Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS

2 2 Målsetting å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i førskolealder lesing, staving og regning i skolealder å identifisere ferdigheter som førskolebarn mestrer og som er viktige i forhold til å lese, stave og regne å oppdage barn som strever så tidlig som mulig, slik at de kan få tidlig og god hjelp å øke kompetanse hos fagpersonene som møter barna

3 3 Deltakere Utvalget består av to og et halvt årskull barn i Stavanger kommune (født i perioden 1. juli 2005 – 31. desember 2007) ca 1350 barn påmeldt til prosjektet –378 født i 2007 Deltakelse er basert på skriftlig samtykke fra foreldrene –Foreldrene har fått muntlig og skriftlig informasjon Deltakernes ferdigheter kartlegges når barna er 2½, 4½, 7½ og 9½ år

4 Delprosjekter i Stavangerprosjektet Barnehagebarns utvikling –Språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse Skolebarns utvikling –Lesing, staving og regning Barn med observerte risikofaktorer –Meldt til PPT eller Fysio-Ergoterapi tjenesten Flerspråklige barn –Ca 16 5 av deltakerne 4

5 Datainnsamling i skolen 5 2.Trinn (vår)5.Trinn (høst) 20132005 barn 20142006 barn 20152007 barn2005 barn 20162006 barn 20172007 barn

6 Datainnsamling våren 2014 2. trinn: Obligatoriske kartleggingsprøver: –Kartleggingsprøve i lesing (Utdanningsdirektoratet) –Kartleggingsprøve i regning (Utdanningsdirektoratet) Obligatoriske prøver alle skoler skal gjennomføre NB: Vi skal ha prøveheftene Forsiktig retting fra dere letter Datainnleggingen Tilleggsprøver: –En staveprøve (nyutviklet orddiktat) –Ordkjedeprøve (Høien og Tønnessen) –Prøve i regnefakta (nyutviklet prøve) –Å lese tekst (Kartleggingsprøve gammel)

7 Obligatoriske prøver: På kartleggingsprøvene i lesing og regning må vi få prøveheftene til alle elever som deltar i Stavangerprosjektet (ikke bare oversiktsark med sumskårer) NB: Vi skal bare prøvehefter for elever som deltar i Stavangerprosjektet Prøvehefter må merkes med elevens fulle navn (fornavn, etternavn) Vi trenger full oversikt over elever som deltar i Stavangerprosjektet 7

8 Tilleggsprøver Prøvene er ferdig oppkopiert til alle elever som deltar i Stavangerprosjektet Prøvene er påført elevens navn, fødselsdato og skole Lærerinstruksjon til hver prøve –Instruksjonen skal følges –Må gjennomgås av lærer på forhånd Ikke send prøver fra andre elever NB: Dere skal ikke rette tilleggsprøvene 8

9 Tidspunkt for utprøving Kartleggingsprøvene i regning og lesing tas i uke 16–18 (19.04.–30.04). –Fint om vi kan få prøveheftene innen utgangen av mai Tilleggsprøvene tas i samme periode –Returneres til oss i vedlagte konvolutt/eller som pakke innen utgangen av mai Vi gir ikke tilbakemelding på resultater Innlegging våren/sommeren 2015 Analyser vil bli kjørt høsten 2015 Kjempeglade for alle prøver vi får i retur før fristen!! 9

10 Forslag til gjennomføring Tilleggsprøvene –1. økt Regnefakta del 1 Orddiktat –2. økt Å lese tekst Ordkjedeprøve Regnefakta del 2 10

11 Retur av prøvemateriell Alt materiell skal returneres til: Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Returadr. Står på konvolutter/pakkelapper Kan også leveres direkte til Lesesenteret –Petroliumstilsynet/Gamle Oljedirektoratet –Merk prøvene «Lesesenteret» og legg dem i resepsjonen 11

12 Generelt om prøvetakingen Les instruksjonene nøye på forhånd –Følg instruksjonene –Bruk stoppeklokke der tid er en faktor Takeffekt? –Tilleggsprøvene har normalfordeling Noe vanskeligere enn kartleggingsprøvene 12

13 Viktig informasjon Dere skal ikke øve på prøvene eller prøveformatet på forhånd –Da ødelegges resultatet NB: Det blir ikke sammenligning mellom klasser eller skoler 13

14 Staveprøven Måler ortografisk og fonologisk staving Orddiktat på 32 ord standardisert fra 3.-10. trinn –Vi har valgt 20 letteste ordene fra utprøvingen på 3. trinn Ordene blir sagt i en setning som i kartleggingsprøven Denne prøven har ikke takeffekt 14

15 Ordkjedeprøven Måler ortografisk ordleseferdighet Prøveoppgaver skal forklares nøye –Alle elever skal forstå hva de skal gjøre NB: Oppgavene skal løses vannrett Ca 60 oppgaver, fortell elevene på forhånd at ingen blir ferdige! Gjennomføring: 4 minutt Elevene skal ikke viske 15

16 Ordkjeder 16

17 Regnefaktaprøven Regnefakta - aritmetiske basisenheter eks. 4+5=9, 9-2=7, 3x4=12, 15:5=3 –Vi tar bare de sidene med + og - Supplement til andre kartleggingsprøver i matematikk. Måler hvor automatisert regnefakta er. Parallell til ordkjedetesten i lesing. 17

18 Regnefaktaprøven DelRegningsart og tallområde Årstrinn 1Addisjon 0 - 102 - 10 2Subtraksjon 0 - 102 - 10 3Addisjon 0 - 202 - 10 4Subtraksjon 0 - 202 - 10 5Multiplikasjon 0 - 1004 - 10 6Divisjon 0 - 1004 – 10 Hver deltprøve består av 45 regneoppgaver. Alle kombinasjonene er representert innenfor hvert tallområde. Tidsfaktor på 2 minutter per delprøve.

19 Eksempel på subtraksjonsprøve 0-10 5 – 3 = 4 – 3 = 10 – 3 = 3 – 3 = 8 – 6 = 4 – 2 = 4 – 1 = 10 – 7 = 5 – 2 = 6 – 2 = 3 – 0 = 8 – 2 = 9 – 3 = 6 – 4= 7 – 4 = 7 – 3 = 8 – 5 = 6 – 3 = 5 – 4 = 6 – 1 = 2 – 0 = 9 – 4 = 7 – 5 = 10 – 2 = 7 – 1 = 10 – 4 = 9 – 5 = 3 – 2 = 9 – 4 = 7 – 6 = 19

20 Instruksjon Elevene skal starte samtidig. Regne så fort de kan til læreren sier stopp. Start med kolonnen til venstre og regn loddrett Deretter kolonnen i midten Til slutt kolonnen til høyre. De som blir ferdige før 2 minutter er gått, skal gi tegn til læreren ved å rekke opp hånden. To delprøver (2 sider) i samme time. 20

21 Å lese tekst Prøve som måler leseforståelse Kjent fra den gamle kartleggingsprøven Lese tekst og svare på 6 flervalgsoppgaver Prøven har ikke takeffekt, og det er derfor den er med 21

22 Prøvene er obligatoriske Fritak –Elever som allerede har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring –Elever som allerede har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring U-dir.no 22

23 Skal alle delta? I utgangspunktet skal alle elever i Stavangerprosjektet delta –Hvis en elev er syk, er det fint om prøven tas i etterkant Det er viktig at svake lesere eller svake regnere ikke utelates fra prosjektet Dere vurderer om det er elever som ikke kan delta, eller om de kun kan delta på enkelte delprøver/prøver Vi ønsker tilbakemelding om årsak dersom elever ikke har deltatt –P.g.a. for svake ferdigheter –Eller fordi de ikke var til stede 23

24 Spørsmål? For spørsmål underveis vedr. prøvetakingen, ta kontakt på mail eller telefon anne.e.dahle@uis.no Lesesenteret: 51833200 Dere finner presentasjonen: lesesenteret.uis.no/stavangerprosjektet/nyheter/ datainnsamling-vaaren-2015-article92342- 12759.html 24


Laste ned ppt "Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google