Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datainnsamling våren Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune Anne Elisabeth Dahle, Lesesenteret, UiS Elin Reikerås, Lesesenteret, UiS Takk for at vi får komme for å orientere

2 Målsetting å bidra til økt kunnskap innenfor og mellom områdene
språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i førskolealder lesing, staving og regning i skolealder å identifisere ferdigheter som førskolebarn mestrer og som er viktige i forhold til å lese, stave og regne å oppdage barn som strever så tidlig som mulig, slik at de kan få tidlig og god hjelp å øke kompetanse hos fagpersonene som møter barna Utgangspunkt for prosjektet var spørsmålet: Hvorfor lærer noen barn med letthet å lese, skrive og regne mens andre strever. Målet er videre – med data fra barnehagene og skolene – å identifisere ferdigheter som førskolebarn behersker og som er viktige i forhold til å lære å lese, å skrive og å regne å oppdage barn som strever så tidlig som mulig, slik at de kan få tidlig og god hjelp Målsetting som går gjennom hele prosjektet er: å øke kompetanse hos fag­personene som møter barna 85 kurs i barnehagene, 14 ril nå i skolene

3 Deltakere Utvalget består av to og et halvt årskull barn i Stavanger kommune (født i perioden 1. juli 2005 – 31. desember 2007) ca 1350 barn påmeldt til prosjektet 378 født i 2007 Deltakelse er basert på skriftlig samtykke fra foreldrene Foreldrene har fått muntlig og skriftlig informasjon Deltakernes ferdigheter kartlegges når barna er 2½, 4½, 7½ og 9½ år Prosjektet er selvsagt godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS

4 Delprosjekter i Stavangerprosjektet
Barnehagebarns utvikling Språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse Skolebarns utvikling Lesing, staving og regning Barn med observerte risikofaktorer Meldt til PPT eller Fysio-Ergoterapi tjenesten Flerspråklige barn Ca 16 5 av deltakerne

5 Datainnsamling i skolen
2.Trinn (vår) 5.Trinn (høst) 2013 2005 barn 2014 2006 barn 2015 2007 barn 2016 2017 2.Trinn: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning + noen tilleggsprøver 5 trinn: Nasjonale prøver i lesing og regning + noen tilleggsprøver

6 2. trinn: Datainnsamling våren 2014 Obligatoriske kartleggingsprøver:
Kartleggingsprøve i lesing (Utdanningsdirektoratet) Kartleggingsprøve i regning (Utdanningsdirektoratet) Obligatoriske prøver alle skoler skal gjennomføre NB: Vi skal ha prøveheftene Forsiktig retting fra dere letter Datainnleggingen Tilleggsprøver: En staveprøve (nyutviklet orddiktat) Ordkjedeprøve (Høien og Tønnessen) Prøve i regnefakta (nyutviklet prøve) Å lese tekst (Kartleggingsprøve gammel) Vi ønsker hele heftene av de obligatoriske kartleggingsprøvene, ikke bare skjena med sumskårer. Vil gjerne ha dem våren 2012,men tar dem nå dere er ferdige med dem. Kan eventuelt returneres til skolene om ønskelig. De obligatoriske prøvene kan rettes, men vi setter pris på nennsom retting. De andre prøvene skal ikke rettes av lærerne

7 Obligatoriske prøver:
På kartleggingsprøvene i lesing og regning må vi få prøveheftene til alle elever som deltar i Stavangerprosjektet (ikke bare oversiktsark med sumskårer) NB: Vi skal bare prøvehefter for elever som deltar i Stavangerprosjektet Prøvehefter må merkes med elevens fulle navn (fornavn, etternavn) Vi trenger full oversikt over elever som deltar i Stavangerprosjektet Har med de oversiktene vi har, så langt se er oppdater

8 Tilleggsprøver Prøvene er ferdig oppkopiert til alle elever som deltar i Stavangerprosjektet Prøvene er påført elevens navn, fødselsdato og skole Lærerinstruksjon til hver prøve Instruksjonen skal følges Må gjennomgås av lærer på forhånd Ikke send prøver fra andre elever NB: Dere skal ikke rette tilleggsprøvene Bruker en litt streng tone, men det er viktig for å få et realistisk resultat. Øving på prøvene kan ødelegge alt det vi prøver å undersøke i Stavangerprosjektet Vi skal ikke sammenligne klasser eller skoler Elevdata blir lagt inn på nr. Det er liten vits i å ta tilleggsprøvene på alle elevene i klassen Dere vet ikke noe om kritiske grenseverdier og dermed ikke noe om hva resultatet betyr

9 Tidspunkt for utprøving
Kartleggingsprøvene i regning og lesing tas i uke 16–18 (19.04.–30.04). Fint om vi kan få prøveheftene innen utgangen av mai Tilleggsprøvene tas i samme periode Returneres til oss i vedlagte konvolutt/eller som pakke innen utgangen av mai Vi gir ikke tilbakemelding på resultater Innlegging våren/sommeren 2015 Analyser vil bli kjørt høsten 2015 Kjempeglade for alle prøver vi får i retur før fristen!! Før vi har kjørt analyser kan vi ikke si noe om hva resultatene betyr Det vil være uforholdsmessig lenge etter at prøvene er tatt Ber om forståelse for at det vil ta uforholdsmessig mye tid å gi flere lærere på 30 skoler tilbakemelding

10 Forslag til gjennomføring
Tilleggsprøvene 1. økt Regnefakta del 1 Orddiktat 2. økt Å lese tekst Ordkjedeprøve Regnefakta del 2

11 Retur av prøvemateriell
Alt materiell skal returneres til: Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Returadr. Står på konvolutter/pakkelapper Kan også leveres direkte til Lesesenteret Petroliumstilsynet/Gamle Oljedirektoratet Merk prøvene «Lesesenteret» og legg dem i resepsjonen

12 Generelt om prøvetakingen
Les instruksjonene nøye på forhånd Følg instruksjonene Bruk stoppeklokke der tid er en faktor Takeffekt? Tilleggsprøvene har normalfordeling Noe vanskeligere enn kartleggingsprøvene

13 Viktig informasjon Dere skal ikke øve på prøvene eller prøveformatet på forhånd Da ødelegges resultatet NB: Det blir ikke sammenligning mellom klasser eller skoler

14 Staveprøven Måler ortografisk og fonologisk staving
Orddiktat på 32 ord standardisert fra trinn Vi har valgt 20 letteste ordene fra utprøvingen på 3. trinn Ordene blir sagt i en setning som i kartleggingsprøven Denne prøven har ikke takeffekt Vi tar en ekstra staveprøve fordi den i kartleggingsprøven har takeffekt

15 Ordkjedeprøven Måler ortografisk ordleseferdighet
Prøveoppgaver skal forklares nøye Alle elever skal forstå hva de skal gjøre NB: Oppgavene skal løses vannrett Ca 60 oppgaver, fortell elevene på forhånd at ingen blir ferdige! Gjennomføring: 4 minutt Elevene skal ikke viske

16 Ordkjeder

17 Regnefaktaprøven Regnefakta - aritmetiske basisenheter
eks. 4+5=9, 9-2=7, 3x4=12, 15:5=3 Vi tar bare de sidene med + og - Supplement til andre kartleggingsprøver i matematikk. Måler hvor automatisert regnefakta er. Parallell til ordkjedetesten i lesing.

18 Regnefaktaprøven Del Regningsart og tallområde Årstrinn 1
Addisjon 2 - 10 2 Subtraksjon 3 Addisjon 4 Subtraksjon 5 Multiplikasjon 4 - 10 6 Divisjon 4 – 10 Hver deltprøve består av 45 regneoppgaver. Alle kombinasjonene er representert innenfor hvert tallområde. Tidsfaktor på 2 minutter per delprøve.

19 Eksempel på subtraksjonsprøve 0-10
5 – 3 = 4 – 3 = 10 – 3 = 3 – 3 = 8 – 6 = 4 – 2 = 4 – 1 = 10 – 7 = 5 – 2 = 6 – 2 = 3 – 0 = 8 – 2 = 9 – 3 = 6 – 4= 7 – 4 = 7 – 3 = 8 – 5 = 6 – 3 = 5 – 4 = 6 – 1 = 2 – 0 = 9 – 4 = 7 – 5 = 10 – 2 = 7 – 1 = 10 – 4 = 9 – 5 = 3 – 2 = 9 – 4 = 7 – 6 =

20 Instruksjon Elevene skal starte samtidig.
Regne så fort de kan til læreren sier stopp. Start med kolonnen til venstre og regn loddrett Deretter kolonnen i midten Til slutt kolonnen til høyre. De som blir ferdige før 2 minutter er gått, skal gi tegn til læreren ved å rekke opp hånden. To delprøver (2 sider) i samme time.

21 Å lese tekst Prøve som måler leseforståelse
Kjent fra den gamle kartleggingsprøven Lese tekst og svare på 6 flervalgsoppgaver Prøven har ikke takeffekt, og det er derfor den er med

22 Prøvene er obligatoriske
Fritak Elever som allerede har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring Elever som allerede har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklige minoriteter etter § 2-8 i opplæringslova, og der det også er klart at resultatet fra prøven som eleven blir fritatt fra, ikke vil ha noe å si for elevens opplæring U-dir.no

23 Skal alle delta? I utgangspunktet skal alle elever i Stavangerprosjektet delta Hvis en elev er syk, er det fint om prøven tas i etterkant Det er viktig at svake lesere eller svake regnere ikke utelates fra prosjektet Dere vurderer om det er elever som ikke kan delta, eller om de kun kan delta på enkelte delprøver/prøver Vi ønsker tilbakemelding om årsak dersom elever ikke har deltatt P.g.a. for svake ferdigheter Eller fordi de ikke var til stede

24 Spørsmål? For spørsmål underveis vedr. prøvetakingen, ta kontakt på mail eller telefon Lesesenteret: Dere finner presentasjonen: lesesenteret.uis.no/stavangerprosjektet/nyheter/datainnsamling-vaaren-2015-article html


Laste ned ppt "Datainnsamling våren 2015 Stavanger-prosjektet ”Det lærende barnet” - et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google