutgifter ved politisk omorganisering Bystyresiden: Ny komitéstruktur, økt antall heltidspolitikere og nytt honorarreglement Kostnad 12,7 mill.- forutsatt tiltak 2,7 mill.=Netto 10,0 mill. Bydelsstyrer Driftsramme 12,0 mill. fra innstilling 1 videreføres. Disposisjonsretten for 3,8 mill av tilskuddsmidler overføres fra byrådsavdelinger til bydelsstyrene. I tillegg vurderes eventuell overføring av ytterligere midler. Nye byrådsavdelinger Kostnad 12,5 mill.- intern effektivisering 4,8 mill. Netto 7,8 mill. Til dekning av to byråder, to politiske rådgivere og to kommunaldirektører

20 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 ØKONOMIPLAN 2008-2011 20 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 - TILLEGGSINNSTILLING Oppsummering Ambisiøse planer som skal komme innbyggerne i Bergen til gode Mer usikker inntektsutvikling Økte behov – særlig innen helse og omsorg Byrådet har satt i gang et langsiktig arbeid for å få mer plass til tjenester og sikre en sunn kommuneøkonomi


Laste ned ppt "1 Bergenbyrådets tilleggsinnstilling ( 2008-2011) Et budsjett for gode tjenester - også i fremtiden Christine B. Meyer finansbyråd Pressekonferanse 28."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google