Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye forskningsprogrammer fra 2006  AREAL-programmet  Fellessatsing TRE  HAVBRUK  Matprogrammet Bergen – 7. juni 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye forskningsprogrammer fra 2006  AREAL-programmet  Fellessatsing TRE  HAVBRUK  Matprogrammet Bergen – 7. juni 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye forskningsprogrammer fra 2006  AREAL-programmet  Fellessatsing TRE  HAVBRUK  Matprogrammet Bergen – 7. juni 2005

2 Forskningsrådets virksomhetsidé Vi skal øke verdien av samfunnets investeringer i forskning Hovedoppgaver  Gi råd om strategier  Finansiere  Skape møteplasser

3 Forskningsrådets nye strategi - større vekt på innovasjon En fokusert organisasjon Fem målsetninger Bedre kvalitet i forskningen Mer forskning for innovasjon Styrket dialog mellom forskning og samfunn Styrket internasjonalisering av norsk forskning Ta bedre vare på talentene Administrasjon VitenskapInnovasjon Store satsinger Adm.dir. Stab

4 Vitenskap Satsinger Innovasjon 4,6 mrd kroner - fagområder (2005) Fellesfunksjoner Disposisjonsfond

5 Stimulere til økt FoU i næringslivet Mål: en portefølje av virkemidler som…  er oversiktlig og attraktiv for næringslivet  treffer utfordringene – og derfor stimulerer næringslivet til å satse mer på FoU  bedre setter oss i stand til effektiv ressursbruk, både internt og eksternt

6 Hovedendring 1 Økt andel forskning med innovasjon og næringsutvikling som mål Hovedendring 2 Mer forskningsfinansiering fra næringslivet Brukerstyrt forskning Økt fokus på fond finansiert av Næringslivet Sammenfallende mål

7 Blågrønn sektor

8 BLÅGRØNT OG NYTT FRA 2006: Areal- og naturbasert næringsutvikling

9 AREAL-programmet har to deler Næringspolitikk for fiskeri, havbruk, jord- og skogbruk Arealbasert nærings- utvikling (unntatt mat og tømmer)

10 Areal- og naturbasert næringsutvikling Næringsutvikling basert på areal- ressursene (mat og tømmer unntatt) Næringspolitikk for landbruk, fiskeri og havbruk 2006-2011

11 Areal- og naturbasert næringsutvikling Budsjett 2006  40 mill kr Ledig til nye prosjekter 2006  20-25 mill kr

12 Landbruksdirektør Anne Kathrine Fossum (Leder) FMLA Hedmark Adm. direktør Arne Rørå, Oslo NORSKOG Avdelingssjef Knut A. Hjelt, Trondheim FHL Adm. direktør Knut Almquist, Oslo Reiselivsbedriftenes landsforening Ass. direktør Siw Heggedal Longvastøl, Førde Innovasjon Norge Programstyret – AREAL (1/2)

13 Bonde Agnar Hansen, Bogøy Norges Bondelag Rådgiver Aud Rautio, Bodø Norges Fiskarlag Vararepresentanter: Rådgiver Svein Knutsen, Oslo Norges Skogeierforbund Leder Solveig Horve, Sandnes Norsk bonde og småbrukarlag Programstyret – AREAL (2/2)

14 Areal- og naturbasert næringsutvikling Viktigste målgrupper er arealbasert næringsliv og myndigheter innenfor  Fiskeri  Havbruk  Landbruk (jordbruk, hagebruk og skogbruk)  Reindrift Reiselivet

15 Areal- og naturbasert næringsutvikling Mål: Programmet skal  Være en aktiv medspiller for næringslivet i produksjon av kunnskap som styrker innovasjon, lønnsomhet og markedsinnretning innen temaene  Utvikle kunnskap til støtte for bærekraftig næringspolitikk og forvaltning innenfor arealbaserte næringer, herunder fiskeri, havbruk, landbruk, reindrift og reiseliv  Bidra til at FoU-miljøene har kompetanse på internasjonalt nivå innenfor områder som er relevante for næringsliv og offentlig sektor

16 Faglige prioriteringer – tematiske satsingsområder I.Arealressurser, innovasjon og næringsutvikling  Arealer og landskap som næringsgrunnlag  Innovasjon og næringsutvikling  Markedsorientert produksjon  Organisering, kompetanse og ledelse II.Næringspolitikk og offentlige virkemidler  Næringspolitikk i landbruk, fiskeri og havbruk  Internasjonale rammebetingelser  Areal og miljøforvaltning  Innovasjon i offentlig sektor

17 Tematiske satsningsområder Arealer og landskap som næringsgrunnlag Nye produkter - nye produksjonsformer - nye tjenester og nye kombinasjoner av produkter og tjenester Innovasjon og næringsutvikling Nettverk - kobling og integrasjon av ulike typer næringsvirksomhet - sosioøkonomiske suksesskriterier Markedsforskning Forbrukeradferd - produktstandarder/kvalitetskrav - utviklingstrekk i markedene - markedstilpasning Organisering, kompetanse og ledelse Innovasjonsledelse - fagkompetanse, motivasjon og ledelse - produktorganisering/totalopplevelse

18 Tematiske satsningsområder forts. Rammebetingelser for landbruk, reindrift, fiskeri og havbruk Nasjonal virkemiddelbruk innenfor internasjonale rammer – skatte- og investeringspolitiske virkemidler – eiendomspolitikk Internasjonale rammebetingelser Effekter av regionale og bilaterale handelsavtaler – handelstiltak legitimert som miljøpolitisk virkemiddel (biologisk mangfold, miljømerking, o.a.) Areal og miljøforvaltning Kulturlandskap – bruk/vern – arealbrukskonflikter (eks.: landbruk/rekreasjon/omdisponering og havbruk/reiseliv/rekreasjon Endringer i offentlig sektor Effekter av desentralisering av offentlige virkemidler

19 Næringsstrategier i departementene Landbruks- og matdepartementet Landbruk – mer enn landbruk Fiskeri- og kystdepartementet: Marin næringsutvikling – den blå åker

20 Grønne arealer – kvalitet gir gode opplevelser Lars Sponheim: -- Vi har en voksende opplevelsesøkonomi, der bygdene og landbruket må se mulighetene. -- Tradisjonell volumproduksjon vil bli konsentrert på færre og større gårder - men opplevelser, kultur og kvalitet kan ikke produseres billig, hverken her i landet, i Kina eller Øst Europa. Juni 2005 - Bygdelivskongressen i Seljord

21 Blå arealer – nye bruksmåter, nye næringsveier Svein Ludvigsen: -- Fiske i tilrettelagte merder er en spennende forretningsidé som bidrar til et samspill mellom fiskeri og turisme. -- Turistfiske i merd en ny type virksomhet hvor det har manglet et regelverk som er forutsigbart for næringsutøverne og som legger til rette for en positiv næringsutvikling. Juni 2005 – nye retningslinjer for ”put and take”

22 Bruk av landbruks- eiendom, skogeiendom og kystsone i endring…

23 Hva er verdt å prise - høyt? National Geographic Traveler Magazine: Norwegian Fjords ”This place is wonderful: living traditional culture, wonderful landscape, not crowded. I am very happy with how this destination is managed. Excellent environmental quality, local people involved in a very smooth way.”

24 Kulturlandskapet som reisemål: Eplesunn opplevelsesturisme Levende vestlands- bygder med frukttrær i blomst lokker millioner av turister til Norge Men hva vil skje når kulturlandskapet endres eller gror igjen? Visner reiselivet uten bonden og gartneren? Ullensvang Hotel, Planteforsk, UiB, NILF Marked og samfunn: 2,8 mill kr (2003-2005)

25 Turistbasert næring: Marked for vernede områder? Vern kan være et kvalitetsstempel på naturområder Får grunneier utnyttet mulighetene — eller er hindringene for store? Hvilke betingelser sikrer hensynet til vern - og åpner for turistbasert næring? NORSKOG Marked og samfunn: 1 mill kr (2004-2005)

26 Virkemidler i de nye programmene Forskningen skal først og fremst møte brukernes behov  Virkemidlene skal være attraktive og hensiktsmessige for næringslivet  Forskningsrådets finansiering skal stimulere til økt investering i FoU i verdikjedene

27 Virkemidler i de nye programmene For næringslivet  Brukerstyrt forskning  Kompetansebyggende prosjekter  SkatteFUNN Forvaltningens behov  Forskerprosjekter

28 Virkemidler for næringslivet Brukerstyrt forskning  Skal utløse FoU-aktivitet i næringslivet rettet mot innovasjon  Bedrifter/organisasjoner er søkere – alene eller i fellesskap  Egeninnsats – minst 50 % Forskningsrådsk: BIP (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt)

29 Virkemidler for næringslivet Kompetanseprosjekt med bruker- medvirkning  Skal styrke næringsrelevant kompetanse hos forskere og forskningsmiljøer  Forskningsmiljøene er søkere – i et reelt og forpliktende samarbeid med bedrifter  Egeninnsats fra bedriften – minst 20 % Forskningsrådsk: KMB

30 Virkemidler for forvaltningen Forskerprosjekt  Skal bidra til vitenskapelig utvikling av faget, og/eller gi ny relevant kunnskap  Forskerne utvikler selv prosjektet og er søkere – med forskningsinstitusjonen som ansvarlig

31 Forskningsmidler Utlysninger medio juni 2005 på internett  www.forskningsradet.no/utlysninger Søknadsfrister  Brukerstyrt forskning: 13. oktober  Kompetansebyggende: 1. september  Forskerprosjekt:

32  www.forskningsradet.no / areal

33 Hittar du tvenne slantar - sade Li Ti på en resa - köp då ett brød och en blomma. Brødet er till för att eta. Blomman du köper betyder att livet er värd att leva.


Laste ned ppt "Nye forskningsprogrammer fra 2006  AREAL-programmet  Fellessatsing TRE  HAVBRUK  Matprogrammet Bergen – 7. juni 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google