Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen"— Utskrift av presentasjonen:

1 MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen 14.11.2014
Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen

2 400.000 nedlastninger globalt
«Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT nedlastninger globalt (JBH, forskning.no)

3 Utfordringen Kilde: Kikora (!?) matematikklærere skal få tilbud om videre- og etterutdanning (ref. regjeringsplattformen) 40% av lærerne i grunnskolen underviser i fag de ikke har fordypning i (Norsk/engelsk/matematikk) PISA har minnet oss om at vi kunne prestert bedre innenfor matematikkområdet… Kapasitet og praktiske utfordringer knyttet til videreutdanning Bile_ Kikora/Andees Baumberger

4 Praktisk gjennomføring av kurset
300 deltagere med ambisjon om 30 studiepoeng 1000+ «drop ins» (?) Gjennomføres over 1-2 år (?) Modulbasert, med digital(?) eksamen etter hver modul(?) Typisk innhold i modul/delmodul: Forklaring (videoforelesning og/eller lærebok) Oppgave (spill, øvelser, avsjekk og repetisjon) Diskusjon (fysisk i lokale studiegrupper og virtuelt) Produksjon (undervisningsopplegg m.m. som kan brukes senere) Oppgaver, herunder «kollega-til-kollega» veiledning

5 Suksesskriterier Takk skal du ha – nå lærer flere av elevene i mine timer matematikk bedre…. Godt og motiverende faglig innhold Direkte nytte for læreren i daglig undervisning Tilstrekkelig insentiver for at lærerne vil ta kurset Relevant teknisk plattform Evne til å justere og forbedre underveis Et velfungerende, nytenkende og produktivt partnerskap mellom UiT, HiST og Senter for IKT i utdanningen

6 MatematikkMOOC-prosjektet Samfunnsmålet
Pilotprosjektet skal utvikle og prøve ut en modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen. To typer «studenter»: 30 studiepoeng, og del av KFK, men fleksibel gjennomføring på deltagerens premisser (?) …de som bare vil innom for å smake, eller ta hele kurset for egen innsats. Digitalt kursbevis. Dette er neste som samfunnsmålet til prosjektet. Videreutdanning for lærere har fått stor oppmerksomhet, det fremgår blant annet av regjeringserklæringen. Som ett av flere tiltak i forbindelse med dette, har Senter for IKT i utdanningen av Kunnskapsdepartementet fått i oppdrag å lage en MOOC innenfor matematikk. Studiet vil tilbys fra høsten 2015 av UIT Norges Arktiske Universitet og Høyskolen i Sør-Trøndelag. Målgruppen vår er lærere 5-7 trinn, og vi har et ønske om at så mange som 300 tas opp som studenter. Tilbudet vil gi til sammen 30 studiepoeng i matematikk. Studiet skal være praksisnært og vi arbeider tett opp mot lærere for å kunne tilby et studie som vil være relevant for til de mattefaglige utfordringene de står overfor

7 Særpreg ved denne MOOC’n
Pedagogisk bruk av digitale verktøy integrert i alle kursene Styrke lærernes fagdidaktiske matematikkompetanse Høgskolen i Sør-Trøndelag og UiT Norges Arktiske Universitet har det faglige ansvaret for innholdsproduksjon Nasjonal utprøving som skal danne grunnlag for videre satsing på kompetanseutvikling av lærere Samarbeid med UDIR og KFK-satsingen

8 Kurset skal nå lærere i ulike livs- og læringssituasjoner
Innhold: Matematikk 2 (1-7) Målgruppe, lærere på trinn Enslig lærer uten famille og mye tid og krefter å bruke på etterutdanning Enslig familieforsørger ed marginalt med tid og mulighet til tradisjonell etterutdanning Lærere som har støtte fra skoleleder, og som gjerne tar kurset sammen med en eller flere kollegaer Læreren som gjør dette helt på egen fritid, uten mulighet for fagfellskap og felles gjennomføring ed andre lærere

9 Leveranser: Leveranse 1:
Utvikling av plattform & teknisk tilrettelegging Leveranse 2: LU-samarbeid, innholdsutv. & eksamen Leveranse 3: Rekruttering & myndighets-kontakt & samarbeid Leveranse 4: Testing av modellen og evaluering Prosjektet delt inn i fire leveranser. De tre første pågår for fullt, med stor aktivitet i hver av dem., Til hver av leveransene er det knyttet resultatmål. Og det er utarbeidet aktivitets- og tidsplaner per leveranse. Teknisk plattform – Canva: Canvas: Si noe om det: LMS, plattformen… Canvas er en moderne læringsplattform. tilgjengelig som åpen kildekode. Mulighet for tett samspill med en rekke populære web-tjenester. Valgt av flere andre norske aktører. Vis er konturene av et cnvas miljø i Norge. Trekke veksler på hverandre. Erfaringsdeling. Landingssiden – under utvikling. Beta.matematikkmooc.no Første versjoner kurs I og II ferdig Designfirma valgt ( forklares…) Filmproduksjonsfirma valgt (for hva…?) Samarbeid med KFK/Udir om videreutdanning Kursstruktur på plass. Arbeides med markedsføring og rekrutteringsplanen. Allerede reklamert til Fylkesmannembetet via Udir – veldig godt mottatt. Jevnlige styringsgruppemøter Bl.a. Fokus på å evaluere modellen med tanke på skalerbarhet Resultatmål 1.1: Det skal utvikles en digital plattform som primært er basert på fri programvare. Resultatmål 1.2: Det faglige innholdet skal presenteres ved hjelp av ulike typer digitale verktøy, metoder og ressurser (for eksempel: video, forelesning, quiz, peer-to-peer/kollegaveiledning, digitale læringsressurser, bruk av sosiale medier/nettverk). Presisering: o Plattformen må ha tydelig faglig kobling mellom digitale ferdigheter og faget matematikk. o Plattformen må ha en funksjonalitet for automatisk feedback i læringsprosessen. Resultatmål 2.1 Pilotprosjektet skal etablere samarbeid med LU-institusjoner fra ulike landsdeler. Resultatmål 2.2: Det skal utvikles/produseres hensiktsmessige studiemoduler med innholdselementer av høy pedagogisk kvalitet, og med pedagogisk tilrettelagt funksjonalitet. Resultatmål 2.3: Pilotprosjektet skal foreslå og vurdere løsninger for eksamensvurdering og tildeling av studiepoeng, inklusive eierskap til eksaminasjonsordningen. Resultatmål 3.1: Pilotprosjektet skal innen rekruttere 300 lærere som studenter til videreutdanning (med studiepoeng) i MatteMOOCen. Resultatmål 3.2: Pilotprosjektet skal gjøre MatteMOOCens faglige innhold åpent tilgjengelig på internett for alle lærere som ønsker etterutdanning i matematikk. Presisering: o Etterutdanningen skal være en utprøving av plattformen og innholdet i kursene, for å høste erfaringer fra studentene og forbedre MOOC-tilbudet til videreutdanning. Resultatmål 3.3: Pilotprosjektet skal samarbeide med Utdanningsdirektoratet og den eksisterende videreutdanningsordningen Kompetanse for Kvalitet. Resultatmål 3.4 : Pilotprosjektet skal etablere samarbeid med Nasjonalt Råd for Lærerutdanningen (NRLU), sektoraktører som for eksempel Fylkesmannsembetet, BIBSYS, UNINETT (eCampus), KS, kommuner, lærernes fagorganisasjoner, relevante nasjonale sentre for grunnopplæringen, Norsk forening for fjernundervisning (FUN), forlag og andre innholdsleverandører. Resultatmål 4.1 Pilotprosjektet skal før oppstart av videreutdanningstilbudet høsten 2015 ha testet plattform og innhold som et åpent etterutdanningstilbud. Resultatmål 4.2 MatteMOOC-modellen som pilotprosjektet utvikler må evalueres etter at videreutdanningen er gjennomført. Tidsramme: Mai 14 – Feb.15 Tidsramme: Juni 14 – Juli 15 Tidsramme: Aug. 14 –Mars 15 Tidsramme: Des. 14 – Juli 15

10 Fleksibilitet i studiet - eksamensform og vurdering
Eksamensform og fleksibilitet Arbeidskrav Medstudentvurdering Blogg Forum quiz-er Videoforelesninger Automatisert feedback på onlinebesvarleser Peer review og gruppesamarbeid …«Ta den sosiale dimensjonen» på nett I mandatet… (hva står det om fleksibilitet i mandatet?) Etterutdanning vs Videreutdanning – Videreutdanningen med stp krever naturlig nok mer oppfølging. Vi skal finne en løsning for begge… Eksamensform Etter hvert 5.stp eller 15. stp? Vi har snakket om mange ulike løsninger. Antallet lærere (300) sier noe om hva som er mulig. I tillegg skal vi lage en modell som skal eskalere til mange flere enn disse 300. Vi må tenke utover denne piloten… Fleksibilitet? Det er antagelig begrensninger hos UH. Hvordan er mulighetene for å utsette en eksamen? Ta den neste år?. Dette må vi finne ut av. Arbeidskrav: I etterutdanningsdelen vil det være viktig å la det ”gå litt av seg selv”. MOOCtanken i større grad. Men med tanke på viktigheten av refleksjonsaspektet i faget, er vi på jakt etter former og løsninger som deker dette. Her trenger vi råd. Alternativer som finnes er for eksempel: medstudentvurdering Blogg Forum – hva med mentordelen. Moderator. quiz-er Annet Tilrettelegger for selvstyrte lokale studiegrupper, for eksempel på samme skole, som ivaretar behovet for refleksjon ansikt til ansikt. Resultatmål 3.2: Pilotprosjektet skal gjøre MatteMOOCens faglige innhold åpent tilgjengelig på internett for alle lærere som ønsker etterutdanning i matematikk. Eksempler finnes (v/Kristine)

11 6 kurs (à 5 studiepoeng) 1. Læring og undervisning
2. Fra heltall til brøk 3. Teknologi i faget 4. Vurdering i matematikk De tre første kursene er Læring og undervisning Fra heltall til brøk Teknologi i faget Disse tre utgjør 15 studiepoeng Kommer nærmere inn på disse… De tre neste kursene er Vurdering i matematikk Fra tallregning til algebra Resonnering og argumentasjon Som også utgjør 15 stp i videreutdanningsdelen Kursene er selvstendige. Dvs at i den åpne MOOCen kan du ta et og et kurs uavhengig av et annet. Når du vil og, hvor du vil. Alle kurs skal ha en introduksjonsfilm Denne filmen blir en introduksjon til kurset. En liten teaser. Den skal fremme nysgjerrigheten hos studenten. 5. Fra tallregning til algebra 6. Resonnering og argumentasjon

12 3-5 moduler pr. kurs Oppbygging av modulene Introduksjon
Inspirasjonsvideo Mål Anbefalt litteratur/pensum Tidsaspekt Veiledningsvideo Fokus på litteraturen Tidvis instruerende Case fra klasserommet Med oppfølgende oppgaver Studieoppgave / arbeidskrav Digital samhandling Utprøving i praksis Bruk av digitale verktøy Digital vurdering Oppsummering Alle kursene bygges opp etter tilnærmet samme mal. Gjenkjennelighet for studenten blir viktig Vi skal bruke mye video Både fra foreleseren, og fra klasserommet Videoproduksjon foregår i disse dager. Case fra klasserommet tror jeg er svært relevant for den studentgruppen vi skal nå Ut i fra caset fremmes (gjennom ulike arbeidskrav) refleksjon og gjenkjennelige situasjoner for læreren. Målet er jo å få læreren til å oppdage noe nytt. Bli en bedre matematikklærer. Hvert kurs skal flere automatisk rettede prøver eller quiz - For å komme videre til neste modul må man ha bestått en viss prosent eller oppnådd arbeidskrav som er relevant for modulens tema Oppsummering er også viktig i god undervisning. Her har vi snakket om ulike måter å gjøre det på. Video fra foreleser er også her aktuelt.

13 Gjenstående Avklare graden av fleksibilitet og varighet
Avklare stipend, betalinger, krav, m.m. Sikre godt nok, og innovativt innhold Sikre overføring fra prosjekt til drift Sikre at vi får evaluert på en god måte: Forskjeller i de som tar kurset sammen vs den som gjør det alene? Analyse av læringsforløp, hvilket innhold må forbedres? M.m. Spre erfaringer til alle LU’er

14 En annen didaktisk tilnærming – et eksempel fra praksisfeltet

15 ? / !

16

17 Kurs 1 – Læring og undervisning
Nøkkelord --dialog -ulike strategier -quizverktøy -delingskultur -diskusjonsforum -idébank Kurs 1 – Læring og undervisning Undervisningskunnskap i matematikk Læringssamtalen Undervisningsdesign Åpne opplegg Kurs 1 er viet undervisningskunnskap altså den spesielle sjangeren av kunnskap som lærere trenger å besitte. Ulike teorier om hva undervsiningskunnskap er ligger til grunn i dette kurset Deborah Ball er en av forskerne man skal bli bedre kjent med I tillegg så omhandler kurset læren som den dialog og ulike samtaleformer Kunsten er å få til dialog og samtale som bygger oppunder forståelse og elevens logiske tankegang Det å bygge på elevens verden omhandler undervisningsdesignmodulen. Slik kobles matematikken til virkeligheten. Til slutt er det en modul om åpne opplegg. Oppgaver hvor logisk tenking og elevenes selvstendighet står i fokus. Arbeidskrav i dette kurset er blant annet en quiz, eller selvrettede prøver. Det er også et krav om å lage et undervisningsopplegg med Kahoot som utgangspunkt for en god matematisk samtale. I tillegg ønsker vi at studenten skal lage idàbank og dele med andre. Dette også digitalt. Viktigst av alt er å fremme ulike former for refleksjon. Å fremme bevissthet rundt egen undervisning.

18 Kurs 2 – Fra heltall til brøk
Nøkkelord -forståelse -del av helhet -teknologiske verktøy -konkreter -refleksjon Kurs 2 – Fra heltall til brøk Brøkbegrepet Regning med brøk Bruk av verktøy i brøkundervisningen Kurs 2 Et mer rent matematisk tema Fra heltall til brøk Brøk er et emne som vi vet er noe elevene sliter med å forstå De sliter med å se sammenhenger, knytte det til prosent og desimaltall Og ikke minst koble det til virkeligheten. Også her blir det et didaktisk fokus. Viktigheten av å jobbe med det på ulike måter Ulike strategier Fokus på forståelse og en prosessorientert undervisning Det vil også bli arbeid med ulike digitale verktøy som fremmer forståelsen

19 Kurs 3 – Teknologi i faget
Nøkkelord -dynamiske verktøy -digitale hjelpemidler -regneark -tekstbehandling -apper: Wuzzit Trouble Motion Math DragonBox MathType o.l Kurs 3 – Teknologi i faget Ikt i matematikkfaget Regneark Omvendt undervisning Geometri Kurs 3 – teknologi i faget Vi snakker om ulike digitale verktøy i matematikken Dynamiske Digitale hjelpemidler Regneark Tekstbehandling I dette kurset skal vi ta for oss både de obligatoriske. Regneark, (og Geogebra). Men vi skal også fokusere på den innovative bruken av teknologi i matematikk. Vi skal få lærerne tørre å prøve. Eksempelvis i modul 4 ligger Vurdering av ulike apper som et av arbeidskravene. I modul 4 skal vi se fremover.

20 Kurs 4, 5, 6 4. Vurdering i matematikk 5. Fra tallregning til algebra
-Vurdering for læring vs Vurdering av læring -Kartlegging -Dynamisk/Statisk -Matematikkvansker 5. Fra tallregning til algebra -Regning og strategier -Representasjoner -Forståelse De neste tre neste kursene er: Vurdering Tallregning til algebra Resonnering og argumentasjon Vi er nokså sikre på at dette også er tema som er ettertraktet og treffer målgruppen. Iflg undersøkelser som er gjort…. … fortelle kort om m utgangspunkt i stikkord… 6. Resonnering og argumentasjon -Bevis og argumentasjon -Hva om.. -Logisk tenking -Problemløsning/resonnering

21 Prosjektmandatet Formål - Hvorfor gjør vi dette?
Formålet med å utvikle og gjennomføre et MOOC-basert kursopplegg er å styrke den matematikkfaglige kompetansen til et stort antall lærere i utvalgte faglige og pedagogiske tema, deriblant tilpasset opplæring, kjennskap til forskjellige undervisningsmetoder, bruk av digitale verktøy i undervisningen og i elevevalueringen. Formålet er også at de deltakende lærernes elever opplever et større faglig utbytte, samt dypere forståelse for matematikk Så hva betyr dette? Er det klart for alle? I mandatet står det blant annet pedagogiske tema. Hva mener vi med det? De vi har inne har ikke nødvendigvis kompetanse innenfor pedagogikk. Er det slik at vi skulle hentet inn det også? Og hva menes egentlig med "pedagogiske tema" slik det er nevnt i mandatet? I mandatet står det også : ...styrke den matematikkfaglige kompetansen . Dette kan tolkes, og gruppa har jobbet mye med å etablere felles konsensus omkring slike tema. I dette ligger det mulig fallgruver, og utydelig forståelser av for eksempel mandatet kan gi oss problemer senere. En tar ikke sjansen på en liten feilmåling når du begynner å bygge et høyhus. Det vil i så fall forplante seg… ----- Møtenotater ( :34) ----- er det virkelig ikke en del av matematikkfalig del i det hele.

22 Hva kjennetegner Matematikkmoocen?
Fleksibelt, 100 % nettbasert og uten fysiske samlinger. Matematikk 2, 1 -7 trinn Målgruppe, lærere på trinn Et særpreg: lærere rekrutteres kollektivt fra skoler Resultatmål: 300 lærere med fra høsten 2015 da det MOOC-baserte videreutdanningstilbudet starter = storskala videreutdanning Skalerbarhet 30 Sp: To kurs á 15 studiepoeng. Hvert kurs - tre delkurs Pedagogisk bruk av digitale verktøy integrert i alle kursene Styrke lærernes fagdidaktiske matematikkompetanse Høgskolen i Sør-Trøndelag og UiT Norges Arktiske Universitet har det faglige ansvaret for innholdsproduksjon Nasjonal utprøving som skal danne grunnlag for videre satsing på kompetanseutvikling av lærere Samarbeid med UDIR og KFK-satsingen 300 er måltallet. Det er det vi strekker oss mot, og skal nå! Et av suksesskriteriene. Målet er også at gjennomføringsgraden skal være lik som i andre videreutdanningstilbud. Dette gir oss en utfordring i og med at frafallstallene i Moocer er vanligvis høyere enn ved tradisjonelle undervisningsformer. Skalerbarhet: er viktig for å kunne tilby et stort antall matematikklærere et fleksibelt videreutdanningstilbud. Lærerløftet ga oss blant annet et fokus på skoleutvikling og kollegabasert læring. Læring på arbeidsplass er viktig. Har moocen en plass her? Ja vi ønsker at det legges til rette for at flere fra hver skole kan melde seg på, og at disse skolene prioriteres. Her har vi et veldig bra samarbeid med U.dir. Vi ser nærmere på KFK ordningen, og piloten kan teste ut et system som tilrettelegges for at lærere fra felles kollegie får sjansen til å delta. Geografisk spredning er nær sagt selvsagt. Læring via nett har alltid vært ”uavhengig av tid og sted”. Slik skal det også være her. (Internett kjenner ingen grenser). Vi trenger både de store og de små skolene. De store kan ha flere som ønsker videreutdanning. Disse kan svare til den kollektive delen. Men også de som kommer fra mindre skoler og er alene skal ha sin plass i studiet. De skal også få en plass i det digitale læringsmiljøet. Kunne samarbeide med andre. Skal de tilordnes grupper, eller frivillig?

23

24 Bakgrunn for valg av innhold
- Matematikk i norsk skole - Undervisningskunnskap i matematikk - Teknologiutviklingens betydning for faget

25 Arbeidskrav/vurderingsformer (i prosess)
Digitalt - automatisk rettende prøver - quizer - ”drag and drop” - diskusjonsforum - medstudentvurdering - bruk av digitale verktøy - utprøving av apper - dele over nett - omvendt undervisning og annet Hjemmeeksamen/mappevurdering etter 15 studiepoeng (3 kurs) Vi ønsker en plattform som formidler et innhold, men også innehar en funksjonalitet og interaksjon som forsterker det pedagogiske tankegodset som kurset er bygget på Alle kursene skal ha flere automatisk rettede prøver. Disse vil være slik at man må kunne en viss prosent, for å komme videre til neste modul. Dette vil gjelde både på etterutdanningen og videreutdanningen. I tillegg diskuterer vi arbeidskrav som må gjelde for videreutdanningsdelen. Enten en form for hjemmeeksamen, eller en form for mappeinnlevering. Det er skissert noen alternativer. Her er utfordringen fleksibiliteten vi ønsker/ og det reglement som må ligge til grunn for å gi studiepoeng (UH)


Laste ned ppt "MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google